Solidární zvýšení daně a důsledky na zdanění fyzické osoby v roce 2013

Vydáno: 17 minut čtení

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob bylo do zákona o daních z příjmů (dále jen "ZDP ") zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb. , o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Do zákona o daních z příjmů byla začleněna nová ustanovení § 16a , § 38g odst. 4 a § 38ha ZDP .

Solidární zvýšení daně a důsledky na zdanění fyzické osoby v roce 2013
Ing.
Ivan
Macháček
Solidární zvýšení daně se uplatní počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 a konče rokem 2015. Toto zvýšení daně činí dle § 16a ZDP 7% z kladného rozdílu mezi:
a)
součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčího základu daně podle § 7 (dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a
b)
48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
Za průměrnou mzdu se podle § 15 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Výše průměrné mzdy pro rok 2013 vychází z nařízení vlády č. 342/2012 Sb., které stanoví všeobecný vyměřovací základ za rok 2011 ve výši 25 093 Kč a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu 1,0315. Na základě těchto údajů činí v roce 2013 průměrná mzda 25 884 Kč a její 48násobek pak činí 48 x 25 884 Kč = 1 242 432 Kč.
Vypočtená daň z příjmů včetně solidárního zvýšení daně bude u poplatníka snížena o jednotlivé druhy slev na dani z příjmů dle § 35ba ZDP a o daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP.
Solidární zvýšení daně se týká fyzických osob výlučně s příjmy ze závislé činnosti a z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činn