Registrace osob k dani z přidané hodnoty

Vydáno: 21 minut čtení

Správné stanovení okamžiku, kdy se právnická či fyzická osoba stává plátcem daně, je klíčové pro vznik povinnosti odvodu daně na výstupu a uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu. Při pozdní registraci se osoba vystavuje riziku penalizace se strany finančního úřadu i nemožnosti nárokovat daň na vstupu. Nejčastěji registrační povinnost vzniká překročením limitu obratu pro registraci. Jsou však i jiné důvody vzniku povinnosti registrace, které není možné opomíjet. Je též dobré vědět, kdy je možné zaregistrovat se k DPH dobrovolně. Registrace se přitom netýká jen českých subjektů, ale ve vymezených případech též podnikatelských subjektů z Evropské unie i třetích zemí. Samostatným plátcem daně se může stát i skupina osob.

Registrace osob k dani z přidané hodnoty
Ing.
Tomáš
Havel
 
1. Osoby povinné k dani
Podmínky, za kterých jsou osoby povinny (
obligatorní
registrace) či oprávněny (dobrovolná registrace) se stát plátcem daně, jsou uvedeny v § 94 a 95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Základním předpokladem pro vznik plátcovství je, že daná osoba se kvalifikuje jako osoba povinná k dani (§ 5 odst. 1 zákona o DPH), tj. jako právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomické činnosti.
Ekonomickou činností se v souladu s § 5 odst. 2 zákona o DPH rozumí především soustavné činnosti výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby a dále i činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů jako nezávislé činnosti. Ekonomickou činností je tedy podnikání, ale i další samostatné výdělečné činnosti.
Za ekonomickou činnost se považuje i využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně, tj. například dlouhodobý pronájem movitého nebo nemovitého majetku, ať již je zdaňován podle § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů. Naproti tomu ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob na základě pracovněprávního vztahu a ani činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů jako například činnosti statutárních orgánů obchodních společností nebo činnosti, které jsou zdaňovány jako příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně z příjmů podle § 36 zákona o daních z příjmů (například příjmy za příspěvky do novin a časopisů).
Osobami povinnými k dani jsou též právnické osoby, které sice primárně nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, ale provádějí ekonomické činnosti. Jestliže například hokejový klub, který je občanským sdružením, vedle činnosti, k níž byl založen, uskutečňuje i ekonomickou činnost, například provozuje občerstvení v na zimním stadioně či prodej klubového zboží (triček, čepic apod.), je osobou povinnou k dani. V souladu s