Zveřejňovací povinnost - spolek

Vydáno: 4 minuty čtení

Má spolek povinnost zveřejňovat každoročně výsledky hospodaření ve Sbírce listin? Jaké má případně další „zveřejňovací“ povinnosti a jak je sankcionováno jejich porušení a komu se porušení této povinnosti oznamuje?

Zveřejňovací povinnost - spolek
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 14488
Odpověď:
Jak vyplývá z § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), z účetních jednotek jsou povinny ZU i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení ZU nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena. Lze tak konstatovat, že aby měl spolek povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin, musel by se buď zapisovat do obchodního rejstříku, nebo by mu tuto povinnost musel ukládat zvláštní právní předpis.
Dále je určitě vhodné zkoumat zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“). Úprava § 66 tohoto zákona vymezuje obsah Sbírky listin a z této úpravy, mimo jiné, vyplývá, že Sbírka listin obsahuje také výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do Sbírky listin zákon upravující účetnictví osob. Opět se tedy vracíme zpátky k ZU a jeho podmínkám zveřejnění, jak je uvedeno výše. Ovšem ze zákona o veřejných rejstřících vyplývá, že je rozlišován samostatnou úpravou jak obchodní rejstřík (§ 42 až 51 tohoto zákona), tak spolkový rejstřík (§ 26 až 30 tohoto zákona), do kterého se zapisují spolky a pobočné spolky. Pokud tedy ZU hovoří o účetních jednotkách zapisovaných do obchodního rejstříku, evidentně se nemůže jednat o účetní jednotky zapisované do rejstříku spolkového, který je rejstříkem odlišným.
Zároveň lze uzavřít, že povinnost zveřejnění účetní závěrky spolkům neukládá ani zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze tak konstatovat, že spolky povinnost zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin nemají. Co se týká dalších zveřejňovacích povinností, je možné vyjít opět ze zákona o veřejných rejstřících, resp. z úpravy Sbírky listin.
Z této úpravy vyplývá, že spolek je povinen zveřejňovat zejména:
-
stanovy spolku,
-
usnesení ustavující schůze spolku, byl-li spolek založen usnesením ustavující schůze,
-
rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
-
po každé změně musí být uloženo také platné úplné znění stanov,
-
rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo likvidátorem, x)- rozhodnutí o zrušení spolku a rozhodnutí, jímž se toto rozhodnutí zruší,
-
rozhodnutí o přeměně spolku, rozhodnutí, jimž se toto rozhodnutí ruší,
-
rozhodnutí soudu o neplatnosti spolku a
-
konečnou zprávu o průběhu likvidace,
-
smlouvu o sloučení spolků,
-
smlouvu o splynutí spolků a
-
smlouvu o rozdělení sloučením,
-
projekt rozdělení spolků se založením nových spolků a
-
rozhodnutí o změně právní formy spolku,
-
rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku.
Následky porušení povinnosti předložit listiny jsou potom upraveny v § 104 a násl. zákona o veřejných rejstřících, z této úpravy vyplývá, že může být uložena pořádková pokuta až do výše 100 000 Kč.