Dodání zboží obci na Slovensku

Vydáno: 3 minuty čtení

Dodáváme zboží (jsme plátci DPH v ČR) na Slovensko obci, která má sice DIČ slovenské, ale při tomto plnění nám napsali, že nevystupují jako plátci DPH. Toto plnění je jednorázové (nebude se opakovat, nic podobného na Slovensku nemáme a ani v nebližší době neplánujeme), částka, kterou budeme fakturovat je ve výši 100 000 EUR. Dle § 7 zákona o DPH je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná (§ 64 pro osvobození nelze v tomto případě použít), tudíž jim budeme toto plnění fakturovat s českou 21% DPH nebo se nás týká zasílání zboží? Jak si prosím vyložit, co spadá do zásilkového obchodu, a tudíž je nutné řešit zasílání zboží?

Dodání zboží obci na Slovensku
Ing.
Martina
Matějková
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Související předpisy:
-
§ 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Uvedené je možno shrnout tak, že pokud budou splněny všechny podmínky vymezené v § 8 zákona o DPH, bude se postupovat dle tohoto zákonného ustanovení.
Doplňujeme, že co se týče případného zasílání zboží na Slovensko, je maximální částka pro zasílání zboží do tohoto členského státu 35 000 EUR. Jelikož je hodnota zboží ve Vašem případě vyšší než tato částka, místem plnění je dle § 8 odst. 1 zákona o DPH místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, tedy na Slovensku. Daň bude tudíž uplatněna podle právních předpisů platných na Slovensku.
Pokud nebudou splněny podmínky tuzemského zákona o DPH pro zasílání zboží (viz výše), uplatníte při dodání zboží tuzemskou DPH v příslušné výši (osvobození dle § 64 zákona o DPH nelze uplatnit, jelikož odběratel není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě).
Ve smyslu § 8 zákona o DPH se zasíláním zboží rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu jiného než členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou. Pro aplikaci režimu zasílání zboží musí být dále splněna podmínka, že zboží je dodáno osobě, pro kterou není pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy předmětem daně a zároveň se nejedná o zboží vymezené v § 8 odst. 4 písm. c) zákona o DPH. Pokud tedy vyjdeme z předpokladu, že obec na Slovensku vystupuje v této transakci z pozice subjektu vykonávajícího výkon působností v oblasti veřejné správy a tedy že se jedná v daném případě o osobu nepovinnou k dani, pak by bylo možné ustanovení § 8 zákona o DPH použít.
Zasílání je zvláštní kategorií dodání zboží mezi členskými státy, pro kterou je charakteristická skutečnost, že přepravu zajišťuje dodavatel nebo jím pověřená osoba, nikoliv však odběratel. Dále je pro zasílání specifické, že odběrateli nevznikne daňová povinnost z titulu pořízení zboží z jiného členského státu. Podle pravidel pro zasílání zboží nelze postupovat, pokud je dodavatelem plátce a odběratelem osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pro účely dodání zboží poskytne identifikační číslo pro účely DPH přidělené členským státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží.
K části dotazu, kdy se dotazujete na praktickou aplikaci zasílání zboží zejména ve vztahu k charakteru či typu osoby toto plnění uskutečňující, je třeba uvést, že zasílání zboží může být v praxi typické pro nákup prostřednictvím zásilkového obchodu. Ale na straně druhé je třeba zdůraznit, že zákon o DPH nikterak ve svých ustanoveních nevztahuje aplikaci institutu zasílání zboží výhradně jen na „zásilkové obchody“ jako takové. Při splnění podmínek stanovených výše uvedeným ustanovením zákona o DPH bude takto postupovat kromě vámi dotazovaných „zásilkových obchodů“ i každý jiný plátce.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty