Ing. Zdeněk Morávek

 • Článek
V následujícím příspěvku bychom čtenáře informovali o legislativních a metodických změnách v daňové a dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a následně na další materiály, zejména ty zveřejněné na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy. Postupovali bychom chronologicky, tak jak docházelo k jejich publikaci.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí pracovněprávních vztahů a vytváření pracovních a sociálních podmínek ze strany zaměstnavatele. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit daňové souvislosti této oblasti, a to jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. Současně se stručně zmíníme i o daňové úpravě vzdělávání u podnikatelů. Problematika odborného rozvoje zaměstnanců, jehož součástí je také oblast vzdělávání zaměstnanců, je upravena v § 227 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména: zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Na úvod uveďme, že možnosti daňového uplatnění darů a další pomoci poskytnuté Ukrajině jsou v současné době upraveny zejména v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). V případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob se podle § 15 odst. 1 ZDP jedná o nezdanitelnou část základu daně a v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob se podle § 20 odst. 8 ZDP jedná o položku snižující základ daně.
Vydáno: 02. 06. 2022
 • Článek
Vzhledem k probíhajícímu období dokončovacích prací na uzavření roku 2021 bychom se v následujícím příspěvku věnovali jedné důležité oblasti související s účetní závěrkou, a to jejímu zveřejňování.
Vydáno: 31. 05. 2022
 • Článek
Jsme příspěvková organizace zřízená statutárním městem. Plánujeme poskytovat místo stravenek peněžitý příspěvek na stravování. Z rozpočtových pravidel 250/2000 Sb. , vyhlášky č. 430/2001 Sb. a zákoníku práce jsou zřejmé maximální limity příspěvku na stravování a příspěvku z FKSP. Je správný výklad, že příspěvek z FKSP nesnižuje podíl maximálního možného nákladu organizace, ale umožňuje snížit náklad zaměstnance? Jinými slovy: v případě hodnoty stravného 150 Kč při maximálním možném nákladu organizace na rok 2022 dle zákoníku práce 82,60 Kč může být vedle tohoto nákladu poskytnut maximální příspěvek z FKSP ve výši 37 Kč a náklad zaměstnance bude 30,40 Kč? Související dotaz: V případě nižšího podílu nákladu organizace např. 60 Kč (u nižší hodnoty stravného) bude možné z FKSP přispět maximálně 27 Kč?
Vydáno: 30. 05. 2022
 • Článek
Jsme střední škola, příspěvková organizace, zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme přistupovat k majetku, který nám poskytla Charita pro uprchlíky z Ukrajiny, ubytované na našem dlouhodobém majetku? Jedná se např. o lednici. Nebyl nám dán žádný předávací protokol a bylo nám sděleno, že oni to dostali od lidí, tak teď to dávají nám. Máme to vést jako dar, nebo jim to pak máme vrátit? Jedná se o starší lednici. Nebo to máme vést jen v operativní evidenci?
Vydáno: 30. 05. 2022
 • Článek
Členové bytového družstva splatili společně jeden členský podíl. Od roku 2014 družstvo pronajímalo byt, ke kterému se tento podíl váže. Příjem z pronájmu byl zdaňován. V roce 2021 bytové družstvo převedlo tento členský podíl na nového člena za částku 2 mil. Kč (z toho hodnota základního členského vkladu je 3 000 Kč a dalšího členského vkladu je 127 000 Kč, tj. členský podíl člena v družstvu je 130 000 Kč = jeho majetková účast), přičemž zbývající částku – výnos z převodu podílu použilo družstvo na doplacení úvěru ve výši 1,4 mil. Kč, kterým financovalo revitalizaci domu. Jak bude stanoven základ daně, jaké náklady může bytové družstvo uplatnit?
Vydáno: 28. 04. 2022
 • Článek
Cílem následujícího příspěvku je vysvětlit právní úpravu věcných břemen a nastínit postup jejich účtování.
Vydáno: 28. 04. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice poskytování stravování zaměstnancům na pracovišti, a to i z daňového pohledu jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Základní právní úpravou závodního stravování je ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Předně je nutné zdůraznit, že § 236 odst. 1 zákoníku práce stanoví jako povinnost zaměstnavatele zaměstnancům stravování umožnit, nikoli zajistit či jinak poskytovat. Povinnost umožnit zaměstnancům stravování může zaměstnavatel splnit mnoha způsoby, předně rozvržením pracovní doby s odpovídající přestávkou na oběd, ale také například provozováním jídelny, kantýny či obchodu s potravinami a občerstvením, umístěním jídelních automatů, poskytnutím stravenek atd. V neposlední řadě musíme zmínit také nedávno zavedený stravovací paušál, či přesněji peněžní příspěvek na stravování.
Vydáno: 21. 04. 2022
 • Článek
V dnešním příspěvku bych se chtěl věnovat poněkud specifické kategorii daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty, a to identifikovaným osobám. Těmito osobami jsou často neziskové subjekty, na které se spíše zaměříme, ale nejedná se pouze o tento okruh daňových subjektů. Na úvod uveďme, že identifikovanou osobou jsou při splnění stanovených podmínek osoby povinné k dani, které nejsou plátcem, nebo právnické osoby nepovinné k dani.
Vydáno: 19. 04. 2022
 • Článek
Dohadné položky i časové rozlišení představují respektování zásady časového rozlišení, která stanoví, že výnosy a náklady se účtují do účetního období, se kterým věcně a časově souvisejí. Tato zásada vyplývá z § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “). Zaúčtování do nákladů a výnosů je potom nutné dobře posoudit také z pohledu daňové uznatelnosti, správné zaúčtování tak může mít i daňové dopady. Při výkladu bych se zaměřil na účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“).
Vydáno: 31. 03. 2022
 • Článek
1. Jak se určí rozhodný okamžik nezpochybnitelného nároku na dotaci? Dne 1. 11. 2021 byla naší společnosti Úřadem práce schválena Žádost o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání. Dá se tato schválená žádost už posuzovat pro účtování nezpochybnitelného nároku a má se promítnout tato skutečnost už do účetnictví v roce 2021? Anebo se bere v úvahu až okamžik Oznámení o přidělení podpory, který je 20. 1. 2022, tzn. o nezpochybnitelném nároku bych účtovala až v roce 2022? 2. S jakými účty podrozvahové evidence bych v tomto případě pracovala? Pohledávka za Úřadem práce na účet 753? Účtování MD 753/D 799 v roce 2021 a v roce 2022 MD 799/D 753 (zrušení na podrozvaze) a zaúčtování na rozvahový účet?
Vydáno: 31. 03. 2022
 • Článek
Lze vykázat čerpání daňové úspory u spolku na odpisy majetku?
Vydáno: 31. 03. 2022
 • Článek
Převzali jsme účtování v o. p. s. V předcházejících letech bylo pracováno následně s výsledkem hospodaření. Ten byl zaúčtován: MD 931/D 911 (v případě vykázaného zisku). Každý rok byl proveden zápis MD 911/D 648 v částce 300 000 Kč. Situace je taková, že nevíme a nemáme jak ověřit informaci týkající se tohoto zápisu. Proto jsem chtěl požádat o vysvětlení, v jakých případech se u neziskových společností provádí podobný zápis. Inklinuji buď k situaci, že si tím účetně narovnávají ztrátu, přitom nakonec nakonec stejně výnosy v přiznání vyloučí, nebo to má návaznost na odčitatelnou položku a prostřednictvím tohoto zápisu se sleduje splnění podmínky pro využití následné úspory na dani v dalších letech.
Vydáno: 31. 03. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice automobilu jako majetkové kategorii, a to jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daně z příjmů.
Vydáno: 25. 03. 2022
 • Článek
Protože se blíží období podávání daňových přiznání k dani z příjmů, dnešní příspěvek bychom věnovali oblasti daňových nákladů. A to konkrétně specifické oblasti daňových nákladů, totiž samotným daním a zrekapitulovali bychom podmínky, za kterých jsou daně daňovými náklady.
Vydáno: 21. 03. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali oblasti režimu přenesení daňové povinnosti a upozornili na některé specifické postupy, které se v praxi mohou týkat neziskových plátců DPH.
Vydáno: 28. 02. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku bych se chtěl zaměřit na problematiku daňově uznatelných rezerv na opravy majetku. Zaměřili bychom se tedy na takové rezervy, které splňují podmínky ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), podle kterého se za daňové považují ty rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zákon č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “).
Vydáno: 14. 02. 2022
 • Článek
V následujícím přehledu bychom se zaměřili na nové právní předpisy a zveřejněné informace v posledním měsíci roku 2021, které mají dopad v převážné většině do roku 2022. Navazujeme tak na příspěvek z č. 11/2021 tohoto časopisu.
Vydáno: 31. 01. 2022
 • Článek
Mohu zaměstnat na DPP nepedagogického pracovníka - člověka, který se nám stará o správu online systému školy, a platit ho z ostatních osobních nákladů (OON), tedy ze státního rozpočtu?
Vydáno: 31. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20