DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme střední škola, plátce DPH, máme učiliště, kde prodáváme výrobky v rámci produktivní práce žáků, tedy osvobozené od DPH. Někdy posíláme na dobírku. Fakturujeme poštovné, které podléhá DPH. Tedy výrobky jsou od DPH osvobozené a k tomu poštovné s 21% DPH? Je to správně?

DPH
Ing.
Zdeňka
Hušáková,
ID 11112
Odpověď:
Pro další odpověď je třeba uvést, že z popisu prodeje zboží je odvoditelné, že půjde o plnění osvobozené podle § 57 ZDPH2). Co se pak týká stanovení hodnoty plnění osvobozeného od daně a vyjmenovaného v § 51 ZDPH, pak podle odst. 2 tohoto zákona platí, že při jejím stanovení se postupuje podle § 36 ZDPH. Návazně na to je pak v prvé řadě třeba v souvislosti s poštovným a případně i balným upozornit na ustanovení § 36 odst. 3 písm. c) ZDPH. Podle tohoto ustanovení se do základu daně za uskutečněné plnění zahrnují i vedlejší výdaje. Vedlejšími výdaji se pak podle § 36 odst. 4 ZDPH rozumí zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize, pročež tento výčet je „pouze“ uvozující a nikoliv konečný. Pokud se poštovné a balné přímo vztahuje k dodávanému zboží, měly by být tyto vedlejší náklady v souladu s uvedeným zahrnuty do základu daně za dodávané zboží.
Tudíž jako osvobozené plnění by měla škola vykázat celou požadovanou částku, tj. cenu výrobku i poštovné. V případě poštovného, pokud by se nejednalo o poskytovatele poštovních služeb majícího licenci (viz § 52 ZDPH), by se o zdanitelné plnění jednalo v případě, kdy by tato služba byla samostatně uskutečněným plněním. Ovšem z dotazu nijak nevyplývá, že by poštovné v dotazovaném případě bylo možno vyhodnotit jako samostatné plnění. Je zde patrná úzká vazba poštovného k prodeji zboží a tudíž by poštovné mělo vstoupit do základu daně za prodej zboží.
V souvislosti s uvedeným podotýkám, že výše uvedený postup stanovení základu daně nijak plátce neomezuje v tom, informativně na „faktuře“ uvést a vyčíslit jednotlivé položky, z nichž se základ daně skládá.
2 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty