Pracovní poměr na dobu určitou

Vydáno: 3 minuty čtení
Pracovní poměr na dobu určitou
JUDr.
Vlasta
Víghová
Zaměstnanec má sjednaný pracovní poměr na dobu určitou od 18. 10. 2010 do 30. 6. 2010. Je možné sjednat s tímto zaměstnancem od 1. 7. 2011 opět pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské dovolené? (dle § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), nevadí, že nebyl sjednán pracovní poměr na dobu určitou po dobu MD ihned při uzavření pracovního poměru od 18. 10. 2010?
Odpověď:
Základní restrikce týkající se prodlužování nebo nových sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jsou upraveny v ustanovení § 39 odst. 2 ZP. Podle tohoto ustanovení platí, že: „Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží.“
Z tohoto základního principu zákon připouští několik výjimek. Podle § 39 odst. 3 písm. b) ZP např. platí, že: „Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu určitou z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance.“
Na základě výše uvedeného se domnívám, že pokud dochází k novému (opakovanému) sjednání pracovního poměru na dobu určitou z důvodu potřeby nahradit dočasně nepřítomnou zaměstnankyni na mateřské a/nebo rodičovské dovolené (v dotazu je uvedena mateřská dovolená, ale patrně se jedná o omyl, neboť mateřská dovolená obvykle trvá jen 28 týdnů), nemělo by nic bránit sjednání takového pracovního poměru na dobu určitou do doby návratu dotyčné zaměstnankyně z mateřské a/nebo rodičovské dovolené.
Pouze pro úplnost si dovoluji upozornit, že v dotazu pravděpodobně došlo k překlepu a pracovní poměr zaměstnance zřejmě končí nikoliv 30. 6. 2010, ale 30. 6. 2011. Pokud by nicméně pracovní poměr zaměstnance skutečně skončil již 30. 6. 2010 a nový pracovní poměr na dobu určitou by měl být uzavřen až od 1. 7. 2011, byla by splněna podmínka alespoň šestiměsíční přestávky trvání pracovního poměru mezi stejnými účastníky, a tudíž uzavření nové smlouvy na dobu určitou by v takovém případě bylo možné bez ohledu na to, zda je nový pracovní poměr na dobu určitou uzavírán z důvodu náhrady za dočasně nepřítomného zaměstnance na mateřské a/nebo rodičovské dovolené či z jiných důvodů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce