Zálohy na daň z příjmů

Vydáno: 10 minut čtení

Většinou poplatníci nemají problémy s výpočtem výše záloh na daň z příjmů a se stanovením periodicity jejich placení, protože používané programy, které sestavují daňová přiznání k daním z příjmů, obvykle obsahují funkci, která tyto výpočty bez problémů zvládá. Přesto k chybám dochází - někdy vinou poplatníka, jindy v důsledku nejednoznačného znění zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). V dalším textu bych chtěl poukázat na problémy, se kterými se lze setkat - ať již jde o nesprávné pochopení lhůt pro placení záloh, způsobu výpočtu jejich výše u daně z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“), tak i nejasnosti, které stále v sobě obsahuje ZDP u daně z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“). Předmětem článku nejsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, také se nebudu podrobněji zabývat placením záloh při přeměnách obchodních společností.

Zálohy na daň z příjmů
Ing.
Petr
Kout
CSc.
daňový poradce
Nejprve si připomeneme společná pravidla, která platí jak pro zálohy na DPPO, tak pro zálohy na DPFO.
Základním ustanovením, které řeší placení záloh na daň z příjmů, je § 38a ZDP. Ke správnému výpočtu výše záloh se dále použije zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Přihlédnout se musí i ke lhůtám pro podání daňového přiznání podle § 136 DŘ a § 38m ZDP.
U záloh na daň z příjmů se setkáváme se třemi rozhodnými obdobími:
1.
zdaňovací období,
2.
období, za které se podává daňové přiznání, které není zdaňovacím obdobím,
3.
zálohové období.
 
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím u DPFO je vždy kalendářní rok - viz § 5 odst. 1 ZDP. To platí i pro ne zcela typickou situaci, kdy by fyzická osoba vedla účetnictví a měla za účetní období hospodářský rok.
Zdaňovacím obdobím u DPPO podle § 17a ZDP je:
a)
kalendářní rok,
b)
hospodářský rok,
c)
období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku,
d)
účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.
Příklad 1
Dne 15.11.2012 vznikla obchodní společnost. Její účetní a zdaňovací období bude kalendářní rok. Období od 15.11.2012 do 31.12.2013 je jejím prvním účetním a zdaňovacím obdobím.
 
Období, za které se podává daňové přiznání, které není zdaňovacím obdobím
Účetní období, které trvá méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je obdobím, které není zdaňovací. Podává se za něj přiznání, vykazuje se výsledek hospodaření i základ daně a počítá se daň z příjmů. Připadá v úvahu pouze u DPPO. Váže se na přechod z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak.
Příklad 2
Obchodní společnost přechází z kalendářního roku na hospodářský rok. Rok 2012 je účetním obdobím, které je i zdaňovacím obdobím. Hospodářský rok začíná 1.9.2013. Období 1.9.2013 až 31.8.2014 je účetním a současně zdaňovacím obdobím. Období 1.1.2013 až 31.8.2013 je účetním obdobím, ale není zdaňovacím obdobím.
 
Zálohové období
Zálohové období je podle § 38a ZDP období od prvního dne, který následuje po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za následující zdaňovací období.
Příklad 3
Fyzická osoba podává daňové přiznání za rok 2012 v základní lhůtě do 2.4.2013 (1. 4. byly Velikonoce). Zálohové období začíná 3.4.2013 a skončí posledním dnem lhůty pro podání přiznání za rok 2013, tedy například 1.4.2014.
Příklad 4
Poplatník - právnická osoba - má účetní období kalendářní rok 2012. Má povinnost podat přiznání v prodloužené lhůtě, protože její účetní závěrka podléhá auditu. Posledním dnem pro včasné podání přiznání je 1.7.2013. Bude-li situace stejná i o rok později, bude zálohovým obdobím 2.7.2013 až 1.7.2014.
Příklad 5
Poplatník má hospodářský rok od 1.9.2012 do 31.8.2013. Podléhá povinnému auditu. Lhůta pro podání daňového přiznání je 3.3.2014 (1.3.2014 je sobota). Pokud i nadále bude podléhat auditu, zálohové období bude 4.3.2014 až 2.3.2015.
Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Vznikne-li tedy povinnost platit zálohy na daň, platí se v průběhu zálohového období. Zdá se, že je zde vše jasné. Není tomu tak a u DPPO si později uvedeme závažnou nejasnost.
 
Výše záloh a jejich periodicita
Výše záloh a periodicita jejich placení vychází z poslední známé daňové povinnosti. Tou je obecně částka, kterou si poplatník vypočetl a uvedl v řádném daňovém přiznání za poslední skončené zdaňovací období. Pokud je řádné přiznání podáno opožděně, zálohové období začne později, začíná běžet od následujícího dne po dni podání přiznání.
Příklad 6
Poplatník podal řádné přiznání místo 2.4.2013 až 16.5.2013. Zálohové období bude od 17.5.2013 do 1.4.2014.
Podává-li poplatník dodatečné daňové přiznání, je poslední známou daňovou povinností částka, kterou uvedl v dodatečném daňovém přiznání - neboli mění se poslední známá daňová povinnost. Zálohy splatné do data podání dodatečného daňového přiznání se nemění, mění se až výše nově splatné zálohy na daň. Zálohy na daň z příjmů neplatí obce a kraje. Dále zálohy na daň neplatí ti poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň pololetně ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti. Poplatníci s poslední známou daňovou povinností nad 150 000 Kč platí zálohy na daň ve výši 25% poslední známé daňové povinnosti.
Placení záloh na daň  I-----------------------I-------------I---------------------I------------------------------I I Poslední známá daňová I Výše zálohy I Periodicita placení I     Lhůty placení    I I  povinnost (PZDP)  I (z PZDP)  I           I               I I-----------------------I-------------I---------------------I------------------------------I I   do 30 000 Kč   I              neplatí se               I  I-----------------------I-------------I---------------------I------------------------------I I  30 001-150 000 Kč  I   40%   I   pololetně   I do 15. dne každého 6. měsíce I I            I       I           I zdaňovacího období      I I-----------------------I-------------I---------------------I------------------------------I I   nad 150 000 Kč  I   25%   I   čtvrtletně   I do 15. dne každého 3. měsíce I I            I       I           I zdaňovacího období      I I-----------------------I-------------I---------------------I------------------------------I
 
Zaokrouhlování
Podle § 146 DŘ se záloha na daň zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
Příklad 7
Poplatník má poslední známou daňovou povinnost ze zdaňovacího období roku 2012 ve výši 211 090 Kč. Přiznání za rok 2012 podává do 2.4.2013. Záloha na daň z příjmů splatná v období 3.4.2013 až 1.4.2014 bude činit 211 090 x 0,25 = = 52 772,50 Kč, po zaokrouhlení na stokoruny nahoru 52 800 Kč.
Zálohy bude poplatník platit čtvrtletně a budou splatné do 17.6.2013, 16.9.2013, 16.12.2013 a 17.3.2014. Posuny oproti 15. dni jsou způsobeny sobotami a nedělemi.
Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně.
U záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu daně započítají i ty zálohy, které budou zaplaceny do konce lhůty pro podání daňového přiznání, i když byly uhrazeny v následujícím zdaňovacím období.
Příklad 8
Poplatník má daňovou povinnost ve výši 300 000 Kč. V průběhu zdaňovacího období zaplatil zálohy na daň:
-
15.3.2013 ve výši 28 400 Kč,
-
14.6.2013 ve výši 32 300 Kč,
-
13.9.2013 ve výši 32 300 Kč.
Zálohu ve výši 32 300 Kč splatnou do 16. 12 2013 zaplatil až 20.1.2014.
Doplatek daně bude činit 174 700 Kč, tj. 300 000 - 28 400 -- (3 x 32 300).
Se splatností záloh na daň někdy vznikají problémy. Nemám na mysli situace, kdy poplatník na zálohu na daň nemá prostředky nebo kdy zapomněl zaplatit včas. Dochází k nepochopení vzájemného vztahu zdaňovacího období a zálohového období.
Příklad 9
Poplatník daně z příjmů má hotové přiznání za rok 2012 už 5.5.2013. Odevzdá ho správci daně, protože chce mít na horách, kam právě odjíždí, čistou hlavu. Uvažuje tak, že jeho poslední známá daňová povinnost je 160 000 Kč. Z toho vyplývající čtvrtletní záloha na daň bude ve výši 40 000 Kč. Protože už tuto výši daně a zálohy na daň zná při podávání přiznání 5.3.2013, zadá ve svém počítači příkaz k úhradě zálohy na daň na den 14.3.2013 ve výši 40 000 Kč. Protože ale jeho daňová povinnost za rok 2011 byla 200 000 Kč a zálohové období končí až 2.4.2013, má správně zaplatit do 15.3.2013 zálohu na daň ve výši 50 000 Kč, tj. 1/4 z 200 000 Kč. Vzniká mu tedy úrokem z prodlení sankcionovaný nedoplatek ve výši 10 000 Kč.
 
Správa záloh na daň
Obecně, podle § 174 DŘ, platí, že se zálohy na daň platí, pokud tak stanoví příslušný hmotně právní zákon. Zálohy na daň se platí v průběhu období (u daní z příjmů zálohového období), jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. Zálohy na daň podléhají vyúčtování. Například u daně z nemovitostí je daň známa v průběhu zdaňovacího období již k 31. 1., daň z nemovitostí se tedy nehradí formou záloh, ale formou splátek.
Na žádost poplatníka může správce daně v odůvodněných případech stanovit zálohy nižší, popřípadě povolit neplacení záloh na daň, a to i za celé zdaňovací období. Určitě je vhodné pružně reagovat na ekonomickou situaci u poplatníka a případně požádat o snížení nebo prominutí záloh na daň. Žádost bývá kromě zdůvodnění doprovázena obvykle údaji o ekonomické situaci, například výsledovkou nebo výpisem údajů z daňové evidence.
Pozdní úhrada zálohy na daň podléhá sankcím stejně jako pozdní zaplacení daňové povinnosti, protože záloha na daň se spravuje jako daň. Je-li poplatník v prodlení, tzn. neuhradíli splatnou zálohu nejpozději v den její splatnosti, vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení řeší § 252 DŘ. Úrok z prodlení se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.
I u záloh na daň může poplatník požádat o posečkání úhrady, a to za daňovým řádem stanovených podmínek (mimo jiné vážná újma poplatníka, ohrožení výživy fyzických osob). Posečkání daně je levnější o 7 procentních bodů než úrok z prodlení při pozdní úhradě zálohy na daň. Další podmínky se řídí § 156 až 157 DŘ.
 
Závěr
Podmínky pro placení záloh na DPPO a DPFO stanoví především § 38a ZDP. Správu záloh na daň, které se spravují jako daň, řeší daňový řád. Při stanovení povinnosti placení záloh na daň se vychází ze tří období - za prvé ze zdaňovacího období, za druhé z období, za které se podává přiznání, ale které není zdaňovací, a za třetí ze zálohového období. V ZDP v § 38a je stanoven způsob výpočtu výše zálohy na daň a lhůty jejich splatnosti. Příště se budeme podrobněji zabývat specifiky u záloh na daň u DPFO a DPPO.
Tento příspěvek byl připraven v rámci interního grantového projektu SVŠE Znojmo s názvem Finanční, účetní a daňová problematika v teorii a praxi současných českých podniků.