Specifika účtování lesního hospodaření u vybraných účetních jednotek

Vydáno: 16 minut čtení

Vzhledem k situaci v České republice, kdy více než 16% rozlohy lesních pozemků je ve vlastnictví měst a obcí, vyvstává často otázka, jak účtovat a v účetnictví zobrazovat specifické účetní případy související s lesním hospodářstvím u vybraných účetních jednotek.

Specifika účtování lesního hospodaření u vybraných účetních jednotek
Ing.
Helena
Čermáková
Ph.D.
Ing.
Marta
Stárová
Ph.D.
katedra obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze
Obce hospodaří na lesních pozemcích v rámci své činnosti a nebo zřizují pro výkon této aktivity příspěvkové organizace.
Cílem článku je poskytnout přehled základních souvislostí, které ovlivňují způsob účtování a vykazování položek lesního hospodaření. Lesními aktivy jsou v této spojitosti myšleny lesní pozemky a lesní porost.
Právní rámec pro účetní zobrazení lesních aktiv
-
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“),
-
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „Vyhláška“),
-
České účetní standardy (dále jen „ČUS“) pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby a č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
 
Klasifikace aktiv v lesním hospodářství
Produkční funkce lesa je v účetnictví zobrazena podle konkrétní situace buď:
a)
v dlouhodobém majetku nebo
b)
v oběžných aktivech - zásobách (dále jen lesní aktiva).
 
Vykazování lesních aktiv v kategorii dlouhodobého hmotného majetku