Ing. Zdeněk Morávek

Zapsaný spolek (jehož účelem je „všestranná podpora a rozvoj basketbalu a to zejména sportovní činností členů spolku“ a dlouhodobě vykonává sportovní činnost a má širokou členskou základnu od dětských až po dospělé kategorie) obdrží finanční příspěvek z nadačního fondu. Nadační fond má mimo jiné ve statutu zapsán tento účel: „podpora a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících obecně prospěšné cíle v oblasti rozvoje vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, zejména v oblasti rozvoje letectví, modelářství, turistiky, míčových a vodních sportů“. Spolek příspěvek použije na nákup starší sportovní haly (uzavře KS se současným vlastníkem a následným zápisem do katastru nemovitostí spolek nabyde pozemek jehož součástí je stavba = sportovní hala = vnitřní sportoviště s tribunami vč. zázemí tj. šatny, sociální vybavení a sprchy, kanceláře, odpočinkové místnosti atd.). Co se týká následného využití nemovitosti spolkem nabízejí se tyto možnosti: A) využití haly jen pro spolkové účely = hlavní činnost spolku; B) využití haly částečně pro hlavní činnost spolku a částečně pro vedlejší (ekonomickou) činnost tzn. různé formy pronájmu nebo poskytnutí prostor za úplatu jiným subjektům a to v termínech, kdy nebude využití ze strany spolku; C) využití celé haly jen pro vedlejší (ekonomickou) činnost. Předpokládáme, že spolek přijatý příspěvek z nadačního fondu nezdaní při následném využití podle bodu A), jelikož nemovitost využije v plném rozsahu pro svoji spolkovou činnost. Jak je tomu ale v případech využití podle B) a C), kdy spolek bude nemovitost využívat pro svoji hlavní činnost pouze částečně a nebo dokonce vůbec, a celou nemovitost využije k vedlejší (ekonomické) činnosti? Podle našeho názoru spolek nezdaní přijatý příspěvek ani pokud by pořízenou nemovitost využíval v souladu s body B) a C). Tento závěr opíráme o ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) ZDP, které říká „Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který je 1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení,…“. Tedy je buď splněn účel využití příspěvku vymezený v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP (u varianty A, možná i B), ale i kdyby nebyl (jako by to mohlo být pravděpodobně dovozeno u varianty C, i když výsledný zisk z vedlejší činnosti spolku logicky podpoří hlavní činnost spolku), tak je stejně naplněna podmínka pro osvobození přijatého příspěvku od zdanění, protože pořízení nemovitosti do majetku zapsaného spolku = kapitálové dovybavení. Je tento náš závěr správný? Děkuji.
Vydáno: 29. 02. 2024
Jsme státní příspěvková organizace (zřizovatel je OSS). Potřebovala bych prosím vědět, jestli při uzavření smlouvy (Auto na operativní leasing mám účtovat na podrozvahu ve výši předpokládaných splátek nebo ve výši ocenění auta? A jakým způsobem se odúčtovává z podrozvahy? Při ukončení smlouvy a vrácení auta leasingové společnosti? nebo při úhradě splátek leasingové společnosti? Stejný dotaz mám k velkému kávovaru, který máme v nájmu a platíme měsíčně nájem. V jaké výši dát na podrozvahu a jak odúčtovat z podrozvahy? 
Vydáno: 22. 02. 2024
Nezisková organizace (NO1) získala darem nemovitost (budova a pozemek). V témže roce tuto nemovitost poskytla jiné neziskové organizaci (NO2) k bezplatnému užívání (výpůjčka), a to pro účely související s její hlavní činností, ale i pro ekonomickou činnost (tj. v budově bude provozovat hlavní i vedlejší činnost NO2). Otázka je, zda musí NO1 hodnotu daru zdanit daní z příjmů právnických osob, nebo zda je možné tento dar od daně osvobodit (případně poměrnou část). 
Vydáno: 20. 02. 2024
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se blíže zaměřili na dvě oblasti, které od roku 2024 procházejí zásadními změnami, a to fond kulturních a sociálních potřeb a zaměstnanecké benefity a jejich daňový režim. Začneme oblastí FKSP.
Vydáno: 20. 02. 2024
Nezisková organizace (z. s.) přijala v roce 2022 dary od různých subjektů na svoji hlavní činnost - zaúčtováno na účty 91x, z hlediska daně z příjmů osvobozeno. V roce 2023 konkrétní částku z těchto přijatých darů poskytla jako dar fyzické osobě (osoba v nouzi), tj. pro účely, které nejsou vyjmenované v § 15 odst. 1 ZDP. Jaké bude mít toto poskytnutí daru konsekvence z hlediska daně z příjmů pro neziskovou organizaci, bude nutné zdanit přijatý dar z roku 2022? Pokud ano, zda v DAP DPPO 2023, nebo dodatečným DAP DPPO 2022? 
Vydáno: 01. 02. 2024
Jsme škola, příspěvková organizace zřízená ÚSC. Ráda bych se zeptala na možnost čerpání prostředků FKSP na vitamínové prostředky v souvislosti s přijetím úsporného balíčku. Je možné v r. 2024 nadále zaměstnancům pořizovat z FKSP vitamínové prostředky a bude toto plnění podléhat dani z příjmů a příslušným odvodům (soc. a zdrav.)? 
Vydáno: 28. 01. 2024
Je možné, aby pedagog fakturoval školské právnické osobě? Konkrétně se jedná o výuku občanské výchovy.
Vydáno: 28. 01. 2024
  • Článek
V následujícím příspěvku navážeme na poslední přehledový článek uveřejněný v časopisu UNES č. 9/2023 na s. 3. Soustředíme se zejména na změny a materiály zveřejněné na konci roku 2023. Změn bylo velké množství, takže přehled bude spíše heslovitý.
Vydáno: 24. 01. 2024
Nezisková organizace pořádající herecká představení uzavřela Smlouvu o poskytnutí licence a umožnění natáčení. Má vyfakturovat fakturu za „umožnění natáčení představení a dále náklady vzniklé v souvislosti se zkouškami a natáčením záznamu představení“ a druhou fakturu „Za svolení a oprávnění vzniklé dílo užívat (licence k užití)“. Jaké výnosové účty je vhodné použít?
Vydáno: 17. 01. 2024
Jsme soukromá základní škola. Rádi bychom pedagogickým zaměstnancům pořidili karty ITIC, obdobná forma jako "ISIC" karty pro studenty (uplatnění slev v různých sportovních, kulturních a dalších oblastech) za poplatek 360 Kč na 12 měsíců. Je tento benefit pro zaměstnance osvobozený nepeněžní příjem a pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 16. 01. 2024
Jsme NNO vedoucí podvojné účetnictví. Jak správně zaúčtovat pořízení např. notebooku za 40 000 Kč? Jaké částky na jaké MD/D? Dle směrnice je nad hranicí určenou pro zařazení do kategorie DDHM, doba použitelnosti - předpoklad více než 1 rok. Dobu použitelnosti si určuje/odhaduje účetní jednotka dle svého uvážení? 
Vydáno: 15. 01. 2024
Dne 29.11.2022 byl založen spolek. Jeho hlavní činností je sběratelství, výstavní, osvětová a badatelská činnost na území Znojemska. Dle stanov prostředky na svoji činnost získává z členských příspěvků, darů, ze státních příspěvků, dotací a grantů. V roce 2022 ve spolku nebyla žádná finanční aktivita. V roce 2023 bylo přijato 1 200 Kč jako členské příspěvky, 600 Kč byl výdaj na cestovné a vstupné. Spolek má zřízený spořící účet, ze kterého je výnos srážen přímo od zdroje (čistý výnos cca 15 Kč). 1) Může spolek vést jednoduché účetnictví? 2) Musí se registrovat k dani z příjmu PO? 3) Má povinnost za roky 2022 a 2023 jednotlivě podávat daňové přiznání? 4) Jak zaúčtovat výše uvedené transakce? Na rok 2024 jsou naplánové besedy a spolek bude platit pronájem prostorů. Tyto výdaje budou přesahovat roční členské příspěvky (1 200 Kč). Je možné, aby předseda spolek dorovnal tento výdaj jako dar?
Vydáno: 30. 12. 2023
Zaměstnancům chceme poskytnout jako benefit z FKSP volnočasovou kartu Edenred. Dle mého názoru většina z nepeněžních plnění poskytovaných přes tuto kartičku (rekreace, lékarny, kultura, sport) splňuje ust. § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a je u zaměstnance od daně z příjmů osvobozeno. Ale mimo jiné je kartou Edenred možné využít i na masáže, jejichž poskytovatel není zdravotnickým zařízením. Nejednalo o osvobozené plnění. Je tomu tak?A jak se tedy správně postavit k "přidaňování" zaměstnancům? Myslím, že bude obtížené zjistit, že některý ze zaměstnanců kartu využil na masáž.
Vydáno: 29. 12. 2023
Při rekonstrukci výtahů v našem SV došlo k prodlení s dodávkou a byla uplatněna smluvní pokuta. Je nám jasné, že to není osvobozený příjem a SV bude muset podat daňové přiznání a pokutu bez ohledu na uhrazení zdanit. Máme celkem 3 vchody a tedy 3 výtahy, u každého došlo k jinému prodlení, i cena výtahů je každá jiná a tím pádem i výše smluvní pokuty . Existuje nějaký způsob, jak takto získané prostředky rozpustit mezi vlastníky v daném vchodě jako kompenzaci za jejich strádání a pokud ano, jaké to případně bude mít pro ně a pro SV daňové dopady a jak to zaúčtovat?
Vydáno: 29. 12. 2023
Jsme příspěvková organizace zřízená obcí - základní škola, tj. dotknout se nás změny, které v roce 2024 vstoupí platnost (dle § 33 vyplývá, že příděl do fondu tvoří od roku 2024 již pouze 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Dále platí, že nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu k 1. lednu rozpočtového se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. 1) Dle jakého ustanovení zákona postupovat, pokud nyní máme na účtu FPSK 180 000 Kč, tj. tuto částku jsem vytvořili v roce 2023 a již jí za prosinec nevyčerpáme - lze jí čerpat dle starých pravidle nebo již nových, bude-li čerpána v roce 2024 - jsou zde nějaká přechodná ustanovení? 2) Co bude škola dělat s penězi, které se budou na účtu FKSP "hromadit, protože přibližně 40 % našich zaměstnanců si nechce zřídit produkty na stáří, když se nemohou rozdělit na jiný účel? Můžeme přispět o to více těm zaměstnancům, které budou mít zřízeny produkty na stáří? Jak se toto bude řešit když 40 % zaměstnanců nebude mít zřízen "produkt" na stáří - lze ty částky vyčerpat jinak? Jsou k tomu nějaké pokyny či ustanovení zákona, o které se ředitelé škol mohou opřít?
Vydáno: 28. 12. 2023
Jednatelka na charitativní akci o.p.s. Dejme dětem šanci, vydražila jeden předmět, pojmenovaný jako předmět č. 4 Křišťálový zvon za 50 000 Kč. Na tuto částku ji o.p.s. vystavila fakturu. Je možné si takovou částku udečíst jako dar od základu daně jen na základě této faktury? 
Vydáno: 22. 12. 2023
Může naše pokladní nebo např. zástupce ředitele školy zakoupit na své jméno věcný dar z FKSP zaměstnanci k pracovnímu výročí? Tím myslíme, zda-li prodejce může vystavit fakturu na jméno a adresu kupujícího (např. pokladní), nebo musí být adresována přímo zaměstnavateli, tj. základní škole. Lze i zakoupit věcný dar na účtenku vystavenou prodejcem?
Vydáno: 22. 12. 2023
  • Článek
V minulém čísle tohoto periodika jsme se věnovali úpravě peněžních fondů příspěvkových organizací, v dnešním příspěvku bychom na téma navázali a věnovali se účetní oblasti této problematiky.
Vydáno: 20. 12. 2023
Je možné hradit ve školství z ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) pořízení drobného dlouhodobého majetku ve škole, např. lavice?
Vydáno: 08. 12. 2023
Spolek plátce DPH, hlavní činnost sportovní činnost (fotbal-děti) fakturuje pronájem reklamních ploch vždy s DPH. Tyto reklamní plochy jsou i na autobusech, které vozí děti na zápasy. Lze si u fakturace dopravy autobusu, který, má na sobě reklamní plochu dle smlouvy, nárokovat odpočet DPH?
Vydáno: 01. 12. 2023