Přeprodej poukazů na vstup na golfové hřiště

Vydáno: 4 minuty čtení

Společnost s r. o. má v předmětu činnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona “. Zabývá se prodejem golfového zboží. Kvůli rozšíření nabídek zákazníkům hodlá nakupovat od dodavatele, který má v předmětu podnikání totéž, poukazy na vstupy na golfové hřiště. Tento dodavatel žádná hřiště nevlastní, poukazy pouze přeprodává a vyčísluje u nich 15% DPH. Společnost s r. o. od dodavatele poukazy nakoupí a hodlá je prodat dál svým zákazníkům. Tento prodej poukazů bude představovat značnou část jejích příjmů. a) Jaké DPH má s. r. o. při prodeji těchto poukazů vyčíslovat? Pokud by mohl vyčíslovat také 15%, musel by mít nějak upraven předmět činnosti? b) Jaké DPH by vyčísloval při prodeji poukazů na hřiště v ČR podnikatelům či nepodnikatelům z EU? c) Jaký vliv na DPH by měl případ, kdyby prodával poukazy na rakouská hřiště podnikatelům či nepodnikatelům z EU a z ČR? d) Je možno nákup a prodej poukazů případně považovat za cestovní službu, aby mohl být použit zvláštní režim DPH?

Přeprodej poukazů na vstup na golfové hřiště
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Související předpisy:
-
§ 10, 24a, 89, 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Předně je třeba říct, že z hlediska aplikace DPH se obecně na „předprodej“, kdy plátce nakoupí službu či zboží vlastním jménem a na vlastní účet a tyto následně bez dalšího „prodá“ jiné osobě, nahlíží jako na samostatné plnění. Z tohoto pohledu, pokud se jedná o prodej poukazů-vstupů na golfové hřiště, se bude jednat o poskytnutí služby ve smyslu § 14 zákona o dani z přidané hodnoty, která bude v návaznosti na § 2 téhož zákona předmětem daně. Pokud poukaz ke vstupu spočívá ve službě vyjmenované přílohou č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, tj. oprávnění k použití krytého i nekrytého sportovního zařízení ke sportovním činnost, přičemž jde o službu zařazenou do kódu CZ-CPA 93.11, 93.12, uplatní se u ní snížená sazba daně. Tudíž k otázce označené písmenem a) je možno uvést, že za splnění uvedeného bude uplatněna snížená sazba daně ve výši 15%. Zároveň uvádím, že z pohledu aplikace DPH není rozhodné, zda má plátce k dané činnosti oprávnění či nikoliv. Aplikace DPH se v tomto případě neváže na to, zda má plátce k prodeji takovýchto poukazů živnostenské či jiné oprávnění. Pro uplatnění DPH je třeba se řídit podmínkami obsaženými v zákoně o dani z přidané hodnoty, který vlastnictví oprávnění k prodeji dotazovaných poukazů nepožaduje a ani z hlediska uplatnění snížené sazby daně takovou podmínku neklade.
Co se týká otázek uvedených v písm. b) a c), pak tady je nutno vyjasnit, zda oprávnění ke vstupu na golfové hřiště může být z hlediska stanovení místa plnění službou, která se váže k nemovité věci a u níž se tak bude místo plnění stanovovat podle § 10 zákona o dani z přidané hodnoty. Domnívám se, že v daném případě by bylo možno v oprávnění k užití nekrytého sportovního zařízení, kterým je golfové hřiště, spatřovat službu vztahující se k nemovitosti, kdy oporu pro tento závěr by bylo možno i nalézt v judikatuře Soudního dvora Evropské unie např. C-166/05, C-37/08.
Za předpokladu, že tedy půjde o službu u níž se místo plnění stanovuje podle § 10 zákona o dani z přidané hodnoty, pak v případě prodeje poukazů ke vstupu na golfové hřiště nacházející se v tuzemsku, bude místem plnění tuzemsko. Následně pak plátce v souladu s ustanovením § 108 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty přizná daň v tuzemsku a je irelevantní komu předmětný poukaz prodá, zda osobě povinné k dani či nepovinné k dani a zároveň usazeným v tuzemsku či nikoliv. Ve vazbě na dotaz je pak jedno, zda si poukaz koupí podnikatel či nepodnikatel z EU, stále půjde o plnění s místem plnění v tuzemsku s povinností přiznat daň.
Pokud by šlo o poukazy ke vstupu na rakouská hřiště bylo by s ohledem na výše uvedené místem plnění Rakousko. na základě uvedeného by se z pohledu českého zákona o dani z přidané hodnoty jednalo o plnění s místem plnění mimo tuzemsko, které by plátce v souladu s ustanovením § 24a zákona o dani z přidané hodnoty vykázal za příslušné zdaňovací období v daňovém přiznání na ř. 26. Ovšem nutno poznamenat s ohledem na skutečnost, že místo plnění by bylo v Rakousku, že plátce by se měl informovat v tomto státě, zda mu tam nevzniká registrační či jiná daňová povinnost.
K poslední části dotazu, která se týká aplikace zvláštního režimu pro cestovní službu, uvádím, že ačkoliv podle § 89 zákona o dani z přidané hodnoty je možné za cestovní službu považovat i poskytnutí jediné služby cestovního ruchu, tak ale zároveň nelze pominout judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Konkrétně pak rozsudek C-31/10. Pokud se analogicky použije tento rozsudek, pak prodej poukazů na golfové hřiště coby samostatné plnění nelze vyhodnotit jako poskytnutí cestovní služby podléhající režimu zvláštnímu režimu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty