Řešený příklad přiznání k DPPO 2013

Vydáno: 20 minut čtení

V minulém čísle časopisu jsme se dozvěděli kdy, jak a jaké podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob („DPPO“). Načež byl představen aktuálně platný tiskopis přiznání - využitelný zejména za zdaňovací období kalendářního roku 2013 - který nese označení 25 5404 MFin 5404 - vzor č. 24, a také byly uvedeny rozdíly oproti předešlé (loňské) verzi č. 23. Na tuto nezbytnou teorii nyní navážeme řešeným příkladem konkrétního vyplnění tohoto formuláře. Nepůjde nám přitom ani tak o řešení nějakých zapeklitých daňových problémů, ale hlavně o to, názorně si ukázat metodiku výpočtu DPPO a navazujícího vyplnění přiznání.

Řešený příklad přiznání k DPPO 2013
Ing.
Martin
Děrgel
 
Pár praktických doporučení
Prakticky všechny podnikatelské právnické osoby mají ze zákona zřízenu datovou schránku, takže je pro ně obvykle nejvhodnější podat přiznání k DPPO právě jejím prostřednictvím. K čemuž lze jednoduše využít aplikaci Finanční správy ČR elektronického podání (EPO) na www.daneelektronicky.cz. Nabízí „Průvodce krok po kroku“, dílčí výpočty provádí automaticky, průběžně vše prověřuje a upozorňuje na chyby. Volitelným výstupem hotového tiskopisu daňového přiznání je právě formát přesně určený pro odeslání datovou schránkou.
DPPO je splatná ve lhůtách pro podání přiznání, tedy u přiznání za kalendářní rok 2013 do 1.4.2014, při využití „poradce“ nebo při povinné účetní závěrce do 1.7.2014. Tolerováno je - tak jako u podání přiznání - až 5denní zpoždění. Po němž ale následuje sankční úrok z prodlení, aktuálně 14,05% p.a. Pozor na to, že určující je až den připsání částky na účet příslušného finančního úřadu. Nemá-li poplatník dostatek peněz, může požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o povolení úhrady na splátky, což obnáší správní poplatek 400 Kč. Výhodou je nižší úrok z posečkané částky 7,05% p.a. a navíc nehrozí daňová
exekuce
dlužné částky.
Od roku 2013 platí nové bankovní účty, na které je třeba uhradit DPPO za rok 2013 nebo její doplatek. V záhlaví tiskopisu přiznání je nutno vyplnit nejen samotný finanční úřad, ale rovněž jeho uzemní pracoviště (obvykle některý z dřívějších FÚ), kde je umístěn spis poplatníka k DPPO, což upřesňuje Pokyn GFŘ-D-12.
 I----------------------------------------I----------------------------------I I Název finančního úřadu (od 1.1.2013)  I Bankovní spojení pro úhradu DPPO I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I    7704-77628031/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I    7704-77628111/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I    7704-77627231/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I    7704-77627311/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I    7704-77629341/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I    7704-77621411/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I    7704-77628461/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Královehradecký kraj I    7704-77626511/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I    7704-77622561/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I    7704-67626681/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I    7704-77628621/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I    7704-47623811/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I    7704-77621761/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I    7704-47620661/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I I Specializovaný finanční úřad      I    7704-77620021/0710    I I----------------------------------------I----------------------------------I 
Jednoznačnou identifikaci poplatníka