Okamžik uskutečnění účetního případu

Vydáno: 20 minut čtení
Okamžik uskutečnění účetního případu
Jaroslava
Svobodová
V souvislosti s okamžikem uskutečnění účetního případu je nutné v prvé řadě konstatovat, že zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění pro rok 2015, (dále jen „zákon o účetnictví“), v § 11, který se týká účetních dokladů, vymezuje, že účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí mimo jiné obsahovat i okamžik uskutečnění účetního případu.
Dále z § 11, 12, 13 a 16 zákona o účetnictví vyplývá povinnost účetních jednotek (včetně některých vybraných účetních jednotek) zaznamenávat účetní případy v účetních knihách účetními zápisy na základě průkazných účetních záznamů (tj. např. účetních dokladů, inventurních soupisů, odpisových plánů) k okamžiku uskutečnění účetního případu.
V souvislosti s okamžikem uskutečnění účetního případu bych ještě upozornila na § 24 odst. 2 zákona o účetnictví, které mimo jiné stanoví, že účetní jednotky oceňují majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu.
V kontextu s výše uvedeným obecně konstatuji, že kromě dalších povinností stanovených zákonem o účetnictví je v § 7 odst. 1 stanoveno, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Povinnosti podle § 7 odst. 1 zákona o účetnictví je nutno také naplňovat v souvislosti s požadavkem § 8 odst. 2 zákona o účetnictví, ze kterého vyplývá, že účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.
Český účetní standard č. 701 Účty a zásady účtování na účtech (dále jen „ČÚS 701“) v bodu 6. Účetní zápisy vymezuje, že účetní zápisy na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v § 12, 13 a 16 zákona o účetnictví.
Při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí, zda:
a)
nastala určitá právní skutečnost, například došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou,