Neinvestiční dotace - občanské sdružení

Vydáno: 2 minuty čtení

Občanské sdružení, vede účetnictví, obdrželo od Středočeského kraje z Fondu sportu neinvestiční dotaci ve výši 50 000 Kč na "parkové úpravy sportovního areálu". Jak správně proúčtovat tuto dotaci a její čerpání (čerpána byla na základě faktur od zahradnické firmy na parkové úpravy). Je tato dotace součástí ocenění sportovního areálu? Areál se postupně buduje od jara 2012, ještě není dokončen, jsou nakupovány např. lavičky herní prvky pro děti (vše účtuji na účet č. 042) a jedním z výdajů jsou i parkové úpravy, jejichž výše je větší než přijatá dotace. Vzniknou k 31. 12. 2012 nějaké zdanitelné výnosy v souvislosti s nedokončeným projektem sportovního areálu?

dotaz č. 22/13
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
V dotazu uvádíte, že přijatá
dotace
byla neinvestiční. Pokud byste výdaje na parkovou úpravu zahrnula do celkové pořizovací ceny sportovního areálu, tj. do pořízení dlouhodobého majetku, došlo by k porušení rozpočtových pravidel ve smyslu zejména § 19 odst. 3 a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č 250/2000 Sb."). Prostředky
dotace
lze použít pouze na účel vymezený poskytovatelem ve smlouvě nebo v rozhodnutí.
Postup účtování, resp. tvorby pořizovací ceny areálu, závisí na obsahu projektové dokumentace. Herní prvky, lavičky a parkové úpravy nemusí být vždy podmínkou ke kolaudaci stavby, a tudíž mohou být v některých případech oceněny jako samostatné movité věci a v případě parkových úprav jako náklad na služby. Je proto třeba ve vašem případě individuálně posoudit, zda je nebo vůbec bylo možné nezahrnout výdaje na parkové úpravy do celkové ceny investice.
Uvádíme postup účtování
dotace
, určené k čerpání na provozní výdaje:
1.
Žádost o dotaci: 50 000 Kč neúčtuje se
2.
Přijetí provozní
dotace
na účet v bance:
a)
předpis pohledávky: 50 000 Kč MD 34x/D 69x
b)
příjem částky
dotace
na účet v bance: 50 000 Kč MD 22x/D 34x
3.
Přijetí faktur za parkové úpravy, které nejsou součástí investice dle projektové dokumentace: 50 000 Kč MD 51x/D 32x
4.
Úhrada ceny za parkovou úpravu dodavateli: 50 000 Kč MD 32x/D 22x
V příkladu účtování uvádíme pouze účtové skupiny, neboť vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 504/2002 Sb."), v příloze č. 3 obsahuje závazně také pouze účtové skupiny. Syntetické účty si stanoví účetní jednotka formou vnitřního předpisu v Účtovém rozvrhu.