Darování nemovitosti a věcné břemeno 2014

Vydáno: 6 minut čtení

V roce 2014 rodiče darovali dceři rodinný domek, bylo zřízeno věcné břemeno (doživotní bydlení). Jak se bude postupovat v roce 2014 z hlediska daně z příjmů fyzických osob. Vyplývají z toho nějaké daňové povinnosti?

Darování nemovitosti a věcné břemeno 2014
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
-
§ 1257 až 1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
Ohledně dotazované problematiky týkající se bezúplatných plnění došlo od roku 2014 k zásadním změnám - v souvislosti se začleněním (inkorporací) daně dědické a daně darovací do daní z příjmů. Názory na řešení jednotlivých situací proto ještě nejsou ustálené a je vysoce pravděpodobné, že bude přijata opravná novela zákona o daních z příjmů, která bude zřejmě částečně i se zpětnou účinností napravovat některé odhalené a nechtěné přehmaty uspěchané záplavy daňových novinek roku 2014. Naštěstí zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob je dostatečně dlouhé - aktuálně celý rok 2014 - takže je čas na nalezení správného řešení, k němuž se dopracujeme díky odborné diskuzi zejména daňových poradců a zástupců finanční správy (tzv. Koordinační výbory), případně bude nejednoznačná situace ošetřena dodatečnou novelou apod.
Následující postup proto, prosím, berte více než kdy jindy jen jako můj nynější osobní názor vycházející jednak ze stávajícího znění ZDP, a jednak z názorů některých čelních představitelů finanční správy, které jsem vyslechl na odborných školeních k novelám ZDP.
Poměrně jasné to je z právního hlediska. V souladu s § 1257 až 1308 NOZ, což je zákon č. 89/2012 Sb. rozlišujeme dva typy věcných břemen: 1) Služebnosti, představující „pasivní“ zatížení vlastníka dané věci, který musí ve prospěch jiného (oprávněného) něco strpět nebo něčeho se zdržet), 2) Reálná břemena, představující „aktivní“ zatížení vlastníka dané věci, který musí jiné (oprávněné) osobě něco dávat nebo něco konat.
Vedle toho je věcně blízkou alternativní možností smlouva o výměnku (§ 2707 až 2715 NOZ), v níž si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo třetí osobu požitky, úkony nebo práva (např. včetně práva věcného břemene) sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Tato smlouva - spolu se smlouvou o důchodu - spadá mezi tzv. závazky ze zaopatřovacích smluv.
Na poli daně z příjmů fyzických osob („DPFO“) - v podmínkách roku 2014 - začnu tím, co je jasné a jednoznačné v dotazovaném případě. Předmětem DPFO je:
a)
příjem dcery z titulu darování rodinného domku, resp. přesněji z darování příslušného pozemku, jehož součástí je daný rodinný dům,
b)
příjem rodičů z titulu jejich věcného práva k cizí věci -věcného břemene, ať již má podobu služebnosti nebo reálného břemene. A dodejme, že stejně by byl předmětem DPFO také příjem „výměnkáře“ (v daném případě rodičů) z výměnku.
Pochyby nejsou ani ohledně ocenění těchto nepeněžních příjmů (viz § 3 odst. 3 ZDP): ad a) aktuální ocenění nabyté stavby, resp. pozemku se stavbou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, což se s ohledem na odbornou náročnost neobejde bez posudku znalce v oceňování nemovitých věcí, ad b) hodnota věcného břemene (případně příjem z výměnku) na dobu života rodičů, resp. na dobu neurčitou nebo delší než 5 let se ocení jako pětinásobek hodnoty ročního plnění (prakticky tedy ve výši srovnatelného nájemného za byt obdobných podmínek za dobu pěti let - kde lze rovněž doporučit raději znalce v oceňování).
A poslední jednoznačnou daňovou záležitostí pak je, že v případě dcery je darem nabytá nemovitá věc (pozemek s domem) bezúplatným příjmem od příbuzného v linii přímé (od rodičů), který je coby tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP osvobozen od DPFO ustanovením § 10 odst. 3 písm. d) bodem 1 ZDP.
Ovšem dále již vstupuje do prozatím nejistých daňových vod. První potíž je v tom, zda věcné břemeno plynoucí oprávněným rodičům představuje jejich úplatný nebo bezúplatný příjem. V obecném náhledu za něj „zaplatili“ darováním svého nemovitého majetku (pozemku s domkem), ovšem s tímto přístupem bychom došli k závěru, že nešlo o dar dceři, ale o úplatný obchod. Myslím si, že takto ze široka na věc nahlížet není správné. Rodiče zkrátka dceři darovali pozemek s domem - což zůstává darem a tedy bezúplatným plněním - a dcera naopak ve prospěch rodičů zatížila danou nemovitou věc věcným břemenem, za což od nich již nechtěla žádnou úplatu a takto nabytý příjem rodičů z věcného břemene by proto měl být posuzován jako bezúplatný příjem.
Pokud skutečně platí, že věcné břemeno rodičů představuje jejich (nepeněžní) bezúplatný příjem, tak na tom budou daňově stejně jako dcera ad výše. Opět totiž půjde o bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé (od dcery, tedy přímého potomka), který je coby tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP osvobozen od DPFO ustanovením § 10 odst. 3 písm. d) bodem 1 ZDP. Bohužel v tomto okamžiku nedokážu tento svůj názor jednoznačně potvrdit, i když mám osobně za to, že je oprávněný. Doporučuji tedy sledovat tříbení odborných názorů na čerstvou daňovou problematiku „bezúplatných příjmů“ a případně dotaz zopakovat před podáním přiznání k DPFO za dotčený rok 2014, tedy v předjaří roku 2015, když snad už bude v této věci jasno.