Ing. Zdeněk Morávek

České divadlo - nezisková organizace - zapsaný spolek bez hospodářské (podnikatelské) činnosti sepíše smlouvu na režisérské práce s režisérem, který má daňový domicil v Německu a není tam ani v ČR plátcem DPH. Na základě smlouvy mu bude vyplacen honorář za služby provedené v ČR, divadelní představení se bude konat také v ČR. Divadlo, kterému službu poskytuje, není plátcem DPH. Jak tuto situaci řešit z pohledu daně z příjmu a z pohledu DPH?
Vydáno: 09. 01. 2023
Zaměstnankyni v příspěvkové organizaci byla vyplacena odměna z fksp k odchodu do důchodu, tato odměna se připočítá ke mzdě, zdaní a odvádí sociální a zdravotní pojištění, z jakých prostředků uhradit sociální a zdravotní pojištění, také z FKSP?
Vydáno: 30. 12. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice automobilu jako majetkové kategorii, a to jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daně z příjmů.
Vydáno: 29. 12. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená jihomoravským krajem. Výhradně pro hlavní činnost ( vzdělávání, osvobozené dle § 57 od DPH) jsme používali osobní vozidlo pořízené v roce 2005. V říjnu letošního roku došlo k havárii vozu a ten byl následně vydražen v aukci za cenu 33 250,- Kč včetně DPH. JMK jako vlastník vozidla ( z hlediska PO se jedná o majetek svěřený ) vystavil pro kupujícího fakturu v částce bez DPH, tj. ve výši 27 479,34 Kč s tím, že případné DPH má s kupujícím vypořádat naše PO. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že vozidlo bylo pořízeno před účinností novely zákona o DPH, tj. před 1. 4. 2009 (přesně 18.2.2009), nemá kupující nárok na odpočet DPH a my DPH odvádět nebudeme. Prosím Vás o vyjádření, zda je tento náš názor správný. Dále bych chtěla vědět, jaký postup by byl správný v případě, že by vozidlo bylo pořízeno až po 1.4.2009. JMK by opět vystavil fakturu kupujícímu bez DPH. Dle metodického pokynu bychom my ( příspěvková organizace ) měli k datu převzetí majetek posoudit z hlediska DPH. Jednalo by se v tomto případě o zdanitelné plnění podle ZDPH, přesto, že vozidlo nebylo používáno k ekonomické činnosti? Pokud ano, jakým způsobem vypořádáme DPH? Dle metodického pokynu bychom měli vystavit doklad o použití a na jeho základě odvést DPH. V tomto případě nebude mít kupující doklad pro odpočet DPH. Nebo máme vystavit kupujícímu fakturu pouze na DPH a na jejím základě DPH odvést? 
Vydáno: 22. 12. 2022
Škola (příspěvková organizace zřízení obcí) přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění částku 1 500 Kč. Jaká dohoda musí být se zaměstnanci uzavřena - dohoda k zajištění závazku zaměstnance nebo dohoda k uspokojení závazku zaměstnance? Jaké jsou povinné náležitosti dohody či dle jakého zákona jí sepsat? Jaké je správné zaúčtování poskytnutí příspěvku + zaúčtování poplatku, který chce škola po zaměstnancích (celkově jsou poplatky např. 1 000 Kč měsíčně - mohou se zaúčtovat jedním dokladem všechny poplatky pro všechny zaměstnance)?
Vydáno: 22. 12. 2022
Je povinností zaměstnavatele uvádět na výplatním lístku i příjmy osvobozené od daně dle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů? Např. dar - poukaz k životnímu jubileu 2 000 Kč, rekreaci 8 000 Kč atd.? Pokud to musí být ve výplatním lístku uvedeno dle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů či dle jiného zákona? Musí se příjmy osvobozené od daně uvádět i ve mzdovém listě zaměstnanec? Pokud se vše musí uvádět a evidovat a zaměstnavatel toto nikdy nikde neuváděl, kdo toto může zkontrolovat a případně jaké postihy hrozí?
Vydáno: 22. 12. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Je nějak omezen limit pro pohoštění (občerstvení) zaměstnanců při kulturních akcích? Dříve jsme měli v zásadách FKSP, že můžeme v rámci kulturních, vzdělávacích a tělovýchovných aktivit poskytnout zaměstnancům pohoštění do výše Kč 300 na osobu a akci a že se toto vztahuje i na nepracující důchodce. Můžeme vzhledem k velkému nárůstu cen zvýšit tuto částku např. na Kč 500? 
Vydáno: 20. 12. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice DPH ve zdravotnictví - jedná se o specifickou, ale poměrně složitou oblast. Cílem článku je vysvětlit základní principy a pravidla.
Vydáno: 14. 12. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Víme, že na sklad se má zapisovat materiál v pořizovací ceně, ale předpokládáme, že určité zaokrouhlení z důvodu odepisování jen ve 2 desetinných místech je možné. Uvedu příklad. Nakoupíme např. xerografický papír, 50 balíků za Kč 5.989,45 = 119,709 za balík. Prosím můžeme zaúčtovat následujícím způsobem. 50 balíků x 120 = 6.000 Dáme na sklad (rozdíl Kč -10,55 dáme do spotřeby materiálu.) Je tento způsob možný? Nebo je lepší varianta zaúčtovat např. 49 balíků za Kč 120 a jeden balík za Kč 109,45? 
Vydáno: 09. 12. 2022
Jsme nezisková organizace – neplátce DPH. Chtěli bychom zakoupit dvě speciální pomůcky pro simulaci hendikepů. Jednu z Německa, druhou z Velké Británie. Vím, že při nákupu z Německa se nás netýká žádná povinnost, pokud naše nákupy za dva roky nepřesáhnou 326 000 Kč, tedy nestáváme se ani identifikovanou osobou. Nevíme si ale rady, jak je to při nákupu pomůcky z Británie z účetního hlediska – platíme clo a DPH (nebo je v případě nákupu zboží pro vzdělávací účely zde existuje nějaké osvobození) a jaké máme další povinnosti např. stáváme se nákupem zboží ze třetí země identifikovanou osobou či nikoli?
Vydáno: 06. 12. 2022
Příspěvková organizace (základní škola) v roce 2021 skončila se ztrátovým hospodářským výsledkem (i po použití rezervního fondu). Musí v roce 2022 skončit se ziskovým hospodařením minimálně v hodnotě předchozí ztráty a to pak zaúčovat (např. po schválení zřizovatele převedením do rezervního fondu a pak úhradou ztráty z předchozích let)? Nebo je to jinak? Nebo lze tuto ztrátu účtovat už přímo v průběhu roku 2022? V případě, že škola vytvoří zisk a překročí hodnotu 300 000 Kč musí platit daň (zisk nebude z povolené doplňkové činnosti)?
Vydáno: 06. 12. 2022
Je možné, aby s. r. o. (netvoří FKSP) poskytla svému zaměstnanci, resp. koupila (nabila) kartičku za 5 000 Kč na půl roku do bazénu a tyto částku si dala do nedaňových nákladů a zároveň tata částku by byla u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů? Na toto nemá s. r. o. vytvořenou žádnou kolektivní smlouvu či něco takového. Je možno jednoduše řečeno přijít do bazénu, koupit kartičku, dobít jí z účtu s. r. o. a dát ji zaměstnanci bez nějakých dalších podmínek (vnitřní směrnice)? Jaké pak bude účtování u s. r. o. nákupu, resp. dobití kartičky a její předání zaměstnanci?
Vydáno: 06. 12. 2022
Jaký je správný postup zaúčtování, pokud příspěvková organizace zřízená obcí (základní škola), hradí svému zaměstnanci (paní učitelce) z FKSP příspěvky na penzijní připojištění (hradí celou částku - může to tak být?). Jak správně zaúčtovat platbu do penzijního fondu + bankovní poplatek. Z pohledu zaměstnance jak pak tedy příspěvek na penzijní připojištění osvobozen od daně z příjmů v částce 50 000 Kč?
Vydáno: 06. 12. 2022
Je již schválen pro rok 2023 obrat pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč nebo schvalovacím procesem zatím neprošel? Započítává se do obratu příspěvkové organizace, základní školy zřízené obcí, příjem za pronájem tělocvičny? ZŠ pronajímá tělocvičnu jak soukromým osobám (fyzickým osobám jednotlivcům či skupinkám), tak i např. T.J. Sokolu (jaké úplaty se do obratu zahrnují, resp. nezahrnují?
Vydáno: 02. 12. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali změny právních předpisů, ke kterým došlo v roce 2022 a mohou se týkat daňové, účetní, právní a související oblasti veřejně správy a neziskové sféry. Věnovali bychom se také metodickým a výkladovým materiálům zveřejněným Ministerstvem financí ČR a Finanční správou ČR.
Vydáno: 29. 11. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali změny právních předpisů za období od letošního května do současné doby. Věnovali bychom se také zajímavým materiálům a informacím zveřejněným na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.
Vydáno: 27. 11. 2022
  • Článek
Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu. O poplatcích se mluví zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům (státu, obcím – některé právní předpisy používají termín „poplatek“ pouze v tomto významu), avšak i u služeb poskytovaných soukromými subjekty. Zpravidla jde o paušální cenu nebo příplatek (složku ceny). Takto poplatek definuje wikipedia. I z této definice je zřejmé, že poplatky jsou zejména veřejnoprávní, ale i soukromoprávní. Podle teorie daňového práva je poplatek peněžitou dávkou zákonem stanovenou, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů.
Vydáno: 16. 11. 2022
Společnost s r. o. byla založena za účelem podpory A-týmu, zapsaného spolku (nevýdělečné organizace). Hlavním příjmem s. r. o. je příjem z reklamy firem. Propagace společností (odběratelů) je uskutečňována na sportovních akcích prvoligového stupně, které zajišťuje z. s. Hráči mají smlouvu o poskytnutí služeb (nejedná se o pracovní smlouvu) současně se z. s. a se s. r. o. Hráčům jsou vypláceny odměny jak ze z. s., tak i ze s. r. o. Klub hráčům přispívá na stravu (60 %) a hradí jim ubytování (100 %). Může s. r. o. podporující A-tým uplatnit jako uznatelný výdaj příspěvek na stravu, ubytování + ostatní služby (např. služby fitcentra)?
Vydáno: 14. 11. 2022
Neziskový subjekt (z. s.) má jako hlavní činnost podporu univerzitního sportu a umožnění sportování členům a vedlejší činnost je pořádání a účast v univerzitních sportovních soutěžích, kde uskutečňuje plnění ve formě prodeje marketingových předmětů, práv a samotných vstupenek na zápasy (různé sporty). Členové (studenti) platí malé měsíční příspěvky v řádech nízkých stokorun. Spolek má různá přijatá plnění, jednak ta, která používá pouze k uskutečňování vedlejší činnosti jako nákup merchandisingu, zprostředkování prodeje vstupenek atd. a u těch uplatňuje celý odpočet. Ovšem dále má plnění, která používá k uskutečňování obou činností, a to typicky pronájmy sportovišť, které kromě zápasů, které berou pouze čistě jako ekonomickou činnost, také k tréninkům, což berou jako hlavní činnost (podpora univerzitního sportu a sportování svých členů). Jsou ony tréninky, respektive pronájem sportoviště pro členy, který členové nemusí v okamžiku využívání platit (pouze platí příspěvky), brány jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet podle § 61 zákona o DPH a u celého přijatého plnění ve formě pronájmu musí spolek krátit odpočet nebo lze uplatnit poměrový koeficient a část pronájmu (ve fakturách vždy rozděleno na tréninky a zápasy) k tréninkům neuplatnit vůbec, protože se nejedná o ekonomickou činnost a část za zápasy uplatnit plně, protože se jedná pouze o vedlejší ekonomickou činnost? Doplňují dotaz zní, zda v případě, že je nutné nastavit koeficient, tak se do výpočtu osvobozených plnění podle § 61 zákona o DPH bere pouze součet členských příspěvků? A pokud by členové žádné příspěvky neplatili a např. pouze dávali dary spolku, tak by rázem o osvobozené plnění podle § 61 zákona o DPH nejednalo?
Vydáno: 14. 11. 2022
Gymnázium a SOŠ je příspěvkovou organizací města. Má dva osobních automobilů do 3,5 tun. Jsou předmětem silniční daně? Musí se k silniční dani registrovat a podávat daňová přiznání, resp. platit čtvrtletní zálohy nebo jsou osvobozena a přiznání ani zálohy se neplatí? Automobily jsou využívány pro přepravu sportovců na závody, sportoviště atd., případně pro školení učitelů.
Vydáno: 11. 11. 2022