Darování obchodního podílu

Vydáno: 2 minuty čtení

Otec daruje svůj obchodní podíl synovi. Bude darování obchodního podílu podléhat dani, případně nějakému časovému testu? Z jaké ceny bude příslušná daň vypočtena.

Darování obchodního podílu
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 12194
Odpověď:
Osvobození bezúplatných příjmů v případě fyzických osob je od roku 2014 upraveno v § 4a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a v § 10 odst. 3 ZDP. Z § 10 odst. 3 písm. d) bod 1. vyplývá, že od daně z příjmů jsou také osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Z této úpravy by potom vyplývalo, že tento příjem je osvobozen od daně, protože se jedná o bezúplatný příjem mezi otcem a synem, tedy mezi příbuznými v linii přímé. Je tedy nutné ještě vyřešit otázku, zda tento bezúplatný příjem lze zařadit mezi ostatní příjmy podle § 10 ZDP a zda se nejedná o příjem podle § 6 nebo § 7 ZDP. Příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP lze, v tomto případě, prakticky s jistotou vyloučit, zbývá tedy posouzení, zda se nemůže jednat o příjem podle § 7 ZDP, tedy zda syn není podnikatelem a tento bezúplatný příjem nebyl přijat v souvislosti s touto jeho podnikatelskou činností. Pokud by se jednalo o takovýto bezúplatný příjem, jednalo by se o u syna o příjem podle § 7 ZDP a jako takový by byl součástí jeho základu daně. V opačném případě by se jednalo o příjem podle § 10 ZDP a takovýto příjem by byl u syna osvobozený od daně z příjmů. Žádný časový test se v tomto případě nesleduje, ten by se sledoval pouze v případě úplatného převodu obchodního podílu, a to z důvodu možného osvobození od daně na straně otce. Příslušná úprava je v tomto případě obsažena v § 4 odst. 1 písm. r) ZDP. Ocenění nepeněžního příjmu pro účely daně z příjmů fyzických osob je upraveno v § 3 odst. 3 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů