Blažena Petrlíková

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. VUT v Brně nám v roce 2009 v rámci projektu zapůjčila pro výuku Elektronické výukové pracoviště, sestavu za 204 000 Kč, kterou nám chce v letošním roce prodat za symbolickou 1 Kč. Jak máme tuto investici vést v účetnictví my? V jaké ceně? V případě, že by se nejednalo o sestavu, ale o jednotlivé části a cena těchto jednotlivých částí by nebyla vyšší než Kč 40 000 a také by nám vše bylo odprodáno za Kč 1, jak bychom vedli tyto jednotlivé části, v jaké ceně? 
Vydáno: 03. 05. 2017
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Byl nám zhotoven přístřešek na jednostopá kola za Kč 180 345,66. Jedná se o investici. Máme nepsané pravidlo, že v současné době zaokrouhlujeme platby např. i za DDHM i za investice na koruny. Takže abychom mohli zapsat výše uvedenou investici v částce Kč 180 346, dali jsme 0,34 do haléřového vyrovnání. Prosím, je náš postup správný? Pak se nám bude lišit úhrada z investičního účtu a zapsaná investice. Nebo prosím, jak to udělat? 
Vydáno: 24. 03. 2017
Společnost s. r. o. a nezisková společnost o. p. s. zaměstnávají osoby se zdravotním pojištěním a dostávají na jejich mzdy příspěvky od úřadu práce. V roce 2016 proběhla ze strany úřadu práce u těchto společností kontrola, zpětně i za rok 2015. Z výsledku kontrol vyplynulo, že kvůli porušení podmínek čerpání "dotace" musí obě společnosti část příspěvků za rok 2015 vrátit. Jak v roce 2016 správně zaúčtovat? V běžném roce se přijaté příspěvky účtují do výnosů toho roku, za který byly příspěvky poskytnuty (na konci roku se dohadně zaúčtuje očekávaná dotace za 4. čtvrtletí). Mohou se při vratkách za předchozí rok zaúčtovat v běžném roce, nebo přes účet Nerozděleného zisku a podat dodatečné daňové přiznání?
Vydáno: 08. 03. 2017
Dobrý den, pro letošní rok jsme se rozhodli předat zaměstnancům (jsme základní škola) poukázky SODEXO v hodnotě 2 000 Kč. Poukázky budeme zaměstnancům dávat v lednu 2017 na celý rok. Zajímá nás, jak postupovat v případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr v polovině roku a poukázky bude mít již vyčerpané. 
Vydáno: 06. 03. 2017
Jsme příspěvková organizace a obdrželi jsme fakturu na zprovoznění bezdrátového internetu v budově. Součástí faktury, je materiál, práce a dále vratná záloha na přijímací jednotku. Je možno účtovat na 469 jako o dlouhodobé záloze nebo jinak? 
Vydáno: 21. 02. 2017
Jak zaúčtovat investici (rekonstrukce elektroinstalace), na jaký účet u příspěvkové organizace?
Vydáno: 15. 02. 2017
Má účtování stavebního družstva nějaká specifika z účetního či daňového hlediska, případně zda se účtuje stejně jako s. r. o.? 
Vydáno: 09. 02. 2017
Shromáždění SVJ rozhodlo, že bude provedena oprava budovy, při které je zapotřebí projektová dokumentace a stavební povolení. SVJ v roce 2016 zaplatilo a dostalo zpracovaný projekt. Stavební povolení a oprava proběhne až v roce 2017. Jak to správně účtovat (na které účty) v roce 2016 a v roce 2017. 
Vydáno: 08. 02. 2017
Nezisková organizace - zapsaný spolek, PO, podpora sportu volejbal, vede podvojné účetnictví. Je možné použít ztrátu z předchozích let na snížení zisku? A jak se toto projeví v účetnictví - jak se zaúčtuje? Nebo je to jenom v rámci daňového přiznání? A musí se tudíž sledovat v předchozích daňových přiznáních, zda, kdy, a kolik bylo na snížení zisku použito?
Vydáno: 07. 02. 2017
  • Článek
Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) si ve společných prostorách nechalo vybudovat domovní předávací stanici tepla. Cena díla je cca 300 000 Kč. Prosím o sdělení, jakým způsobem bude SVJ tuto vlastně investici účtovat? Zda se bude jednat o majetek, který bude evidován na majetkových účtech, a jakým způsobem bude odepisován.
Vydáno: 18. 01. 2017
Jsme PO, zřizovatel město. Oznámení o transferu: potravinová pomoc dětem 85 % z Fondu evropské pomoci + 15% ze SR. Navýšení provozního příspěvku schváleno radou města 200.000,- Kč. Máme právo si účtovat do režií 5 % z uznatelných nákladů. Doba od 09/2016 do 6/2017. Uznatelné náklady jen spotřeba potravin. Částka za obědy dětí za měsíc 10.000,- Kč Jsme plátci DPH. Děti O% DPH bez nároku na odpočet. Kalkulace na jeden oběd včetně DPH, platí strávník konečný odběratel. Náklady na potraviny na 501/00 krácený odpočet. Jak zaúčtovat nárok na dotaci, platbu BU? Jak účtovat v měsíci ve výši uznatelných nákladů? (602/311 běžně účtujeme) Jak účtovat 5% nárok na rež. náklady. Časové rozlišení koncem roku aby neovlivnilo účtování HV? Jaké použít účty? Je nutné účtovat na podrozvaze? 
Vydáno: 13. 12. 2016
Rozpočtová organizace, svazek obcí, vede účetnictví, není plátce DPH. Svazek obcí má ve svém vlastnictví přívěs, ale má jej vypůjčený jedna z členských obcí. Svazek obcí jako pojistník zaplatil povinné ručení a přefakturoval je obci, která má předmět vypůjčen. Prosím o radu, zda je správné účtovat u svazku obcí výsledkově, tj. náklady x výnosy, anebo zaplacení do nákladů a při uhrazení přefakturace snížení nákladů ? Popř. pouze přes účty 3. třídy? Prosím o uvedení účtů. 
Vydáno: 07. 12. 2016
Jak se zaúčtuje u spolku provozní příspěvek od obce, provozní dotace, investiční dotace - na které účty? A na které účty členské příspěvky a provozní příspěvky (myšleno pravidelné měsíční platby od rodičů za děti). Jedná se o fotbalový klub.
Vydáno: 02. 12. 2016
Někteří zaměstnanci vybírají od zákazníků finanční hotovost za prodané výrobky (faktury 311/601). Jak správně účtovat v případě, že tuto hotovost zaměstnanec neodevzdá, dluh uzná podepsáním "Uznání dluhu". Jak zaúčtovat úhradu odběratelských faktur a zároveň předepsat zaměstnanci dluh k náhradě? Je nutné účtovat manko v pokladně a současně předpis dluhu zaměstnanci do výnosů nebo stačí interním dokladem vyrovnat proti sobě účty MD 315/D 311? A jak účtovat v případě, že zaměstnanec dluh neuhradí?
Vydáno: 24. 11. 2016
Jsme obecně prospěšná společnost a darem jsme od DMA obdrželi věcný dar ve výši 9.000 Kč - mechanický invalidní vozík, který budeme půjčovat. Jak tento věcný dar zaúčtujeme, jaké použijeme účty?
Vydáno: 23. 11. 2016
Společenství vlastníků si ve společných prostorách nechalo vybudovat domovní předávací stanici tepla. Cena díla je cca 300 000 Kč. Prosím o sdělení, jakým způsobem bude SVJ tuto vlastně investici účtovat? Zda se bude jednat o majetek, který bude evidován na majetkových účtech, a jakým způsobem bude odepisován. 
Vydáno: 27. 10. 2016
Naše občanské sdružení vedlo do roku 2015 jednoduché účetnictví, od roku 2016 jsme spolkem a jednoduché účetnictví vedeme podle zákona o účetnictví. Je jasné, že od tohoto roku musíme zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin ve spolkovém rejstříku. Zajímá mě, jestli se na nás opravdu nevztahuje (jak jsem si přečetla v jednom časopise) povinnost vyplývající z přechodných ustanovení, a to zveřejnění účetní závěrky za rok 2014 do 31. 3. 2016 a za rok 2015 do 30. 11. 2017. Já se také domnívám, že když jsme v roce 2014 a 2015 nebyli účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, toto ustanovení se nás netýká, ale chtěla bych si tento názor ověřit.
Vydáno: 05. 10. 2016
Máme založené občanské sdružení - motoklub. Můžeme žádat o nějaké dotace? Popřípadě na co a kde? Náš obecní úřad nám již drobnou dotaci dává.
Vydáno: 19. 09. 2016
K 1. 1. 2016 jsem převzala účetnictví společenství vlastníků jednotek, které od jeho vzniku v roce 2003 bylo vedeno osobami s nějakou základní znalostí, ovšem neodborníky, tzn. v průběhu let docházelo k chybám v účtování, které ani není možné zpětně dohledat. K 1. 1. 2016 tímto vznikly i nelogičnosti v zůstatcích účtů (např. zůstatky závazků na straně MD a opačně ničím nepodložené). Domnívám se, že jsme schopni v návaznosti na doklady roku 2016, provedení inventur a nastavení správné metodiky účtování SVJ "dopátrat" správné zůstatky účtů k 1. 1., ale není možné dohledat všechny jednotlivé chyby v minulých období. Jaký postup máme zvolit, abychom opravy chyb provedli správně? Existuje nějaká metodika nebo doporučení? Můžeme u nedohledatelných záležitostí využít opravy pomocí účtů vlastního kapitálu?
Vydáno: 12. 09. 2016
  • Článek
Obecně prospěšná společnost (dále jen „o. p. s.“) identifikovala ve svém účetnictví významnou chybu v účtování. Jakým způsobem se opraví? Mají o. p. s. možnost používat účet Jiný výsledek hospodaření, tak jako podnikatelské subjekty, nebo je nutno opravu provést přes účty mimořádných nákladů, resp. výnosů?
Vydáno: 25. 07. 2016