Odkoupení pohledávky a insolvence

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. z důvodu druhotné platební neschopnosti bude muset tuto situaci řešit insolvencí. Pokud s. r. o. prodá pohledávku fyzické OSVČ (jednateli s. r. o.) před vyhlášením konkurzu (s odběratelem se domluvili na splátkovém kalendáři), je tento postup napadnutelný? Může s. r. o. prodat pohledávku, která byla ve výši 1 000 000 Kč např. za 100 000 Kč?

Odkoupení pohledávky a insolvence
JUDr.
Vlasta
Víghová
Související předpisy:
-
§ 240 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
-
-
§ 53 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
Postoupení pohledávky za takto nízkou cenu by ze strany společnosti bylo vůči věřitelům relativně neúčinné podle § 240 insolvenčního zákona jako právní úkon bez přiměřeného protiplnění. Věřitelé by tak toto jednání mohli v insolvenčním řízení napadnout tzv. odpůrční žalobou. Jelikož by se na jednatele pohlíželo jako na osobu blízkou společnosti, mohli by věřitelé tomuto jednání odporovat, bylo-li učiněno v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení.
Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za pro společnost nevýhodných podmínek by taktéž mohlo být považováno za porušení péče řádného hospodáře ze strany orgánů společnosti. Osoba, která povinnost péče řádného hospodáře porušila, by pak dle § 53 zákona o obchodních korporacích byla povinna vydat prospěch, který takto získala a v případě, že by společnosti nenahradila svým jednáním vzniklou škodu, ručila by věřitelům za dluhy společnosti v rozsahu vzniklé škody (§ 159 odst. 3 občanského zákoníku).
Nelze pominout ani to, že uvedené jednání by mohlo mít pro jednatele společnosti trestně právní konsekvence, neboť by tímto postupem mohl naplnit znaky trestného činu poškozování věřitele dle § 222 trestního zákoníku.