Ing. Jiří Nigrin

Loni v listopadu jsme koupili plošiny, zařadili do skupiny č. 3 a uplatnili odpis za rok 2021. V letošním roce se zjistilo že plošiny jsou špatné a 1. 8. 2022 nám vystavili na tyto plošiny dobropis a fakturu na nové stejné částky. Jak prosím postupovat? Vyřadit likvidací plošiny roku 2021, ale neuplatnit si půl ročního odpisu a poté zařadit a odpisovat nové, nebo pokračovat v odepisování? 
Vydáno: 03. 08. 2022
V presu zpracování daňových přiznání jsem si neuvědomila, že jeden z mých klientů, FO vedoucí daňovou evidenci, identifikovaná osoba, překročil za rok 2021 obrat 25mil. Kč. Předpokládám povinnost vést podvojné účetnictví od 1.1.2022. Zpětně od nového roku 2022 začít podvojně účtovat bude nákladné pouze na můj čas a chybu si tak odčiním. Kontrolou jsem však zjistila, že došlo k překročení limitu 25 mil. o 300 tis.Kč. i v roce 2020. Klient uvažuje o ukončení OSVČ během roku 2022 a založení s.r.o. Prosím o radu s řešením situace. Zdali je nutné celý rok 2020 přeúčtovat (začít s podvojným účetnictvím). Což ovlivní daň z příjmu a nejspíš vyplyne pokuta za pozdní tvrzení daně a příp. další penále. Případně dá se z této povinnosti nějak vyvázat v situaci ukončení OSVČ? Jak je postižitelné nesplnění této povinnosti? A jak zpětně se může tento nesplněný fakt napadnout a pokutovat?
Vydáno: 12. 07. 2022
OSVČ, plátce DPH, koupil v roce 2006 vinný sklep, který byl zařazen do majetku firmy. V roce 2021 půlku sklepa prodal. Před prodejem byl sklep vyřazen z majetku. Bude se příjem z prodeje sklepa zdaňovat, nebo bude osvobozen?
Vydáno: 01. 07. 2022
Podnikatel koupil osobní auto, předložil mi kupní smlouvu a chce uplatňovat paušální výdaj 4 000 Kč měsíčně. Zjistila jsem, že není zapsaný v technickém průkazu, převod zajistí co nejdříve. Můžu mu uplatnit měsíční paušál od podpisu smlouvy nebo až od přepisu v technickém průkazu?
Vydáno: 24. 06. 2022
Společnsot s r. o. vlastní maloobchodní prodejnu s potravinami a má možnost odkupu medu od jeho výrobce. Je pravda, že do 2 tun ročně by byly dodávky medu účtovány bez DPH? Pokud ano, podle jakého paragrafu se máme řídit? A je možné, aby výrobce medu první rok jeho výroby nezačlenil „zřizovací a prvotní náklady ostatní“ do jeho ceny, protože by se med stal neprodejným? V následujících letech je propočítáno, že prodejní cena medu svou výrobu pokryje.
Vydáno: 17. 06. 2022
Zaměstnavatel (spol. s r. o.) v rámci pojištění vlastní flotily vozidel pojistí i soukromé vozidlo zaměstnance. Předpis pojistného na soukromé vozidlo zaměstnance bude při likvidaci faktury zaúčtován jako pohledávka za zaměstnancem, která bude obratem zaměstnancem uhrazena. Je tento postup správný? Může zaměstnavatel pojistit vozidlo, které nemá v obchodním majetku?
Vydáno: 16. 06. 2022
Společnost zabývající se chovem zvířat upravila část svého pozemku tak, aby bylo možné v krajině zadržovat vodu. Provedla terénní úpravy spočívající ve vybagrování části půdy a upevnění geotextilie. Celkové náklady dosáhly částky cca 180 000 Kč. Může společnost tuto akci zaúčtovat rovnou do nákladů nebo je nutné částku odepisovat (pokud ano, tak v jaké odpisové skupině)?
Vydáno: 08. 06. 2022
Zakoupili jsme nový kávovar v částce 50 000 Kč. Slouží pro zaměstnance, ale vaříme v něm kávu i pro návštěvy. Je cena kávovaru daňově uznatelným nákladem?
Vydáno: 06. 06. 2022
Do jakého řádku v přiznání k dani z příjmů právnických osob - oddílu B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku, patří odpisy nehmotného majetku pořízeného v roce 2021?
Vydáno: 03. 06. 2022
Certifikační autorita nakupuje ke své činnosti drahé publikace, tištěné normy a různé tištěné předpisy - patří to mezi (drobný) nehmotný majetek nebo hmotný majetek? Pokud by to výjimečně bylo nakoupeno na CD, tak je (drobný) nehmotný majetek?
Vydáno: 13. 05. 2022
Nájemce se souhlasem majitele provedl technické zhodnocení budovy a toto začal odpisovat. V rámci technického zhodnocení došlo k odstranění významné části původní budovy. Může si majitel budovy uplatnit zůstatkovou cenu odstraněné části do daňových nákladů?
Vydáno: 10. 05. 2022
OSVČ si stanovila hranici odkdy bude evidovat drobný hmotný majetek - od 5.000,- Kč do 80.000,- Kč. Na tento majetek je vedena zvláštní evidence a je každoročně inventarizován. Majetek pod 5.000,- v této evidenci není evidován a jde do výdajů např. jako provozní režie (do okamžité spotřeby). Příklad - koupíme tiskárnu za 4.500,- Kč. Uvádíme ji v daňové evidenci, ale samostatně ji neevidujeme. Můžeme poté uplatňovat papíry do tiskárny a případné opravy tiskárny? Myslíme si, že se nás netýká §25/1/u ZDP, protože definice obchodního majetku dle § 4 odst. 4 ZDP stanoví, že se jedná o část majetku o kterém je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Je naše úvaha správná? Nebo bychom měli i tento majetek vést ve zvláštní evidenci, abychom si následné výdaje týkající se tohoto majetku obhájili?
Vydáno: 04. 05. 2022
Lze zahrnout náklady na cestovné (letenky, stravné, ubytování) našich zaměstnanců do pořizovací ceny dlouhodobého majetku? Jedná se o inspekční cestu do zahraničí za účelem kontroly výroby zařízení. Paragraf 47 PVZÚ tyto náklady neuvádí.
Vydáno: 02. 05. 2022
Lze použít u dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v roce 2022 mimořádné odpisy (24 měsíců)?
Vydáno: 22. 04. 2022
OSVČ provozuje restauraci ve svém rodinném domě. Dále v létě provozuje tenisový kurt a venkovní bazén - má zde i zázemí sprch a šatnu. OSVČ nevložila žádný majetek do svého obchodního majetku dle zákona o daních z příjmů, tj. žádné odpisy nemovitosti atd. neuplatňuje. Může si OSVČ uplatnit v daňových výdajích nákupy chemie (čistících prostředků) a novou filtraci (za 50 000 Kč), resp. k ní náhradní díly a opravy co souvisí s venkovním zabudovaným bazénem do země? Může v případě opravy např. nákup nových žárovek v restauraci, nákupu nového umyvadla, nákupu nové baterie do sprchy - uplatnit tyto výdaje v daňových výdajích, pokud není nemovitost vložená do obchodního majetku?
Vydáno: 13. 04. 2022
Je možné, aby OSVČ zemědělec uplatňovala do daňových výdajů krmivo pro kočky (ochrana proti myším na uskladněném obilí, na polích), podobně krmivo pro psa (hlídá areál před krádeží).
Vydáno: 11. 04. 2022
Podnikatel (vede daňovou evidenci) uskutečnil v roce 2021 výměnu kotle v provozovně, jedná se o opravy. Zaplatil dodavateli v roce 2021 100% částku na základě daňového dokladu a až následně uzavřel s bankou účelový úvěr na pořízení tohoto kotle ve výši 80% jeho hodnoty. Částka byla bankou připsána v témže roce na bankovní účet podnikatele a je splácena jistina, úrok + povinné pojistné kotle po dobu 48měsíců. Patří oprava ve 100% výši do výdajů podnikatele v 2021? Dodavateli bylo uhrazeno v plné výši, není zde problém s následným úvěrem?
Vydáno: 08. 04. 2022
OSVČ uplatňuje u své činnosti (projektování) výdaje v %. V roce 2021 si zažádal o dotaci na včelstvo a byla mu schválena a vyplacena. Včely má jako koníček, nemá na to živnost, med neprodává. Můžu v přiznání dát dotaci do § 10 ZDP a uplatnit 80% výdaje?
Vydáno: 01. 04. 2022
Fyzická osoba, plátce DPH používala osobní automobil pro podnikání, při pořízení uplatnila odpočet DPH. po více než 5 letech od pořízení se rozhodla auto vyjmout z obchodního majetku a dále jej vůbec nepoužívat pro podnikání. Ptám se, zda by vyjmutí auta z obchodního majetku a jeho další používání pro osobní spotřebu mělo být řešeno podle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH, tedy jako uskutečněné plnění, konkrétně použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s podnikáním. Tady totiž žádná pětiletá lhůta není a pak by toto vyjmutí z OM podléhalo DPH s daňovým základem dle § 36 odst. 6 ZDPH. V jedné starší odpovědi bylo, že v tomto případě se postupuje podle § 78 a následujících ZDPH, a jelikož uplynulo více než 5 let, úkon vyjmutí majetku by na DPH neměl mít vliv.
Vydáno: 28. 03. 2022
V prosinci jsme koupili traktor, předání proběhlo také v prosinci. Do majetku jsem zařadila v XII. Fakturu za traktor mám v prosinci, v prosinci jsem zaplatila část ceny, zbytek postupně do června 2022. Přepis v technickém průkazu proběhl teď v březnu. Můžu si uplatnit daňový odpis za rok 2021? V kupní smlouvě je napsáno: „kupující se stává vlastníkem předmětu koupě dnem úplného zaplacení kupní ceny“.  
Vydáno: 24. 03. 2022