Panta rhei - vše plyne

Vydáno: 4 minuty čtení

Aktuální doplnění ke článku „Další aspekty insolvenčního procesu“, Daně a právo v praxi č. 6/2013, str. 21.

Panta rhei - vše plyne
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., auditorka ev. č. 0968
V dané problematice se čekalo na rozsudek soudu ve věci opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, a tak aktuálně přinášíme z Nejvyššího správního soudu rozhodnutí podepsané 11.4.2013 předsedou senátu JUDr. Radanem Malíkem (9 Afs 69/2012-47) a reakci Ministerstva financí.
Podstatou sporu je otázka, zda oprávnění věřitelů opravit (snížit) daň z přidané hodnoty na výstupu o částky odpovídající neuhrazeným pohledávkám za dlužníky v úpadku a související povinnost těchto dlužníků si ve stejném rozsahu opravit (snížit) DPH na vstupu, stanovené ustanovením § 44 zákona č. 47/2011 Sb., kterým se s účinností od 1.4.2011 mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dopadá i na pohledávky, které vznikly ze zdanitelných plnění uskutečněných před tímto datem.
Krajský soud dospěl k závěru, podle kterého výše uvedené oprávnění na pohledávky vzniklé před 1.4.2011 nedopadá. V tomto směru považoval za klíčové přechodné ustanovení čl. II bod 1 novely, podle kterého se "pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících použijí dosavadní právní předpisy, není-li dále stanoveno jinak." Krajský soud vyjádřil názor, neboť dřívější úprava DPH neznala možnost provedení opravy DPH vůči dlužníkovi v úpadku, že není taková úprava ve vztahu k plněním uskutečněným před datem účinnosti novely možná.
Nejvyšší správní soud se ztotožnil se závěrem krajského soudu, podle kterého na posuzovanou věc plně dopadá přechodné ustanovení čl. II bod 1. novely. Podléhalo-li tedy zdanitelné plnění, ve vztahu k němuž má být uplatňována oprava daně, zákonu o DPH, ve znění před účinností novely, je možnost provedení opravy daně ve vztahu k takovému plnění citovaným přechodným ustanovením vyloučena, neboť předcházející znění zákona takovou opravu již uskutečněných zdanitelných plnění neumožňovalo. Žádné jiné přechodné ustanovení, které by bylo na aplikaci ustanovení § 44 možné vztáhnout, zákon o DPH neobsahuje.
Generální finanční ředitelství vydalo 26.4.2013 pod čj. 20 067/13/7001-21000-010165 Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ čj. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22.7.2011 k aplikaci § 44 ZDPH - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, a to v návaznosti na posun řešení aplikace předmětného ustanovení ZDPH v přechodném období, a to i v intencích současné judikatury. Nově je tedy upraven bod 1.1.: "Podléhalo-li tedy původní zdanitelné plnění ZDPH ve znění před účinností novely, tj. do 31.3.2011, nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH ve znění účinném od 1.4.2011, provést. Předcházející znění ZDPH institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci neznalo a žádné jiné přechodné ustanovení, které by bylo na aplikaci ustanovení § 44 možné vztáhnout, zákon č. 47/2011 Sb. neobsahuje. Opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH lze tedy provést pouze u zdanitelných plnění poskytnutých dlužníkovi po 1. dubnu 2011, resp. naopak ji nelze provést u pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná do 31.3.2011."
Ještě je vhodné v souvislosti s opravou výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení připomenout, že zákon č. 502/20012 Sb. upravil s účinností od 1.1.2013, že plátce, vůči kterému má věřitel pohledávku, tj. dlužník se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Z možnosti opravy výše daně byly vyloučeny pohledávky za dlužníky, u nichž je úpadek řešen reorganizací.