Registrace osob k dani z přidané hodnoty

Vydáno: 21 minut čtení

Správné stanovení okamžiku, kdy se právnická či fyzická osoba stává plátcem daně, je klíčové pro vznik povinnosti odvodu daně na výstupu a uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu. Při pozdní registraci se osoba vystavuje riziku penalizace se strany finančního úřadu i nemožnosti nárokovat daň na vstupu. Nejčastěji registrační povinnost vzniká překročením limitu obratu pro registraci. Jsou však i jiné důvody vzniku povinnosti registrace, které není možné opomíjet. Je též dobré vědět, kdy je možné zaregistrovat se k DPH dobrovolně. Registrace se přitom netýká jen českých subjektů, ale ve vymezených případech též podnikatelských subjektů z Evropské unie i třetích zemí. Samostatným plátcem daně se může stát i skupina osob.

Registrace osob k dani z přidané hodnoty
Ing.
Tomáš
Havel
 
1. Osoby povinné k dani
Podmínky, za kterých jsou osoby povinny (
obligatorní
registrace) či oprávněny (dobrovolná registrace) se stát plátcem daně, jsou uvedeny v § 94 a 95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Základním předpokladem pro vznik plátcovství je, že daná osoba se kvalifikuje jako osoba povinná k dani (§ 5 odst. 1 zákona o DPH), tj. jako právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomické činnosti.
Ekonomickou činností se v souladu s § 5 odst. 2 zákona o DPH rozumí především soustavné činnosti výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby a dále i činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů jako nezávislé činnosti. Ekonomickou činností je tedy podnikání, ale i další samostatné výdělečné činnosti.
Za ekonomickou činnost se považuje i využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně, tj. například dlouhodobý pronájem movitého nebo nemovitého majetku, ať již je zdaňován podle § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů. Naproti tomu ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob na základě pracovněprávního vztahu a ani činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů jako například činnosti statutárních orgánů obchodních společností nebo činnosti, které jsou zdaňovány jako příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně z příjmů podle § 36 zákona o daních z příjmů (například příjmy za příspěvky do novin a časopisů).
Osobami povinnými k dani jsou též právnické osoby, které sice primárně nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, ale provádějí ekonomické činnosti. Jestliže například hokejový klub, který je občanským sdružením, vedle činnosti, k níž byl založen, uskutečňuje i ekonomickou činnost, například provozuje občerstvení v na zimním stadioně či prodej klubového zboží (triček, čepic apod.), je osobou povinnou k dani. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o DPH osobami povinnými k dani jsou subjekty s působností v oboru veřejné správy (stát, kraje, obce, příspěvkové organizace apod.), pokud uskutečňují ekonomickou činnost nebo pokud při výkonu veřejné správy provádějí činnosti, jež by dle rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže narušovaly závažně pravidla hospodářské soutěže.
Od 1. ledna 2008 může být osobou povinnou k dani také skupina spojených osob (více viz dále).
Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že osobami povinnými k dani jsou:
*
podnikatelské subjekty, tj.:
-
české právnické nebo fyzické osoby,
-
provozovny (organizační složky) zahraničních společností v tuzemsku,
-
právnické nebo fyzické osoby registrované k dani v jiném členském státě,
-
právnické nebo fyzické osoby se sídlem nebo místem podnikání ve třetí zemi (mimo EU);
*
další osoby, které nejsou sice podnikateli, ale samostatně provádějí ekonomickou činnost, tj.:
-
právnické osoby nezaložené za účelem podnikání či ekonomickou činnost,
-
subjekty s působností v oboru veřejné správy;
*
skupina spojených osob.
Níže jsou uvedeny podmínky, za kterých se osoby povinné k dani stávají plátci daně. Podmínky jsou stanoveny odlišně pro české subjekty (české fyzická a právnické osoby a české provozovny zahraničních společností) a pro osoby registrované k dani v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné k dani.
 
2. Registrace českých subjektů
 
2.1 Registrace při překročení limitu obratu (§ 94 odst. 1 a § 95 odst. 1 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Tento způsob vzniku plátcovství bývá v praxi nejčastější. Pro určení, zda výše obratu byla překročena, je třeba vědět, jaká plnění příjmy/výnosy jsou do obratu pro tyto účely zahrnovány.
V souladu s § 6 odst. 2 zákona o DPH se obratem rozumí souhrn úplat bez daně, včetně
dotace
k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku. Jedná se o úplaty za:
*
zdanitelná plnění (například dodání zboží),
*
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (například dodání zboží do jiného členského státu),
*
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
Poslední věta § 6 odst. 2 zákona o DPH stanoví, že do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
Z výše uvedeného lze dovodit, že do obratu se nezahrnují následující plnění:
*
plnění, která nejsou vůbec předmětem daně (například přijatá smluvní pokuta či náhrada škody),
*
uskutečněná plnění s místem mimo tuzemsko (například prodej zboží umístěného v zahraničním skladu či poskytnutí služby vážící se k nemovitosti umístěné mimo tuzemsko),
*
plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 52, § 53 a § 57 až 62 zákona o DPH (například služby sociální pomoci, zdravotnické služby, výchovné a vzdělávací služby,
*
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 zákona o DPH (převod a nájem pozemků a staveb, finanční a pojišťovací činnosti), které jsou doplňkovou činností uskutečňovanou samostatně,
*
úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku ve smyslu zákona o daních z příjmů nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem ve smyslu zákona o účetnictví.
Poznámka: Do obratu bývá někdy mylně započítávána i hodnota přijatých plnění z jiných zemí Evropské unie či ze třetích zemí), u kterých vzniká povinnost odvést daň (například pořízení zboží z jiného členského státu). Žádná přijatá plnění se do obratu nezapočítávají. Při pořízení zboží z jiného členského státu platí specifická pravidla pro vznik plátcovství – viz níže bod 2.2.
Z časového hlediska se přijatá úplata do obratu započítává ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To znamená, že přijaté zálohy se do obratu nezapočítávají. To platí jak pro osoby vedoucí podvojné účetnictví, tak osoby vedoucí pouze daňovou evidenci pro účely daně z příjmů.
Plátcem daně se osoba povinná k dani stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž překročila stanovený obrat. Přihlášku k registraci je tato osoba povinna podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit.
Příklad 1
Osoba povinná k dani překročila obrat 1 000 000 Kč dne 27. 6. 2012. Tato osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15. 7. 2012 a plátcem se stává od 1. 9. 2012.
Poznámka: Připravovaná novela zákona o DPH od 1. 1. 2013 (v současné době předložená k projednání v Poslanecké sněmovně) dobu pro vznik plátcovství o jeden měsíc zkracuje. Pokud tato novela bude schválena, osoba povinná k dani by se stala plátcem již od prvního dne druhého kalendářního měsíce po překročení obratu.
V praxi bývá někdy opomíjena skutečnost, že povinnost registrovat se k DPH vzniká i z jiných důvodů, než je překročení obratu. Jedná se především o povinnost registrace při překročení hodnotového limitu při pořízení zboží z jiného členského státu či při přijetí služeb z jiných států. Jednotlivé případy jsou podrobněji rozebrány níže.
 
2.2 Registrace při provádění přeshraničních transakcí
 
2.2.1. Registrace při přijetí plnění
*
Registrace při pořízení majetku z jiného členského státu (§ 94 odst. 6 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, a to dnem, kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Daň musí tato osoba, která se stane plátcem, přiznat a zaplatit již z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku. Tato osoba je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy překročila výše uvedenou částku.
*
Registrace při přijetí služby od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (§ 94 odst. 8 a 9 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, které jsou poskytovány služby, u nichž je místo plnění v tuzemsku (podle § 9 odst. 1 nebo podle § 10 až 10d a 10j zákona o DPH), a to osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku. Tato osoba povinná k dani se stává plátcem dnem poskytnutí uvedených služeb. Daň musí tato osoba, která se stane plátcem, přiznat a zaplatit již ze služeb poskytnutých tento den. Tato osoba je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jí byly uvedené služby poskytnuty.
*
Při pořízení nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně (§ 94 odst. 7 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek nebo zboží, jež je předmětem spotřební daně. Tato osoba se stává plátcem dnem prvního pořízení zboží, a to bez jakéhokoliv limitu. Daň musí tato osoba, která se stane plátcem, přiznat a zaplatit již ze zboží dodaného tento den. Tato osoba je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději 15 dnů ode dne prvního pořízení zboží.
*
Registrace při pořízení zboží s instalací nebo montáží a při pořízení plynu a elektřiny (§ 94 odst. 10 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, které je dodáno zboží s instalací nebo montáží s místem plnění v tuzemsku či dodán plyn nebo elektřina s místem plnění v tuzemsku, a to osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku. Osoba povinná k dani, které bylo dodáno zboží s instalací nebo montáží nebo plyn či elektřina, se stává plátcem dnem dodání zboží. Daň musí tato osoba, která se stane plátcem, přiznat a zaplatit již ze zboží dodaného v tento den. Tato osoba je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jí bylo zboží dodáno.
 
2.2.2 Registrace při poskytnutí plnění
*
Registrace při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě (§ 94 odst. 11 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle základního principu, tj. podle sídla nebo místa podnikání příjemce služby. Tato osoba povinná k dani se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby. Přihlášku k registraci je povinna podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy uvedenou službu poskytla.
*
Registrace při poskytnutí služby prostřednictvím provozovny § 94 odst. 12 a § 95 odst. 6 ZDPH
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko. Tato osoba se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb. Přihlášku k registraci je povinna podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy uvedenou službu poskytla.
 
2.3 Další důvody zákonné registrace českých plátců
*
Registrace plátců ve sdružení (§ 94 odst. 2 a § 95 odst. 2 zákona o DPH)
Osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, se stává plátcem za splnění specifických podmínek. Plátcem daně se nemůže stát sdružení, protože není právnickou osobou, ale povinnost stát se plátcem vzniká jednotlivým jeho členům za podmínek stanovených v tomto odstavci, podle něhož se mohou stát účastníci sdružení plátci ve třech stanovených případech:
a)
Plátcem se stává účastník sdružení, jehož obrat dosahovaný samostatně mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi účastníky sdružení v rámci sdružení překročí limit obratu, tj. 1 000 000 Kč za 12 kalendářních měsíců. Smyslem této úpravy je, aby registrační povinnost účastníkovi sdružení vznikala vždy jen na základě údajů o obratu, které jsou mu známy. Plátcem se stane od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Nesplní-li registrační povinnost, stane se plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci, Přihlášku k registraci je povinen podat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém překročil stanovený limit.
b)
Stane-li se plátcem jeden z účastníků sdružení, jehož účastníci dosud plátcem nebyli, stanou se ze zákona plátci všichni ostatní účastníci sdružení, a to k datu, ke kterému se stal plátcem účastník, který se zaregistroval jako plátce nejdříve. Toto pravidlo tedy prakticky vede k tomu, že i ostatní účastníci sdružení, kteří nepřekročili limit obratu, se stanou plátci ke stejnému datu jako účastník sdružení, který tento limit překročil. Přihlášku k registraci je povinen podat do 15 dnů ode dne, kdy se o registraci jiného účastníka dozvěděl.
c)
Plátcem ze zákona se stává také osoba povinná k dani, která uzavře smlouvu o sdružení s plátcem daně, a to k datu uzavření této smlouvy. Přihlášku k registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o sdružení.
*
Registrace právního nástupce při transformaci obchodní společnosti nebo družstva (§ 94 odst. 4 a § 95 odst. 4 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává při transformaci obchodní společnosti nebo družstva, které byly plátci daně, jejich právní nástupce, a to k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Rozhodný den podle vymezení v obchodním zákoníku tedy není pro účely DPH z hlediska registrace a přechodu práv a povinností podle zákona o DPH podstatný. Při změně právní formy společnosti nebo družstva v případech, kdy právnická osoba nezaniká a pouze mění svoje vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být tato společnost plátcem. Tyto osoby jsou povinny podat přihlášku k registraci nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku.
 
2.4 Dobrovolná registrace
Osoba povinná k dani se může stát plátcem daně i na základě vlastního rozhodnutí v případě, že její obrat nedosahuje obratu pro povinnou registraci ve výši 1 000 000 Kč. Tato osoba se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku může předložit přihlášku k registraci kdykoliv a plátcem se stává od data účinnosti registrace uvedeného na osvědčení o registraci.
 
3. Registrace osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob povinných k dani
*
Registrace osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob povinných k dani (§ 94 odst. 13 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Plátci daně se stávají i osoby registrované k dani v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné k dani, které nemají sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, které uskuteční plnění s místem plnění v tuzemsku a mají povinnost přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění. Tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost přiznat daň. Pro tyto osoby tedy neplatí limit pro povinnou registraci plátce ve výši 1 000 000 Kč. Pokud tyto osoby uskuteční plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou vývozu zboží (§ 66 zákona o DPH), služeb spojených s dovozem nebo vývozem (§ 69 zákona o DPH) a plnění osvobozených ve zvláštních případech (§ 68 zákona o DPH), stávají se plátcem dnem prvního uskutečnění tohoto plnění. Přihlášku k registraci jsou povinny podat do 15 dnů ode dne, kdy se staly plátcem.
*
Registrace osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob povinných k dani s provozovnou v tuzemsku (§ 94 odst. 14 a § 95 odst. 6 zákona DPH)
Plátcem daně se stává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, které založí v tuzemsku provozovnu. Tyto osoby se stávají plátcem dnem vzniku provozovny, s výjimkou, kdy uskutečňují prostřednictvím provozovny v tuzemsku pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Přihlášku k registraci jsou povinny podat do 15 dnů ode dne, kdy se staly plátcem.
*
Registrace osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob povinných k dani, které pořizují zboží z jiného členského státu (§ 94 odst. 15 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Plátcem daně se stává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci třístranného obchodu. Tyto osoby se stávají plátcem dnem prvního pořízení zboží. Přihlášku k registraci jsou povinny podat do 15 dnů ode dne, kdy se staly plátcem.
*
Registrace osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby povinné k dani, které uskutečňují zasílání zboží do tuzemska (§ 94 odst. 17 a § 95 odst. 6 zákona o DPH)
Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska, které v běžném kalendářním roce přesáhne částku 1 140 000 Kč, se stává plátcem dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, do tuzemska, se stává plátcem dnem prvního dodání tohoto zboží. Přihlášku k registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem.
Příklad 2
Pokud bude mít fyzická osoba pouze příjmy z pronájmu nemovitosti, na který se vztahuje osvobození od daně, ale který je ekonomickou činností a příjmy z něj vcházejí do obratu, nemusí se tato osoba registrovat, i když příjmy z tohoto pronájmu překročí registrační limit ve výši 1 000 000 Kč. Pokud se však rozhodne nájem zdaňovat, může se dobrovolně zaregistrovat.
 
4. Skupinová registrace (§ 5a až 5c zákona o DPH)
Od 1. ledna 2008 může být samostatným plátcem daně též skupina kapitálově či jinak spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku. Jelikož skupina je samostatným plátcem (samostatnou osobou povinnou k dani), plnění poskytovaná mezi členy skupiny nejsou předmětem DPH. Zdaňovány jsou tedy pouze výstupy ze skupiny a nárok na odpočet daně vzniká u vstupů do skupiny. Každá osoba přitom může být členem pouze jedné skupiny, protože se vlastně vzdá svého plátcovství k DPH ve prospěch skupiny, jejímž je členem.
Od 1. ledna 2010 nesmí být člen skupiny současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení. Členové skupiny musí mít sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku a musí být spojenými osobami. Spojenými osobami se pro účely DPH rozumějí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby.
Kapitálově spojenými osobami
jsou pro účely skupinoví registrace osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob. Podle tohoto ustanovení tedy jsou spojenými osobami např. mateřská společnost a její dceřiné společnosti.
Jinak spojenými osobami
jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Podle tohoto ustanovení jsou tedy spojenými osobami např. dvě akciové společnosti, v jejichž představenstvu je stejná osoba.
Velkou roli ve skupině má tzv. zastupující člen. Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve skupině není člen se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, může být zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny. Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny vyplývající z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny odpovídají i po jejím zrušení nebo po jejich vystoupení ze skupiny, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.
V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, osobu, jež bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku k registraci podá osoba určená za zastupujícího člena skupiny u svého místně příslušného správce daně, podle něhož se bude místní příslušnost skupiny řídit. Spolu s přihláškou k registraci skupiny je třeba za každého dalšího člena skupiny předložit List člena skupiny s požadovanými údaji.
Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud je obecně přihláška podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci.