Řešený příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012

Vydáno: 20 minut čtení
Řešený příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012
Ing.
Martin
Děrgel
Naším zájmem bude přiznání k dani z příjmů právnických osob ("DPPO") coby oficiální tiskopis 25 5404 MFin 5404, a to aktuálně za zdaňovací období kalendářního roku 2012. Pro tyto účely byl vydán - ostatně jako každý rok - nový vzor tiskopisu č. 23 (8 stran), který se téměř neliší od loňského vzoru č. 22, nicméně pro přiznání daně za rok 2012 by měl být využit jen k tomuto účelu vytvořený nový vzor č. 23. Poznamenejme, že tento vzor č. 23 je určen nejen pro daňová přiznání za zdaňovací období kalendářního roku 2012, ale obecně pro veškerá zdaňovací období započatá v roce 2012, případně také pro části zdaňovacích období započatých v roce 2013, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2013. Na pomoc poplatníkům byly vydány Pokyny k vyplnění tohoto přiznání - tiskopis 25 5404/1 MFin 5404/1 vzor č. 23 (16 stran).
Spíše výjimečně se dostanou ke slovu speciální tiskopisy příloh, zejména u příjmů z více zahraničních států. Vedle standardních českých tiskopisů existují také jejich verze v anglickém jazyce. Tyto jsou ovšem pouze "metodickou pomůckou" a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno v úředním jazyce, kterým je čeština (§ 76 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "").
Kdy podat přiznání
Přiznání k DPPO za rok 2012 je nutno podat nejpozději v úterý 2. dubna 2013. Notorické opozdilce můžeme potěšit tím, že jim žádná sankce nehrozí, ani když přiznání podají až následující úterý 9. dubna 2013. V souladu s § 250 odst. 1 DŘ totiž platí jistá doba hájení po dobu prvních pěti pracovních dnů po termínu, které se ještě tolerují. Teprve až pozdější podání bude "odměněno" pokutou za opožděné tvrzení daně, ve výši 0,05% stanovené daně, resp. 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení (nejvýše však 5% daně, resp. ztráty), tato sankce se vyměří, jen pokud přesáhne 200 Kč, přičemž nejde o daňově účinný výdaj (náklad).
Jestliže poplatníkovi zpracovává a podává přiznání poradce (tj. daňový poradce nebo advokát) prodlužuje se lhůta pro podání až do pondělí 1. července 2013. Ovšem za podmínky, že příslušná plná moc je uplatněna u správce daně v základní lhůtě do 2.4.2013. Stejná delší lhůta platí také pro poplatníky, kteří mají zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem. O tyto delší zákonné lhůty není nutno žádat.
Poplatník či jeho zástupce mohou požádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání přiznání, čemuž ale nemusí být vyhověno. Žádost podléhá správnímu poplatku 300 Kč a toto prodloužení lhůty pro řádné přiznání může činit až 3 měsíce. Výjimkou je případ, kdy předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, kdy může být v odůvodněných případech lhůta prodloužena až do konce října 2013.
Jak podat přiznání
Přiznání k DPPO je možno platně podat místně příslušnému finančnímu úřadu pěti různými způsoby:
1.
osobně na podatelně finančního úřadu (dále také jen "FÚ"),
2.
klasickou papírovou poštou,
3.
jako přílohu e-mailového podání do elektronické podatelny FÚ se zaručeným elektronickým podpisem,
4.
odesláním dokumentu vyplněného tiskopisu přiznání z datové schránky,
5.
odesláním příslušné datové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu nebo faxem, kdy je ovšem nutno tento úkon do 5 dnů potvrdit nebo opakovat některým z výše uvedených čtyř způsobů.
Pro tiskopisy není nutné chodit na FÚ, lze je pohodlně stáhnout z internetových stránek České daňové správy http://cds.mfcr.cz/, kde je také možnost vyplnit on-line přímo interaktivní formulář, a ten poté vytisknout.
Pokud je poplatník příznivcem elektronické formy přiznání a nemá k tomu vhodný software, pak lze doporučit jako nejjednodušší a uživatelsky nejpřívětivější řešení volně dostupnou aplikaci Finanční správy České republiky (dále jen "Finanční správa ČR") - https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/ adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces, nebo přes odkaz www.daneelektronicky.cz. Nejenže nabízí "Průvodce krok po kroku" a dílčí výpočty provádí automaticky, ale průběžně vyplňování tiskopisu prověřuje a upozorňuje na případné chyby. Tuto službu klidně může využít i ten, kdo nemá datovou schránku ani zaručený elektronický podpis, postačí, když do 5 dnů po "neověřeném" odeslání takto vyplněného přiznání elektronicky podání potvrdí předložení jedné stránky vygenerované přímo touto aplikací s podpisem na FÚ. Případně lze samozřejmě tiskopis vytisknout a celý v papírové podobě s podpisem odevzdat/poslat na FÚ.
Jak zaplatit daň
DPPO je splatná ve výše uvedených lhůtách pro podání přiznání, přičemž i zde je tolerováno až 5denní zpoždění úhrady, po němž ale následuje sankční úrok z prodlení, aktuálně 14,05% p.a. Pozor na to, že určující je až den připsání částky na účet příslušného finančního úřadu! Nemá-li poplatník dostatek peněz, může požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o povolení její úhrady na splátky, což obnáší správní poplatek 400 Kč. Výhodou je nižší úrok z posečkané částky 7,05% p.a. a navíc nehrozí daňová
exekuce
dlužné částky. Daň se platí na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu (obvykle podle sídla poplatníka).
Připomeňme, že s dokončením struktury Finanční správy ČR máme od 1.1.2013 místo 199 finančních úřadů ("FÚ") už jen 14 (krajských) FÚ a jeden Specializovaný FÚ (pro banky, pojišťovny a firmy s obratem přes 2 miliardy Kč). Těmto byly přiděleny nové bankovní účty, na které je třeba uhradit už i DPPO za rok 2012 nebo její doplatek. V záhlaví tiskopisu přiznání se nově vyplňuje nejen samotný FÚ, ale rovněž jeho uzemní pracoviště (některý z dřívějších FÚ), kde je umístěn spis poplatníka k DPPO, viz upřesňující Pokyn GFŘ-D-12.
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Název finančního úřadu (od 1. 1. 2013) I Bankovní spojení pro úhradu DPPO I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I    7704-77628031/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I    7704-77628111/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I    7704-77627231/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I    7704-77627311/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I    7704-77629341/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I    7704-77621411/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I    7704-77628461/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Královehradecký kraj I    7704-77626511/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I    7704-77622561/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I    7704-67626681/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I    7704-77628621/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I    7704-47623811/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I    7704-77621761/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I    7704-47620661/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
I Specializovaný finanční úřad      I    7704-77620021/0710    I
I----------------------------------------I----------------------------------I
Jednoznačnou identifikaci daňového subjektu (poplatníka DPPO) zajišťuje variabilní symbol, kterým sděluje FÚ svou totožnost. Má-li přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), uvede jeho kmenovou část, tj. čísla za národním symbolem "CZ", v případě právnických osob se prakticky jedná o identifikační číslo.
Poslední povinnou náležitostí je konstantní symbol sloužící k věcné identifikaci platby do státní kasy:
-
1148 - při bezhotovostním bankovním převodu (tj. prakticky z účtu na účet),
-
1149 - při odesílání peněz v hotovosti (přes banku nebo držitele poštovní licence).
Naopak specifický symbol platby ani kolonka "zpráva pro příjemce" se při placení DPPO nevyužívají.
Pohled na tiskopis přiznání
Tiskopis přiznání k DPPO za rok 2012 (25 5404 MFin 5404 - vzor č. 23) je rozčleněn následovně:
-
Záhlaví - jakému FÚ a jeho územnímu pracovišti, kdo přiznání podává a jaké (kódy jsou v Pokynech).
-
I. oddíl - údaje identifikující poplatníka, včetně hlavní činnosti, zda je zastoupen a má povinný audit.
-
II. oddíl - postupný proces od účetního výsledku hospodaření po vyčíslení DPPO:
-
Do řádku 10 patří účetní zisk nebo ztráta (s mínusem) bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Jde o výpočtovou položku z účetního Výkazu zisku a ztráty - "****Výsledek hospodaření před zdaněním".
-
Na řádcích 20 až 70 se následně účetní výsledek hospodaření (dále jen "VH") zvyšuje s ohledem na daňová specifika stanovení základu daně z příjmů (např. o daňově neúčinné náklady apod.).
-
Na řádcích 100 až 170 se z obdobných příčin naopak VH snižuje (např. o příjmy osvobozené od daně).
-
Řádky 200 až 270 slouží pro úpravy základu daně o odčitatelné položky (daňové ztráty, dary apod.) nebo pro řešení specifických postupů týkajících se zdanění komanditní společnosti.
-
Na řádcích 280 až 310 se vyčísluje daň z obecného základu daně poplatníka, která se případně snižuje o nárokované slevy na dani (při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u investičních pobídek).
-
Řádky 320 až 335 se týkají zdanitelných příjmů poplatníka ze zahraničí, konkrétně k uplatnění metody prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí a k vyčíslení daně z tzv. samostatného základu daně.
-
Na posledních řádcích 340 a 360 jsou pak sečteny daně z obecného základu daně (určující pro výpočet záloh) a případného samostatného základu daně -právě tolik je poplatník povinen na DPPO uhradit.
-
Povinná příloha č. 1 II. oddílu - pro podrobnější pohled na určité údaje výpočtu daně:
-
Tabulka A: Rozdělení nedaňových výdajů (nákladů) uvedených na ř. 40 podle účtových skupin,
-
Tabulka B: Odpisy hmotného a nehmotného majetku,
-
Tabulka C: Daňově účinný odpis pohledávek, zákonné (daňově účinné) opravné položky a rezervy,
-
Tabulka D: Neobsazeno,
-
Tabulka E: Odečet daňové ztráty (nejvýše 5 let staré, pokud nedošlo k tzv. podstatné změně),
-
Tabulka F: Odečet z titulu ještě nevyužitého starého tzv. reinvestičního odpočtu, na který vznikl nárok do konce roku 2004 a odpočitatelná položka nákladů na tzv. projekty výzkumu a vývoje,
-
Tabulka G: Celková hodnota poskytnutých darů,
-
Tabulka H: Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani,
-
Samostatná příloha k ř. 5 tabulky H (při investičních pobídkách podle § 35a, § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů -- "ZDP" - je nutný i tiskopis 25 5404/C),
-
Tabulka I: Zápočet daně zaplacené v zahraničí,
-
Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (u příjmů k zápočtu daně z více států, který je nutno provést za každý stát samostatně, k tomu je zapotřebí tiskopis 25 5404/D),
-
Tabulka J: Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti,
-
Tabulka K: Vybrané ukazatele hospodaření (roční úhrn čistého obratu a počet zaměstnanců).
-
III. oddíl - Neobsazeno.
-
IV. oddíl - Dodatečné daňové přiznání.
-
V. oddíl - Placení daně (vyčíslení přeplatku či nedoplatku ve vazbě na zaplacené zálohy a zajištění daně), na rozdíl od tiskopisu přiznání k DPFO je třeba o vrácení případného přeplatku na DPPO samostatné žádat.
-
Závěrečné prohlášení poplatníka (zástupce) o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů a jeho podepsání.
Schéma pro vyplnění DPPO na str. 16.
Příklad vyplnění přiznání k DPPO za rok 2012
ABC, s. r. o., se sídlem v Brně vykazuje za účetní i zdaňovací období kalendářního roku 2012 účetní výsledek hospodaření před zdaněním ("VH") rovný 1 000 000 Kč. Pro účely výpočtu DPPO a sestavení přiznání je k tomu navíc zapotřebí doplnit dalších 15 skutečností (odkazy směřují do přiznání k DPPO za rok 2012).
1) Náklady na reprezentaci (účet 513) sestávají z částky 15 000 Kč za uspořádání firemního vánočního večírku a 20 000 Kč nákladů na propagační předměty (reklamní a propagační předměty s logem společnosti ABC, s. r. o., jejichž jednotková cena je do 400 Kč bez DPH, a byly rozdány obchodním partnerům):
-
15 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP (řádek 40 a tabulka A),
-
naopak částka 20 000 Kč podle téhož ustanovení ve VH zůstává, je plně daňově účinným nákladem.
2) Mzdové náklady (účet 521) za prosinec 2012 činily 1 000 000 Kč, z nichž pojistné srážené zaměstnancům (MD 331/D 336) ve výši 110 000 Kč a srážená daň ze závislé činnosti (MD 331/D 342) 50 000 Kč byly odvedeny se zpožděním až 11.2.2013. Obdobně i za prosinec 2011 bylo pojistné srážené zaměstnancům z mezd ve výši 80 000 Kč i sražené zálohy na daň 40 000 Kč odvedeny se zpožděním až 10.2.2012.
-
Pojistné za prosinec 2011 sražené z mezd ve výši 80 000 Kč ale odvedené opožděně až 10.2.2012:
-
zvýšilo VH za rok 2011 podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP (řádek 30) a
-
sníží VH za rok 2012 podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2 ZDP (řádek 111).
-
Pojistné za prosinec 2012 sražené z mezd ve výši 110 000 Kč ale odvedené opožděně až 11.2.2013:
-
zvýší VH za rok 2012 podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP (řádek 30) a
-
sníží VH za rok 2013 podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2 ZDP (řádek 111).
-
Za pozdní odvod záloh na daň hrozí úrok z prodlení, ale samy o sobě nejsou daňovým nákladem firmy, jsou obecně nákladem již v rámci zúčtovaných mezd. Opožděné odvedení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců nepředstavuje položku zvyšující VH, resp. základ daně z příjmů firmy.
3) Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nad rámec hrubých mezd (účet 524) za prosinec 2012 ve výši 340 000 Kč bylo také odvedeno se zpožděním až 11.2.2013, a stejnou chybu firma udělala i před rokem u pojistného nad rámec hrubých mez za prosinec 2011 ve výši 300 000 Kč, které uhradila až 10.2.2012.
-
Pojistné za prosinec 2011 nad rámec mezd ve výši 300 000 Kč ale odvedené opožděně až 10.2.2012:
-
zvýšilo VH za rok 2011 podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP (řádek 40) a
-
sníží VH za rok 2012 podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 2 ZDP (řádek 160).
-
Pojistné za prosinec 2012 nad rámec mezd ve výši 340 000 Kč ale odvedené opožděně až 11.2.2013:
-
zvýší VH za rok 2012 podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP (řádek 40) a
-
sníží VH za rok 2013 podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 2 ZDP (řádek 160).
4) Náklady na soukromé životní pojištění jednatele byly ve výši dohodnuté ve smlouvě 20 000 Kč (účet 527). Náklady na dovolenou (rekreaci) zaměstnanců hrazenou zaměstnavatelem činily 60 000 Kč (účet 528).
-
Náklad 20 000 Kč není třeba v přiznání řešit, je daňově účinný podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP.
-
60 000 Kč za dovolené ale zvýší VH (řádek 40), nejde o daňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP.
5) U dvou automobilů hodlá s. r. o. uplatnit paušální výdaj na dopravu za celý rok 2012, tj. 2 x 12 měsíců x 5 000 Kč = = 120 000 Kč. O této částce neúčtovala. Naproti tomu zaúčtovala do nákladů spotřebované pohonné hmoty u těchto vozidel ve výši 50 000 Kč (účet 501) a poplatky za parkování 2 000 Kč (účet 518).
-
Paušální výdaje na dopravu jsou čistě daňová položka, o které se neúčtuje, 120 000 Kč patří do ř. 162.
-
O spotřebované pohonné hmoty (50 000 Kč) a parkovné (2 000 Kč) je nutno zvýšit VH (řádek 40).
6) Společnost uhradila celkem peněžité dary (účet 543) za 11 000 Kč, z toho 10 000 Kč zoologické zahradě na ochranu zvířat a 1 000 Kč mateřské školce (kde chodí mimo jiné i syn jednatele společnosti) na vybavení hračkami.
-
Celých 11 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP (řádek 40).
-
S. r. o. může při splnění podmínek § 20 odst. 8 ZDP o dar na ochranu ohrožených zvířat (10 000 Kč) snížit základ daně (řádek 260). Dar MŠ je nižší než 2 000 Kč, proto jej nelze uplatnit jako odpočet.
7) Neznámý pachatel odcizil firemní automobil v účetní zůstatkové ceně (účet 549) 50 000 Kč, jehož daňová zůstatková cena ke dni odcizení byla 80 000 Kč. Společnost obdržela náhradu od pojišťovny (účet 648) jen 70 000 Kč. Při dalším vloupání pachatel - místní recidivista X. X. - odcizil finanční hotovost (škoda účtována na účet 569) 20 000 Kč, dosud ale nebyl odsouzen. Více štěstí měla ABC, s. r. o., u obdobné loňské krádeže 15 000 Kč z pokladny - která pro ni v roce 2011 nebyla daňově účinná - protože po odsouzení zloděj Y. Y. uhradil celou odcizenou částku 15 000 Kč, o čemž společnost účtovala v roce 2012 na účet 668.
-
Přesah daňové zůstatkové ceny nad účetní o 30 000 Kč (odcizené auto) sníží VH, neboť jde o daňově plně účinnou škodu způsobenou neznámým pachatelem dle § 24 odst. 2 písm. c) a l) ZDP (řádek 160).
-
Odcizené peníze (20 000 Kč) bez náhrady zvýší VH v souladu s § 25 odst. 1 písm. n) ZDP (řádek 40).
-
Náhrada odcizených peněz 15 000 Kč není předmětem zdanění, protože souvisí s daňově neúčinnými náklady roku 2011. V roce 2012 proto sníží VH podle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP (řádek 140).
8) Firma v roce 2012 pokračovala pátým rokem v tvorbě rezervy na opravu střechy své administrativní budovy (účet 552) á 200 000 Kč. Plánovaný rozpočet opravy je 1 200 000 Kč a počítá se s ní v roce 2014. Dále začala tvořit prvním rokem rezervu na výměnu oken skladiště 100 000 Kč, která je plánována také na rok 2014 za 200 000 Kč. Částky tvořených rezerv nebyly deponovány na zvláštní vázaný bankovní účet.
-
Tvorba staré rezervy 200 000 Kč je daňovým nákladem (§ 7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách -"ZoR"), neboť u rezerv započatých před 1.1.2009 není podmínkou deponování na vázaný účet, účetní VH tak nemusí být v přiznání měněn, jen se objeví v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce C na ř. 25 a ř. 26.
-
Tvorba nové rezervy na výměnu oken ale není daňovým nákladem, protože nebyla splněna podmínka deponování částky rezervy na vázaný bankovní účet, proto 100 000 Kč zvýší VH (řádek 40).
9) Vlivem druhotné platební neschopnosti společnost ABC hradila některé závazky později. Z tohoto důvodu jí byl dodavateli předepsán úrok z prodlení (účet 544) v celkové výši 50 000 Kč, z čehož uhradila v roce 2012 jen 30 000 Kč, zbývajících 20 000 Kč doplatila hned v lednu 2013.
-
O neuhrazené smluvní sankce 20 000 Kč zvýší VH podle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP (řádek 40).
-
V roce 2013 uhrazené sankce 20 000 Kč sníží VH podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 3 ZDP (řádek 111).
10) Z důvodu promlčení byla odepsána pohledávka 100 000 Kč (účet 546), dlužník ale není v úpadku. Byla k ní vytvořena "časová" zákonná opravná položka 20 000 Kč a ostatní (nedaňová) opravná položka 80 000 Kč. Oba typy opravných položek ("OP") byly v roce 2012 rozpuštěny ve prospěch nákladů (na Dal účtů 558 a 559). Dále firma vytvořila 100% "insolvenční" zákonnou OP k pohledávce ve výši 40 000 Kč, protože s dlužníkem bylo v létě 2012 zahájeno insolvenční řízení. Pohledávka byla přihlášena včas a nebyla popřena.
-
Odpis promlčené pohledávky 100 000 Kč je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP jen do výše zákonné opravné položky 20 000 Kč. O zbývajících 80 000 Kč je nutno zvýšit VH (řádek 40).
-
Zrušení zákonné (daňové) OP 20 000 Kč je daňově
relevantní
, na rozdíl od zrušení ostatní (nedaňové) OP 80 000 Kč. A proto se o tuto částku sníží VH podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP (řádek 112).
-
Nová tvorba "insolvenční" zákonné OP ve výši 40 000 Kč je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP a § 8 ZoR, jen je třeba údaje vykázat v příloze č. 1 II. oddílu, v tabulce C na řádcích 3 a 4.
11) Účetní odpisy (účet 551) DHM 300 000 Kč a dalších 30 000 Kč tvořily účetní odpisy drobného hmotného majetku (v jednotkové ceně do 40 000 Kč). Daňové odpisy hmotného majetku ("HM") jen 250 000 Kč.
-
Rozdíl mezi vyššími účetními a nižšími daňovými odpisy HM 50 000 Kč zvýší VH (řádek 50).
-
Daňové odpisy je nutno rozepsat podle odpisových skupin v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce B ř. 1-11.
-
Účetní odpisy drobného hmotného majetku (30 000 Kč) jsou zároveň podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP daňově účinné, zůstávají tak ve VH, přičemž se rozepíší v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce B řádku 12.
12) ABC, s. r. o., v souladu s obchodními smlouvami vůči svým odběratelům za pozdní úhrady vystavených faktur uplatnila pohledávky z titulu smluvních úroků z prodlení v úhrnné výši 100 000 Kč (účet 644). Z toho bylo dlužníky do konce roku 2012 uhrazeno jen 60 000 Kč, zbývajících 40 000 Kč až v roce 2013.
-
O nepřijaté smluvní sankce 40 000 Kč sníží VH podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 ZDP (řádek 111).
-
V roce 2013 přijaté sankce (40 000 Kč) zvýší VH podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 ZDP (řádek 30).
13) Firma obdržela dividendy (účet 668) od tuzemské společnosti XYZ, a.s., ve výši 85 000 Kč. Jde o částku po sražení 15% daně podle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP, hrubá částka dividend tedy byla 100 000 Kč. Podíl v XYZ, a.s., sice činil 20%, ale protože jej ABC, s. r. o., koupila na jaře 2012 a prodala se ziskem ještě na podzim téhož roku, nebyly naplněny podmínky pro osvobození dividend z "dceřiné společnosti" od daně.
-
Dividendy byly zdaněny, ABC proto o 85 000 Kč sníží VH dle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP (řádek 120).
14) Za rok 2010 vykázána daňová ztráta 600 000 Kč, z níž bylo v roce 2011 využito 200 000 Kč. V roce 2012 firma změnila vlastníka prodejem 100% podílů novému společníkovi. Předmět činnosti firmy se nezměnil.
-
Sice došlo k podstatné změně ve složení společníků, ovšem přitom byla zachována činnost firmy, tudíž jsou splněny podmínky § 38na ZDP pro odpočet daňové ztráty 400 000 Kč (řádek 230 a tabulka E).
15) Společnost zaměstnávala mj. také dva pracovníky s "lehčím" zdravotním postižením. Jejich přepočtený stav vypočtený postupem v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 ZDP činil v roce 2012 po zaokrouhlení 1,56.
-
Sleva na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) ZDP 1,56 x x 18 000 Kč = 28 080 Kč (řádek 300 a tabulka H).