Opravné položky k pohledávkám

Vydáno: 2 minuty čtení
Opravné položky k pohledávkám
Ing.
Jiří
Nigrin
Dotaz k aplikaci zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, konkrétně k tvorbě opravných položek k pohledávkám dle § 8c zákona a to u podnikatele fyzických osob, která vede daňovou evidenci. Lze aplikovat ustanovení § 8c v uvedeném případě z toho důvodu, že na rozdíl od § 8, 8a, 8b není u § 8c uvedeno, že podle něj postupují jen poplatníci, kteří vedou účetnictví?
Související předpisy:
-
§ 2 odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
V ustanovení § 2 odst. 2 zákona o rezervách je stanoveno, že není-li tímto zákonem stanoveno výslovně jinak, opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně.
Z toho vyplývá, že tvorba opravných položek nepřichází v daňové evidenci v úvahu.