Spolupracující osoby v roce 2015

Vydáno: 15 minut čtení

Návrh zákona o daních z příjmů pro rok 2015 obsahuje zcela přepracované ustanovení § 13 , které se zaměřuje na rozdělení příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na spolupracující osoby a rozšiřuje definici spolupracujících osob. Novinkou je v tomto směru rozšíření definice spolupracujících osob na osoby, které nežijí s OSVČ ve společné domácnosti.

Spolupracující osoby v roce 2015
Ing.
Jarmila
Rybová
Nová úprava zmíněné definice spolupracujících osob navazuje na pojem „rodinný závod a osoby podílející se na něm“, který je uveden v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Tato skutečnost může napomoci rozšíření aplikace tohoto institutu. OSVČ může rozdělovat příjmy a výdaje nejen na osoby, které s ní žijí ve společné domácnosti, ale také na osoby, které s ní ve společné domácnosti nežijí, a přesto se na výdělečné činnosti mohou podílet či podílejí. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že zapojením spolupracující osoby do výdělečné činnosti se zvyšují výdaje daňově neuznatelné o výdaje na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění spolupracující osoby.
Spolupracující osoba podle zákona o daních z příjmů
Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti mohou být podle § 13 zákona o daních z příjmů rozděleny mezi poplatníka (OSVČ) a s ním spolupracující osoby, kterými se rozumí:
a)
spolupracující manžel,
b)
spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (mimo manžela),
c)
člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.
Výjimkou, na kterou se toto ustanovení nevztahuje, je rozdělování podílů mezi společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti (doplněno do § 13 již v roce 2014).
Maximální výše podílů spolupracujících osob na společných příjmech a výda