Vrácená německá DPH za 2011 a účtování v roce 2012

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaplatili jsme v roce 2011 služby včetně německé DPH, nenárokovanou německou DPH jsme dali do nákladů 2011. V roce 2012 nám dorazila vrácená DPH (zaúčtovali jsme jako výnos) a faktura za provizi firmě, která vrácení německé DPH 2011 zprocesovala. Nebyl vytvořen dohad ani na náklad, ani na výnos, lze dát do daňových nákladů a výnosů 2012? Pokud ne, z jakého důvodu a jaké je správné účtování 2011 a 2012 a zohlednění v DPPO?

Vrácená německá DPH za 2011 a účtování v roce 2012
Ing.
Ivana
Pilařová
Související předpisy:
-
§ 82a odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Pro vyřešení tohoto problému je stěžejní projev vůle účetní jednotky k datu uzavření účetních knih a lhůta pro podání žádosti o vrácení daně z jiného členského státu. Lhůta pro podání této žádosti na vrácení daně za rok 2011 je 30.9.2012. Do této doby má plátce možnost rozhodnout se, zda o vrácení daně požádá, či nikoliv.
Pokud do doby uzavření účetních knih plátce svojí vůlí rozhodne, že o vrácení daně požádá (nemusí však k tomuto datu žádost skutečně podat), pak z hlediska účetnictví má vzniknout pohledávka (či dohadná položka aktivní) a výnos ve výši očekávané vrácené daně. Pokud však k datu uzavření účetních knih účetní jednotka tuto vůli neprojeví, daň z jiného členského státu se stane součástí základu daně, k němuž DPH patřila, bez současného vzniku dohadné položky aktivní a výnosu. Pokud následně, v roce 2012, již po uzavření účetních knih roku 2011, účetní jednotka žádost skutečně podá a daň je jí vrácena, jedná se o účetní případ roku 2012. Vrácená daň je účtována do výnosů, jejichž daňové posouzení je stejné, jako bylo daňové posouzení nákladu, jehož se stala součástí.
Byla-li například žádána daň z ubytování na pracovní cestě, která byla realizována v roce 2011, stala se DPH součástí účtu 512 a uznatelným nákladem roku 2011. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o vrácení daně vzniklo až v září 2012, vrácená daň v roce 2012 se pak stala zdanitelným výnosem roku 2012.
Z výše uvedeného vyplývá, že v úvahu přicházejí obě varianty. Výběr té správné se řídí konkrétní skutečností, která v dané situaci nastala.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty