Řešený příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012

Vydáno: 20 minut čtení
Řešený příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012
Ing.
Martin
Děrgel
Naším zájmem bude přiznání k dani z příjmů právnických osob ("DPPO") coby oficiální tiskopis 25 5404 MFin 5404, a to aktuálně za zdaňovací období kalendářního roku 2012. Pro tyto účely byl vydán - ostatně jako každý rok - nový vzor tiskopisu č. 23 (8 stran), který se téměř neliší od loňského vzoru č. 22, nicméně pro přiznání daně za rok 2012 by měl být využit jen k tomuto účelu vytvořený nový vzor č. 23. Poznamenejme, že tento vzor č. 23 je určen nejen pro daňová přiznání za zdaňovací období kalendářního roku 2012, ale obecně pro veškerá zdaňovací období započatá v roce 2012, případně také pro části zdaňovacích období započatých v roce 2013, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2013. Na pomoc poplatníkům byly vydány Pokyny k vyplnění tohoto přiznání - tiskopis 25 5404/1 MFin 5404/1 vzor č. 23 (16 stran).
Spíše výjimečně se dostanou ke slovu speciální tiskopisy příloh, zejména u příjmů z více zahraničních států. Vedle standardních českých tiskopisů existují také jejich verze v anglickém jazyce. Tyto jsou ovšem pouze "metodickou pomůckou" a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno v úředním jazyce, kterým je čeština (§ 76 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "").
Kdy podat přiznání
Přiznání k DPPO za rok 2012 je nutno podat nejpozději v úterý 2. dubna 2013. Notorické opozdilce můžeme potěšit tím, že jim žádná sankce nehrozí, ani když přiznání podají až následující úterý 9. dubna 2013. V souladu s § 250 odst. 1 DŘ totiž platí jistá doba hájení po dobu prvních pěti pracovních dnů po termínu, které se ještě tolerují. Teprve až pozdější podání bude "odměněno" pokutou za opožděné tvrzení daně, ve výši 0,05% stanovené daně, resp. 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení (nejvýše však 5% daně, resp. ztráty), tato sankce se vyměří, jen pokud přesáhne 200 Kč, přičemž nejde o daňově účinný výdaj (náklad).
Jestliže poplatníkovi zpracovává a podává přiznání poradce (tj. daňový poradce nebo advokát) prodlužuje se lhůta pro podání až do pondělí 1. července 2013. Ovšem za podmínky, že příslušná plná moc je uplatněna u správce daně v základní lhůtě do 2.4.2013. Stejná delší lhůta platí také pro poplatníky, kteří mají zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem. O tyto delší zákonné lhůty není nutno žádat.
Poplatník či jeho zástupce mohou požádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání přiznání, čemuž ale nemusí být vyhověno. Žádost podléhá správnímu poplatku 300 Kč a toto prodloužení lhůty pro řádné přiznání může činit až 3 měsíce. Výjimkou je případ, kdy předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, kdy může být v odůvodněných případech lhůta prodloužena až do konce října 2013.
Jak podat přiznání
Přiznání k DPPO je možno platně podat místně příslušnému finančnímu úřadu pěti různými způsoby: