Úloha vnitřních předpisů v účetnictví některých vybraných účetních jednotek

Vydáno: 31 minut čtení
Úloha vnitřních předpisů v účetnictví některých vybraných účetních jednotek
Jaroslava
Svobodová
V tomto článku bych chtěla reagovat a pokusit se odpovědět na několik níže uvedených otázek týkajících se vnitřních směrnic, kterými jsou "aplikovány" právní předpisy v oblasti účetnictví účetních jednotek. Odpovědi bych směřovala k některým vybraným účetním jednotkám, kterými jsou územní samosprávné celky (kraje, obce města), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.
Skutečnosti, na které bych chtěla reagovat, jsou níže uvedené otázky:
1.
Z jakých důvodů (proč) dochází k vytváření vnitřních předpisů účetními jednotkami?
2.
Existují zásady či doporučení, kterými by se účetní jednotky při tvorbě vnitřních předpisů měly řídit?
3.
Co by měly vnitřní předpisy obsahovat?
4.
Ve kterých případech je zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanovena povinnost účetním jednotkám vypracovat vnitřní předpis?
5.
Ve kterých případech je vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů stanovena povinnost účetním jednotkám vypracovat vnitřní předpis?
6.
Ve kterých případech je Českými účetními standardy některým vybraným účetním jednotkám stanovena povinnost vypracovat vnitřní předpis?
V prvé řadě je nutné zdůraznit, že vnitřní předpisy jsou druhem rozhodnutí odpovědných pracovníků účetní jednotky, tj. druhem řídícího aktu. Soustava vnitřních předpisů a metodika jejich tvorby byla a je tvořena nejen na základě využití teoretických poznatků, ale v mnoha případech také na základě praktických zkušeností.
Vnitřními předpisy se podrobněji upravují vlastnosti a chování prvků některých systémů v účetní jednotce. Určují se jimi:
-
způsoby vykonávání jednotlivých funkcí účetní jednotky nebo jejích organizačních prvků (např. průběh příslušných - určitých procesů),
-
konkretizují funkční náplně,
-
vztahy prvků při vykonávání těchto funkcí (např. způsob účasti organizačních míst na určitém procesu, obsah a cesty nosičů informací v určitém procesu apod.).
Posláním vnitřních předpisů je:
-
rozpracovat některé oblasti činností do takových podrobností, jak to vyžaduje potřeba racionálního plnění funkcí účetní jednotky a jejích organizačních prvků,
-
upravovat činnosti, jak to vyžadují právní předpisy, nebo pro které se úprava považuje z hlediska účetní jednotky za potřebnou a užitečnou z hlediska významu, opakovanosti výskytu apod.,
-
aby obsahovaly ustanovení natolik stálá, aby se podle nich mohly vytvářet účelné stereotypy chování a aby zajistily automatické fungování, avšak ponechávaly prostor pro sebeuplatňování a aktivitu příslušných pracovníků zabývajících se příslušnou oblastí (problematikou).
Vypracování vnitřních předpisů
vyplývá zejména z níže uvedených důvodů:
a)
jejich zpracování vyžaduje právní předpis,
b)
k provedení právního předpisu,
c)
z vlastní vůle účetní jednotky, resp. na základě vnitřní potřeby účetní jednotky při splnění podmínky, že vnitřní předpis je v souladu s právními předpisy.
Vnitřní předpisy
můžeme
rozčlenit
např.:
-
podle rozsahu působnosti
v účetní jednotce:
týká se celé účetní jednotky, nebo je směrována pouze k určitému útvaru, středisku apod.,
-