Vliv volby způsobu uplatňování výdajů OSVČ na jejich odvody do státního rozpočtu

Vydáno: 19 minut čtení

Za příjmy ze samostatné činnosti lze označit příjmy, které vymezuje zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) v § 7 v odst. 1 a 2 , pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 ZDP . Podle § 7 odst. 1 ZDP je za příjem ze samostatné činnosti považován příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjem ze živnostenského podnikání, jiného podnikání (podle zvláštních pravidel), podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti. Dále podle § 7 odst. 2 ZDP se jedná o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv,1) včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, příjmy z výkonu nezávislého povolání a příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Vliv volby způsobu uplatňování výdajů OSVČ na jejich odvody do státního rozpočtu
Ing.
Milena
Otavová
Ph.D.
Základem daně
(dílčí základ daně) z příjmů ze samostatné činnosti
(DZD§7
)
je částka, o kterou příjmy poplatníka ve zdaňovacím období, přesahují výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (§ 7 odst. 3 ZDP).
DZD§7
=
Příjmy - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů
Na výši DZD§7 má vliv forma evidence, kterou poplatník uplatňuje, přičemž může výdaje evidovat v prokazatelné výši nebo může uplatňovat výdaje paušální, tj. výdaje procentem z hodnoty dosažených příjmů.
1.
Výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů mohou být vedeny:
a)
na základě daňové evidence dle § 7b ZDP,
b)
na základě účetnictví.
Základní rozdíly
při vedení účetnictví a daňové evidence shrnuje následující tabulka:
 Tab. 1 Vedení účetnictví vs. daňová evidence  I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I              I    
Daňová evidence
I
Účetnictví
I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Při zjištění ZD se vychází I rozdíl mezi příjmy a výdaji I výsledek hospodaření (VH) I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Předmětem zdanění jsou I zdanitelné příjmy I zdanitelné výnosy I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Oproti příjmům (výnosům) I daňový výdaje I daňové náklady I I lze uplatnit I I I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Pořízení nehmotného I daňový výdaj při úhradě I daňové odpisování I I majetku I [§ 24 odst. 2 písm. zn) ZDP] I I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Pořízení zásob a cenin I daňový výdaj při úhradě I daňový náklad při spotřebě I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Nákup služeb I daňový výdaj při úhradě I daňový náklad při splnění I I I I dodávky (vzniku závazku) I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Poskytnuté/přijaté zálohy I zdanitelný příjem / daňový I v rámci rozvahových účtů, bez I I 2) I výdaj při úhradě I vlivu na VH I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Fakturace výkonů (vznik I zdanitelný příjem při úhradě I zdanitelný výnos při splnění I I pohledávky) I pohledávky I dodávky I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I I Uplatnění zákonných I NELZE I LZE I I opravných položek k I I I I pohledávkám I I I I----------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
2.
Výdaje procentem z příjmů dle jednotlivých druhů příjmů (tzv. paušální výdaje),
Uplatnit paušální výdaje může poplatník i v případě, že vede účetnictví.
K jednotlivým příjmům lze uplatňovat
výdaje procentem
dle § 7 odst. 7 ZDP:
-
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši
80 %
z příjmů), maximálně 1 600 000 Kč;
-
příjmy ze živnostenského podnikání (u řemeslných živností lze uplatnit výdaje
80 %
z příjmů, maximálně 1 600 000 Kč, u ostatních živností výdaje
60 %
z dosažených příjmů, maximálně 1 200 000 Kč);
-
příjmy z jiného podnikání, tj. podle zvláštních předpisů (lze uplatnit výdaje
40 %
z příjmů, maximálně 800 000 Kč);
-
podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (nelze uplatnit výdaje procentem z příjmů);
-
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (lze uplatnit výdaje
40 %
z příjmů, maximálně 800 000 Kč);
-
příjmy z výkonu nezávislého povolání (lze uplatnit výdaje
40 %
z příjmů, maximálně 800 000 Kč);
-
příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (lze uplatnit výdaje
30 %
z příjmů, maximálně 600 000 Kč).
Z výše uvedeného vyplývá, že u výdajů uplatňovaných stanoveným procentem z hodnoty dosažených příjmů (paušálních výdajů) je nutno respektovat také jejich maximální absolutní omezení. Toto omezení odpovídá příjmům ve výši 2 000 000 Kč s ohledem na stanovenou procentuální výši paušálních výdajů. Omezení platí pro výdajové paušály ve výši 30 a 40 % od roku 2013 a pro výdajové paušály 60 a 80 % od roku 2015.
Příklad 1
Živnostník (řemeslná živnost) dosahuje příjmů ve výši 2 800 000 Kč. Výdaje stanovené procentem z hodnoty dosažených příjmů činí u řemeslných živností 80 %, tj. 2 240 000 Kč. Tuto výši však
nelze
, počínaje zdaňovacím obdobím 2015, uplatnit, protože platí absolutní omezení. Paušální výdaje budou tedy činit maximálně 1 600 000 Kč.
Uplatňování paušálních výdajů přináší fyzickým osobám řadu výhod i nevýhod. Za hlavní výhodu, která byla hlavním důvodem pro jejich zavedení, lze považovat snížení administrativní náročnosti. Díky tomu podnikatelé mohou ušetřit čas a zároveň náklady spojené s případným využitím služeb odborníků. Zároveň jsou při tomto způsobu uplatňování výdajů minimalizovány případné chyby, které mohou vzniknout při nejasnostech ohledně daňové uznatelnosti jednotlivých výdajů. Vzhledem k tomu, že procentní sazby paušálních výdajů jsou vysoké, poplatník může výrazně optimalizovat svou daňovou povinnost (v případě, kdy jeho skutečné výdaje jsou nižší než paušální) a také odvody na sociální a zdravotní pojištění, jak bude uvedeno dále v příspěvku. Současná výše paušálních výdajů v České republice (ČR) je opravdu velkorysá, jak vyplývá z následující tabulky.
 Tab. 2 Vývoj výdajů uplatňovaných procentem z hodnoty dosažených příjmů (paušálních výdajů)  I--------------------------I------I--------I------I--------I----------------I----------------I I  
Druh příjmů / rok
I
2004
I
2005 -
I
2009
I
2010 -
I
2013 - 2014
I
2015
I I I I
2008
I I
2012
I I I I I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I I I
%
I
%
I
%
I
%
I
%
I
Max (Kč)
I
%
I
Max (Kč)
I I--------------------------I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I I Příjmy ze zemědělské I 50 I 80 I 80 I 80 I 80 I - I 80 I 1 600 000 I I výroby, lesního a I I I I I I I I I I vodního hospodářství I I I I I I I I I I--------------------------I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I I Příjmy ze živnostenského I 25 I 60 I 80 I 80 I 80 I - I 80 I 1 600 000 I I podnikání (řemeslná I I I I I I I I I I živnost) I I I I I I I I I I--------------------------I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I I Příjmy ze živnostenského I 25 I 50 I 60 I 60 I 60 I - I 60 I 1 200 000 I I podnikání s výjimkou I I I I I I I I I I řemeslné živnosti I I I I I I I I I I--------------------------I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I I Příjmy z užití nebo I 30 I 40 I 60 I 40 I 40 I 800 000 I 40 I 800 000 I I poskytnutí práv z I I I I I I I I I I průmyslového I I I I I I I I I I vlastnictví, autorských I I I I I I I I I I práv I I I I I I I I I I--------------------------I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I I Příjmy z jiného I 25 I 40 I 60 I 40 I 40 I 800 000 I 40 I 800 000 I I podnikání, tj. podle I I I I I I I I I I zvláštních předpisů I I I I I I I I I I--------------------------I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I I Příjmy z nájmu majetku I - I - I - I od r. I 30 I 600 000 I 30 I 600 000 I I zařazeného v obchodním I I I I 2011 I I I I I I majetku I I I I 30 I I I I I I--------------------------I------I--------I------I--------I----I-----------I----I-----------I
Další omezení pro osoby, které uplatňují výdaje stanovené procentem z hodnoty dosažených příjmů, vyplývá z ustanovení § 35ca ZDP. Na základě něho
nemohou
tyto osoby uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a slevu na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud mají příjmy pouze ze samostatné činnosti. V případě souběhu příjmů z více druhů činností je nárok na daňové úlevy na vyživované osoby zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálních výdajů bude nižší nebo roven 50 % celkového základu daně.
Příklad 2
Celkový základ daně poplatníka činí 400 000 Kč. Poplatník vyživuje 1 dítě. Celkový základ daně je tvořen:
a)
dílčím základem daně ze závislé činnosti ve výši 220 000 Kč, dílčím základem daně ze samostatné činnosti ve výši 180 000 Kč; pro stanovení DZD§7 byly využity paušální výdaje -
zde je možno uplatnit daňové zvýhodnění, protože základ daně s využitím paušálních výdajů činí 45 %, tj. méně než 50 % celkového základu daně;
b)
dílčím základem daně ze závislé činnosti ve výši 180 000 Kč, dílčím základem daně ze samostatné činnosti ve výši 220 000 Kč; pro stanovení DZD§7 byly využity paušální výdaje -
v tomto případě již daňové zvýhodnění poplatník využít nemůže, protože základ daně s využitím paušálních výdajů přesáhl 50 % celkového základu daně, konkrétně činí 55 %.
Jestliže poplatník uplatní výdaje stanovené procentem z příjmů, je nutno uvědomit si, že v těchto výdajích jsou zahrnuty všechny výdaje poplatníka v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. V případě, že poplatník dosahuje různé druhy příjmů, na které je uplatňována odlišná výše paušálních výdajů, musí jednotlivé druhy
příjmů evidovat
a následně na ně
uplatňovat příslušné stanovené paušální výdaje odděleně.
V případě stanovení dílčího základu daně podle § 7 ZDP musí být vždy
způsob uplatnění výdajů jednotný.
Nelze tedy v rámci § 7 ZDP kombinovat uplatňování paušálních a skutečných výdajů. Má-li však poplatník kombinaci příjmů podle § 7 a § 9, může v § 9 využít paušální výdaje, ačkoliv v § 7 uplatní výdaje ve skutečné výši a naopak.
 
Odvody na sociální a zdravotní pojištění
Poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti kromě odvodu daně z příjmů fyzických osob musí do státního rozpočtu odvádět sociální a zdravotní pojištění. V souvislosti s těmito odvody jsou označováni jako osoby samostatně výdělečně činné (dále „OSVČ“). Vyměřovací základ pro odvody úzce souvisí s dílčím základem daně ze samostatné činnosti. Vyměřovací základ pro odvody na sociální pojištění je stanoven jako
50 % z DZD §7
. Vyměřovací základ v souvislosti s odvody na zdravotní pojištění je stanoven jako
50 % z rozdílu příjmů a výdajů dle § 7 ZDP.
Pro odvody na
sociální pojištění
je také podstatné, v jaké míře OSVČ vykonává svoji činnost. Samostatná výdělečná činnost je rozdělována na
hlavní samostatnou výdělečnou činnost
a na
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost
. Zákon o důchodovém pojištění považuje samostatnou výdělečnou činnost za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce:
-
vykonávala zaměstnání,
-
měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
-
měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby,
-
vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání,
-
byla nezaopatřeným dítětem, které se soustavně připravovalo na budoucí povolání.
Hlavní samostatná výdělečná činnost je v zákoně vymezena negativně. O hlavní samostatnou výdělečnou činnost se jedná, pokud samostatná činnost není považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.3)
Sazba pojištění u OSVČ činí
29,2 %
z vyměřovacího základu, přičemž je stanoven minimální vyměřovací základ a minimální záloha na pojištění. Minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce
2016
činí
81 024 Kč
,
minimální měsíční zálohy tedy představují částku
1972 Kč
. Pro osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak minimální vyměřovací základ činí
32 412 Kč
, měsíční zálohy poté představují částku
789 Kč
. Na tomto místě je vhodné upozornit také na tzv. rozhodnou částku (výši dílčího základu daně dle § 7 ZDP), která platí pro osoby, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ta pro rok 2016 činí
64 813 Kč
. Až do této výše není v případě vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro tyto osoby založena účast na důchodovém pojištění. Pojištění tedy není odváděno, pokud se OSVČ pro jeho odvod nerozhodne dobrovolně. Pokud OSVČ nevykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý kalendářní rok, rozhodná částka se snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém tato činnost nebyla vykonávána.
Pro
zdravotní pojištění OSVČ
je také stanoven minimální vyměřovací základ, který pro rok 2016 činí
13 503 Kč měsíčně
. Z toho činí (po zaokrouhlení)
minimální měsíční záloha 1 823 Kč.
Sazba zdravotního pojištění je stanovena na
13,5 %
z vyměřovacího základu.
Minimální vyměřovací základ ovšem neplatí pro:
-
osoby, za které je zároveň plátcem pojistného stát,
-
osoby, které celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let,
-
osoby, které současně vedle samostatné výdělečné činnosti jsou zaměstnancem a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
-
osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání,
-
osoby s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
U všech těchto OSVČ je vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění polovina jejich příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů.
Komparace paušálních výdajů s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny
Jak už bylo uvedeno výše, lze konstatovat, že nastavení výše paušálních výdajů v ČR je velkorysé. Uvedené lze potvrdit na základě komparace výše paušálních výdajů v ČR a v ostatních zemích Visegrádské skupiny. V následující tabulce je uveden vývoj výše paušálních výdajů platných pro Slovensko.
 Tab. 3 Vývoj paušálních výdajů na Slovensku  I------------------------------------------------------------I--------I--------I-------------I I            
Příjmy / rok
I
2009 -
I
2011 -
I
2013 - 2015
I I I
2010
I
2012
I I I I--------I--------I----I--------I I I
%
I
%
I
%
I
max. €
I I------------------------------------------------------------I--------I--------I----I--------I I Podnikání - řemeselná živnost [§ 6 odst. 1 písm. b) ZDPSR] I 60 I 40 I 40 I 5 040 I I------------------------------------------------------------I--------I--------I----I--------I I Ostatní podnikání [§ 6 odst. 1 s výjimkou písm. b) ZDPSR] I 40 I 40 I 40 I 5 040 I I------------------------------------------------------------I--------I--------I----I--------I I Jiná samostatná výdělečná činnost (§ 6 odst. 2 ZDPSR) I 40 I 40 I 40 I 5 040 I I------------------------------------------------------------I--------I--------I----I--------I I Pronájem (§ 6 odst. 3 ZDPSR) I 40 I 40 I - I - I I------------------------------------------------------------I--------I--------I----I--------I I Použití díla a uměleckého výkonu (§ 6 odst. 4 ZDPSR) I 40 I 40 I 40 I 5 040 I I------------------------------------------------------------I--------I--------I----I--------I
Zdroj: Zákon č. 595/2003 z. z., o dani z príjmov (ZDPSR), v platném znění pro zvolené roky
Z tabulky je patrné, že od roku 2011 je sjednocena výše paušálních výdajů pro všechny skupiny příjmů, a to na 40 %. Zároveň ovšem od roku 2013 na Slovensku platí zavedení maximálního omezení paušálních výdajů v absolutní hodnotě, a to 5 040 € ročně, což v přepočtu představuje cca 136 000 Kč. Jedná se tedy o výrazný rozdíl ve srovnání s ČR.
Pokud bychom ještě přidali srovnání s Polskem a Maďarskem, tak i zde je možné uplatňovat paušální výdaje. Jejich výše je ale taktéž výrazně nižší ve srovnání s ČR. Konkrétně v Maďarsku může být způsob uplatnění výdajů za využití paušálních výdajů využit pouze v případě, že podnikatel nepřekročí roční příjem 15 000 000 HUF. Paušální výdaje poté tvoří 10 % z hodnoty dosažených příjmů. V Polsku paušální výdaje mohou OSVČ uplatňovat jen na některé druhy příjmů, tyto výdaje jsou stanoveny v rozpětí 20-50 %.
Zaměříme-li se na vyměřovací základy pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění, lze konstatovat, že ČR a také Slovensko zvýhodňují skupinu OSVČ oproti zaměstnancům. Pro OSVČ je vyměřovacím základem v ČR 50 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti pro odvody na sociální pojištění a vyměřovací základ v souvislosti s odvody na zdravotní pojištění je stanoven jako 50 % z rozdílu příjmů a výdajů dle § 7 ZDP. Na Slovensku se jedná také o tento základ, který je ovšem zvýšený o zaplacené odvody na zdravotní a sociální pojištění4) a následně vydělený koeficientem 1,486 (jedná se tedy o výrazně vyšší hodnotu ve srovnání s vyměřovacím základem pro ČR, konkrétně o částku ve výši cca 67 % zvýšeného dílčího základu daně). Na Slovensku jsou stejně jako u nás zavedeny minimální vyměřovací základy pro odvody pojistného. Minimální vyměřovací základ pro sociální pojistné je však v ČR výrazně nižší (cca poloviční) oproti Slovensku. Také vyměřovací základ, jak bylo uvedeno výše, je také i pro ostatní české OSVČ výrazně nižší, proto je zde OSVČ méně zatížena uvedenými odvody do státního rozpočtu. V Maďarsku i Polsku jsou OSVČ povinné odvádět pojistné z nesnižovaného základu daně, sazba pojistného je však ve srovnání s ČR nižší.
V souvislosti se stanovením vyměřovacího základu pro odvody na sociální a zdravotní pojištění hraje tedy významnou roli způsob uplatňování výdajů na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Zvolený způsob uplatňování výdajů má přímý vliv nejenom na výši daně, ale také na výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Jak bylo ukázáno, výše paušálních výdajů v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi je opravdu vysoká a často je jedním z hlavních důvodů vedoucích k nekalým praktikám v souvislosti s provozováním tzv. „švarcsystému“. V případě „zaměstnávání“ na živnostenský list totiž výrazně ušetří na odvodech do státního rozpočtu nejenom „zaměstnanec“ ale také „zaměstnavatel“. Zároveň hodnota skutečných výdajů takto „zaměstnaných OSVČ“ je prakticky nulová. U těchto OSVČ celá hodnota, která představuje paušální výdaj, zůstává bez zdanění a zároveň bez odvedeného sociálního a zdravotního pojištění. Na závěr tohoto příspěvku je nutno zmínit ještě další problém, a to v souvislosti s v budoucnu vypláceným důchodem OSVČ. Lze říci, že poměrně velké procento OSVČ odvádí do důchodového systému pojistné pouze na úrovni minimálních odvodů. To je zapříčiněno mimo jiné právě poměrně vysokým procentem paušálních výdajů v souvislosti s uplatňováním výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Ve srovnání se zaměstnanci tak OSVČ v budoucnu dosahují nižšího starobního důchodu s ohledem na výši dosahovaných příjmů, přičemž důvodem jsou jejich poloviční a nižší odvody pojistného. Proto bývají OSVČ často nabádáni k dobrovolnému zvyšování vyměřovacího základu pro výpočet pojistného, který by měl za následek zvýšení budoucího starobního důchodu, a tak by se mohli vyhnout obtížné finanční situaci ve stáří. Jedním z pokusů, jak přesvědčit OSVČ o zvýšení pojistného, byl dopis ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové zaslaný v únoru 2016 všem OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní.
Hlavním významem zavedení paušálních výdajů bylo snížení administrativní zátěže podnikatelů, nicméně paušální výdaje s ohledem na jejich výši jsou dnes ve společnosti často vnímány jako zvýhodnění skupiny OSVČ na úkor zaměstnanců. Zákonodárci se touto problematikou zabývají, což je patrné v zavádění jednotlivých omezení v souvislosti s využíváním paušálních výdajů. Mezi poslední zákonné úpravy využívání paušálních výdajů patří zavedení absolutních stropů pro jejich uplatňování, a to pro všechny procentuální sazby. I přes určitá omezení jsou však v ČR výše paušálních výdajů ve srovnání s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny vysoké. Negativní dopad s ohledem na v budoucnu vyplácené důchody lze na základě srovnání také vysledovat u stanovení vyměřovacího základu pro odvody sociálního a zdravotního pojištění OSVČ, který je v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi nízký. Možným řešením by bylo snížení procentuální výše paušálních výdajů, které by byly reálné s ohledem na vykonávanou činnost, nicméně toto opatření je nutno zkoumat s ohledem i na další faktory, například na nezaměstnanost apod.
1 Příjmy autorů jsou ale samostatným základem daně a následně jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP, pokud jejich úhrn od jednoho plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.
2 S výjimkou záloh na hmotný majetek.
3 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
4 Důvodem je dřívější odpočet tohoto pojištění jako výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmů v důsledku nezavedení superhrubé mzdy na Slovensku.