Daň z nabytí nemovitých věcí, 2. část

Vydáno: 19 minut čtení

V minulém čísle jsme Vám v první části článku o dani z nabytí nemovitých věcí představili některé z konstrukčních prvků této nové daně, kterou by měla být nahrazena současná daň z převodu nemovitostí. V této druhé části článku Vám představíme zbylé konstrukční prvky této daně, kterými jsou základ daně, sazba daně a celá část věnována správě daně.

Daň z nabytí nemovitých věcí - 2. část
Ing. Mgr.
Martina
Handlosová
Od zpracování první části tohoto článku je již také jasnější další osud daně z nabytí nemovitých věcí (dále též „daň“). Pouze pro přehlednost připomeňme, že na zářijové schůzi Senátu byl zamítnut návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento návrh zákona byl následně Ministerstvem financí, resp. vládou, přepracován a předložen Senátu ve formě zákonného opatření Senátu. Senát toto zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“) na své schůzi konané dne 9.10.2013 schválil. Následně dne 17.10.2013 podepsal zákonné opatření prezident republiky. Poslední slovo však bude mít nově zvolená Poslanecká sněmovna, která by na své ustavující schůzi měla uvedené zákonné opatření ratihabovat. Neučiní-li tak, pozbude zákonné opatření další platnosti. Zákonné opatření bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů jako zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
 
Změny obsažené v zákonném opatření Senátu oproti původnímu návrhu zákona
Než se budeme věnovat zbylým konstrukčním prvkům daně z nabytí nemovitých věcí, vraťme se nejprve k poplatníkovi daně, v jehož úpravě byly učiněny oproti původnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí podstatné změny. Tyto změny spočívají v tom, že poplatníkem daně nebude v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci koupí nebo směnou nabyvatel, ale stejně jako je tomu nyní v případě daně z převodu nemovitostí, převodce vlastnického práva k nemovité věci. V této souvislosti zůstane zachován institut ručení, tj., že v případech, kdy poplatníkem daně bude převodce, nabyvatel bude v postavení ručitele. Současně však bude v těchto případech smluvním stranám umožněno, aby si v kupní nebo směnn