Neúčinnost alias neplatnost doručení do datové schránky

Vydáno: 22 minut čtení

1)2)Zákon č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o datových schránkách“ ), hovoří o neúčinnosti doručení v § 17 odst. 5 . Žádat o určení neúčinnosti doručení do datové schránky může dle § 17 odst. 5 zákona o datových schránkách pouze osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, a to za podmínek stanovených jiných právním předpisem a pouze v případech podle § 17 odst. 4 téhož zákona, který upravuje případy tzv. doručení fikcí.

Neúčinnost alias neplatnost doručení do datové schránky
Tereza
Drábková
Doručení fikcí Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vyloučil při adresaci do špatné datové schránky, kdy došlo k záměně datových schránek jedné a téže osoby a nebylo tudíž respektováno postavení této osoby v řízení.3) Obdobně je vyloučeno uplatnění
fikce
, doručoval-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ač měl adresátovi doručovat do datové schránky a nedodržel tím prioritu doručování do datové schránky stanovenou zákonem.4) V uvedeném rozhodnutí NSS opětovně zdůraznil zásadu materiálního doručení, při jejímž uplatnění nemusí nedodržení formy doručení mít nutně vliv na platnost doručení (a eventuálně i na zákonnost doručovaného rozhodnutí) a doručení nebude třeba opakovat. Je nutné respektovat při doručování i zastoupení adresáta zmocněncem. Mají-li být konkrétní písemnosti5) doručovány tomuto zástupci, nebude se jednat o řádné doručení a nastoupení
fikce
bude vyloučeno, pokud orgán veřejné moci doručí písemnost do datové schránky adresáta (účastníka řízení) a nikoli zástupce.
Přestože tedy zákon o datových schránkách váže žádost o neúčinnost doručení pouze na doručení fikcí do datové schránky, je nutné pro komplexní pochopení na celou problematiku nahlížet z mnohem širšího spektra, a to i z pohledu zákonů aplikovatelných na jednotlivá konkrétní řízení.
Příslušným předpisem může být dle povahy konkrétního řízení např. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“)6), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)7) nebo zákon č. 280/2004 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“)8). Přípustnými důvody jsou dle občanského soudního řádu omluvitelný důvod, dle správního řádu dočasná nepřítomnost nebo jiný vážný důvod za podmínky, že jej nezavinil ten, kdo o vyslovení neplatnosti doručení žádá. Podle úpravy daňového řádu se musí jednat o závažné a předem nepředvídatelné důvody.
Za omluvitelný důvod by dle doporučení Ministerstva vnitra ČR bylo možné podřadit např. situaci, kdy „právnické osobě byla zpřístupněna datová schránka, aniž by objektivně