Předkládání nových důkazů v řízení o kasační stížnosti

Vydáno: 2 minuty čtení
Předkládání nových důkazů v řízení o kasační stížnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.4.2016, sp. zn. 9 Afs 269/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud není opravnou instancí, ale jeho úkolem je zejména přezkoumat závěry krajského (městského) soudu, které zaujal k jednotlivým skutkovým a právním závěrům. Všechny skutečnosti a je prokazující důkazní prostředky, které jsou rozhodné pro zjištění skutkového stavu ve věci samé, musí proto stěžovatel uvést a navrhnout již v řízení před soudem prvního stupně. K tomu v projednávané věci nedošlo. V řízení o žalobě před městským soudem stěžovatel tento znalecký posudek nepředložil, protože jej nechal znalce vypracovat až v reakci na zamítavý rozsudek městského soudu. Takový postup možný není.
V případě neúspěchu u krajského soudu má daňový subjekt možnost obrátit se s kasační stížnosti na Nejvyšší správní soud. V rámci tohoto řízení však je nutno pamatovat na to, že nelze již soudu nabízet nové důkazní prostředky. To z důvodu, že Nejvyšší správní soudu přezkoumává správnost postupu krajského soudu (kasační princip). S novými důkazy tak není radno otálet, avšak je nutno je uplatnit nejpozději v řízení před krajským soudem.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní