Zastavení řízení v daňovém řádu, 2. část

Vydáno: 23 minut čtení

Druhá část článku o zastavení řízení se věnuje vztahu zastavení řízení a odvolacího řízení. Na jedné straně jde o odvolací řízení proti rozhodnutí o zastavení řízení, kde je nutno vzít v úvahu specifika rozhodnutí o zastavení řízení oproti rozhodnutím ve věci samé; na druhé straně pak budou zmíněny jednotlivé případy, kdy není možné pokračovat v odvolacím řízení, a proto je nutné odvolací řízení zastavit.

Zastavení řízení v daňovém řádu – 2. část
Mgr. Bc.
Iveta
Sviráková
 
4. Odvolání proti zastavení řízení
Pokud podá příjemce rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení a správce daně o tomto odvolání nerozhodne dle § 113 odst. 1 daňového řádu, rozhoduje o odvolání dle § 114 a násl. daňového řádu odvolací orgán. Ten má dle § 116 odst. 1 daňového řádu tři základní možnosti, jak může s odvoláním naložit:
„(1)
Odvolací orgán
a)
napadené rozhodnutí změní,
b)
napadené rozhodnutí zruší a zastaví řízení, nebo
c)
odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.“
 
Zamítnutí odvolání
Nejjednodušší situace nastává, když odvolací orgán dospěje k závěru, že správce daně postupoval plně v souladu se zákonem, když řízení zastavil. V takovém případě odvolací orgán dle § 116 odst. 1 písm. c) daňového řádu odvolání zamítne a napadené rozhodnutí o zastavení řízení potvrdí.
 
Změna rozhodnutí
V případě, kdy dle názoru odvolacího orgánu mělo být řízení sice zastaveno, ale dle jiného ustanovení zákona (např. pokud správce daně zastavil řízení dle některého z důvodů obsažených § 106 odst. 1 daňového řádu, přestože měl použít speciální pravidlo, např. § 141 odst. 7 daňového řádu), odvolací orgán napadené rozhodnutí změní dle § 116 odst. 1 písm. a) daňového řádu. V takovém případě je však před vydáním rozhodnutí nutno seznámit odvolatele se změnou právního názoru dle § 115 odst. 2 daňového řádu, aby odvolatel mohl formulovat případné nové námitky proti tomuto novému důvodu zastavení řízení.1)
Nejkomplikovanější situace však nastává tehdy, pokud odvolací orgán zjistí, že rozhodnutí o zastavení řízení bylo vydáno v rozporu se zákonem, neboť řízení nemělo být vůbec zastaveno, ale správce daně měl přistoupit k posouzení věci samotné. V této souvislosti je nutno upozornit, že odvolací orgán je (podobně jako soudy při soudním přezkumu rozhodnutí o zastavení řízení2) ) limitován pouze na posouzení, zda byly či nebyly dány důvody pro zastavení řízení. To souvisí i s rozsahem odůvodnění rozhodnutí o zastavení řízení - je zřej