Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob

Vydáno: 11 minut čtení
Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Ludmila
Dvořáčková
Zpracovávám účetnictví pro občanská nepodnikatelská sdružení v oblasti volnočasových aktivit a zájmová sdružení v oblasti ochrany přírody. Ze zákona o daních z příjmů mi není jasné, zda jsou u těchto účetních jednotek členské příspěvky osvobozeny nebo zdaňovány a jaký daňový režim budou mít příspěvky u jednotlivých členů.
ODPOVĚĎ
Pro stanovení daňového režimu na straně subjektu, který členský příspěvek poskytuje – člena a příjemce tohoto příspěvku, je nejprve nutné stanovit, zda je příjemce členského příspěvku pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), považován za veřejně prospěšného poplatníka.
Zákon o daních z příjmů v § 17a odst. 1 definuje veřejně prospěšného poplatníka jako poplatníka, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Ze zakladatelské listiny musí vyplývat, že hlavní činnost není provozována za účelem dosažení zisku.