K plánovanému prolomení daňové mlčenlivosti v trestním řádu

Vydáno: 14 minut čtení

Dne 13. července 2015 byl ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph. D., vložen do elektronické knihovny úřadu vlády (e-klep)1) návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník “ nebo „TZ “), zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád “ nebo „TŘ “), a další související zákony (dále jen „návrh zákona“)2). Návrh zákona má za cíl uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (dále jen „směrnice“). Návrh zákona zavádí novou trestní sankci ve formě ochranného opatření spočívajícího v zabrání části majetku, a to za předpokladu sníženého důkazního standardu, ale zejména dává nově orgánům činným v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) možnost prolomit daňovou mlčenlivost vůči správci daně, tedy žádat od správce daně informace z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů, a to za účelem posouzení splnění zákonných podmínek pro uložení tohoto nového ochranného opatření či za účelem zajištění jeho výkonu. Prolomení daňové mlčenlivosti stanovené přímo v trestním řádu bude lex specialis vůči zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ nebo „DŘ “).

K plánovanému prolomení daňové mlčenlivosti v trestním řádu
Mgr.
Vítězslav
Kozák
 
Důvody vedoucí k novému prolomení daňové mlčenlivosti, aneb trocha trestněprávního pozadí
Hlavním účelem návrhu zákona je v souladu se směrnicí zajistit a odčerpat majetek v trestním řízení jako významný nástroj k odčerpání výnosů z trestné činnosti jako jednoho z efektivních nástrojů boje s organizovaným zločinem. Nově se tak mají zavést rozšířené zabavovací pravomoci OČTŘ, neboť existují situace, kdy se jeví jako nedostatečné odčerpat pouze majetkový prospěch získaný trestným činem, ale je vhodné (a slovy směrnice nutné) odčerpat i další majetek, který pravděpodobně pochází z trestné činnosti. Výsledkem je tak nově navržená trestní sankce ve formě ochranného opatření zabrání části majetku.3),4) Oproti stávající právní úpravě se tak rozšíří možnost OČTŘ provádět finanční šetření (a to již v přípravném řízení) za účelem zjištění majetkových poměrů obviněného,5) a to s ohledem na možnost následného uložení ochranného opatření zabrání části majetku, neboť právě nepoměr mezi zjištěným majetkem obviněného a jeho legálními příjmy je jedním ze zákonných předpokladů pro uložení předmětného ochranného opatření.6)
 
K prolomení daňové mlčenlivosti ze strany orgánů činných v trestním řízení
Samotné prolomení daňové mlčenlivosti bude nově výslovně uvedeno v trestním řádu, kde bude systematicky zařazeno do stávajícího § 8 odst. 2 TŘ.7)
Rozšíření možnosti OČTŘ získávat informace pro účely vyhledání, zajištění a odčerpání majetku v trestním řízení koresponduje s požadavky směrnice, podle kterých členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující určit a vysledovat majetek, který má být zajištěn a zabaven, a k zajištění účinného výkonu příkazu k zabavení majetku, pokud již byl takový příkaz vydán. Stávající právní úprava v trestním řádu je v tomto směru zcela nevyhovující, neboť v podstatě vůbec nepočítá se zjišťováním majetkových poměrů obviněného již v přípravném řízení, ani neposkytuje dostatečné nástroje ke zjištění věcí, jež by mohly být zajištěny, a OČTŘ tak neposkytuje dostatečné nástroje, aby mohly provádět finanční šetření), tedy vyhledat, zadokumentovat a zajistit majetek pro účely trestního řízení (vyhotovit majetkový profil osoby pro účely zajištění výkonu trestu nebo ochranného opatření nebo zajištění nároku poškozeného v trestním řízení). Při finančním šetření se mimo jiné prověřují informace, které jsou zaznamenány v registrech (například katastry nemovitostí, registry motorových vozidel apod.), a sledují se finanční a majetkové transakce prováděné podezřelými osobami. Po zjištění potřebných informací se za pomoci příslušných programů provede analýza informací sloužící k vyhodnocení, zda zjištěný majetek může být zajištěn. Co se týče rozsahu zjišťovaných informací, jde o informace o účtech těchto osob u finančních institucí (jejich čísla a výše zůstatků, případné pohyby na účtech ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 TŘ). Takto zjištěné
relevantní
informace v konkrétní trestní věci jsou součástí trestního spisu a uplatní se vůči nim všechny záruky vztahující se k nakládání se spisem. Dotčené osoby mohou do trestního spisu nahlížet ve smyslu § 65 TŘ a v průběhu trestního řízení využívat všechna práva, která jim trestní řád přiznává, přičemž správnost údajů může být i předmětem dokazování. Zjištěné informace jsou podkladem pro uložení příslušného ochranného opatření, přičemž dotčená osoba má možnost napadat jejich správnost a uplatňovat i všechny opravné prostředky. Orgány činné v trestním řízení budou mít při zpracování získaných údajů všechny povinnosti, které mají obecně při získání jakýchkoliv informací pro účely trestního řízení.
Včasné zjištění a následné zajištění majetku je přitom k odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti naprosto klíčové. Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních skutečností odůvodňující uložení nového ochranného opatření zabrání části majetku bude zjištění hrubého nepoměru mezi zákonnými příjmy pachatele a mezi jeho celkovým majetkem ve sledovaném období, je zcela nezbytné vybavit OČTŘ dostatečnými nástroji, aby takový hrubý nepoměr mohly zjišťovat.
Pro účely zjištění zdanitelných příjmů osoby, u níž přichází v úvahu uložení ochranného opatření zabrání části majetku podle § 102a odst. 1 TZ, je jednou z podmínek pro jeho uložení zjištěný hrubý nepoměr mezi celkovým majetkem a zákonnými příjmy této osoby ve sledovaném období. Vzhledem k výše uvedené podmínce hrubého nepoměru tak v rámci příprav návrhu zákona bylo pro OČTŘ nutné zajistit i přístup k vybraným informacím pocházejícím od správce daně. Návrh zákona tak má nově umožnit OČTŘ požadovat od orgánů Finanční správy České republiky (ČR) informace o výši stanovené daně z příjmů. Nově tedy budou moci OČTŘ vyžadovat informace obsažené v rozhodnutí o stanovení daně (platebním výměru či dodatečném platebním výměru ve smyslu § 147 DŘ). Může přitom jít o rozhodnutí vydané na základě podaného daňového tvrzení (tzv. daňové přiznání, resp. řádné daňové tvrzení ve smyslu § 1 odst. 3 DŘ ve spojení s § 135 DŘ), nebo stanovené z moci úřední (například ve smyslu § 139, 145 a 147 DŘ). Dojde tak k průlomu do povinnosti daňové mlčenlivosti uložené daňovým řádem (zásada výslovně zakotvená v § 9 odst. 1 DŘ), kdy má navržená úprava charakter speciální úpravy (
lex specialis
vůči daňovému řádu). Tento průlom bude rovněž speciálním vůči prolomení daňové mlčenlivosti vyjádřené v § 52, resp. § 53 DŘ. Rozsah tohoto průlomu je však striktně omezen pouze na oblast daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, a to pouze na ty údaje, které jsou obsaženy v samotném rozhodnutí o stanovení daně. Průlom do daňové mlčenlivosti se tak netýká dalších informací obsažených ve spise pocházejících zejména z vyhledávací a kontrolní činnosti správce daně. Ačkoliv Policie ČR původně požadovala možnost žádat nejen informace z rozhodnutí o stanovení daně, ale i informace získané při správě daní, nebylo jejímu požadavku nakonec vyhověno, neboť takto široké prolomení by fakticky znamenalo, že by se nejen OČTŘ, ale následně i další osoby (například v rámci nahlédnutí do spisu ve smyslu § 65 TŘ) dostaly k informacím z oblasti správy daní, které nejsou ani v daňovém řízení přístupné.
Je přitom nezbytné poznamenat, že informace o výši stanovené daně z příjmů, i kdyby tyto příjmy byly stanoveny stoprocentně spolehlivě, nedávají skutečný přehled o veškerých zákonných příjmech dané osoby ve sledovaném období. Za zákonné příjmy je nutné považovat i příjmy, které nejsou předmětem daně, jakož i příjmy, které sice jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozené. O takových příjmech nemá správce daně zpravidla žádné povědomí a nejsou ani součástí rozhodnutí o stanovení daně, ani podávaného daňového tvrzení (tzv. daňové přiznání).
Přesto jsou však informace o příjmech, které byly vyměřeny či doměřeny správcem daně, významnou informací doplňující finanční šetření za účelem zjištění zákonných příjmů pro posouzení, zda je dán výše uvedený hrubý nepoměr. Orgánům činným v trestním řízení je zapotřebí dát dostatečné nástroje, aby mohly zjistit zákonné příjmy dotčené osoby, přičemž zjištění co nejvyšších zákonných příjmů je i v zájmu samotné osoby, protože čím vyšší zákonné příjmy budou zjištěny, tím menší bude nepoměr mezi zákonnými příjmy a celkovým majetkem této osoby ve sledovaném období. Obviněný má samozřejmě možnost v rámci obhajoby sám uvádět a dokládat, jakým způsobem majetek nabyl, že má další zákonné příjmy nad rámec zjištění OČTŘ apod. Takto získané informace z daňového řízení budou využitelné pouze pro stanovený účel v rámci konkrétního trestního řízení, ve kterém byly vyžádány, ale nebudou automaticky využitelné i pro jiné trestní řízení. Naopak, pokud by OČTŘ při vlastním prováděném finančním šetření zjistily, že má obviněný určité zákonné příjmy, které nezdanil, předají takový poznatek příslušnému správci daně za účelem prověření, zda nedošlo k porušení povinnosti řádně přiznat a zaplatit daň z příjmů.
 
Závěrem
Cílem tohoto příspěvku bylo seznámit čtenáře s dalším nově plánovaným průlomem daňové mlčenlivosti ze strany OČTŘ a rovněž vysvětlit důvody, které stojí v pozadí této plánované změny.
Mám za to, že je velice dobře, že se v průběhu vyostřených debat v rámci příprav návrhu zákona podařilo Ministerstvu financí uhájit své původní stanovisko, tedy aby OČTŘ měly k dispozici pouze údaje o stanovené dani z příjmů (a to jak v podobě vyměřené daně na základě daňového přiznání, tak daně vyměřené z moci úřední, včetně daně vyměřené podle pomůcek, jakož i všechny formy doměření daně), a nikoliv i jiné dokumenty z daňového spisu (protokoly, úřední záznamy, zprávy o daňové kontrole, získané listiny, dokumenty apod.), neboť takové pojetí průlomu daňové mlčenlivosti by bylo až příliš extenzivní, což by bylo jistě záhy kritizováno a velice pravděpodobně i zneužíváno. Rovněž by se tak jistě objevily oprávněné obavy, že by se takto poskytnuté informace mohly velice snadno dostat do rukou dalších osob, jakož i obavy z vyzrazení daňových informací o jiných daňových subjektech.
Nelze tedy než doufat, že návrh zákona bez větších problémů či zásahů ze strany poslanců a senátorů hladce projde legislativním procesem8) a nabude účinnosti, tak jak je plánováno, tedy k 1. říjnu 2016.
1 Jedná se o neveřejný informační systém veřejné správy, určený pro meziresortní připomínkové řízení. U návrhu zákona meziresortní připomínkové řízení doposud neskončilo, a je tedy prozatím veřejnosti bohužel nepřístupný. Samotný materiál včetně důvodové zprávy je dostupný pouze pro registrované uživatele vládní elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. e-klep).
2 Návrh zákona (včetně důvodové zprávy) je veřejnosti dostupný pouze jako původní pracovní verze nezohledňující zapracování některých připomínek z tzv. meziresortního připomínkového řízení na portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky (ČR). Návrh zákona včetně důvodové zprávy. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. Praha [cit. 30.12.2015]. Dostupné z: http://portal.justice.cz/ Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=343720.
3 Dovolím si upozornit laskavého čtenáře, že stávající trestní právo je založeno na dualismu trestněprávních sankcí (tresty a ochranná opatření) ve smyslu § 36 TZ.
4 Do trestního zákoníku se vkládá nové ustanovení § 102a, jehož název zní „Zabrání části majetku“. Pro uložení tohoto ochranného opatření je stěžejní „pokud hodnota majetku, který pachatel nabyl nebo převedl na jinou osobu v době nejdéle 5 let před spácháním trestného činu, v době jeho spáchání nebo po jeho spáchání, je v hrubém nepoměru k zákonným příjmům pachatele“ (výňatek § 102a odst. 1 TZ, autorsky upraveno a zvýrazněno). Pro uložení ochranného opatření je tak
sine qua non
hrubý nepoměr v příjmech pachatele v posledních pěti letech.
5 Z důvodu zjednodušení pro účely tohoto příspěvku autor záměrně nerozlišuje mezi osobou podezřelou, vůči které se vede méně formální část přípravného trestního řízení, tj. prověřování ve smyslu § 158 odst. 3 TŘ, a osobou obviněnou, proti které se vede striktně formalizované vyšetřování ve smyslu § 160 a násl. TŘ. Hovoří-li se tak v textu o obviněném, může být touto osobou nejen obviněný ve smyslu § 32 TŘ, ale i podezřelý.
6 Pouze okrajově lze uvést, že daný návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti trpí celou řadou nedostatků ve vztahu k trestněprávní doktríně. Tvorbu těchto právních předpisů má přitom Ministerstvo spravedlnosti v gesci. Obecně k samotné povaze ochranného opatření zabrání části majetku lze vyslovit pochybnosti nad tím, zdali má tato trestní sankce (§ 36 TZ) povahu ochranného opatření (§ 96 a násl. TZ), neboť se jedná o typické retrospektivní, následné, sankční, retributivní, represivní opatření, tedy ryzí trest ve smyslu § 39 a násl. TZ, a nikoliv ochranné opatření ve smyslu § 96 a násl. TZ. U ochranných opatření má největší váhu nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí. Jejich cílem je tak ochrana společnosti, neboť nápravný účel ochranných opatření je podřízen zájmu na ochraně společnosti (náprava pachatele má spíše podpůrný význam). Ochranné opatření má primárně účel preventivní. Nelze proto v tomto ohledu souhlasit s předkladatelem, který v důvodové zprávě opakovaně uvádí, že tato trestní sankce má preventivní charakter, neboť následně uvádí, že je třeba takový majetek zabrat, aby nadále nebyla páchána trestná činnost. Uvedená argumentace není zcela přiléhavá, neboť mám za to, že je zcela zřejmé, že majetek je třeba zabrat právě proto, že byl získán v minulosti trestnou činností (nikoliv proto, aby pachatel do budoucna trestnou činnost nepáchal). Dalším nedostatkem je rovněž skutečnost, že návrh zákona nehovoří v souvislosti s ukládáním ochranného opatření zabrání části majetku, které lze považovat za velice citelnou trestní sankci, o nutnosti zvažovat (a ochraňovat) též oprávněné zájmy poškozených na náhradu škody, což lze rovněž doktrinální nedostatek návrhu zákona.
7 Jde o výslovné rozšíření stávajícího § 8 odst. 2 TŘ (upraveno a zvýrazněno autorem): „V řízení o trestném činu, za který lze uložit ochranné opatření zabrání části majetku, může státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu žádat od správce daně informace z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů pro účely posouzení splnění podmínek pro uložení tohoto ochranného opatření nebo pro účely zajištění jeho výkonu; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje získané při správě daní pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány.“
8 Obecně k poslaneckým zásahům a k poslanecké iniciativě celkově blíže viz KOZÁK, Vítězslav. Nad obsahem a formou skutečně racionální legislativy. In: Valdhans, Jiří et al. (eds.). DNY PRÁVA 2014. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 178–187. ISBN 978-80-210-7901-4. Příspěvek dostupný online: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno [online]. [cit. 30.12.2015]. Dostupné z http://dnyprava.cz/content/cs/ proceedings/2014.