Čerpání FKSP

Vydáno: 4 minuty čtení

Lze uhradit z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) návštěvu sauny? Jsme střední škola, zřízená krajem. Lze pořídit tzv. UNIŠEKY a rozdat je zaměstnancům?

Čerpání FKSP
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 18593
Odpověď:
Tituly použití prostředků FKSP ­jednoznačně stanoví vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“). I když ta jednoznačnost je relativní, protože některé okruhy použití jsou naopak vymezeny hodně obecně a neumožňují jednoznačný výklad, což může následně vést třeba i k porušení rozpočtové kázně.
Typickým příkladem této nejednoznačnosti je právě návštěva sauny. Jak vyplývá z § 4 odst. 1 vyhlášky o FKSP, z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací, musí se ale jednat o zařízení, která jsou provozována těmito organizacemi. Pokud by se tedy jednalo o saunu, která by byla provozována touto střední školou, nebylo by možné hradit návštěvu sauny, ale bylo by možné přispívat na náklady na provoz, pokud bychom saunu zařadili do některého z těchto zařízení.
Z § 4 odst. 5 vyhlášky o FKSP potom vyplývá, že z fondu lze přispívat na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.Ani na tento případ by ale návštěvu sauny nebylo možné aplikovat.
Co se týká příspěvků zaměstnancům, vyhláška o FKSP umožňuje v § 8 přispívat na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, a na rekreační pobyty, návštěva sauny ale mezi tyto případy nepatří.
Z FKSP lze dále zaměstnancům přispívat na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce. Otázkou tedy je, zda je možné návštěvu sauny považovat za tělovýchovnou a sportovní akci, a i přes určitou spornost tohoto závěru se domnívám, že ano. A to už jenom proto, že sauny zpravidla bývají součástí aquaparků či plaveckých areálů a v jejich případě se o tomto závěru nechybuje. Aniž by se muselo posuzovat, zda zaměstnanec po celou dobu návštěvy leží na lehátku nebo tráví čas ve vířivce.
Pořízení tzv. Unišeků a jejich poskytnutí zaměstnancům je jistě jedním z vhodných řešení čerpání FKSP, protože to výrazně snižuje administrativní náročnost související s využitím těchto finančních prostředků. K problematice poukázek jako způsobu čerpání FKSP vydalo MF ČR informaci, ze které vyplývá, že vyhláška o FKSP výslovně neupravuje problematiku možnosti používání poukázek při poskytování plnění z prostředků FKSP. Tato skutečnost neznamená, že by tato forma čerpání příspěvků z fondu nebyla umožněna. Je však nutné zajistit, aby při čerpání formou poukázek byly splněny všechny podmínky stanovené touto vyhláškou i obecně vyplývající z ostatních souvisejících právních předpisů. Především se jedná o splnění podmínek uvedených v ust. § 3 odst. 3, 4 a 8 vyhlášky o FKSP. Ministerstvo financí v této informaci konstatuje, že za nepeněžité plnění poskytnuté zaměstnavatelem vůči svému zaměstnanci se považuje nejen přímá úhrada plnění zaměstnavatelem, ale i poskytnutí účelově vymezené poukázky s vyznačenou hodnotou, a to v rámci relativně širokého výkladu obsahu nepeněžního plnění, které je předmětem osvobození u zaměstnance dle zákona o daních z příjmů. Vyhláška nestanoví náležitosti, které musí mít poukázka. Zaměstnavatel by však měl zajistit, že jsou splněny podmínky nutné k prokázání, že se postupuje v souladu s vyhláškou.
V případě Unišeků, konkrétně produktu UNIŠEK + FKSP, poskytovatel těchto poukázek uvádí, že jejich uplatnění ve smluvních provozovnách a u smluvních partnerů odpovídá podmínkám čerpání v souladu s vyhláškou o FKSP. Prostřednictvím poukázky Unišek+ FKSP lze čerpat z fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvky na sport, kulturu, dovolenou a rekreaci, vzdělávací kurzy, úhradu vitaminových prostředků a přispívat na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění.