K plánovanému prolomení daňové mlčenlivosti v trestním řádu

Vydáno: 14 minut čtení

Dne 13. července 2015 byl ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph. D., vložen do elektronické knihovny úřadu vlády (e-klep)1) návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník “ nebo „TZ “), zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád “ nebo „TŘ “), a další související zákony (dále jen „návrh zákona“)2). Návrh zákona má za cíl uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (dále jen „směrnice“). Návrh zákona zavádí novou trestní sankci ve formě ochranného opatření spočívajícího v zabrání části majetku, a to za předpokladu sníženého důkazního standardu, ale zejména dává nově orgánům činným v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) možnost prolomit daňovou mlčenlivost vůči správci daně, tedy žádat od správce daně informace z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů, a to za účelem posouzení splnění zákonných podmínek pro uložení tohoto nového ochranného opatření či za účelem zajištění jeho výkonu. Prolomení daňové mlčenlivosti stanovené přímo v trestním řádu bude lex specialis vůči zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ nebo „DŘ “).

K plánovanému prolomení daňové mlčenlivosti v trestním řádu
Mgr.
Vítězslav
Kozák
 
Důvody vedoucí k novému prolomení daňové mlčenlivosti, aneb trocha trestněprávního pozadí
Hlavním účelem návrhu zákona je v souladu se směrnicí zajistit a odčerpat majetek v trestním řízení jako významný nástroj k odčerpání výnosů z trestné činnosti jako jednoho z efektivních nástrojů boje s organizovaným zločinem. Nově se tak mají zavést rozšířené zabavovací pravomoci OČTŘ, neboť existují situace, kdy se jeví jako nedostatečné odčerpat pouze majetkový prospěch získaný trestným činem, ale je vhodné (a slovy směrnice nutné) odčerpat i další majetek, který pravděpodobně pochází z trestné činnosti. Výsledkem je tak nově navržená trestní sankce ve formě ochranného opatření zabrání části majetku.3),4) Oproti stávající právní úpravě se tak rozšíří možnost OČTŘ provádět finanční šetření (a to již v přípravném řízení) za účelem zjištění majetkových poměrů obviněného,5) a to s ohledem na možnost následného uložení ochranného opatření zabrání části majetku, neboť právě nepoměr mezi zjištěným majetkem obviněného a jeho legálními příjmy je jedním ze zákonných předpokladů pro uložení předmětného ochranného opatření.6)
 
K prolomení daňové mlčenlivosti ze strany orgánů činných v trestním řízení
Samotné prolomení daňové mlčenlivosti bude nově výslovně uvedeno v trestním řádu, kde bude systematicky zařazeno do stávajícího