Ing. Ladislav Pitner

Obec prodala pozemky pro stavbu rodinných domů. Z příjmu za prodané pozemky vždy odvedla daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Nyní obec realizuje dodavatelskou firmou výstavbu inženýrských sítí (kanalizace, přípojky EN). Bude nám dodavatelská firma vystavovat faktury na provedené práce v režimu přenesené daňové povinnosti? (podle klasifikace se pravděpodobně jedná o práce 42.21.22) Může si obec u přijatých faktur za provedené práce na inženýrských sítí nárokovat daň z přidané hodnoty a to jak v případě režimu přenesené daňové povinnosti nebo případně v běžném režimu DPH? 
Vydáno: 08. 08. 2022
Plátce DPH bude: 1. Dodávat a provádět montáž vestavěného nábytku (kuchyňská linka od IKEA nebo jiného výrobce) a vestavných spotřebičů do dokončené stavby pro bydlení (bytové jednotky). Odběratelé služeb a zboží budou plátci DPH a neplátci. Dodání a montáž vestavěného nábytku a vestavných spotřebičů do dokončené stavby pro bydlení pro neplátce bude s 15% sazbou DPH? Pro českého plátce DPH v režimu přenesení daňové povinnosti? Nebo dodání a montáž vestavěného nábytku a dodání a montáž vestavných spotřebičů podléhají různým sazbám DPH? 2. Dodávat a provádět montáž klasického volně stojícího nábytků a spotřebičů do dokončené stavby pro bydlení. Odběratelé služeb a zboží budou plátci DPH a neplátci. Dodání a montáž klasického volně stojícího nábytku a spotřebičů do dokončené stavby pro bydlení podléhá 21% sazbě DPH?
Vydáno: 04. 08. 2022
Developerská společnost prodává rodinný domek splňující podmínky pro sociální bydlení fyzické osobě. Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě je vyčíslena 1. splátka, která je provizí pro realitní společnost a 2. splátka, která je 10% zálohou na koupi RD a tato splátka přijde na účet developerské společnosti. 1. splátka přijde rovnou na účet realitní společnosti. Realitní společnost pošle developerské společnosti fakturu za realitní činnost s 21% DPH s tím, že faktura je již uhrazena. Mě nyní zajímá, jak to bude s DPH a zaúčtováním provize za realitní činnost ve vztahu fyzická osoba vs. developerská společnost? Případně kdy odvést DPH, když realitní společnost poslala vyúčtování s 2 měsíčním zpožděním. Nebo bude DPH s 15% odvedeno v okamžiku předání domku při konečném vyúčtování?
Vydáno: 25. 07. 2022
Společnost staví bytový dům který je aktuálně ve fázi hrubé stavby. Jedná se o bytový dům, který splňuje definici sociálního bydlení. Nyní však jeden klient koupil dvě jednotky s tím, že v rámci nadstandardů požaduje spojení v jednu. Tato nová bytová jednotka bude mít plochu přesahující 120 m2 a čili i celý bytový dům již nenaplní definici stavby pro sociální bydlení. Společnost ale musí zároveň požádat o změnu dokončené stavby. S jistotou tak budeme moci tuto úpravu realizovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby. Očekáváme, že s tím ale nebude problém. Stavební firma, která nám fakturuje práce za stavbu bytového domu, fakturuje plnění v přenesené daňové povinnosti s tím, že my jsme doteď odváděli z přijatého plnění DPH ve výši 15 %. 1.) Od jakého okamžiku nám máme přidaňovat přijaté faktury 21% sazbou daně? Od nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby nebo od okamžiku, kdy jsme se rozhodli klientovi vyhovět ve spojení dvou jednotek? 2.) Je nutné podat dodatečné přiznání za doposud obdržené faktury a dodanit plnění 21 % namísto 15 %? Plnění je v režimu reverse charge a ve stejné výši uplatňujeme nárok na odpočet daně, čili nevznikne žádný doplatek daně.  
Vydáno: 22. 07. 2022
  • Článek
Podnikatel, neplátce DPH, chce koupit starší vrtulník od norského občana (nepodnikatele, osoby neregistrované k dani v žádném členském státu, Norsko není v EU). Vrtulník se nachází v České republice a je zde také registrován a používán. Jeho cena má být zhruba 1 850 000 Kč. Jak se má správně postupovat z hlediska DPH? Pokud by šlo zboží z Norska (třetí země) dovozem do České republiky, zřejmě by DPH bylo řešeno spolu s proclením. To ale nebude tento případ. Jak se bude v tomto případě DPH řešit?
Vydáno: 19. 07. 2022
Máme několik typů sdružení a vzájemně si přefakturováváme podíly jak na nákladech tak na výnosech. U jednoho typu sdružení veškeré náklady související se stavební zakázkou jdou na nás jako vedoucího účastníka a také co se týká výnosů vystupujeme vůči investorovi jako poskytovatel celého plnění . Jednotliví účastnici sdružení pak fakturují svoje předem stanovené podíly na výnosech na nás. A my přefakturujeme zase jim jejich podíly na nákladech, přičemž u přefakturace uplatníme stejný režim DPH, jak nám fakturovali dodavatelé. Pokud fakturujeme na investora stavební práce s přenesenou daňovou povinností , tak ostatní účastníci sdružení uplatňují stejný režim, tedy na nás fakturují svoje podíly na výnosech také v přenesené daňové povinnosti. Problém nastává u fakturace , kdy na investora fakturujeme stavební práce s DPH, protože je investor nemá pro svoji ekonomickou činnost. V jaké sazbě si mají přeúčtovávat společníci své podíly na výnosech v případě, že faktura na investora je s se sazbou DPH a přitom jedná se o přeúčtovaní stavebních prací patřících do kódu CZ-CPA 41-43? Připomínám, že se nejedná o fakturaci stavebních prací, kterou pro sdružení vykonal jiný společník, jedná se skutečně o přefakturaci podílů na fakturovaných výnosech sdružení. Stavební práce do sdružení tedy provedl jiný dodavatel jako subdodávku a ten nám tyto fakturuje s přenesenou povinností.
Vydáno: 18. 07. 2022
Provozuji kavárnu jako OSVČ v rodinném domě, který patří mně a rodinným příslušníkům, tudíž nájem neplatím. Občas pronajmu tento prostor jiné firmě, vystavuji fakturu v režimu osvobození od DPH. Musím tím pádem u všech nákladů vztahujících se ke kavárně (nákup alkoholu, kávy, nealko) krátit DPH, nebo stačí krátit DPH u nákladů typu elektřina, voda, telefon apod.? 
Vydáno: 18. 07. 2022
Podnikatel - s.r.o., plátce DPH si postavil provozovnu, ve které bude provozovat svoji podnikatelskou činnost. V rámci toho upravil i přilehlý chodník a nově vybudoval část cyklostezky, částečně na svých pozemcích, částečně na pozemcích města. Nyní chce převést vybudovanou část cyklostezky/chodníku na pozemcích města i na svých pozemcích, jakož i část svých pozemků pod cyklostezkou/chodníkem, městu. Pokud bude převod bezúplatný, je správný názor, že na převáděné věci (cyklostezku/chodník + pozemky) se musí vyhotovit znalecký posudek a podnikatel odvede DPH z takto stanovené ceny? Bude se jednat o daňově uplatnitelný dar? Změní se něco, pokud by se nepřevádělo bezúplatně, ale např. za 1.210,- Kč - pak by se jako DPH odvedla částka 210 Kč?
Vydáno: 14. 07. 2022
Jak má postupovat s.r.o. které na základě objednávky vystaví fakturu s DPH objednateli a ten se následně nedostaví na školení a ani tuto fakturu nezaplatí? Má vliv zda je v objednávce uvedeno, že zasláním vyplněné objednávky se zavazuje zaplatit fakturu? Pokud ano, jak postupovat z pohledu DPH a účetnictví v tomto případě a jak postupovat pokud v objednávce není uvedeno nic o závaznosti? Lze v tomto případě vystavit dobropis? 
Vydáno: 11. 07. 2022
Hlavní náboženská organizace (diecéze) vybírá od svých členů (náboženských obcí v jednotlivých městech) příspěvky, stanovené vnitřním předpisem. Počítají se tyto příspěvky do obratu DPH? A pokud se tato organizace stane plátcem DPH, bude se z těchto příspěvků odvádět DPH?
Vydáno: 07. 07. 2022
Náboženská obec pořádá tábor pro děti svých členů, věřících. Za tábor vybírá poplatek. Náklady jsou vyšší než výnosy (vybrané poplatky). Budou se vybrané poplatky počítat do obratu DPH? V případě, že by se náboženská obec stala plátcem DPH, bude se z poplatků odvádět DPH? Byla by situace jiná, kdyby vznikl zisk (náklady by byly nižší než vybrané poplatky)? Lišila by se situace, kdyby tábor pořádala odborová organizace pro děti svých členů, odborářů?
Vydáno: 07. 07. 2022
Česká právnická osoba plátce DPH provozuje dobíjecí stanice pro elektromobily. K identifikaci zákazníka jsou používány karty. Svým zákazníkům plánuje umožnit dobíjení v síti zahraničního obchodního partnera v Německu. S tímto partnerem uzavře smlouvu o zajištění (poskytnutní) dobíjecí služby a svým zákazníkům tím umožní dobíjet v síti zahraničního partnera. Za spotřebované kwh el. nergie v Německu bude obchodní partner vystavovat měsíční faktury za dobíjecí službu české právnické osobě dle domluvené sazby v režimu reverse charge a česká právnická osoba bude svým zákazníkům účtovat za dobíjení realizované v zahraničí s naší sazbou DPH 21%. Je uvedený postup z pohledu DPH v pořádku? Pokud ne, jak by se mělo u této služby s ohledem na zahraniční DPH postupovat?
Vydáno: 07. 07. 2022
Tři družstevníci (A, B, C) pronajímají PO bytové a nebytové prostory, která je bude následně pronajímat. Jaký bude režim DPH u jednotlivých družstevníků, bude se jednat o zdanitelný nebo osvobozený režim? A: pronajímá pouze nebytové prostory (jedná se o 11,34 % z celkové výměry), B: pronajímá bytové prostory (jedná se o 12,04 % z celkové výměry) a nebytové prostory (jedná se o 9,75 % z celkové výměry), C: pronajímá bytové prostory (jedná se o 12,51 % z celkové výměry) a nebytové prostory (jedná se o 11,37 % z celkové výměry). Celkové je tedy třemi družstevníky pronajato 24,55 % bytových prostor a 32,46 % nebytových prostor. Zbylé bytové jednotky (37,92 %) a nebytové jednotky (5,06%) jsou jiných vlastníků.
Vydáno: 01. 07. 2022
Český plátce DPH poskytl službu neziskové organizaci z Bosny. Jde o zážitkový střelecký balíček, určený pouze pro zaměstnance této konkrétní firmy. Součástí balíčku je i ubytování, strava a doprava. V § 9 ZDPH je uvedeno, že pokud jde o osobu povinnou k dani, je místo plnění ve třetí zemi, pokud jde o osobu nepovinnou k dani, pak je místo plnění v ČR. Jak rozklíčovat u neziskovky, zda je nebo není povinná k dani, tedy zda provádí nějakou ekonomickou činnost, nebo ne? Neziskovka nám poskytla pouze název a adresu, nemáme žádné IČO nebo DIČ. Znamená to tedy, že není osobou povinnou k dani? Pokud by byla povinná k dani, pak bude DPH 0 %? A vztáhlo by se to na celé plnění, anebo je třeba vyjmout ubytování a stravování, které má vždy místo plnění v zemi poskytnutí, tj. v ČR a zdanit tuto část 21 %? Pokud je neziskovka nepovinná k dani, pak bude vše s 21 %?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikající fyzická osoba (neplátce DPH), zprostředkovává prodej investičního zlata, stříbra a platiny. Zlato je osvobozené bez nároku na odpočet dle § 92 zákona o DPH. Stříbro a platina nikoliv. Ze všech činností překročil obrat 1 milion Kč. Otázka zní, počítá se plnění za zprostředkování prodeje zlata do obratu DPH? Není to plnění osvobozené bez nároku na odpočet uvedené v § 4a zákona o DPH (podle § 54 až § 56a zákona o DPH), ale podle § 92 zákona o DPH. Má povinnost se registrovat jako plátce DPH?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikatel, neplátce DPH, chce koupit starší vrtulník od norského občana (nepodnikatele, osoby neregistrované k dani v žádném členském státu, Norsko není v EU). Vrtulník se nachází v Česku a je zde také registrován a používán. Jeho cena má být zhruba 1 850 000 Kč. Jak se má správně postupovat z hlediska DPH? Pokud by šlo zboží z Norska (třetí země) dovozem do Česka, zřejmě by DPH bylo řešeno spolu s proclením. To ale nebude tento případ. Jak se bude v tomto případě DPH řešit? 
Vydáno: 24. 06. 2022
  • Článek
Společnost s r. o. pronajímá ve svém bytovém domě fyzickým osobám neplátcům bytové prostory –osvobozené nájemné. Nájemníci mají elektřinu v bytě napsanou na sebe a při odstěhování si zruší platbu záloh a společnost s r. o. si elektřinu na dobu, než je byt znovu pronajat, přepíše zálohy na sebe. Může si společnost s r. o. z uhrazených záloh uplatnit DPH?
Vydáno: 23. 06. 2022
Česká firma A objednala v Německu zboží pro Maďarského zákazníka. Zboží odjelo přímo z Německa do Maďarska. Dopravu zajišťovala německá firma. Fakturace byla provedena následovně: 1. Německá firma fakturovala české firmě A (reverse charge). 2. Česká firma A fakturovala české firmě B (režim přenesené daňové povinnosti § 92 zákona o DPH- faktura za prodej ocele nad 100 000 Kč). 3. Česká firma B fakturovala maďarské firmě – (dodání zboží do jiného členského státu).  Jak mají firmy postupovat z hlediska vypořádání DPH?
Vydáno: 22. 06. 2022
Německá firma doveze ze třetí země zboží do Prahy a následně jej přepraví do Německa. Na dovozním celním prohlášení z neidentifikovaného důvodu uvede režim volný oběh a z toho důvodu je jim vyměřeno i české DPH. Standardně měli zboží uvést do režimu transit a do volného oběhu propustit až v Německu. Je možné nějakým způsobem nárokovat zpět DPH? Např. registrací k DPH v ČR a následném uplatnění v DAP? Nebo žádostí o vrácení daně na MF?
Vydáno: 20. 06. 2022
Přijali jsme zálohu na dodání materiálu do JČS EU osobě nepovinné k dani. Na základě tohoto jednoho jediného plnění (dodání zboží) překročíme limit 10 000 EUR a budeme se registrovat v OSS - režim EU. Podléhá přijatá platba (záloha) režimu české DPH nebo již režimu JČS? Máme pak vyúčtovací fakturu na dodání zboží do JČS vykázat v prvním přiznání v režimu OSS pouze ve výši doplatku?
Vydáno: 16. 06. 2022