Ing. Zdeněk Morávek

 • Článek
V následujícím příspěvku se budeme věnovat účetním souvislostem technického zhodnocení se zaměřením zejména na podnikatelské účetní jednotky. Upozorníme ale i na změny daňové a nejnovější judikaturu.
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi s tím, že problematiku zaměříme na oblast neziskových poplatníků. Současně také upozorníme na poslední přijaté změny.
Vydáno: 22. 12. 2021
 • Článek
Uvádí se nedaňové náklady neziskové organizace v hlavní činnosti v ř. 40 a pak ještě souhrnně v ř. 62 všechny náklady k hlavní činnosti? Nebo v ř. 62 se uvádí už jenom zbývající daňové náklady z hlavní činnosti? Případně je správnější použít ř. 40 na všechny náklady ztrátové hlavní činnosti? Posuzuje se neziskovost hlavní činnosti pouze k daňovým nákladům nebo ke všem nákladům hlavní činnosti?
Vydáno: 22. 12. 2021
 • Článek
Jsme příspěvková organizace zřízená městem a město (zřizovatel) nám poskytne 20 Kč příspěvek na stravování (stravenkový paušál). Jaká může být maximální výše příspěvku z FKSP na stravování? Prosíme o konkrétní částku v Kč dle našeho případu. Nejsme si jisti, zda je to 45 % z max. 75,60 Kč = 34 Kč nebo 45 % z příspěvku zřizovatele 20 Kč = 9 Kč.
Vydáno: 22. 12. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali některým souvislostem společenství vlastníků jednotek (dále „SVJ“) z pohledu daně z příjmů právnických osob.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali několika rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR, která byla přijata v roce 2021 a která se týkají dokazování v daňovém řízení jako klíčové oblasti daňových sporů.
Vydáno: 17. 12. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na rekapitulaci novinek v oblasti právních předpisů, které se mohou týkat neziskového sektoru. Jednotlivé změny probereme chronologicky.
Vydáno: 26. 11. 2021
 • Článek
S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.
Vydáno: 25. 11. 2021
 • Článek
Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí pracovněprávních vztahů a vytváření pracovních a sociálních podmínek ze strany zaměstnavatele. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit daňové souvislosti této oblasti, a to jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Spolek při výročí založení uspořádá oslavu. V účetnictví má fakturu za pronájem vinného sklepa s pohoštěním, za raut, za ubytování pozvaných hostů. Všechny tyto náklady budou daňově neuznatelné?
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Spolek (veřejně prospěšný poplatník) přijal dar na podporu vzdělávání. Do konce roku nestihne tento dar použít k danému účelu. Mimo tento dar má příjem pouze ze členských poplatků, které jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů . Bude dar předmětem daně z příjmů právnických osob? Pokud ano, bude možné využít § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů , tj. že prostředky získané touto úsporou na dani použije v následujícím roce ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelskou činnosti? Nebo se jedná o osvobozený příjem?
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Nezisková organizace, vyvíjející hlavní a vedlejší činnost, přijímá faktury za služby z EU. Kdy bude mít povinnost se zaregistrovat jako identifikovaná osoba a z faktury odvádět DPH: 1. faktura za službu z EU souvisí jen a pouze s hlavní činností, 2. faktura za službu z EU souvisí jen a pouze s vedlejší činností, 3. faktura za službu z EU souvisí s hlavní i vedlejší činností?
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
V praxi samozřejmě může nastat situace, že plátce DPH z různých důvodů uvede daň na vstupu či daň na výstupu v jiném zdaňovacím období, než ve kterém má být správně vykázána. Důvody tohoto postupu mohou být různé, ať už např. chybné vyhodnocení postupu, opomenutí plátce nebo třeba i pozdní obdržení dokladu plátcem. Jak uvedenou situaci správně řešit? To je předmětem tohoto příspěvku.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Spolek založí transparentní účet na pomoc postiženým tornádem, je zveřejněn jako veřejná sbírka. Přijímají dary a následně dary darují postiženým. Sám spolek na tento účet daruje také peníze. Jak se tento jeho dar zaúčtuje u spolku? Jako dar na účet 543 a pak se vyloučí na řádku 40 z nákladů?
Vydáno: 29. 09. 2021
 • Článek
Jsme příspěvková organizace, školská právnická osoba, a o letních prázdninách jsme pořádali příměstský tábor, vedle činnosti hlídání v mateřské škole. Mohu účtovat náklady na tábor s analytickým účtem k tomu vybraným a rozlišit například zakázkou?
Vydáno: 29. 09. 2021
 • Článek
V tomto příspěvku dokončíme téma z minulého čísla časopisu UNES č. 7–8/2021 a budeme se zabývat i dalšími problémy, které se vyskytují v praxi při tvorbě a zejména při čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Vydáno: 29. 09. 2021
 • Článek
V tomto příspěvku bychom upozornili na novinky v daňové metodice za první pololetí roku 2021. Vzhledem k tomu, že legislativní aktivita byla v této oblasti za sledované období prakticky nulová, zaměříme se na zveřejněné výklady GFŘ na stránkách Finanční správy.
Vydáno: 26. 08. 2021
 • Článek
Cílem příspěvku je poskytnout základní přehled o oceňování a oceňovacích metodách v případě dlouhodobého majetku u podnikatelských účetních jednotek, tedy účetních jednotek, které účtují v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). Protože se jedná o velmi širokou problematiku, soustředíme na některé vybrané problémy této oblasti.
Vydáno: 23. 08. 2021
 • Článek
Pokuta za opožděné tvrzení daně je sankcí, která má svou podstatou působit preventivně a odrazovat od nepodání či pozdního podání daňového tvrzení. Problematika pokuty za opožděné tvrzení daně je upravena v § 250 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ “). Povinnost uhradit tuto pokutu vzniká tehdy, pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání buď vůbec, nebo až po stanovené lhůtě, a to jak řádné, tak dodatečné. Pokud je daňové přiznání podáno až po stanovené lhůtě, toto zpoždění musí být delší než 5 pracovních dní, jinak se tato sankce nepředepíše. Ale upřesněme, že pokud by tato doba nebyla dodržena, daňový subjekt je v prodlení již od okamžiku uplynutí lhůty pro podání daňového tvrzení, tj. ne až od pátého pracovního dne od jejího uplynutí, a v případě uvedených 5 pracovních dní se nejedná o lhůtu, ale o dobu, a nelze tedy uplatnit úpravu § 35 DŘ .
Vydáno: 23. 08. 2021
 • Článek
Spolek, jehož hlavní činnost je podpora sportu a pořádání sportovních akcí, bude dělat podcasty (rozhovory se sportovci). Tyto uskutečněné rozhovory bude fakturovat sportovnímu svazu. Může být tato fakturace v rámci hlavní činnosti jako propagace sportu?
Vydáno: 18. 08. 2021
+ Zobrazit dalších 20