Přefakturace - přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 4 minuty čtení
Přefakturace – přenesení daňové povinnosti
Ing.
Ladislav
Pitner
Společnost s r. o. objednala 20 nových plastových oken včetně montáže do budovy. Vlastníky jsou fyzické osoby – manželé. Budovu pronajímají s. r. o., které jsou oba jedinými jednateli, a dochází ještě k pronajímání dvěma firmám. Z hlediska množstevní slevy jsme všechna okna zakoupili na s. r. o. Podnájemci mají v dodatku smlouvy, že si okna v kancelářích uhradí sami a souhlasí s tím. Faktura je vystavena s přenesením daňové povinnosti. Je možné část oken přefakturovat stejně tak s přenesením daňové povinnosti?
Související předpisy:
*
§ 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Z dotazu vyplývá, že fyzické osoby (manželé) uskutečňují nájem budovy (nemovitosti) právnické osobě (s. r. o.), která používá nemovitost pro svoji ekonomickou činnost, a v rámci této činnosti s. r. o. část nemovitosti jako nájemce podnajímá dvěma firmám, plátci a neplátci.
Společnost s r. o. objednala služby (montáž plastových oken včetně jejich dodání) s tím, že okna, která jsou montována do prostor podnajatých dvěma firmám, tito podnájemci uhradí (včetně montáže).
Společnost s r. o. od poskytovatele přijme služby (montáž oken včetně dodání oken) v režimu přenesení daňové povinnosti, obdrží daňové doklady s cenami bez DPH, přizná daň a uplatní nárok na odpočet daně.
Protože režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje pouze při poskytnutí služeb plátcem jinému plátci, musí s. r. o. tento režim použít pouze v případě poskytnutí služeb podnájemci, který je plátcem DPH. U druhého podnájemce, neplátce, je nutné uplatnit běžný režim DPH, tj. uplatnit daň na výstupu a vystavit daňový doklad s DPH.
Jak už bylo uvedeno, režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje pouze u stavebních a montážních prací poskytnutých plátcem jinému plátci v rámci ekonomické činnosti. Pak mají oba plátci, jak plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění (například poskytl stavební práce) nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění (tj. přijal například stavební práce) v režimu přenesení daňové povinnosti, povinnost předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely. Pokud by montáž oken s dodáním těchto oken objednaly fyzické osoby, neplátci DPH, obdržely by daňový doklad na služby s cenou včetně DPH, pochopitelně by u nich jako u neplátců nepřicházel v úvahu odpočet daně a pokud by fyzické osoby dále vystavily doklady na poskytnuté služby (s uvedením ceny od poskytovatele služeb celkem včetně daně), jak na s. r. o, plátce, tak na podnájemce (plátce a neplátce), nemohli by si plátci (s. r. o. a jeden z podnájemců) uplatnit nárok na odpočet daně, protože by neměli k dispozici daňové doklady od plátce se samostatně vyčíslenou daní. U neplátce nárok na odpočet daně stejně nepřichází v úvahu. V takovém případě se pochopitelně také výpis z evidence pro daňové účely spolu s daňovým přiznáním k DPH nepředkládá.
Tato varianta je pro plátce DPH nepříznivá (bez možnosti uplatnit nárok na odpočet daně).
Pro úplnost ještě uvádím variantu, že fyzické osoby by po obdržení dokladů od poskytovatele vystavily doklad na služby pro s. r. o., která by pak vystavila samostatné daňové doklady oběma podnájemcům. U služeb poskytovaných s. r. o. podnájemci, plátci DPH, by se musel uplatnit režim přenesení daňové povinnosti. V takovém případě by ale s. r. o. musela daň pro podnájemce, neplátce vypočítat již ze základu, který by již obsahoval daň odvedenou poskytovatelem služeb a docházelo by tak ke zbytečnému navýšení základu daně. Obdobně by tomu bylo i u podnájemce, plátce DPH, pro něhož pro přiznání daně by byl základem daně základ obsahující rovněž daň odvedenou již původním poskytovatelem služeb. Nárok na odpočet daně by mohl sice uplatnit podnájemce, plátce DPH, ale pouze daně uplatněné s. r. o. a stejně by v základu daně měl již daň odvedenou původním dodavatele. Tato varianta je také nevýhodná.
Pro plátce DPH, kteří se účastní v dotazu uvedené transakce je výhodná varianta odpovědi, která jim poskytuje možnost uplatnění odpočtu daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty