Řešený příklad přiznání k DPPO 2013

Vydáno: 20 minut čtení

V minulém čísle časopisu jsme se dozvěděli kdy, jak a jaké podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob („DPPO“). Načež byl představen aktuálně platný tiskopis přiznání - využitelný zejména za zdaňovací období kalendářního roku 2013 - který nese označení 25 5404 MFin 5404 - vzor č. 24, a také byly uvedeny rozdíly oproti předešlé (loňské) verzi č. 23. Na tuto nezbytnou teorii nyní navážeme řešeným příkladem konkrétního vyplnění tohoto formuláře. Nepůjde nám přitom ani tak o řešení nějakých zapeklitých daňových problémů, ale hlavně o to, názorně si ukázat metodiku výpočtu DPPO a navazujícího vyplnění přiznání.

Řešený příklad přiznání k DPPO 2013
Ing.
Martin
Děrgel
 
Pár praktických doporučení
Prakticky všechny podnikatelské právnické osoby mají ze zákona zřízenu datovou schránku, takže je pro ně obvykle nejvhodnější podat přiznání k DPPO právě jejím prostřednictvím. K čemuž lze jednoduše využít aplikaci Finanční správy ČR elektronického podání (EPO) na www.daneelektronicky.cz. Nabízí „Průvodce krok po kroku“, dílčí výpočty provádí automaticky, průběžně vše prověřuje a upozorňuje na chyby. Volitelným výstupem hotového tiskopisu daňového přiznání je právě formát přesně určený pro odeslání datovou schránkou.
DPPO je splatná ve lhůtách pro podání přiznání, tedy u přiznání za kalendářní rok 2013 do 1.4.2014, při využití „poradce“ nebo při povinné účetní závěrce do 1.7.2014. Tolerováno je - tak jako u podání přiznání - až 5denní zpoždění. Po němž ale následuje sankční úrok z prodlení, aktuálně 14,05% p.a. Pozor na to, že určující je až den připsání částky na účet příslušného finančního úřadu. Nemá-li poplatník dostatek peněz, může požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o povolení úhrady na splátky, což obnáší správní poplatek 400 Kč. Výhodou je nižší úrok z posečkané částky 7,05% p.a. a navíc nehrozí daňová
exekuce
dlužné částky.
Od roku 2013 platí nové bankovní účty, na které je třeba uhradit DPPO za rok 2013 nebo její doplatek. V záhlaví tiskopisu přiznání je nutno vyplnit nejen samotný finanční úřad, ale rovněž jeho uzemní pracoviště (obvykle některý z dřívějších FÚ), kde je umístěn spis poplatníka k DPPO, což upřesňuje Pokyn GFŘ-D-12.
 I----------------------------------------I----------------------------------I I Název finančního úřadu (od 1.1.2013)  I Bankovní spojení pro úhradu DPPO I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I    7704-77628031/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I    7704-77628111/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I    7704-77627231/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I    7704-77627311/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I    7704-77629341/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I    7704-77621411/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I    7704-77628461/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Královehradecký kraj I    7704-77626511/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I    7704-77622561/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I    7704-67626681/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I    7704-77628621/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I    7704-47623811/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I    7704-77621761/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I    7704-47620661/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Specializovaný finanční úřad      I    7704-77620021/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I 
Jednoznačnou identifikaci poplatníka DPPO zajišťuje variabilní symbol, kterým je kmenová část jeho DIČ, tj. čísla za národním symbolem „CZ“, prakticky jde o identifikační číslo. Poslední povinnou náležitostí je konstantní symbol: 1148 - při bezhotovostním bankovním převodu, 1149 - při odesílání peněz v hotovosti (přes banku nebo poštou). Specifický symbol „Zpráva pro příjemce“ se při placení DPPO nevyužívají.
Ještě než se pustíme do příkladu, tak se „z ptačí perspektivy“ podívejme na strukturu a vazby tiskopisu.
 
Příklad vyplnění přiznání k DPPO za rok 2013
Pekaři, s. r. o., se sídlem v Brně vykazuje za účetní i zdaňovací období kalendářního roku 2013 účetní výsledek hospodaření před zdaněním („VH“) rovný 1 000 000 Kč. Pro účely výpočtu DPPO a sestavení přiznání je k tomu navíc zapotřebí doplnit dalších 15 skutečností (odkazy směřují do přiznání k DPPO za rok 2013).
Poznámka:
ZDP“ = zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 31.12.2013.
1) Náklady na reprezentaci (účet 513) sestávají z částky 15 000 Kč za uspořádání firemního vánočního večírku a 20 000 Kč nákladů na propagační předměty (reklamní a propagační předměty s logem společnosti Pekaři, s. r. o., jejichž jednotková cena je do 400 Kč bez DPH, a byly rozdány obchodním partnerům).
-
15 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP (řádek 40 a tabulka A).
-
Naopak částka 20 000 Kč podle téhož ustanovení ve VH zůstává, je plně daňově účinným nákladem.
2) Mzdové náklady (účet 521) za prosinec 2013 činily 1 000 000 Kč, z nichž pojistné srážené zaměstnancům (MD 331 / D 336) ve výši 110 000 Kč a srážená daň ze závislé činnosti (MD 331 / D 342) 50 000 Kč byly odvedeny se zpožděním až 11.2.2014. Obdobně i za prosinec 2012 bylo pojistné srážené zaměstnancům z mezd ve výši 80 000 Kč i sražené zálohy na daň 40 000 Kč odvedeny se zpožděním až 10.2.2013.
-
Pojistné za prosinec 2012 sražené z mezd ve výši 80 000 Kč, ale odvedené opožděně až 10.2.2013:
-
zvýšilo VH za rok 2012 podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP (řádek 30), a
-
sníží VH za rok 2013 podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2 ZDP (řádek 111).
-
Pojistné za prosinec 2013 sražené z mezd ve výši 110 000 Kč ale odvedené opožděně až 11.2.2014:
-
zvýší VH za rok 2013 podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP (řádek 30), a
-
sníží VH za rok 2014 podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2 ZDP (řádek 111).
-
Za pozdní odvod záloh na daň hrozí úrok z prodlení, ale samy o sobě nejsou daňovým nákladem firmy, jsou obecně nákladem již v rámci zúčtovaných mezd. Opožděné odvedení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců nepředstavuje položku zvyšující VH, resp. základ daně z příjmů firmy.
3) Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nad rámec hrubých mezd (účet 524) za prosinec 2013 ve výši 340 000 Kč bylo také odvedeno se zpožděním až 11.2.2014, a stejnou chybu firma udělala i před rokem u pojistného nad rámec hrubých mez za prosinec 2012 ve výši 300 000 Kč, které uhradila až 10.2.2013.
-
Pojistné za prosinec 2012 nad rámec mezd ve výši 300 000 Kč ale odvedené opožděně až 10.2.2013:
-
zvýšilo VH za rok 2012 podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP (řádek 40), a
-
sníží VH za rok 2013 podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 2 ZDP (řádek 160).
-
Pojistné za prosinec 2013 nad rámec mezd ve výši 340 000 Kč ale odvedené opožděně až 11.2.2014:
-
zvýší VH za rok 2013 podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP (řádek 40), a
-
sníží VH za rok 2014 podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 2 ZDP (řádek 160).
4) Náklady na soukromé životní pojištění jednatele byly ve výši dohodnuté ve smlouvě 20 000 Kč (účet 527). Náklady na dovolenou (rekreaci) zaměstnanců hrazenou zaměstnavatelem činily 60 000 Kč (účet 528).
-
Náklad 20 000 Kč není třeba v přiznání řešit, je daňově účinný podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP.
-
60 000 Kč za dovolené ale zvýší VH (řádek 40), nejde o daňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP.
5) U dvou automobilů hodlá s. r. o. uplatnit paušální výdaj na dopravu za celý rok 2013, tj. 2 x 12 měsíců x 5 000 Kč = 120 000 Kč. O této částce neúčtovala. Naproti tomu zaúčtovala do nákladů spotřebované pohonné hmoty u těchto vozidel ve výši 50 000 Kč (účet 501) a poplatky za parkování 2 000 Kč (účet 518).
-
Paušální výdaje na dopravu jsou čistě daňová položka, o které se neúčtuje, 120 000 Kč patří do ř. 162.
-
O spotřebované pohonné hmoty (50 000 Kč) a parkovné (2 000 Kč) je nutno zvýšit VH (řádek 40).
6) Pekaři, s. r. o., uhradili celkem peněžité dary (účet 543) za 11 000 Kč, z toho 10 000 Kč zoologické zahradě na ochranu zvířat a 1 000 Kč mateřské školce (kde chodí syn jednatele společnosti) na vybavení hračkami.
-
Celých 11 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP (řádek 40).
-
Společnost s r. o. může při splnění podmínek § 20 odst. 8 ZDP o dar na ochranu ohrožených zvířat (10 000 Kč) snížit základ daně (řádek 260). Dar MŠ je nižší než 2 000 Kč, proto jej nelze uplatnit jako odpočet.
7) Neznámý pachatel odcizil firemní automobil v účetní zůstatkové ceně (účet 549) 50 000 Kč, jehož daňová zůstatková cena ke dni odcizení byla 80 000 Kč. Společnost obdržela náhradu od pojišťovny (účet 648) jen 70 000 Kč. Při dalším vloupání pachatel - místní recidivista „Oskar“ - odcizil finanční hotovost (škoda účtována na účet 569) 20 000 Kč, dosud nebyl odsouzen. Více štěstí měli Pekaři, s. r. o., u obdobné loňské krádeže 15 000 Kč z pokladny - která pro ni v roce 2012 nebyla daňově účinná - neboť po odsouzení zloděj „Honza“ uhradil celou odcizenou částku 15 000 Kč, o čemž společnost účtovala v roce 2013 na účet 668.
-
Přesah daňové zůstatkové ceny nad účetní o 30 000 Kč (odcizené auto) sníží VH, neboť jde o daňově plně účinnou škodu způsobenou neznámým pachatelem dle § 24 odst. 2 písm. c) a l) ZDP (řádek 160).
-
Odcizené peníze (20 000 Kč) bez náhrady zvýší VH v souladu s § 25 odst. 1 písm. n) ZDP (řádek 40).
-
Náhrada odcizených peněz 15 000 Kč není předmětem zdanění, protože souvisí s daňově neúčinnými náklady roku 2012. V roce 2013 proto sníží VH podle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP (řádek 140).
8) Firma v roce 2013 pokračovala šestým rokem v tvorbě rezervy na opravu střechy své administrativní budovy (účet 552) á 200 000 Kč. Plánovaný rozpočet opravy je 1 400 000 Kč a počítá se s ní v roce 2015. Dále začala tvořit prvním rokem rezervu na výměnu oken skladiště 100 000 Kč, která je plánována také na rok 2015 za 200 000 Kč. Částky tvořených rezerv nebyly deponovány na zvláštní vázaný bankovní účet.
-
Tvorba staré rezervy 200 000 Kč je daňovým nákladem (§ 7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách -„ZoR“), neboť u rezerv započatých před 1.1.2009 není podmínkou deponování na vázaný účet, účetní VH tak nemusí být v přiznání měněn, jen se objeví v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce C na ř. 25 a ř. 26.
-
Tvorba nové rezervy na výměnu oken ale není daňovým nákladem, protože nebyla splněna podmínka deponování částky rezervy na vázaný bankovní účet, proto 100 000 Kč zvýší VH (řádek 40).
9) Vlivem druhotné platební neschopnosti Pekaři, s. r. o., hradili některé závazky později. Z tohoto důvodu jim byl dodavateli předepsán úrok z prodlení (účet 544) v celkové výši 50 000 Kč, z čehož obchodní společnost uhradila v roce 2013 jen 30 000 Kč, zbývajících 20 000 Kč doplatila hned v lednu 2014.
-
O neuhrazené smluvní sankce (§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP) 20 000 Kč zvýší VH podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 ZDP (řádek 30).
-
V roce 2014 doplacené sankce 20 000 Kč sníží VH dle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 ZDP (řádek 111).
10) Z důvodu promlčení byla odepsána pohledávka 100 000 Kč (účet 546), dlužník ale není v úpadku. Byla k ní vytvořena „časová“ zákonná opravná položka 20 000 Kč a ostatní (nedaňová) opravná položka 80 000 Kč. Oba typy opravných položek („OP“) byly v roce 2013 rozpuštěny ve prospěch nákladů (na Dal účtů 558 a 559). Dále firma vytvořila 100% „insolvenční“ zákonnou OP k pohledávce ve výši 40 000 Kč, protože s dlužníkem bylo v létě 2013 zahájeno insolvenční řízení. Pohledávka byla přihlášena včas a nebyla popřena.
-
Odpis promlčené pohledávky 100 000 Kč je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP jen do výše zákonné opravné položky 20 000 Kč. O zbývajících 80 000 Kč je nutno zvýšit VH (řádek 40).
-
Zrušení zákonné (daňové) OP 20 000 Kč je daňově
relevantní
, na rozdíl od zrušení ostatní (nedaňové) OP 80 000 Kč. A proto se o tuto částku sníží VH podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP (řádek 112).
-
Nová tvorba „insolvenční“ zákonné OP ve výši 40 000 Kč je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP a § 8 ZoR, jen je třeba údaje vykázat v příloze č. 1 II. oddílu, v tabulce C na řádcích 3 a 4.
11) Účetní odpisy (účet 551) DHM 300 000 Kč a dalších 30 000 Kč tvořily účetní odpisy drobného hmotného majetku (v jednotkové ceně do 40 000 Kč). Daňové odpisy hmotného majetku („HM“) jen 250 000 Kč.
-
Rozdíl mezi vyššími účetními a nižšími daňovými odpisy HM 50 000 Kč zvýší VH (řádek 50).
-
Daňové odpisy je nutno rozepsat podle odpisových skupin v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce B ř. 1 - 11.
-
Účetní odpisy drobného hmotného majetku (30 000 Kč) jsou zároveň podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP daňově účinné, zůstávají tak ve VH, přičemž se rozepíší v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce B řádku 12.
12) Pekaři, s. r. o., v souladu s obchodními smlouvami vůči svým odběratelům za pozdní úhrady vystavených faktur uplatnili pohledávky z titulu smluvních úroků z prodlení v úhrnné výši 100 000 Kč (účet 644). Z toho bylo dlužníky do konce roku 2013 uhrazeno jen 60 000 Kč, zbývajících 40 000 Kč až v roce 2014.
-
O nepřijaté smluvní sankce 40 000 Kč sníží VH podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 ZDP (řádek 111).
-
V roce 2014 přijaté sankce (40 000 Kč) zvýší VH podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 ZDP (řádek 30).
13) Firma obdržela dividendy (účet 668) od tuzemské společnosti XYZ, a.s., ve výši 85 000 Kč. Jde o částku po sražení 15% daně podle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP, hrubá částka dividend tedy byla 100 000 Kč. Podíl v XYZ, a.s., sice činil 20%, ale protože jej Pekaři, s. r. o., koupili na jaře 2013 a prodali se ziskem ještě na podzim téhož roku, nebyly naplněny podmínky pro osvobození dividend z „dceřiné společnosti“ od daně.
-
Dividendy byly zdaněny, proto se o 85 000 Kč sníží VH podle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP (řádek 120).
14) Za rok 2011 vykázána daňová ztráta 600 000 Kč, z níž bylo v roce 2012 využito 200 000 Kč. V roce 2013 firma změnila vlastníka prodejem 100% podílů novému společníkovi. Předmět činnosti firmy se nezměnil.
-
Sice došlo k podstatné změně ve složení společníků, ovšem přitom byla zachována činnost firmy, tudíž jsou splněny podmínky § 38na ZDP pro odpočet daňové ztráty 400 000 Kč (řádek 230 a tabulka E).
15) Pekaři, s. r. o., zaměstnávali mimo jiné i dva pracovníky s „lehčím“ zdravotním postižením. Jejich přepočtený stav vypočtený postupem v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 ZDP činil v roce 2013 po zaokrouhlení 1,56.
-
Sleva na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) ZDP 1,56 x x 18 000 Kč = 28 080 Kč (řádek 300 a tabulka H).
Nejprve si ukážeme metodiku výpočtu DPPO za rok 2013 firmy Pekaři, s. r. o., přehledně formou tabulky. Načež tyto údaje přepíšeme do tiskopisu daňového přiznání, v případě pochybností zpravidla postačí nahlédnout do Pokynu k vyplnění tiskopisu přiznání (25 5404/1 MFin 5404/1 - vzor č. 24, mají 16 stran).
Pro přehlednost je návaznost na 15 výše speciálně řešených daňových položek zajištěna odkazem v x.
 I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I        Transformace účetního výsledku hospodaření (VH) na základ daně (ZD) a výpočet DPPO          I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I Pořadí   I Popis daňové operace (odkazy na §§ směřují do ZDP)               I Účet  I   Kč  I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I VH     I Výsledek hospodaření před zdaněním (zadaný vstupní údaj)            I Všechny I 1 000 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I Nedaňové účetní náklady [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 2] celkem, z toho:      I     I  998 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [1] Náklady na reprezentaci [§ 25 odst. 1 písm. t)]              I  513  I  15 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [3] Pojistné zaměstnavatele za XII/13 hrazené po I/14 [§ 24 odst. 2 písm. f)] I  524  I  340 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [4] Náklady na rekreaci zaměstnanců [§ 25 odst. 1 písm. h)]          I  528  I  60 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [5] Spotřeba PHM aut s paušálem na dopravu [§ 25 odst. 1 písm. x)]      I  501  I  50 000 I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I Zvýšení  I - [5] Poplatky za parkování aut s paušálem na dopravu [§ 25 odst. 1 písm. x)]  I  518  I   2 000 I I VH     I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [6] Náklady na poskytnuté dary [§ 25 odst. 1 písm. t)]            I  543  I  11 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [7] Odcizené peníze nenahrazené [§ 25 odst. 1 písm. n)]            I  569  I  20 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [8] Tvorba ostatní - daňově neúčinné - rezervy [§ 24 odst. 2 písm. i)]    I  554  I  100 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [9] Nehrazené účtované nákladové smluvní sankce [§ 24 odst. 2 písm. zi)]   I  544  I  20 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [10] Část odpisu pohledávky nekrytá zákonnou OP [§ 24 odst. 2 písm. y)]    I  546  I  80 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [11] Účetní odpisy hmotného majetku za rok 2013 [§ 25 odst. 1 písm. zg)]   I  551  I  300 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I Pojistné za zaměstnance sražené ale neodvedené [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 5]:  I  336  I  110 000 I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I - [2] Jde o pojistné za prosinec 2013, které nebylo zaplaceno do 31. 1. 2014  I     I      I I      I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I      I Celkové zvýšení VH pro účely výpočtu základu daně                I  -  I 1 108 000 I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I     I      I Položky snižující VH 
alias
základ daně podle § 23 odst. 3 písm. b): I I I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I - [2] Pojistné sražené z mezd za XII/2012 placené až II/2013 (§ 23 ... bod 2) I 336 I 80 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I - [3] Pojistné za zaměstnavatele XII/2012 placené až II/2013 (§ 23 ... bod 3) I 336 I 300 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I Snížení I - [12] Nepřijaté výnosové smluvní sankce vzniklé v r. 2013 (§ 23 ... bod 1) I 644 I 40 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I Částky nezaúčtovaných daňových nákladů [§ 23 odst. 3 písm. c) bod 2]: I I I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I VH I - [5] Paušální výdaje na dopravu za 2 auta po celý rok [§ 24 odst. 2 písm. zt)] I - I 120 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I - [7] Přesah daňové ZC nad účetní odcizeného počítače [§ 24 odst. 2 písm. l)] I 549 I 30 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I - [11] Daňové odpisy hmotného majetku za rok 2013 [§ 24 odst. 2 písm. a)] I - I 250 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I [10] Rozpuštění ostatní - nedaňové - opravné pol. [§ 23 odst. 3 písm. c) bod 3] I 559 I 80 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I Účetní výnosy nezahrnované do základu daně (§ 23 odst. 4): I I I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I - [7] Náhrada odcizených peněz - nedaňového nákladu [§ 23 odst. 4 písm. e)] I 668 I 15 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I - [13] Přijaté dividendy zdaněné srážkovou daní [§ 23 odst. 4 písm. a)] I 666 I 85 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I Celkové snížení VH pro účely výpočtu základu daně I - I 1 000 000 I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I ZD I Základ daně za rok 2013 (1 000 000 + 1 108 000 - 1 000 000) I - I 1 108 000 I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I [14] Odpočet zbývající části daňové ztráty z roku 2011 (§ 34 odst. 1, § 38na) I - I 400 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I Snížení ZD I [6] Odpočet poskytnutých darů (do 5% z 2 100 000 Kč) podle § 20 odst. 8 I 543 I 10 000 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I Základ daně po snížení I - I 698 000 I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I Vypočtená daň za rok 2013 činí 19% ze sníženého základu daně (§ 21 odst. 1) I - I 132 620 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I DPPO I [15] Sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením (§ 35 odst. 1) I - I 28 080 I I I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I I I Výsledná daňová povinnost obchodní společnosti Pekaři, s. r. o., za rok 2013 I - I 104 540 I I------------I---------------------------------------------------------------------------------I---------I-----------I
Jelikož daň za rok 2013 (104 540 Kč) přesáhla 30 000 Kč, ale nikoli 150 000 Kč, je poplatník podle § 38a odst. 1 a 3 ZDP povinen platit „pololetní“ zálohy na daň z příjmů během následujícího zálohového období. Toto zálohové období trvá od prvního dne po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2014 (tj. od 2.4.2014, případně od 2.7.2014) do posledního dne lhůty pro podání přiznání za rok 2014 (tj. do 1.4.2015, případně od 1.7.2015). Tyto zálohy činí 40% daně za rok 2013, tedy 0,4 x 104 540 Kč = 41 816 Kč, přičemž se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru, tedy na 41 900 Kč. Splatnost těchto záloh je do 15.6.2014 a do 15.12.2014 (případně ještě do 15.6.2015, budou-li Pekaři, s. r. o., podávat přiznání v pozdějším termínu).
 
Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
za zdaňovací období nebo za období od 01.01.2013 do 31.12.2013
 I---------------------------------------I----------------------------------I I Daňový subjekt            I Pekaři, s.r.o.          I I---------------------------------------I----------------------------------I I IČ / RČ / DIČ             I 12345678/CZ12345678       I I---------------------------------------I----------------------------------I I Sídlo / Bydliště nebo Místo podnikání I Pekařská 22,60202 Brno - Pekárky I I---------------------------------------I----------------------------------I 
Zvláštní příloha k řádku č.30 II. oddílu
Pojistné srážené zaměstnancům z jejich mezd (MD 331 / D 336) ve výši 110 000 Kč za prosinec 2013, které bylo odvedeno opožděně až 11.2.2014. Proto se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 zákona c. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p.
(dále jen "ZDP") o tuto částku zvyšuje účetní výsledek hospodaření za rok 2013.
Zvláštní příloha k řádku č. 111 II. oddílu
1)
Část výnosových smluvních sankcí ve výši 40 000 Kč, které vznikly v roce 2013 (MD 315 / D 644), ale do konce tohoto roku nebyly dlužníky uhrazeny. Proto se podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 ZDP o tuto částku snižuje účetní výsledek hospodaření za rok 2013.
2)
Pojistné srážené zaměstnancům z jejich mezd (MD 331 / D 336) ve výši 80 000 Kč za prosinec 2012, které bylo odvedeno opožděně až 10.2.2013. Proto se podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2 ZDP o tuto částku snižuje účetní výsledek hospodaření za rok 2013.
Zvláštní příloha k řádku č. 112 II. oddílu
Zrušení ostatní (cistě účetní, nedaňové) opravné položky ve výši 80 000 Kč (MD 391 / D 559). Podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 3 ZDP se o tuto částku snižuje účetní výsledek hospodaření za rok 2013.
Zvláštní příloha k řádku č. 140 II. oddílu
Přijatá náhrada škody ve výši 15 000 Kč z titulu peněz odcizených poplatníkovi v roce 2012, kdy se nejednalo o daňově účinnou škodu. Protože tento výnos (MD 211 / D 668) souvisí s loňskými daňově neúčinnými náklady, není v roce 2013 předmětem zdanění. Podle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP se o tuto částku snižuje účetní výsledek hospodaření za rok 2013.
Zvláštní příloha k řádku č.160 II. oddílu
1)
Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nad rámec hrubých mezd (MD 524 / D 336) za prosinec 2012 ve výši 300 000 Kč bylo odvedeno opožděně až 10.2.2013. Podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 2 ZDP se o tuto částku - nezaúčtovanou do nákladu v roce 2013 - snižuje účetní výsledek hospodaření za rok 2013.
2)
Podle potvrzení policie neznámý pachatel odcizil firemní automobil v účetní zůstatkové ceně o 30 000 Kč nižší, než byla jeho daňová zůstatková cena. Tento přesah daňové zůstatkové ceny nad účetní o 30 000 Kč (o němž nebylo účtováno) sníží účetní výsledek hospodaření za rok 2013, neboť jde o daňově plně účinnou škodu způsobenou neznámým pachatelem podle § 24 odst. 2 písm. c) a l) ZDP.
Zvláštní příloha k řádku č.162 II. oddílu
V souladu s § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP poplatník u dvou automobilu uplatnil tzv. paušální výdaje na dopravu za celý rok 2013, tj. 2x12 měsíců x 5 000 Kč = 120 000 Kč. O této částce nebylo účtováno.
Poznámka:
Účetní náklady za pohonné hmoty a parkovné za tato vozidla byly vyloučeny z účetního výsledku hospodaření na řádku 40 tohoto daňového přiznání.