Služby neziskové organizace - problematika DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Posláním občanského sdružení (neplátce DPH) je rozvoj a podpora sportovních, společenských a kulturních aktivit rodičů, dětí a mládeže v oblasti rekreačních a závodních sportů dětí a mládeže, cvičení dětí a rodičů a výchovně vzdělávacích a volnočasových činností dědí, mládeže a i celých rodin, dále zájmové činnosti pro všechny věkové kategorie, včetně vytváření podmínek pro trávení volného času dětí a mládeže (organizovaně i neorganizovaně). Toto sdružení poskytuje za úplatu následující služby: kurz plavání kojenců, batolat a dětí; cvičení kojenců, batolat a dětí; cvičení pro dospělé; hlídání dětí; masáže kojenců, batolat a dětí; kurzy tvoření pro děti; kurzy angličtiny pro děti; herna pro děti (zpoplatněný vstup do hrací místnosti). Jaké činnosti bude možné podřadit pod § 57 odst. 1 písm. g) ZDPH , nebo § 61 písm. d) ZDPH tzn., jaké bude možné osvobodit od DPH? V případě, že bude nutné některé služby zdanit prosím také o informaci týkající se sazby daně.

Služby neziskové organizace - problematika DPH
Ing.
Zdeňka
Hušáková
ID 12472
Odpověď:
Podle § 57 odst. 1 písm. g) ZDPH se od daně osvobozují služby spočívající ve výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivitách poskytovaných dětem a mládeži, přičemž poskytovatelem musí být příspěvková organizace nebo nestátní nezisková organizace dětí a mládeže. Z uvedeného tak vyplývá, že pro uplatnění tohoto osvobození musí být splněno, že se jedná o poskytnutí vymezených služeb a zároveň poskytovatelem musí být definované organizace, přičemž tato plnění jsou poskytována dětem a mládeži. Z hlediska obsahu poskytovaných plnění sem patří zejména různé zájmové kroužky. Co se týká poskytovatele, pak obecně lze mezi nestátní neziskové organizace zahrnout i občanská sdružení. Pokud se tedy jedná o občanské sdružení dětí a mládeže, tj. organizaci zabývající se organizací volného času dětí a mládeže, bude tato organizace odpovídat vymezení poskytovatelů uvedených ve zmíněném ustanovení zákona. Ovšem z dotazu jednoznačně nevyplývá, zda se jedná o neziskovou organizaci dětí a mládeže či nikoliv. V souvislosti s dotazem podotýkám, že v zásadě není rozhodující typ volnočasové aktivity poskytované dotčeným neziskovým subjektem, tj. zda se jedná o sportovní aktivitu dětí a mládeže či jinou organizaci volného času. S ohledem na první větu vašeho dotazu by bylo možné odvodit, že organizujete i volný čas rodičů. Z tohoto pohledu byste pak
de facto
nenaplnili vymezení subjektu, který může podle zmíněného ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty uplatnit osvobození od daně.
Dále co se týká aplikace § 61 písm. d) ZDPH, pak zde je třeba zdůraznit, že mimo jiného musí jít obsahově o službu související se sportem či tělesnou výchovou. Tudíž z Vámi vyjmenovaných sem určitě patřit nebude kurz tvoření, angličtiny, masáže, hlídání a patrně ani herna. U ostatních kurzů jako činnost související se sportem a tělesnou výchovou by připadaly v úvahu kurzy cvičení či plavání. Ovšem zde upozorňuji na rozsudek SDEU C-18/12 Město Žamberk, ve kterém SDEU blížeji specifikoval, že by nemělo jít o činnost provozovanou v rámci odpočinku a zábavy.
Ve zkratce lze k plněním, která budou zdanitelná uvést, že půjde v zásadě o plnění podléhající základní sazbě daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty