Cestovní náhrady

Vydáno: 83 minut čtení

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům upravuje zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), nejen v části sedmé, ale i v dalších ustanoveních. Pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených v § 190 odst. 3 zákoníku práce (dále jen „státní a příspěvková sféra") jsou v zákoníku práce stanovena v zásadě pevná pravidla (viz § 173 zákoníku práce), pro zaměstnance zaměstnavatelů neuvedených v § 190 odst. 3 zákoníku práce (dále jen „podnikatelská sféra") v zásadě platí, že jim zaměstnavatel může poskytnout i náhrady jiné a vyšší, za cestovní náhrady se však podle § 156 odst. 3 zákoníku práce považují pouze náhrady poskytnuté zaměstnanci v souladu s § 152 zákoníku práce.

Cestovní náhrady
Ing.
Karel
Janoušek
Daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele jsou podle § 24 odst. 2 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), cestovní náhrady do výše stanovené zákoníkem práce. Protože v tomto ustanovení ani v zákoníku práce není pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře uveden žádný horní limit, jsou v této sféře v zásadě všechny cestovní náhrady poskytnuté zaměstnancům v souladu s § 152 zákoníku práce daňově uznatelné v neomezené výši. Zaměstnavatel je však povinen postupovat také podle ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a případný rozdíl proti náhradám, které přísluší nebo může za stejných podmínek poskytnout zaměstnanci zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, musí u zaměstnance zahrnout mezi příjmy zdaňované podle § 6 odst. 1 ZDP. Stejná částka je také součástí vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
Fyzická osoba-podnikatel, pokud si chce do svého základu daně z příjmů fyzických osob zahrnout cestovní náhrady, musí postupovat také v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) ZDP.
 
1. Pracovní a jiné cesty
Podle § 152 zákoníku práce jsou cestovními náhradami
náhrady výdajů, které zaměstnanci vznikly
při:
a)
pracovní cestě (§ 42 zákoníku práce),
b)
cestě mimo místo pravidelného pracoviště (§ 34a zákoníku práce),
c)
mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště (§ 81 a další zákoníku práce),
d)
přeložení k výkonu práce do jiného než sjednaného místa (§ 43 zákoníku práce),
e)
dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli (§ 43a zákoníku práce),
f)
přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, je-li to sjednáno nebo stanoveno (§ 177 zákoníku práce),
g)
výkonu práce v zahraničí (§ 172 a § 181 zákoníku práce).
Jde o náhradu jízdních výdajů, výdajů za ubytování, zvýšených stravovacích výdajů (tuzemské a zahraniční stravné), nutných vedlejších výdajů, příp. rozhodne-li o tom zaměstnavatel, také kapesné při zahraniční pracovní cestě. S výjimkou stravného, zahraničního stravného a kapesného musí jít o výdaje prokázané hodnověrnými doklady. Výjimky z nezbytnosti prokázání výše příslušného výdaje jsou uvedeny v § 157 odst. 2, § 158 odst. 3, § 159 odst. 2, § 164, § 167 a § 185 zákoníku práce.
Pracovní cestou
je podle § 42 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Při takové cestě pak zaměstnanci za stanovených podmínek přísluší všechny druhy cestovních náhrad. Podle § 156 odst. 2 zákoníku práce se pro účely poskytování cestovních náhrad za pracovní cestu považuje také
cesta mimo pravidelné pracoviště a mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště
. Proto také u těchto cest přísluší zaměstnanci za stanovených podmínek všechny druhy cestovních náhrad. Vždy však musí jít o cestu za účelem výkonu druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě podle § 34 zákoníku práce nebo takové činnosti, kterou zákoník práce za výkon práce považuje (viz např. § 230 zákoníku práce).
Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska cestovních náhrad má mimořádný význam provádění výkonu práce, tj. účel cesty, sjednané místo výkonu práce, místo pravidelného pracoviště a rozvrh směn. Protože jde zpravidla o cestu mimo místo pravidelného pracoviště, není v zásadě pracovní cestou cesta z místa bydliště nebo pobytu do místa pravidelného pracoviště a naopak. Výjimkou jsou mimořádné cesty k výkonu práce na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn zaměstnance. Uskuteční-li zaměstnanec jinou, než některou z výše uvedených cest, nelze mu (bez daňového dopadu) cestovní náhrady poskytnout.
Jak již bylo uvedeno,
přísluší zaměstnanci cestovní náhrady
vždy, když byl vyslán zaměstnavatelem vykonat práci sjednanou v pracovní smlouvě nebo vykonat činnost, které se podle zákoníku práce za výkon práce považují, a to mimo sjednané místo výkonu práce nebo mimo místo pravidelného pracoviště. Kromě toho přísluší zaměstnanci cestovní náhrady také v případě, kdy zaměstnanec z vůle zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem vykoná cestu k výkonu práce mimo rozvrh směn do místa výkonu práce nebo místa pravidelného pracoviště. Takovými případy jsou např. cesty při pohotovostní službě, při přesčasové práci, pokud se k výkonu této zaměstnavatelem nařízené práci přesčas musel zaměstnanec dopravit do místa výkonu práce či pravidelného pracoviště apod. Nejde ale např. o případy, kdy v rámci běžné pracovní směny vznikne potřeba pracovat déle. V takovém případě sice dochází k výkonu práce mimo rozvrh směn, ale samotná cesta na pravidelné pracoviště nebyla vyvolána potřebou práce mimo rozvrh směn.
 
Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance
Přeložení zaměstnance podle § 43 zákoníku práce má jiný pracovněprávní charakter než vyslání na pracovní cestu. Je-li zaměstnanec přeložen k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, přísluší mu podle § 152 písm. d) a § 165 odst. 1 zákoníku práce náhrady jako při tuzemské pracovní cestě. Podmínkou je, že místo výkonu práce, kam byl přeložen, není současně jeho bydliště. Jestliže se však zaměstnanec denně vrací do bydliště, doba strávená v tomto místě se nezapočítává do doby rozhodné pro poskytování stravného.
 
Cestovní náhrady při dočasném přidělení
Podle ustanovení § 152 písm. e) a § 165 zákoníku práce přísluší zaměstnanci náhrada cestovních výdajů, které mu vznikly při dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli podle § 43a zákoníku práce. V písemné dohodě o takovém dočasném přidělení může být sjednáno i nové pravidelné pracoviště. Není-li pravidelné pracoviště sjednáno, postupuje se při jeho zjištění pro účely cestovních náhrad podle § 34a zákoníku práce. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli poskytuje zaměstnanci mzdu i cestovní náhrady nadále zaměstnavatel, který ho k jinému zaměstnavateli přidělil. Při poskytování cestovních náhrad se postupuje stejně jako při přeložení. Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání
 
Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání
Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru lze zaměstnanci poskytovat v případě, že je to s ním
nejpozději při přijetí sjednáno
(anebo je-li to stanoveno vnitřním předpisem zaměstnavatele), a to ve smyslu § 177 zákoníku práce v rozsahu a za podmínek uvedených v § 165 zákoníku práce. Jde o
tuzemské
cestovní náhrady jako při přeložení zaměstnance do jiného místa výkonu práce a nemůže tedy jít o cestovní náhrady za cesty ze zahraničí.
Při přijetí příslušného zaměstnance do zaměstnání může přitom být např. sjednáno, že mu budou poskytovány náhrady jízdních výdajů soukromým vozidlem z místa bydliště do místa pravidelného pracoviště, náhrada výdajů za ubytování v místě pravidelného pracoviště apod., jako kdyby byl uvedený zaměstnanec na pracovní cestě. Takovéto náhrady pak může zaměstnavatel příslušnému zaměstnanci podle § 177 odst. 1 zákoníku práce poskytovat do doby než zaměstnanec nebo člen jeho rodiny a jiná fyzická osoba, kteří s ním žijí v domácnosti, získají v obci místa výkonu práce přiměřený byt, nejdéle však 4 roky, a v případě, kdy jde o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, nejdéle do skončení tohoto pracovního poměru. Přestěhuje-li se zaměstnanec do obce, ve které má místo výkonu práce, může mu zaměstnavatel poskytnout náhrady spojené se stěhováním, nejvýše však v rozsahu uvedeném v § 178 zákoníku práce.
 
Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí
Poskytování cestovních náhrad při výkonu práce v zahraničí se ve smyslu § 172 zákoníku práce týká pouze zaměstnance, který má
v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce a tedy i místo pravidelného pracoviště v zahraničí
.
Má-li tedy zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce v zahraničí, přísluší mu za
dny (dobu) první cesty
z České republiky do místa výkonu práce anebo místa pravidelného pracoviště v zahraničí
a zpět
do České republiky náhrady cestovních výdajů jako při zahraniční pracovní cestě. Nejde o náhradu výdajů za dobu pobytu v zahraničí.
Pokud se souhlasem zaměstnavatele cestuje se zaměstnancem
člen rodiny
, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů, které vznikly tomuto členu rodiny, a to prokázaných jízdních výdajů, prokázaných výdajů za ubytování a prokázaných nutných vedlejších výdajů. Podle § 181 zákoníku práce nepřísluší uvedenému zaměstnanci stravné za dobu pracovní cesty na území České republiky a zahraniční stravné v zemi místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.
 
Pracovní cesty do místa bydliště
Zvláštním případem jsou pracovní cesty do místa bydliště zaměstnance v tuzemsku nebo v zahraničí, které je odlišné od místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. V těchto případech zaměstnanci podle § 163 odst. 6 a § 170 odst. 7 zákoníku práce přísluší
stravné a zahraniční stravné
za dobu cesty do bydliště, za dobu výkonu práce v bydlišti a za dobu cesty zpět. Stravné mu tedy nepřísluší po dobu, po kterou v tomto místě nevykonával určenou práci. Zdůraznit je potřeba to, že jde o případy, kdy zaměstnavatel skutečně vyslal zaměstnance vykonat práci do jeho bydliště, přičemž toto místo není sjednaným místem výkonu práce ani pravidelným pracovištěm zaměstnance.
 
2. Místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště
Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákoníku práce musí pracovní smlouva obsahovat místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být sjednaný druh práce vykonáván.
Místo výkonu práce
může být sjednáno jako jedno nebo více konkrétních míst, ale také jako část obce, obec nebo i jako šířeji sjednané místo, např. kraj, Česká republika. Má-li zaměstnavatel více pracovišť (provozoven, poboček, závodů apod.), je v řadě případů vhodné sjednat se zaměstnancem jako místo výkonu práce všechna pracoviště, protože pak nebude třeba souhlasu zaměstnance s vysláním k výkonu práce na příslušné pracoviště (viz § 42 odst. 1 zákoníku práce). Jestli zaměstnanci budou příslušet cestovní náhrady, bude záležet na tom zda, příp. jak, je s ním sjednáno místo pravidelného pracoviště. Při
sjednávání místa pravidelného pracoviště
je třeba přihlédnout k tomu, že místo pravidelného pracoviště je užší pojem než místo výkonu práce a že podle § 34a zákoníku práce nesmí být toto místo
sjednáno šířeji než jedna obec
.
Není-li v pracovní smlouvě místo pravidelného pracoviště
sjednáno, postupuje se při jeho určení pro účely cestovních náhrad podle § 34a zákoníku práce. Místem pravidelného pracoviště je pak sjednané místo výkonu práce a v případě, kdy je místo výkonu práce sjednáno šiřeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které zaměstnanci nejčastěji začínají pracovní cesty.
Příklady
S řidičem bylo v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce Česká republika, pravidelné pracoviště sjednáno nebylo. Přísluší mu při cestách po České republice cestovní náhrady?
Není-li v pracovní smlouvě sjednáno místo pravidelného pracoviště, je podle § 34a zákoníku práce pro účely cestovních náhrad pravidelným pracovištěm sjednané místo výkonu práce, a pokud je místo výkonu práce sjednáno šířeji než obec, je tímto místem obec, ve které zaměstnanci nejčastěji začínají pracovní cesty. Jestliže uvedenému řidiči začínají pracovní cesty zpravidla v garáži, je pro účely cestovních náhrad místem pravidelného pracoviště obec, ve které se uvedená garáž nachází. Při cestách mimo tuto obec pak řidiči cestovní náhrady přísluší vždy, při cestách po této obci mu cestovní náhrady nepřísluší. Jestliže bylo s řidičem v pracovní smlouvě sjednáno místo pravidelného pracoviště garáž, přísluší mu cestovní náhrady vždy, když by byl pracovně mimo tuto garáž.
Naše firma má 5 odloučených pracovišť. Administrativní pracovnice má v pracovní smlouvě sjednána jako místa výkonu práce pracoviště v Brně-Bohunicích, kde pracuje v pondělí, úterý a ve středu, a v Brně-Židenicích, kde pracuje ve čtvrtek a v pátek. Pravidelné pracoviště tato pracovnice sjednáno nemá. Postupujeme správně, když této pracovnici neposkytujeme cestovní náhrady?
Není-li sjednáno místo pravidelného pracoviště, považuje se podle § 34a zákoníku práce za pravidelné pracoviště sjednané místo výkonu práce. Vzhledem k tomu není cesta uvedené pracovnice na pracoviště v Bohunicích ani v Židenicích cestou mimo místo výkonu práce ani cestou mimo pravidelné pracoviště, a cestovní náhrady tak uvedené pracovnici při takových cestách nepřísluší. Pokud ale tato pracovnice půjde nebo pojede v souvislosti s výkonem práce do jiného místa, než jsou uvedená pracoviště v Brně, tj. např. do banky, na poštu apod., nebo na další pracoviště firmy v Brně nebo mimo Brno, půjde o pracovní cestu a budou jí příslušet cestovní náhrady.
Zaměstnanec firmy, která má sídlo v Brně, má v pracovní smlouvě dvě místa výkonu práce (Brno a Praha). Pravidelné pracoviště není sjednáno. Má tento zaměstnanec nárok na cestovní náhrady, pokud jede z bydliště v Praze do Brna, nebo z pražské pobočky společnosti do brněnského ústředí?
V uvedeném případě je nutno postupovat podle § 34a zákoníku práce, podle kterého je při místu výkonu práce sjednaném šířeji než jedna obec, pro účely cestovních náhrad pravidelným pracovištěm obec, ve které tomuto zaměstnanci nejčastěji začínají pracovní cesty. To je nutno zjistit z dokumentace zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec bydlí v Praze, je velmi pravděpodobné, že mu nejčastěji začínají pracovní cesty v Praze a podle uvedeného ustanovení zákoníku práce tak pro účely cestovních náhrad bude pravidelným pracovištěm Praha. To pak také znamená, že cesty po Praze nejsou pracovními cestami tohoto zaměstnance a že vždy, když pojede služebně mimo Prahu, tj. i do sídla firmy v Brně, bude na pracovní cestě se všemi nároky na cestovní náhrady.
Zaměstnavatel požádal zaměstnance, aby přišel v sobotu, příp. i v neděli na své pracoviště dokončit účetní závěrku. Přísluší mu nějaké cestovní náhrady, když má pravidelnou pracovní dobu pondělí až pátek od 7.00 do 1
5.30 hodin?
Protože v uvedeném případě jde o mimořádnou cestu v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn, přísluší zaměstnanci podle § 152 písm. c) zákoníku práce cestovní náhrady, které mu v této souvislosti vznikly, a to i v případě, že byl vykonat práci v místě svého pravidelného pracoviště. Zaměstnanci tak v uvedeném případě přísluší za oba dny náhrada jízdních výdajů z místa bydliště či pobytu do místa pravidelného pracoviště a zpět určeným dopravním prostředkem, a pokud dopravní prostředek určen nebyl, pak dopravním prostředkem, který zaměstnanec skutečně použil. Kromě toho mu přísluší stravné, a to za dobu odjezdu z místa bydliště do doby návratu do místa bydliště po výkonu práce.
 
3. Podmínky konání pracovní cesty
Na pracovní cestu může zaměstnance vyslat pouze jeho zaměstnavatel, a to po dohodě s ním. Souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty může být uveden v pracovní smlouvě. Takový souhlas ale nemusí být písemný. Má se také za to, že pokud zaměstnanec na pracovní cestu nastoupil, souhlasil s vysláním na tuto cestu. K vyslání na cestu mimo místo pravidelného pracoviště v rámci místa výkonu práce souhlasu zaměstnance není zapotřebí.
Citlivě je nutno postupovat v případě těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti do věku 8 let. Podle ustanovení § 240 zákoníku práce mohou být uvedení zaměstnanci vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. To se týká také osamělé zaměstnankyně a osamělého zaměstnance pečujícího o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, a také zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, považuje za osobu závislou (ve II., III. nebo IV. stupni závislosti) na pomoci jiné osoby.
Před vysláním zaměstnance
na příslušnou cestu je podle § 153 zákoníku práce
zaměstnavatel povinen
písemně
určit podmínky
jejího konání, zejména:
*
dobu a místo nástupu a ukončení cesty,
*
místo plnění pracovních úkolů,
*
způsob dopravy,
*
způsob ubytování,
*
příp. další podmínky.
Při stanovení těchto podmínek je zaměstnavatel povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance.
Obecné
, pro všechny zaměstnance platné podmínky přitom mohou být uvedeny např. ve vnitřním předpisu zaměstnavatele,
specifické
podmínky mohou být stanoveny až před pracovní cestou, např. na tiskopisu cestovní příkaz, příkazu k jízdě služebním vozidlem apod. Je pouze na zaměstnavateli, jakou formu stanovení podmínek pro konání pracovní cesty stanoví.
Jsou-li, vzhledem k okolnostem, práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelná,
nemusí
zaměstnavatel před pracovní cestou uvedené
podmínky určit písemně
, leda by na tom zaměstnanec trval. Zcela jednoznačně je ale vhodné, aby byly podmínky konání pracovní cesty stanoveny před pracovní cestou písemně v případě, kdy zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele (nebo na jeho žádost) má jako dopravní prostředek použít soukromé vozidlo.
 
Místo nástupu a ukončení pracovní cesty
Místem nástupu na pracovní cestu i místem jejího ukončení může být
kterékoliv
místo, které
určí zaměstnavatel před pracovní cestou
. Může jím být pravidelné pracoviště zaměstnance, jeho bydliště či místo pobytu, sídlo firmy, garáž služebního vozidla, které má zaměstnanec na pracovní cestě použít nebo jiné
konkrétně určené místo
. Místo nástupu a ukončení pracovní cesty tak zaměstnavatel bude určovat v souvislosti s ostatními podmínkami konání příslušné cesty, tj. také podle toho, jaký dopravní prostředek k použití určil nebo povolil, zda má cesta začít a být ukončena v průběhu pracovní doby zaměstnance, kde má zaměstnanec bydliště, pravidelné pracoviště apod.
 
Doba trvání pracovní cesty
Pracovní cesty mohou mít různou dobu trvání: méně než hodinu, více hodin, několik dnů, týdnů i měsíců. V průběhu kalendářního dne může být vykonáno i více pracovních cest.
Doba trvání pracovní cesty je doba od nástupu na pracovní cestu v určeném místě, až do doby návratu z pracovní cesty do určeného místa ukončení pracovní cesty, tj. včetně doby jízdy do místa, kde má zaměstnanec vykonat práci, doby přípravy k výkonu práce a výkonu práce, odpočinku i doby cesty zpět.
 
Způsob dopravy
Zaměstnavatel může jako způsob dopravy na pracovní cestě určit např. použití služebního auta s řidičem, služebního auta řízeného tzv. referentsky příslušným pracovníkem, použití jakéhokoliv dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy (MHD, autobus, vlak, letadlo, loď), taxislužby, jiného dopravního prostředku (kolo, sněžný skútr apod.) apod. Zaměstnavatel může také požádat zaměstnance, aby jako dopravní prostředek použil např. své soukromé vozidlo, vozidlo, které má zaměstnanec od někoho vypůjčeno nebo pronajato, anebo které si zaměstnanec pořizuje formou leasingu. Zaměstnanec může pracovní cestu uskutečnit i pěšky.
 
4. Náhrada jízdních výdajů
Náhrada jízdních výdajů přísluší zaměstnanci za použití dopravního prostředku, který k použití při pracovní cestě zaměstnavatel před pracovní cestou určil. Při vyúčtování je zaměstnanec povinen výši jízdních výdajů (s výjimkou dále uvedených případů u MHD a vozidla, které zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestu neposkytl) prokázat, tj. doložit příslušný doklad (jízdenku, letenku) ze zaměstnavatelem určeného druhu dopravního prostředku. Pokud takový doklad nedoloží, může zaměstnavatel o proplacení náhrady jízdného rozhodnout podle § 185 zákoníku práce. Je tedy pouze na zaměstnavateli, zda v takovém případě zaměstnanci náhradu jízdních výdajů poskytne.
Jestliže zaměstnavatel po prokazatelném určení dopravního prostředku, který má zaměstnanec na pracovní cestě použít (např. autobusu), souhlasil se žádostí zaměstnance (i ústní) o použití jiného dopravního prostředku (např. soukromého vozidla), přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů ve výši ceny jízdného určeným dopravním prostředkem (v uvedeném případě autobusu).
Při použití
místní hromadné dopravy
v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, nemusí zaměstnanec podle § 159 odst. 2 zákoníku práce jízdní výdaje, které skutečně uhradil, prokazovat jízdenkou. Přesto mu je zaměstnavatel povinen náhradu jízdních výdajů proplatit, a to ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty. Použije-li zaměstnanec MHD na pracovní cestě v jiné obci, než má sjednáno místo výkonu práce, musí výši jízdních výdajů prokázat. Zaměstnavatel však i v tomto případě může postupovat podle ustanovení § 185 zákoníku práce a zaměstnanci jízdní výdaje proplatit i při neprokázání jejich výše.
 
Použití vozidla, které zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestu neposkytl
V případě, kdy zaměstnavatel neurčí použití dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy nebo taxislužby a ani neposkytne zaměstnanci na pracovní cestu služební vozidlo, může
požádat zaměstnance
, aby použil své soukromé vozidlo, vozidlo, které si zaměstnanec pořizuje formou finančního leasingu, vozidlo, které má zaměstnanec pronajato např. z půjčovny vozidel, příp. vozidlo, které má zaměstnanec vypůjčeno (dále jen soukromé vozidlo). Pokud zaměstnanec
zaměstnavateli vyhoví
a takové vozidlo na pracovní cestě použije, přísluší mu základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Neměl by tedy nastat případ, kdy zaměstnanec z vlastní vůle použije na pracovní cestu své vozidlo a po ukončení pracovní cesty mu zaměstnavatel poskytne náhradu jízdních výdajů za jeho použití. Náhradu jízdních výdajů v uvedené výši nelze zaměstnanci poskytnout ani v případě, kdy je jako dopravní prostředek určen např. autobus a zaměstnavatel dá po té zaměstnanci souhlas s použitím soukromého vozidla (v tom případě přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů ve výši ceny jízdného autobusu).
Základní náhrada
se stanoví jako součin sazby základní náhrady a počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě. Výše sazby základní náhrady je pro příslušný rok stanovena pro jednostopá vozidla a tříkolky a pro osobní silniční motorová vozidla prováděcí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Při použití přívěsu se tam uvedená sazba zvýší nejméně o 15 % a při použití nákladního vozidla nebo autobusu zaměstnance se použije sazba platná pro osobní automobily zvýšená na dvojnásobek (to neplatí pro fyzické osoby-podnikatele). Pro zaměstnance zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře jsou sazby uvedené v platné vyhlášce závazné, pro zaměstnance zaměstnavatele v podnikatelské sféře jsou stanoveny jako minimální.
Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty
(dále jen „NPHM“) se stanoví jako součin spotřeby použitého vozidla, počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě a ceny PHM.
Spotřeba pohonné hmoty
vozidla v litrech na 100 km se zjistí výhradně z technického průkazu vozidla. Jde o údaj o spotřebě
pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie
. Je-li v technickém průkazu vozidla v kolonce spotřeba paliva uvedena např. norma 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, EU 692/2008 nebo EU 566/2011, je třetí tam uvedený údaj o spotřebě tzv. kombinovaná (smíšená) spotřeba, který se pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty použije.
Není-li v technickém průkazu údaj o kombinované spotřebě podle norem EU, vypočítá se spotřeba jako
aritmetický průměr
všech hodnot o spotřebě uvedených v technickém průkazu příslušného vozidla.
Jestliže není v technickém průkazu vozidla uveden
žádný údaj o spotřebě PHM
, musí zaměstnanec podle § 158 odst. 4 zákoníku práce předložit zaměstnavateli technický průkaz vozidla shodného typu se stejným objemem válců, ve kterém je alespoň jeden údaj o spotřebě PHM uveden. Pokud zaměstnanec technický průkaz vozidla shodného typu zaměstnavateli nepředloží, nemůže zaměstnavatel NPHM vypočíst a tedy ani vyplatit.
Použití údaje o spotřebě vozidla z jiného dokladu, než je technický průkaz, je vzhledem k dikci ustanovení § 158 odst. 4 zákoníku práce nepřípustné. Nelze tedy použít ani případné potvrzení akreditovaného dovozce či údaj z technické dokumentace vozidla.
Poznámka: U
fyzických osob-podnikatelů
se postupuje jinak než u zaměstnanců. Podle Pokynu GFŘ D-6 k zákonu o daních z příjmů použije fyzická osoba-podnikatel pro výpočet NPHM
vždy
spotřebu zjištěnou jako
aritmetický průměr
všech údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a není-li tam žádný údaj uveden, použije údaj o spotřebě zjištěný z příslušné tabulky uvedené v tomto pokynu.
Cenu PHM
(tj. cenu v Kč za litr) prokáže zaměstnanec dokladem o jejím nákupu u čerpací stanice, a to dokladem o zakoupení jakéhokoliv množství (i minimálního) pohonné hmoty, jejíž druh je uveden v technickém průkazu vozidla. Zaměstnanec prokazuje cenu za litr pohonné hmoty. Neprokazuje, jaké množství PHM (kolik litrů) spotřeboval, ani celkovou výši částky, kterou za nákup pohonných hmot při pracovní cestě vynaložil. Z uvedeného dokladu musí být
patrná souvislost s pracovní cestou
. Jestliže zaměstnanec doloží více dokladů o nákupu PHM, stanoví se cena PHM aritmetickým průměrem doložených cen. To se týká i použití vozidla v zahraničí.
Pokud zaměstnanec cenu PHM neprokáže, použije se pro výpočet výše této náhrady cena uvedená ve vyhlášce MPSV platné pro příslušné období.
 
Použití soukromého vozidla v zahraničí
Použije-li zaměstnanec na základě žádosti zaměstnavatele soukromé vozidlo na zahraniční pracovní cestě, přísluší mu i za zahraniční část pracovní cesty základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Základní náhrada
se stanoví i za vzdálenost ujetou v zahraničí jako součin sazby základní náhrady v Kč a počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě, tj. zcela stejně jako za vzdálenost ujetou při této pracovní cestě v tuzemsku.
Také
náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty
v zahraničí se vypočte obdobně jako za tuzemskou část této pracovní cesty, tj. jako součin spotřeby PHM, počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě v zahraničí a ceny PHM. Ke stanovení výše NPHM v cizí měně se použije cena PHM za litr, kterou zaměstnanec prokáže dokladem o jejím nákupu u čerpací stanice v zahraničí. Nemá-li zaměstnanec
z vážných důvodů
doklad o ceně PHM ze zahraničí, může mu zaměstnavatel podle § 167 zákoníku práce poskytnout náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty v cizí měně s použitím ceny PHM uvedené v
prohlášení zaměstnance
o skutečně vynaložené ceně PHM a důvodech jejího nedoložení. Rozhodnutí je tedy v tomto případě na zaměstnavateli. Jestliže zaměstnavatel důvody nedoložení ceny PHM ze zahraničí a cenu uvedenou v prohlášení neuzná, stanoví výši NPHM za zahraniční část pracovní cesty s použitím ceny PHM, kterou použil pro stanovení výše NPHM za tuzemskou část této zahraniční pracovní cesty, tj. ceny doložené zaměstnancem dokladem nebo průměrné ceny uvedené ve vyhlášce MPSV platné v době trvání pracovní cesty.
 
Doporučení
Doporučuji, aby zaměstnavatel nepovolil zaměstnanci použití soukromého vozidla, které nemá platnou technickou prohlídku a měření emisí škodlivin, které nemá platnou zelenou kartu (pojištění odpovědnosti z provozu vozidel na pozemních komunikacích) a aby věnoval patřičnou pozornost ustanovení § 103 odst. 1, 2 a 3 a § 265 zákoníku práce a také nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Je zcela na zaměstnavateli, zda povolí zaměstnanci použití vozidla, které není havarijně pojištěno.
Příklady
V technickém průkazu vozidla používaného zaměstnancem na pracovní cestě jsou tyto údaje o spotřebě PHM: 8,2/5,4/7,3l/100km. Lze při výpočtu náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty vozidla, které zaměstnanec používá pouze k pracovním cestám po Praze, vycházet ze spotřeby 8,2l/100km, která je v technickém průkazu uvedena pro městský provoz?
Protože při stanovení výše NPHM není rozlišováno, v jakém režimu je vozidlo použito, není možno postupovat tak, jak je uvedeno v dotazu. I když je vozidlo použito pouze ve městě, musí být použita pro výpočet NPHM kombinovaná spotřeba podle norem EU a není-li v technickém průkazu uvedena, pak průměrná spotřeba zjištěná jako aritmetický průměr všech údajů uvedených v technickém průkazu, tj. v tomto případě 6,97l/100km.
Platí stále možnost, že při předložení dokladu o čerpání PHM do vozidla je možno použít cenu z tohoto dokladu pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty? Může být tento doklad i z doby před započetím pracovní cesty a na jaké množství PHM musí být vystaven? Může zaměstnanec předložit doklad o kvalitnější pohonné hmotě, než jakou má uvedenu v technickém průkazu vozidla?
Podle ustanovení § 158 odst. 3 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu PHM dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pouze v případě, že zaměstnanec cenu hodnověrným dokladem neprokáže, použije zaměstnavatel ke stanovení NPHM průměrnou cenu z platné vyhlášky MPSV.
Zaměstnanec dokladem prokazuje cenu PHM (Kč/litr), nikoliv spotřebované množství PHM. Je proto zcela nepodstatné, jaké množství PHM nakoupil. Musí však jít o nákup takové PHM, která je jako palivo v technickém průkazu vozidla uvedena, a to v kolonce Palivo a v případě vozidla přestavěného na alternativní pohon v části Další záznamy, příp. Úřední záznamy. Pouze v případě, kdy zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu PHM neprokáže, použije se ke stanovení NPHM průměrná cena uvedená v platné vyhlášce MPSV.
Z toho vyplývá, že pokud zaměstnanec správný doklad o ceně PHM předloží, musí zaměstnavatel cenu z dokladu pro uvedený výpočet použít.
Co to je patrná souvislost s pracovní cestou, zákoník práce neuvádí. Je ale zřejmé, že to může být doklad z doby trvání pracovní cesty, před i po pracovní cestě. Běžně se připouští tolerance 2 dny před, až 2 dny po pracovní cestě.
Můžeme proplatit zaměstnanci, který jede jako spolujezdec s jiným zaměstnancem v jeho soukromém vozidle, jízdní výdaje ve výši jízdného veřejnou hromadnou dopravou?
Zaměstnanci, který jede na pracovní cestu s jiným zaměstnancem jeho soukromým vozidlem, nevznikly žádné jízdní výdaje. Proto mu také náhrada jízdních výdajů nepřísluší.
Zaměstnanec projížděl při zahraniční pracovní cestě svým soukromým vozidlem Slovenskem, Maďarskem a Rakouskem. Jak stanovit výši náhrady výdajů za spotřebované hmoty za zahraniční část pracovní cesty, když doložil doklad o ceně pohonné hmoty pouze z Maďarska?
Zákoník práce nestanoví, že zaměstnanec musí doložit doklad o ceně PHM ze všech států, kterými projížděl, ani jejich počet v návaznosti na ujetou vzdálenost. Proto ke stanovení výše NPHM za celou zahraniční část pracovní cesty zcela postačuje i jen jeden doklad o ceně PHM ze zahraničí.
Doloží-li zaměstnanec více dokladů o nákupu PHM ze zahraničí, použije se k výpočtu NPHM aritmetický průměr doložených cen (jde-li o ceny v různých měnách, pak po jejich přepočtu na jednu měnu).
Jestliže zaměstnanec v zahraničí PHM nenakupoval, vypočte se NPHM cenou PHM z dokladu o jejím nákupu v České republice nebo průměrnou cenou příslušného druhu PHM uvedenou v platné vyhlášce MPSV.
 
5. Náhrada výdajů za ubytování
Zaměstnavatel by měl způsob ubytování zaměstnance na pracovní cestě stanovit při vyslání zaměstnance na pracovní cestu (např. ve vnitřní směrnici, na tiskopisu cestovní příkaz apod.). Může to být určení, ve kterém anebo v jakém druhu ubytovacího zařízení se může zaměstnanec ubytovat, do jak vysoké částky za ubytování apod. Jestliže zaměstnavatel žádné podmínky neurčí, je způsob ubytování na zaměstnanci a zaměstnavatel musí skutečné výdaje za ubytování uhradit bez ohledu na jejich výši.
Jestliže zaměstnanec výdaje na ubytování dokladem neprokáže, může mu zaměstnavatel, podle § 185 zákoníku práce, poskytnout náhradu v jím uznané výši, která odpovídá stanoveným podmínkám pro ubytování na příslušné pracovní cestě.
Pokud zaměstnanec v průběhu pracovní cesty navštívil v souladu s podmínkami uvedenými v § 161 zákoníku práce člena rodiny v jeho bydlišti nebo jiném předem dohodnutém místě, uhradí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování v místě, kam byl vyslán na pracovní cestu, po dobu návštěvy člena rodiny pouze v případě, že si toto ubytování musel, vzhledem k podmínkám pracovní cesty anebo ubytovacích služeb, zachovat.
 
6. Zvýšené stravovací výdaje – stravné
Při tuzemské pracovní cestě přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné podle doby trvání příslušné pracovní cesty v kalendářním dni, a to
nejméně
ve výši uvedené v § 163 odst. 1 zákoníku práce upravené pro příslušné období vyhláškou MPSV. Zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře může poskytovat zaměstnanci stravné v rámci rozpětí uvedeného v § 176 odst. 1 zákoníku práce upraveného pro příslušný rok vyhláškou MPSV.
Pokud zaměstnavatel nejpozději před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného nesjedná nebo neurčí, přísluší zaměstnanci stravné v minimální výši (spodní hranici rozpětí) uvedené ve vyhlášce MPSV. Poskytne-li zaměstnavatel v podnikatelské sféře zaměstnanci stravné vyšší, než je horní sazba příslušného rozpětí platného pro státní a příspěvkovou sféru, je rozdíl částkou, která je příjmem zaměstnance zdaňovaným podle § 6 ZDP a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Stravné se stanoví vždy
za každou pracovní cestu a každý kalendářní den této cesty samostatně
, a to i v případech několika pracovních cest uskutečněných v kalendářním dni. Výjimkou jsou
tuzemské pracovní cesty spadající do dvou kalendářních dnů
, tj. pracovní cesty, jejichž doba trvání překračuje jednu půlnoc. V případě takových pracovních cest se podle § 163 odst. 4 zákoníku práce upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dni, je-li to pro zaměstnance výhodnější. To znamená, že v tomto případě musí být stravné zjištěno dvojím způsobem, a to jako součet stravného zjištěného za každý kalendářní den této tuzemské pracovní cesty samostatně a stravné za celkovou dobu jejího trvání. Vyšší z obou částek je pak stravné, které zaměstnanci přísluší.
Na poskytnutí stravného
při pracovní cestě trvající 5 a více hodin
má zaměstnanec
zákonný nárok
. Tohoto nároku se nemůže zbavit, a to ani svým písemným prohlášením před pracovní cestou, po pracovní cestě, ani závazkem v pracovní anebo jiné smlouvě. Podle § 346c zákoníku práce totiž
zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu
mimo jiné náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, tj.
cestovní náhrady
. Promlčecí doba případného uplatnění stravného na zaměstnavateli je (tak jako u ostatních cestovních náhrad) podle § 101 občanského zákoníku tříletá.
Je-li zaměstnanec vyslán na
pracovní cestu kratší než 5 hodin
a na této cestě se nemůže stravovat obvyklým způsobem, může mu zaměstnavatel podle ustanovení § 176 odst. 2 zákoníku práce poskytnout na základě svého rozhodnutí stravné ve výši horní hranici rozpětí stravného platného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin.
 
Bezplatné poskytnutí stravy na pracovní cestě
Bylo-li zaměstnanci, bez jeho finančního přispění, poskytnuto během pracovní cesty jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře,
přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné snížené
, a to podle § 163 odst. 2 zákoníku práce
za každé bezplatně poskytnuté jídlo
při pracovní cestě trvající:
*
5 až 12 hod.
o hodnotu
70 %
stravného,
*
déle než 12 hod. a max. 18 hod.
až o
hodnotu
35 %
stravného,
*
déle než 18 hod.
až o
hodnotu
25 %
stravného.
Jestliže zaměstnavatel nesjedná nebo neurčí nižší než uvedenou maximální hodnotu snížení stravného za jedno bezplatně poskytnuté jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené o uvedenou
maximální hodnotu za jedno
takové
jídlo
.
Zaměstnanci
ve státní a příspěvkové sféře přísluší
podle § 176 odst. 3 zákoníku práce při bezplatně poskytnutém jídle
vždy stravné snížené za každé bezplatně poskytnuté jídlo
, a to při pracovní cestě trvající:
*
5 až 12 hod.
o
hodnotu
70 %
stravného,
*
déle než 12 hod. a max. 18 hod.
o
hodnotu
35 %
stravného,
*
déle než 18 hod.
o
hodnotu
25 %
stravného.
Kromě toho je v § 176 odst. 4 zákoníku práce stanoveno, že zaměstnanci
stravné nepřísluší
, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:
a)
5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b)
12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Toto ustanovení se zdá být nadbytečné, protože např. při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin a dvou bezplatně poskytnutých jídlech činí podle § 176 odst. 3 zákoníku práce snížení stravného více než 100 % a stravné tedy zaměstnanci nelze poskytnout.
Postup stanovený zákoníkem práce pro zaměstnance zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře má
značný význam i pro podnikatelskou sféru
, neboť jestliže zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytne zaměstnanci
stravné vyšší, než za stejných podmínek přísluší zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře, je rozdíl předmětem daně z příjmů
ze závislé činnosti zaměstnance [viz § 6 odst. 7 písm. a) ZDP] a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Je tedy otázka, zda možnost nižšího snížení stravného v podnikatelské sféře, než o maximální míru, má smysl.
Za bezplatné poskytnutí stravy se považuje poskytnutí stravy zaměstnanci kýmkoliv (nejen bezprostředně zaměstnavatelem), tj. např. také obchodním partnerem při společném jednání apod. Poskytnutí jiné formy jídla než snídaně, oběda anebo večeře (druhé večeře), tj. např. občerstvení ať zaměstnavatelem, přepravní společností ve veřejném dopravním prostředku (v letadle, vlaku, na lodi, není-li např. deklarováno jako oběd) anebo jinou osobou, není důvodem pro snížení stravného.
Příkladem bezplatně poskytnuté stravy na pracovní cestě je např. případ, kdy příslušné jídlo (snídaně, oběd, večeře) je
nedílnou součástí poskytované služby
, např. snídaně je, podle kalkulace ubytovatele, součástí ceny za ubytování (ubytování se neposkytuje bez snídaně). Tuto skutečnost je povinen uvést zaměstnanec vždy při vyúčtování cestovních náhrad, zpravidla je i zřejmá z popisu poskytovaných služeb, faktury či jiného dokladu o úhradě ubytování (bývá to uvedeno i na www stránkách příslušného ubytovacího zařízení). Přitom není rozhodující, zda na dokladu je uvedena hodnota uvedeného jídla nebo tam uvedena není. I v případě, že skutečná hodnota jídla přesahuje výši stravného, snižuje se stravné ve stanoveném procentním rozsahu. Rozdíl mezi hodnotou bezplatně poskytnutého jídla a skutečně přiznaného stravného nezvyšuje základ daně z příjmů ze závislé činnosti, neboť podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP není hodnota stravování poskytnutá zaměstnavatelem na pracovní cestě zdanitelným příjmem zaměstnance.
Příklady
Zaměstnanec v průběhu kalendářního dne odjel z místa svého pravidelného pracoviště v 8.00 hod. vykonat práci do jiného místa a zpět se vrátil v 13.10 hod. Tentýž den odjel z pravidelného pracoviště vykonat práci do jiného místa ještě ve 14.20 hod. a zpět se vrátil v 19.40 hod. Jaké stravné mu přísluší?
Zaměstnanec v tomto kalendářním dni vykonal dvě samostatné pracovní cesty. Za první cestu trvající 5 hodin 10 minut mu přísluší podle vnitřní směrnice stravné ve výši např. 70 Kč a za druhou pracovní cestu trvající 5 hodin 20 minut také 70 Kč. Sčítat doby trvání jednotlivých pracovních cest je nesprávné.
Na jaké stravné má zaměstnanec nárok, když jeho pracovní cesta trvala od 13.00 hod. do 4.00 hod. ráno druhý den?
Podle ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce se, pokud je to pro zaměstnance výhodnější, upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty spadající do dvou kalendářních dnů. Vzhledem k tomu je nutno vypočíst stravné za každý den samostatně a za celkovou dobu trvání dvoudenní pracovní cesty. Poskytuje-li zaměstnavatel při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stravné např. ve výši 70 Kč, při pracovní cestě trvající více než 12 hodin až 18 hodin např. ve výši 100 Kč a při cestě trvající déle než 18 hodin např. ve výši 170 Kč, stanoví se stravné, které zaměstnanci v uvedeném případě přísluší takto:
*
za dobu trvání pracovní cesty první den 11 hodin činí stravné 70 Kč, za 4 hodiny druhý den stravné nepřísluší,
*
za celkovou dobu trvání pracovní cesty 11 + 4 = 15 hodin činí stravné 100 Kč.
Vzhledem k uvedenému přísluší zaměstnanci stravné ve výši 100 Kč.
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům při pracovních cestách podle vnitřní směrnice stravné podle doby trvání pracovní cesty ve výši 70 Kč – 100 Kč – – 170 Kč. Ve vnitřní směrnici ani před pracovní cestou nerozhodl o krácení stravného. Postupoval správně, když zaměstnanci při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin, na které mu byla bezplatně poskytnuta snídaně, oběd a večeře, poskytl stravné ve výši 170 Kč?
Do konce roku 2011 tak zaměstnavatel v podnikatelské sféře mohl postupovat. Po novele zákoníku práce k 1. 1. 2012 by tak ale již postupovat neměl, protože pokud tak učiní, bude část takto poskytnutého stravného jeho nedaňovým nákladem a u zaměstnance předmětem přidanění a odvodů povinného pojistného. Od roku 2012 totiž zákoník práce stanoví, že v případě bezplatně poskytnutého jídla na pracovní cestě přísluší zaměstnanci stravné snížené, což také z pohledu § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP znamená, že při nesnížení stravného nejde o postup v souladu se zákoníkem práce a jde tedy o daňově neuznatelný náklad. Kromě toho je podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP rozdíl proti stravnému, které za stejných podmínek přísluší zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře, předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a dále týž rozdíl vstupuje do vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
V uvedeném případě zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře přísluší za stejných podmínek stravné 170 Kč snížené o 3 x 25 %, tj. 42,50 Kč. Rozdíl, o který zaměstnavatel zaměstnanci poskytl stravné vyšší, tj. 170 - 42,50 = 127,50 Kč, je u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, vstupuje do vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Kromě toho zaměstnavatel postupoval v rozporu se zákoníkem práce a při nestanovení způsobu snížení stravného za bezplatně poskytnutá jídla nesnížil stravné způsobem stanoveným v § 163 odst. 3 zákoníku práce, je tento rozdíl, tj. v uvedeném případě 127,50 Kč, nedaňovým nákladem zaměstnavatele.
 
7. Nutné vedlejší výdaje
Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu
vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou
, v prokázané výši. Nemůže-li zaměstnanec jejich výši prokázat, přísluší mu náhrada ve výši odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty.
Nutným vedlejším výdajem mohou být (ale nemusí být vždy) např.:
*
výdaje za telefonní hovory související s výkonem práce,
*
vstupné na výstavu, je-li prohlídka výstavy součástí pracovní cesty,
*
poplatek za parkování vozidla použitého s vědomím zaměstnavatele na pracovní cestě,
*
úhrada dálničního poplatku,
*
poplatky za použití silnic a tunelů v zahraničí,
*
připojištění sedadel a zavazadel (i do zahraničí),
*
poplatek za úschovu zavazadel,
*
poplatek za nadměrnou váhu zavazadla při letecké přepravě,
*
pojištění léčebných výloh zaměstnanců při zahraničních pracovních cestách,
*
poplatek za směnu zálohy nebo její části v zahraničí na měnu příslušného státu apod.
Nutným vedlejším výdajem nemohou být
výdaje soukromého charakteru
, jako např. pokuta za rychlou jízdu či špatné parkování, úhrada konzumace z minibaru v hotelovém pokoji apod. Při rozhodování o těchto výdajích je však nutno postupovat vysoce individuálně, zejména s ohledem na obsah pracovní činnosti a podmínky konání pracovní cesty.
Příklad
Zaměstnanec v prosinci zakoupil na své vozidlo roční dálniční známku. V dubnu toto vozidlo na základě žádosti zaměstnavatele použil na pracovní cestě. Je dálniční poplatek nebo jeho poměrná část nutným vedlejš
ím výdajem?
Nutným vedlejším výdajem je každý výdaj, který zaměstnavatel musel vynaložit a prokazatelně vynaložil v souvislosti s příslušnou pracovní cestou. Protože zaměstnanec v uvedeném případě nezaplatil dálniční poplatek za své vozidlo v souvislosti s uvedenou pracovní cestou, není uhrazená částka, ani její poměrná část, nutným vedlejším výdajem. Zaměstnanec totiž v souvislosti s pracovní cestou uvedený výdaj, ani jeho poměrnou část, nevynaložil.
 
8. Stravné a zahraniční stravné při zahraniční pracovní cestě
Zpravidla každá zahraniční pracovní cesta má
tuzemskou a zahraniční část
. Pro vznik nároku zaměstnance na náhrady vypočítávané v cizí měně je rozhodující
doba přechodu státní hranice
ČR a při letecké přepravě doba odletu z ČR a příletu letadla do ČR. Je
povinností zaměstnance
při vyúčtování pracovní cesty
uvést skutečný čas přechodu státní hranice
, neboť jinak nelze určit správnou výši příslušných náhrad, zejména pak tuzemského a zahraničního stravného. Z ustanovení zákoníku práce, která upravují výpočet výše zahraničního stravného, je zřejmé, že při zahraniční pracovní cestě, při které zaměstnanec byl v průběhu kalendářního dne ve více než jednom cizím státě, musí uvést také okamžiky přechodu státních hranic mezi jednotlivými státy.
 
8.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě
Podle § 166 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu trvání tuzemské části zahraniční pracovní cesty také tuzemské stravné. Při stanovení jeho výše se postupuje podle § 163 zákoníku práce, tj. tak, jako při tuzemské pracovní cestě. Od 1. 1. 2012 se však již nepoužije ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce a tuzemské
stravné při zahraniční pracovní cestě se stanoví vždy za každou pracovní cestu a každý kalendářní den příslušné zahraniční pracovní cesty samostatně
, přičemž doby před výjezdem z ČR a po návratu do ČR v tomtéž kalendářním dni se sčítají. K době rozhodné pro stanovení výše tuzemského stravného, tj. k době trvání tuzemské části této zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni, se podle § 170 odst. 4 zákoníku práce připočítává doba trvání příslušné zahraniční pracovní cesty, za kterou zaměstnanci zahraniční stravné podle § 170 odst. 3 zákoníku práce nepřísluší.
Přestože se stravné vypočítává relativně samostatně, jde o součást vyúčtování příslušné zahraniční pracovní cesty a tuzemská část se tedy nevyúčtovává samostatně.
 
8.2 Zahraniční stravné
Zpravidla každá zahraniční pracovní cesta má
tuzemskou a zahraniční část
. Výše stravného a zahraničního stravného se stanoví samostatně podle pravidel platných pro příslušnou část cesty. Rozdíl je zejména v tom, že stravné se stanoví vždy za každou pracovní cestu a každý kalendářní den příslušné pracovní cesty samostatně, kdežto zahraniční stravné se stanoví vždy za kalendářní den, a to i při více zahraničních pracovních cestách v jednom dni. To znamená, že i v případě, kdy zaměstnanec uskutečnil v jednom dni více zahraničních pracovních cest, přísluší mu za všechny tyto cesty v kalendářním dni „jedno“
zahraniční stravné
stanovené
podle doby strávené příslušný kalendářní den v zahraničí celkem.
Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu, protože tato doba (až 59 minut) se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítává k její tuzemské části a s dobou strávenou v tomtéž kalendářním dni v zahraniční při jiné pracovní cestě se nesčítá.
Pro určení výše zahraničního stravného je rozhodující:
*
zda zaměstnanci v daném kalendářním dni vzniklo právo na tuzemské stravné,
*
doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a
*
základní sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle.
Konkrétní výše zahraničního stravného, která zaměstnanci za kalendářní den přísluší, se určí postupem uvedeným v § 170 odst. 3 zákoníku práce, který s účinností od 1. 1. 2012 zní takto:
"Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle § 163 nebo 176. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje."
Na uplatňování tohoto ustanovení existuje několik názorů. Zásadní rozdíl mezi nimi je v posouzení vlivu vzniku práva na tuzemské stravné na výši zahraničního stravného v tomtéž kalendářním dni. Kromě toho dikce uvedeného ustanovení obsahuje i několik pojmů, jejichž obsah je nutno aplikovat skutečně tak, jak jsou v tomto ustanovení uvedena.
Podle mého názoru je ve smyslu § 170 odst. 3 zákoníku práce nutno rozdělit určení výše zahraničního stravného na dvě části, a to na případy, kdy zaměstnanci v daný kalendářní den vzniklo právo na tuzemské stravné a kdy mu právo na tuzemské stravné nevzniklo - viz tabulka.
 +---------------------------------------------------------------+ |             Kalendářní den            | +------------------------------+--------------------------------+ |  Počet hodin v zahraničí  |    Zahraniční stravné    | +------------------------------+--------------------------------+ | Za cestu na území ČR vzniklo právo na stravné         | | déle než 5 hod.       | 1/3 základní sazby       | | 5 hod. a méně        | zahraniční stravné nepřísluší | +------------------------------+--------------------------------+ | Za cestu na území ČR právo na stravné nevzniklo        | | méně než 1 hod.       | zahraniční stravné nepřísluší | | 1 až 12 hod.         | 1/3 základní sazby       | | déle než 12 hod. až 18 hod. | 2/3 základní sazby*)      | | déle než 18 hod.       | plná základní sazba*)     | +------------------------------+--------------------------------+ *) Podle MPSV i při vzniku práva na stravné za cestu na území   České republiky.
Podle názoru MPSV nemá vznik práva na tuzemské stravné žádný vliv na výši zahraničního stravného při době strávené v zahraniční déle než 12 hodin (tj. i déle než 18 hodin) a zaměstnanci v takovém případě vždy přísluší zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby nebo plné základní sazby zahraničního stravného.
Z ustanovení § 170 odst. 3 zákoníku práce podle mého názoru ale nevyplývá, že by se vznik práva na tuzemské stravné týkal pouze zahraničního stravného za dobu strávenou v zahraničí 1 až 12 hodin. To, že je v první větě § 170 odst. 3 zákoníku práce uvedeno, že při době strávené v zahraniční déle než 18 hodin, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby, ještě neznamená, že není nutno vzít v úvahu také to, že pokud vznikne zaměstnanci právo na tuzemské stravné a doba strávená v zahraničí je delší než 5 hodin, přísluší mu zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby. To se vzájemně nevylučuje, právě naopak. Pokud tedy vznikne zaměstnanci v kalendářním dni za cestu na území České republiky právo na stravné, přísluší mu kromě tuzemského stravného zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby nebo mu zahraniční stravné nepřísluší. Je to tvrdší způsob, než uvádí např. MPSV ve svých odpovědích na dotazy, z hlediska daně z příjmů je však nenapadnutelný.
Nicméně protože v pochybnostech se ve smyslu § 1a písm. a) zákoníku práce příslušné ustanovení aplikuje ve prospěch zaměstnance, lze zřejmě postupovat i tak, že vznik práva na tuzemské stravné má v příslušném kalendářním dni vliv na zahraniční stravné pouze při době strávené v zahraničí 1 až 12 hodin a při době strávené v zahraničí déle než 12 hodin nikoliv. To znamená, že při době strávené v zahraničí déle než 12 až 18 hodin činí zahraniční stravné vždy 2/3 základní sazby zahraničního stravného a při době strávené v zahraničí déle než 18 hodin vždy plnou základní sazbu zahraničního stravného, i když zaměstnanci kromě toho případně přísluší i tuzemské stravné, a je mu tak poskytnuto stravné a zahraniční stravné na celkem 4 jídla.
 
Vznik práva na stravné za cestu na území České republiky
Z dikce „vznik práva na stravné podle § 163 nebo 176“ a „za cestu na území České republiky“, není na první pohled jednoznačně zřejmé, zda jde o vznik práva na tuzemské stravné za příslušnou zahraniční pracovní cestu nebo i za jinou zahraniční pracovní cestu nebo i tuzemskou pracovní cestu uskutečněnou během téhož kalendářního dne a zda zaměstnanci vzniká na tuzemské stravné právo, i když mu podle § 176 odst. 4 zákoníku práce nepřísluší.
Pro správné řešení tohoto problému je potřeba si uvědomit, že tuzemské
stravné
zaměstnanci
přísluší vždy za každou konkrétní pracovní cestu
(např. při dvou pracovních cestách v kalendářním dni se stravné zjišťuje za každou pracovní cestu zvlášť), kdežto
zahraniční stravné přísluší
zaměstnanci
za kalendářní den
bez ohledu na to, kolik zahraničních pracovních cest v tomto dni uskutečnil (např. při dvou zahraničních pracovních cestách v jednom dni se výše zahraničního stravného stanoví za obě cesty dohromady, ale tuzemské stravné za každou zahraniční pracovní cestu zvlášť). Dále je nutno vyřešit, jak je to se vznikem práva na stravné, když zaměstnanci přísluší
stravné při cestě trvající alespoň 5 hodin
, ale v případě, že jsou mu na této cestě poskytnuta bezplatně 2 jídla, stravné mu podle § 176 odst. 4 zákoníku práce
nepřísluší
.
Podle mého názoru nelze vyslovit jiný závěr, než že „vznikem práva na stravné za cestu na území ČR“ je nutno rozumět případ, kdy zaměstnanci
vznikne během kalendářního dne právo na tuzemské stravné
, a to
za příslušnou zahraniční pracovní cestu, za jinou zahraniční pracovní cestu nebo za tuzemskou pracovní cestu uskutečněnou v tomtéž kalendářním dni
, tj. za kteroukoliv pracovní cestu uskutečněnou v daném kalendářním dni. Přitom právo na stravné vzniká, je-li zaměstnanec na pracovní cestě
v tuzemsku
alespoň 5 hodin, ať mu stravné přísluší v plné výši, snížené za bezplatně poskytnuté jídlo nebo mu, např. při dvou, třech nebo více bezplatně poskytnutých jídlech, nepřísluší. Je třeba také dodat, že v případě, kdy doba zahraniční části pracovní cesty v kalendářním dni trvá méně než 1 hodinu, za kterou zahraniční stravné nepřísluší a která se připočítává k tuzemské části pracovní cesty v tomto kalendářním dni a může tak i případně ovlivnit vznik práva zaměstnance na stravné, není případem, kdy zaměstnanci vzniklo právo na stravné za cestu na území České republiky (viz dále uvedený příklad), neboť jde o dobu cesty v zahraničí. Pro úplnost je třeba uvést také to, že při poskytnutí stravného podle ustanovení § 176 odst. 2 zákoníku práce nejde o vznik práva na stravné, přestože ho zaměstnavatel zaměstnanci poskytne.
Je třeba také zdůraznit, že za
vznik práva na
tuzemské
stravné
za cestu na území České republiky je nutno považovat i takový případ, kdy zaměstnanec stravné za uskutečněnou pracovní cestu trvající alespoň 5 hodin neuplatnil (nevypsal si např. cestovní příkaz a cestovní náhrady nevyúčtoval) nebo mu nebylo poskytnuto. Není ani podstatné, zda zaměstnanci za příslušnou tuzemskou část pracovní cesty nebude při bezplatně poskytnutém jídle stravné příslušet (viz § 176 odst. 4 zákoníku práce). Rozhodující tedy je, že zaměstnanci právo na stravné vzniklo. Výše stravného, která mu bude poskytnuta, není podstatná. Zda a jak dlouho byl zaměstnanec na pracovní cestě v tuzemsku, lze při správné evidenci přítomnosti zaměstnance na pracovišti zpravidla vždy zjistit. Využít je možno i záznamů o provozu služebního vozidla apod.
Doba, za kterou zaměstnanci
podle § 170 odst. 3 zákoníku práce
zahraniční stravné nepřísluší
, se podle § 170 odst. 4 zákoníku práce připočítává k době rozhodné pro stanovení výše tuzemského stravného, tj.
k tuzemské části příslušné zahraniční pracovní cesty
v daném kalendářním dni.
Podle ustanovení § 170 odst. 2 zákoníku práce se při stanovení výše zahraničního stravného použije
základní sazba stanovená pro ten stát, ve kterém zaměstnanec strávil v kalendářním dni nejvíce času
. To znamená, že kromě doby přechodu státní hranice ČR má významnou roli také okamžik přechodu státních hranic mezi ostatními státy. Tyto doby přechodu státních hranic musí zaměstnanec zaměstnavateli oznámit nejpozději při vyúčtování cestovních náhrad. Jinak nelze správně určit výši tuzemského ani zahraničního stravného.
Základní
(denní)
sazby zahraničního stravného
v cizí měně stanoví pro příslušné státy každoročně vyhláškou Ministerstvo financí. Tam uvedené sazby jsou pro zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře závazné, vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům, však lze určit zahraniční stravné do výše, která přesahuje základní sazbu až o 15 %.
Zaměstnavatel
v podnikatelské sféře
může základní sazby uvedené ve vyhlášce Ministerstva financí snížit až o 25 % (u posádek plavidel vnitrozemské plavby až o 50 %), příp. je zvýšit, přičemž pro zvýšení této sazby není stanovena horní hranice. Také v tomto případě by si ale měl zaměstnavatel být vědom zákazu diskriminace (§ 16 zákoníku práce). Jestliže zaměstnavatel zvyšuje (resp. snižuje) základní sazbu, musí ji zaokrouhlit na celé jednotky příslušné cizí měny.
Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci
zahraniční stravné vyšší
, než za stejných podmínek přísluší zaměstnanci zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře, je podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP příslušný rozdíl u zaměstnance příjmem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti. Stejná částka je také součástí vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší
po dobu návštěvy člena rodiny, po dobu dohodnutého přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance a v případě, kdy je zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu do svého místa bydliště, a to po jinou dobu, než je doba cesty do místa bydliště a zpět a doba výkonu práce.
 
8.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle
Bylo-li zaměstnanci v průběhu zahraniční části pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo,
přísluší
mu
zahraniční stravné snížené
, příp. mu stravné nepřísluší.
Stejně jako u tuzemské pracovní cesty, považuje se za
bezplatně poskytnuté jídlo
každé jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře (případně i druhá večeře), které bylo zaměstnanci poskytnuto zaměstnavatelem, jinou organizací, obchodním partnerem nebo jinou osobou a které zaměstnanec ze svých prostředků nezakoupil ani na ně finančně nepřispěl.
Při bezplatně poskytnutém jídle v tuzemsku i zahraničí se snižuje samostatně stravné tuzemské a samostatně zahraniční stravné, a to podle počtu bezplatně poskytnutých jídel během příslušné části pracovní cesty.
 
Snížení zahraničního stravného ve státní a příspěvkové sféře
Podle ustanovení § 179 odst. 3 zákoníku práce
přísluší
zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře
za každé bezplatně poskytnuté jídlo zahraniční stravné snížené
:
*
o 70 %
zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,
*
o 35 %
zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby,
*
o 25 %
zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Při více než jednom bezplatně poskytnutém jídle se uvedená procenta sčítají, tzn. že např. při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin a třech bezplatně poskytnutých jídlech, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené o 3 x 25 %, tj. o 75 %.
Současně zákoník práce v § 179 odst. 4 stanoví, že zahraniční stravné zaměstnanci
nepřísluší
, byla-li mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:
a)
5 až 12 hodin, poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b)
12 až 18 hodin, poskytnuta 3 bezplatná jídla.
 
Snížení zahraničního stravného v podnikatelské sféře
Zaměstnanci zaměstnavatele v podnikatelské sféře přísluší podle § 170 odst. 5 zákoníku práce
za každé bezplatně poskytnuté jídlo zahraniční stravné snížené
:
*
až o
hodnotu
70 %
zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,
*
až o
hodnotu
35 %
zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby,
*
až o
hodnotu
25 %
zahraničního stravného jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Také v tomto případě se při více než jednom bezplatně poskytnutém jídle stanovená snížení sčítají.
Jestliže zaměstnavatel nejpozději před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu
nesjedná nebo neurčí
snížení zahraničního stravného o nižší než uvedenou maximální míru,
přísluší
zaměstnanci
zahraniční stravné snížené o uvedenou
příslušnou
nejvyšší hodnotu
, tj. o 70 %, 35 %, příp. 25 % za jedno bezplatně poskytnuté jídlo.
Poskytne-li ale zaměstnavatel zaměstnanci
zahraniční stravné vyšší
, než za stejných podmínek přísluší zaměstnanci zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře, tj.
nesníží-li zahraniční stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo o maximální míru
, je
rozdíl předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance
a také
součástí vyměřovacího základu
pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Nesníží-li
zaměstnanci zahraniční stravné
vůbec
, je rozdíl
nedaňovým nákladem zaměstnavatele
.
Příklady
Zaměstnanec odjel v pondělí na zahraniční pracovní cestu na Slovensko a vracel se v úterý. Na území ČR strávil při cestě tam 3 hodiny a druhý den při cestě zpět také 3 hodiny, což je celkem více než 5 hodin. Má při vyúčtování zahraniční pracovní cesty právo také na tuzemské stravné? Sčítá se doba cesty v ČR za oba dny?
Za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty přísluší zaměstnanci tuzemské stravné. Vyplývá to z § 166 odst. 1 zákoníku práce. Od 1. 1. 2012 se ale při zjištění jeho výše již nepoužije ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce, které upravuje postup při stanovení tuzemského stravného při pracovních cestách spadajících do dvou kalendářních dnů.
Doby před přechodem hranice a po přechodu hranice při cestě zpět v jednom kalendářním dni se sčítají. Při vícedenní zahraniční pracovní cestě se tuzemské stravné stanoví za každý kalendářní den příslušné zahraniční pracovní cesty zvlášť.
V uvedeném případě tedy zaměstnanci tuzemské stravné za první ani za druhý den pracovní cesty nepřísluší.
Zaměstnanec odjel v 7.00 hod. na zahraniční pracovní cestu do Rakouska, přičemž hranice ČR překročil ve 12.45 hod. Jaké stravné a zahraniční stravné mu za tento první kalendářní den zahraniční pracovní cesty přísluší?
Nejdříve je nutno zjistit, zda zaměstnanci vzniklo právo na tuzemské stravné. Za tuzemskou část této zahraniční pracovní cesty trvající 5 hodin 45 minut vzniklo zaměstnanci právo na stravné ve výši 64 až 76 Kč (podle vnitřní směrnice).
Protože zaměstnanci v tomto kalendářním dni vzniklo právo na tuzemské stravné a doba strávená v zahraničí byla tento den delší než 5 hodin, přísluší mu zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby platné pro Rakousko, tj. 1/3 ze 45 EUR = 15 EUR.
Zaměstnanec byl na tuzemské pracovní cestě od 7.00 do 12.10 hod. V 18.00 hod. nastoupil na delší zahraniční pracovní cestu do Rakouska, hranice ČR překročil ve 20.30 hod. Jaké stravné a zahraniční stravné mu za tento kalendářní den přísluší?
Za tuzemskou pracovní cestu přísluší zaměstnanci stravné ve výši 64 až 76 Kč, např. podle vnitřní směrnice 70 Kč.
Protože zaměstnanci vzniklo v tomto kalendářním dni právo na stravné za uvedenou tuzemskou pracovní cestu a doba strávená tento den v zahraničí nebyla delší než 5 hodin, zahraniční stravné mu nepřísluší. Doba, za kterou zahraniční stravné nepřísluší (3 hodiny 30 minut), se však podle § 170 odst. 4 zákoníku práce připočítává k tuzemské části dané zahraniční pracovní cesty (2 hodiny 30 minut) v tomtéž kalendářním dni a zaměstnanci za součet těchto dob (tj. 6 hodin) přísluší tuzemské stravné, což v uvedeném případě je také 70 Kč.
Zaměstnanci tak tento den přísluší za tuzemskou pracovní cestu stravné 70 Kč a za zahraniční pracovní cestu také tuzemské stravné 70 Kč, zahraniční stravné mu nepřísluší.
Zaměstnanec vykonal v kalendářním dni dvě zahraniční pracovní cesty. Při první cestě překročil hranice ČR za 2 hodiny od nástupu na pracovní cestu, v zahraničí byl 3 hodiny a při cestě zpět mu od překročení hranic trvala cesta na pravidelné pracoviště opět 2 hodiny. Při druhé zahraniční pracovní cestě tento den mu cesta na hranice trvala 3 hodiny, v zahraničí byl 2 hodiny a cesta z hranic zpět mu trvala 2 hodiny. Jaké stravné a zahraniční stravné m
u přísluší?
Při první cestě trvala tuzemská část pracovní cesty 2 + 2 = 4 hodiny, za což právo na stravné nevzniká, při druhé pracovní cestě 2 + 3 = 5 hodin a právo na stravné zaměstnanci vzniklo.
V zahraničí strávil zaměstnanec tento den celkem 5 hodin, což není déle než 5 hodin a právo na zahraniční stravné mu podle § 170 odst. 3 zákoníku práce tak nevzniklo.
Protože zaměstnanci nevzniklo právo na zahraniční stravné, připočítává se podle § 170 odst. 4 zákoníku práce doba, za kterou mu zahraniční stravné nepřísluší, k době rozhodné pro stanovení výše tuzemského stravného. Zaměstnanci tak u první zahraniční pracovní cesty přísluší tuzemské stravné za 4 + 3 = 7 hodin a u druhé zahraniční pracovní cesty za 5 + 2 = 7 hodin.
Zaměstnanec uskutečnil v kalendářním dni dvě zahraniční pracovní cesty. Při první mu cesta na hranice trvala 2 hodiny, v zahraničí byl 30 minut a cesta z hranic zpět do místa pravidelného pracoviště mu trvala 2 hodiny 30 minut. Při druhé zahraniční pracovní cestě mu cesta na hranice trvala 2 hodiny, v zahraničí byl 5 hodin a cesta z hranic zpět mu trvala 1 hodinu. Jaké stravné a zahraniční stravné mu za tento den přísluší?
Tuzemské stravné se stanoví za každou pracovní cestu samostatně. Při první pracovní cestě byl v tuzemsku 2 hodiny + 2 hodiny 30 minut = 4 hodiny 30 minut, za což mu sice stravné nepřísluší, ale protože při této cestě byl v zahraničí dobu kratší než 1 hodina, připočítává se tato doba k tuzemské části pracovní cesty a zaměstnanci tak za tuto pracovní cestu přísluší tuzemské stravné ve výši 64 až 76 Kč (podle rozhodnutí zaměstnavatele).
Tuzemská část druhé pracovní cesty trvala celkem 3 hodiny, za což zaměstnanci právo na tuzemské stravné nevzniká.
Pokud jde o zahraniční stravné, je důležité, zda zaměstnanci tento den vzniklo právo na stravné za cestu na území ČR. Přestože zaměstnanci za první zahraniční pracovní cestu přísluší tuzemské stravné, nevzniklo mu toto stravné za dobu strávenou v ČR, ale za dobu strávenou v ČR a v zahraničí celkem. Pouze za dobu strávenou v ČR mu při této cestě právo na stravné nevzniklo. Ani za dobu trvání tuzemské části druhé zahraniční pracovní cesty zaměstnanci právo na tuzemské stravné nevzniklo a za dobu 5 hodin strávenou v zahraničí mu tak přísluší zahraniční stravné ve výši 1/3 příslušné základní sazby zahraničního stravného.
Zaměstnanec byl na zahraniční pracovní cestě v Rakousku, při které mu přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby. V Rakousku mu byl bezplatně poskytnut oběd. Jak se bude postupovat v případě, že zaměstnavatel snížil sazbu zahraničního stravného pro Rakousko o 10 %, a když za jedno bezplatně poskytnuté jídlo snižuje zahraniční stravné o 5 %?
Snížená základní sazba zahraničního stravného pro Rakousko činí po snížení o 10 % podle rozhodnutí zaměstnavatele po zaokrouhlení na celé částky cizí měny 41 EUR.
Za uvedenou zahraniční pracovní cestu přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby (snížené zaměstnavatelem o 10 %). Za jedno bezplatně poskytnuté jídlo se snižuje podle rozhodnutí zaměstnavatele zahraniční stravné o 5 % a snížené zahraniční stravné tak činí 38,95 EUR.
Tato částka bude sice daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele, ale rozdíl proti zahraničnímu stravnému, které za stejných podmínek přísluší zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře, bude zdanitelným příjmem zaměstnance a součástí povinných odvodů pojistného.
Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře by za stejnou pracovní cestu příslušelo zahraniční stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného, kterou tento zaměstnavatel upravit nemůže, tj. ve výši 45 EUR, snížené za jedno bezplatně poskytnuté jídlo o 25 %, tj. 33,75 EUR.
Rozdíl, tj. 38,95 - 33,75 = 5,20 EUR musí zaměstnavatel zaměstnanci přidanit ke mzdě a zahrnout do vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
 
9. Kapesné
Zaměstnavatel
v podnikatelské sféře
může podle § 166 odst. 2 zákoníku práce poskytnout při zahraniční pracovní cestě svému zaměstnanci i jiné cestovní náhrady než uvedené v odstavci 1, tzn. že mu
může poskytnout
také
kapesné
. Není přitom zákoníkem práce (až na zákaz diskriminace) nijak omezen, a jakákoliv výše kapesného poskytnutá zaměstnanci je u uvedeného zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Bude-li však
kapesné vyšší, než může zaměstnanci za stejných podmínek poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře
, bude podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP rozdíl příjmem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zaměstnance. Stejná částka bude také součástí vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Zaměstnavatel
ve státní a příspěvkové sféře může
podle ustanovení § 180 zákoníku práce poskytovat zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě
kapesné
až do výše
40 % zahraničního stravného
stanoveného podle § 170 odst. 3 a § 179 zákoníku práce.
Dikce § 180 zákoníku práce nedoznala k 1. 1. 2012 žádné změny, z čehož někteří vyvozují, že se kapesné i nadále vypočítává stejně jako do konce roku 2011, tj. ze zahraničního stravného bez vlivu bezplatně poskytnutého jídla, tj. bez jeho krácení (snížení) za bezplatně poskytnuté jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře. Stejně to posuzuje i MPSV, když v odpovědích na dotazy ke kapesnému uvádí, cituji:
"Zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce je nadále oprávněn poskytnout zaměstnanci kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz. § 170 odst. 3), tedy před jeho případným krácením při poskytnutí bezplatného jídla. Do stejné maximální výše je třeba posuzovat kapesné, poskytnuté zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, za příjem, který nepodléhá dani z příjmů ani odvodům pojistného. V § 180 zákoníku práce bohužel nedopatřením zůstal odkaz na celý § 179, ačkoliv byl doplněn o nové odstavce 3 a 4, které se pro účely kapesného nepoužijí, stejně jako § 170 odst. 5." Konec citátu.
Podle mého názoru je takový postup (odpověď MPSV) v rozporu se zákonem, protože v ustanovení § 180 zákoníku práce je jednoznačně uvedeno, že „zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci podle § 170 odst. 3 a § 179“. To znamená zjištěného s použitím celého § 179 zákoníku práce, který byl s účinností od 1. 1. 2012 doplněn o
povinné snížení zahraničního stravného při bezplatně poskytnutém jídle
. Odkaz na to, že se nepoužije § 170 odst. 5 zákoníku práce je zavádějící, protože toto ustanovení se v případě státní a příspěvkové sféry nepoužívá vůbec (viz § 179 odst. 1 zákoníku práce). Zcela jiná situace by byla, pokud by v § 180 bylo uvedeno, že § 179 odst. 3 a 4 se nepoužijí. To tam však uvedeno není. To, že MPSV přiznalo chybu (viz citovaná odpověď MPSV), neznamená, že tím byl změněn zákon. Do změny zákona je tedy nutno postupovat podle současné dikce § 180 zákoníku práce.
Také v zápisu z Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 4. 4. 2012 je v příspěvku č. 362/04.04.12 na základě stanoviska MPSV [podle kterého je ve smyslu § 1a písm. a) zákoníku práce v pochybnostech třeba příslušné ustanovení aplikovat ve prospěch zaměstnance a vznikla-li tedy pochybnost o výši kapesného, kterou lze zaměstnanci poskytnout, je nutné vyjít ze základní zásady zákoníku práce a z účelu kapesného, který se nezměnil] uvedeno, že lze poskytovat zaměstnancům kapesné do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby v zahraničí, nikoliv ze zkráceného zahraničního stravného z důvodu poskytnutého bezplatného jídla.
Podle mého názoru ale v dikci ustanovení § 180 není žádná pochybnost, neboť toto ustanovení zní zcela jednoznačně a je z něho také jednoznačně zřejmé, že zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného (podle § 170 odst. 3 a § 179)
po povinném snížení za bezplatně poskytnuté jídlo
(ne před jeho krácením, jak tomu bylo do konce roku 2011), tj. ze zahraničního stravného, které zaměstnanci za příslušný kalendářní den skutečně přísluší. A pokud zaměstnanci v kalendářním dni zahraniční stravné nepřísluší (viz § 170 odst. 3 a § 179 odst. 4 zákoníku práce), nelze mu za tento den poskytnout ani kapesné.
Kapesné slouží k soukromé potřebě zaměstnance a jeho čerpání zaměstnanec zaměstnavateli nijak neprokazuje.
Příklad
Zaměstnanec uskutečnil zahraniční pracovní cestu do Rakouska, kde první kalendářní den strávil celkem 10 hodin (hranice s Rakouskem překročil ve 14.00 hodin). Zaměstnanci byla bezplatně poskytnuta večeře. Zaměstnavatel snížení zahraničního stravného nestanovil, kapesné podle vnitřní směrnice poskytuje zaměstnancům ve výši 40 % zahraničního stravného. Jaké kapesné bude zaměstnanci za tuto cestu poskytnuto?
Ať zaměstnanci v tomto případě vzniklo nebo nevzniklo právo na tuzemské stravné, činí podle § 170 odst. 3 zákoníku práce zahraniční stravné za 10 hodin strávených v zahraničí (Rakousko) 1/3 ze 45 EUR = 15,00 EUR. Za jedno bezplatně poskytnuté jídlo se snižuje zahraniční stravné stanovené ve výši 1/3 základní sazby o 70 % a činí tak po snížení 4,50 EUR. Kapesné se stanoví ze zahraničního stravného, které zaměstnanci přísluší po snížení za bezplatně poskytnuté jídlo a činí tak v uvedeném případě 40 % ze 4,50 EUR, tj. 1,80 EUR.
 
10. Přerušení pracovní cesty
Zaměstnavatel může zaměstnanci povolit
přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, po kterém již nenásleduje výkon práce
, anebo přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance
před začátkem výkonu práce
. Zákoník práce nazakazuje přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů během trvání pracovní cesty.
Při takovémto
předem dohodnutém
přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance přísluší zaměstnanci
pouze jízdní výdaje
, a to do výše, která by zaměstnanci náležela v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo.
Jiné cestovní náhrady
, tj. náhrada výdajů za ubytování, náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů ani stravné, zahraniční stravné a kapesné
zaměstnanci
za dobu přerušení pracovní cesty
nepřísluší
. Nárok na tyto náhrady tak při povoleném přerušení pracovní cesty před výkonem práce vznikají zaměstnanci až od okamžiku započetí výkonu práce a při povoleném přerušení pracovní cesty po ukončení výkonu práce končí ukončením výkonu práce. Stejně se postupuje při povoleném přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance po ukončení výkonu práce i při případném povolení přerušení pracovní cesty v jejím průběhu. Podle § 162 odst. 2 zákoníku práce není zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout za dobu předem povoleného přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance náhradu výdajů za ubytování, a to ani v případě, kdy musel zaměstnanec po uvedenou dobu s ohledem na podmínky konání pracovní cesty anebo ubytovací služby ubytování uhradit.
Vzhledem k možným sporným situacím a následným komplikacím je vhodné stanovit pravidla příslušného povoleného přerušení pracovní cesty vždy co nejpřesněji a samozřejmě před nástupem zaměstnance na pracovní cestu.
 
11. Paušalizace cestovních náhrad
Paušalizací cestovních náhrad lze dosáhnout výrazného zjednodušení administrativních prací při zjišťování a vypořádávání cestovních náhrad se zaměstnanci, kteří s určitou pravidelností uskutečňují pracovní cesty za podobných podmínek do stejných míst, tj. na přibližně stejnou dobu, obdobným dopravním prostředkem apod. Postup při paušalizaci těchto náhrad upravuje ustanovení § 182 zákoníku práce.
Formou paušálu je možno stanovit náhrady za
všechny anebo vybrané druhy
cestovních náhrad, za všechny opakující se cesty anebo jen za cesty do určitých míst, za tuzemské pracovní cesty i za pracovní cesty zahraniční.
Po stanovení správné výše paušálu a jeho vyplácení zaměstnanci již není potřeba provádět za každou pracovní cestu vyúčtování cestovních náhrad, neboť zcela postačuje např. vhodný záznam v evidenci docházky, ze kterého je zřejmé, kam a kdy příslušný zaměstnanec odešel (odjel) a kdy se vrátil.
Paušální částku může podle § 182 zákoníku práce zaměstnavatel stanovit (nebo sjednat) jako
měsíční
nebo
denní
náhradu. Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad (vybraného druhu cestovních náhrad) musí být provedeno
písemnou formou
(vnitřní předpis, rozhodnutí, dohoda) tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, kterých zaměstnanců (jmenovitě, profesních skupin apod.) se paušalizace týká, při jakých pracovních cestách (do kterých míst) a za jakých podmínek konaných (např. druh dopravního prostředku, způsob ubytování), které druhy cestovních náhrad paušál obsahuje, zda jde o denní nebo měsíční paušální náhradu, jak bude paušální částka krácena při nepřítomnosti zaměstnance v práci (dovolená, nemocenská apod.) a jak bude jeho vyplácení příslušným zaměstnancům (do kolika dnů po stanoveném období, v hotovosti, při vyúčtování mzdy apod.) prováděno.
Z ustanovení § 182 zákoníku práce je zřejmé, že při
stanovení výše paušálu
se vychází z průměrných podmínek konání příslušných cest, za které bude paušální náhrada poskytována, ze skutečné výše již vyplacených cestovních náhrad a příp. také z předpokládaných průměrných náhrad v dalším období. Výši paušálu tedy zaměstnavatel nemůže odhadnout či jen dohodnout, ale musí k jeho stanovení použít
již skutečně vyplacené cestovní náhrady
z pracovních cest, které chce v dalším období zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců formou paušálu poskytovat. Tuto skutečnou výši vyplacených cestovních náhrad může případně doplnit nebo upravit o
předpokládané budoucí průměrné výdaje
.
Při stanovení výše měsíčního nebo denního paušálu
za jeden nebo více druhů cestovních náhrad, je tak nutno vycházet vždy ze stejnorodých podmínek rozhodných pro poskytování cestovních náhrad, tj. údajů:
*
týkajících se příslušného zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců,
*
časově, prostorově a věcně souvisejících,
*
zjištěných za dostatečně dlouhou dobu a obdobných podmínek,
*
očištěných o extrémní hodnoty.
Musí přitom vždy jít o dostatečně velkou skupinu homogenních hodnot, protože jinak by zjištěný průměr nebyl použitelný.
Způsob stanovení výše paušálních částek včetně dokladů, které k tomu použil, musí být zaměstnavatel schopen kdykoliv předložit (a zdůvodnit) zaměstnanci a příp. i kontrolnímu orgánu.
Zaměstnavatel by měl vždy za určité období stanovený
paušál přezkoumat
, tzn. ověřit, zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo o paušalizaci rozhodnuto a výše paušálu stanovena. Pokud se podmínky změnily, měl by rozhodnutí upravit tak, aby paušál odpovídal nové situaci. Ke změně paušálu by tak mělo dojít např. vždy, dojde-li ke změně místa, kam je příslušný zaměstnanec (zaměstnanci) vysílán na pracovní cesty, ke změně používaného dopravního prostředku, času potřebného pro uskutečnění příslušných pracovních cest, cen jízdného, ubytování, pohonných hmot, výše sazeb stravného apod.
Jakkoliv je používání paušálu administrativně výhodné, neznamená to, že zaměstnanci již nemusí být prokazatelně vysíláni na pracovní cesty, že nemusí být vedena evidence pracovních cest apod. Evidence uskutečněných pracovních cest je např. jedním z podkladů pro změnu paušálu pro následující období.
Vedle paušálních částek cestovních náhrad zaměstnanci přísluší
cestovní náhrady, které paušál
prokazatelně
neobsahuje
. Bude-li např. pro zaměstnance stanovena měsíční paušální náhrada cestovních výdajů za jeho pracovní cesty do všech organizačních složek zaměstnavatele a uskuteční-li v příslušném měsíci pracovní cestu do jiného místa, pak mu za pracovní cestu do tohoto jiného místa přísluší náhrady cestovních výdajů na základě předloženého vyúčtování. Měsíční paušální částka však bude předem stanoveným odpovídajícím způsobem krácena.
Příklady
Musí mít zaměstnavatel před stanovením paušalizace cestovních náhrad souhlas odborové organizace anebo příslušného zaměstnance?
O poskytování cestovních náhrad zaměstnanci (skupině zaměstnanců) formou paušální částky může rozhodnout zaměstnavatel sám na základě svého uvážení. Toto své rozhodnutí nemusí předem projednávat s odborovou organizací ani se zaměstnancem, kterému chce takto náhrady cestovních výdajů poskytovat. Své rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad uvede ve vnitřním předpisu nebo písemném rozhodnutí, které předá příslušnému zaměstnanci.
Zaměstnanec, kterého se paušalizace cestovních náhrad týká, má právo nahlédnout do dokladů, na základě kterých byla výše paušální částky stanovena.
Zaměstnavatel ve vnitřní směrnici stanovil, že při použití soukromých vozidel zaměstnanců na pracovních cestách bude náhrada jízdních výdajů stanovena ve výši 6,00 Kč/km bez nutnosti prokazovat cenu PHM. Mohl tak učinit?
Podle ustanovení § 158 zákoníku práce se při použití soukromého vozidla stanoví náhrada jízdních výdajů jako součet základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované PHM, a to tam uvedeným postupem. Takto stanovené a vyplacené náhrady jízdních výdajů lze použít k určení výše paušální náhrady za používání vlastního vozidla zaměstnance při pravidelně se opakujících pracovních cestách uskutečňovaných za obdobných podmínek.
V uvedeném případě však zaměstnavatel nestanovil paušální náhradu jízdních výdajů jako celek, ale určil pouze výši koeficientu, kterým se násobí počet ujetých kilometrů soukromým vozidlem zaměstnance za určité období. Vzhledem k tomu je uvedený postup zaměstnavatele nesprávný.
Zaměstnavatel měl zjistit skutečnou výši zaměstnanci vyplacených náhrad jízdních výdajů za určité období (např. za 3 měsíce) za použití soukromého vozidla při opakovaných pracovních cestách, za které chce v budoucím období zaměstnanci poskytovat náhradu jízdních výdajů formou paušálu, a ze součtu těchto skutečných částek vypočíst průměrnou denní anebo měsíční výši těchto náhrad. Tuto částku (např. 3 500 Kč/měsíc) pak měl uvést ve svém písemném rozhodnutí o paušalizaci náhrad jízdních výdajů příslušného zaměstnance a tomuto zaměstnanci ji, s případným krácením za dny nepřítomnosti v práci, poskytovat bez ohledu na to, jakou vzdálenost zaměstnanec při pracovních cestách soukromým vozidlem ve skutečnosti v příslušném měsíci ujede.
 
12. Poskytnutí zálohy a vyúčtování cestovních náhrad
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci
zálohu
na cestovní náhrady až do jejich předpokládané výše, pokud se nedohodne se zaměstnancem, že záloha poskytnuta nebude. Jelikož zákoník práce pro formu této dohody nestanoví žádná pravidla ani postupy, nemusí být písemná. Také v tomto případě platí, že odjel-li zaměstnanec na pracovní cestu bez zálohy, má se za to, že s neposkytnutím zálohy souhlasil.
Záloha na cestovní náhrady může být zaměstnanci poskytnuta v hotovosti, zapůjčením firemní platební karty, cestovním šekem, převodem na účet zaměstnance u banky apod. Záloha v hotovosti by měla být při zahraniční pracovní cestě v zásadě poskytnuta v měně státu, kam byl pracovník na pracovní cestu vyslán, nikoliv nezbytně v měně, ve které se vypočítává zahraniční stravné. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy prakticky v kterékoliv měně (tedy i v Kč), která je ve státě, kam byl zaměstnanec na pracovní cestu vyslán, volně směnitelná. Jinak by záloha v podstatě neměla žádný smysl.
Poskytnutí zálohy v hotovosti
v cizí měně
je nutno provést prostřednictvím pokladny s cizí měnou (tzv.
valutová pokladna
), kterou účetní jednotka pro tyto účely musí mít v souladu s účetními předpisy zřízenu a správně vedenu.
Zaměstnanec je povinen
do 10 pracovních dnů
po ukončení pracovní cesty, nebo v jiné dohodnuté lhůtě, předložit zaměstnavateli
všechny doklady nezbytné k provedení vyúčtování pracovní cesty
a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Jako součást vyúčtování musí zaměstnanec uvést také časový průběh pracovní cesty. Nejvhodnějším způsobem je vyplnění tiskopisu, který obsahuje místo pro uvedení příslušných údajů a všech druhů náhrad. Je však vnitřní záležitostí zaměstnavatele, zda (příp. jaký) tiskopis k tomuto účelu používá.
Každou pracovní cestu by měl zaměstnanec vyúčtovat samostatně. To však nevylučuje použití tzv. souhrnných tiskopisů, na kterých je uvedeno vyúčtování více pracovních cest. Pokud je používán souhrnný tiskopis, musí být proveden výpočet přeplatku či doplatku za každou pracovní cestu samostatně, i když bude vyrovnání se zaměstnancem provedeno např. jedenkrát měsíčně za všechny pracovní cesty.
Po předložení všech potřebných dokladů zaměstnancem je zaměstnavatel povinen
do 10 pracovních dnů
, není-li se zaměstnancem dohodnuta jiná lhůta, vypořádat práva zaměstnance na cestovní náhrady (rozdíl proti případně poskytnuté záloze).
Nedodržení uvedených desetidenních, nebo jiných dohodnutých lhůt neznamená zánik práva zaměstnance na cestovní náhrady.
Při
vyúčtování zahraniční pracovní cesty
má významnou úlohu záloha poskytnutá zaměstnanci na cestovní náhrady. Tato záloha se zpravidla vyúčtovává v měně, ve které byla poskytnuta. V případě, kdy zaměstnanci byla poskytnuta záloha vyšší, než je jeho nárok na cestovní náhrady, vrací zaměstnanec zaměstnavateli příslušnou částku (
přeplatek
):
*
v měně, ve které mu byla poskytnuta záloha,
*
v měně, na kterou poskytnutou měnu v zahraničí směnil,
*
v české měně,
*
v jakékoli kombinaci uvedených měn.
Pokud byla zaměstnanci poskytnuta nižší záloha, než je skutečná výše cestovních náhrad, anebo pokud záloha poskytnuta nebyla, proplácí se
doplatek
zaměstnanci
v české měně
, příp. v jiné dohodnuté měně. Přitom přeplatek (jeho část), který se týká příslušné pracovní cesty a který zaměstnanec zaměstnavateli vrací
v české měně, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru
. Stejně tak se na celé koruny nahoru zaokrouhluje doplatek poskytovaný za příslušnou pracovní cestu zaměstnanci v české měně (viz § 183 odst. 3 a 5 zákoníku práce). Přeplatek nebo doplatek v cizí měně se nezaokrouhluje, případné drobné částky cizí měny se vypořádávají v české měně.
Aby bylo možno zjistit, zda zaměstnanec má doplatek nebo přeplatek, musí být provedeno srovnání poskytnuté zálohy s nárokem zaměstnance na celkovou výši cestovních náhrad, nejlépe ve stejné měně, ve které byla záloha poskytnuta. Nároky zaměstnance na cestovní náhrady se tedy stanoví vždy v příslušných měnách a poté se přepočtou na měnu, ve které byla zaměstnanci poskytnuta záloha a nebyla-li záloha poskytnuta, na českou měnu.
Pro přepočet měn se přitom použijí kurzy uvedené v ustanoveních § 183 a § 184 zákoníku práce, tj. v případě, kdy zaměstnanci:
*
byla poskytnuta záloha
:
-
kurz z dokladu o směně poskytnuté měny v zahraničí a
-
kurzy ČNB platné v den poskytnutí zálohy,
*
nebyla záloha poskytnuta
:
-
kurzy ČNB platné v den nástupu na zahraniční pracovní cestu.
Výpočet výše doplatku nebo přeplatku není ještě účetním případem, a proto nelze pro zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, a tedy na výši doplatku či přeplatku, v zásadě použít kurzy, které účetní jednotka používá ve svém účetnictví, ani kurz, kterým příslušnou měnu od devizového místa (banky, směnárny) nakoupila. Takové kurzy použije účetní jednotka v souladu s účetními předpisy pro účtování o uskutečněném účetním případu, tj. např. o pohybu cizí měny ve valutové pokladně, nikoliv však k výpočtu výše uvedeného nároku (doplatku, přeplatku) zaměstnance.