Dotazy a odpovědi: Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 - zásadní změny v tiskopisu

Vydáno: 14 minut čtení
Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 – zásadní změny v tiskopisu
Ing.
Kateřina
Illetško
Solidární zvýšení daně
Jaké jsou změny ve způsobu výpočtu solidárního zvýšení daně?
Již od zdaňovacího období 2014 platí, že vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Solidární zvýšení daně činí 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 zákona a dílčího základu daně podle § 7 zákona v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (tj. 1 245 216 Kč za zdaňovací období 2014).
Byl v souvislosti s výše uvedenou změnou upraven i formulář daňového přiznání?
V tiskopisu přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014 č. 255405 MFin 5405 vzor č. 21 došlo k následujícím úpravám:
Pro výpočet solidárního zvýšení daně byl použit v základní části daňového přiznání řádek 43. Nově na tento řádek poplatník uvede úhrn příjmů podle § 6 zákona od všech zaměstnavatelů po vynětí, tzn., že na řádku bude rozdíl úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů ze závislé činnosti a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí ze závislé činnosti.
I---------------------------------------------I---------------I--------------I
I 42 Základ daně               I        I       I
I   (36a + kladná hodnota z ř. 41a)     I        I       I
I---------------------------------------------I---------------I--------------I
I 43 Úhrn příjmů podle § 6 zákona od všech  I        I       I
I   zaměstnavatelů po vynětí (ř. 31 - úhrn I        I       I
I   vyňat