Dodání do Evropské unie včetně dopravy a montáže

Vydáno: 3 minuty čtení
Dodání do Evropské unie včetně dopravy a montáže
RNDr.
Libor
Fiala
Jak správně odvést DPH při výrobě jídelny v České republice a při dopravě s montáží do Evropské unie ve variantách pro plátce a neplátce DPH? Jaký rozdíl bude při variantě přímé fakturace do Dánska a ve variantě subdodávky pro českého plátce a kdo bude podávat souhrnné hlášení? Je nutné zařizovat pro krátkodobou montáž do jednoho týdne nějaké povolení nebo hlášení v této zemi?
Související předpisy:
-
§ 7 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
-
čl. 8 odst. 1 písm. a) Šesté směrnice Rady Evropských společenství (77/388/EHS), o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu -Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně.
ad 1)
Při dodání zboží společně s jeho instalací nebo montáží je místem plnění vždy místo, kde je nainstalováno nebo smontováno. Toto pravidlo platí v Evropské unii (dále jen „EU“) obecně. Znamená to, že takové plnění bude předmětem zdanění ve státě instalace nebo montáže dodaného zboží. Pokud je příjemce zboží osobou povinnou k dani (tj. osobou, která provádí ekonomické činnosti, typicky podnikatel, bez ohledu na to, zda je či není registrován k dani), přizná daň tento příjemce. Český dodavatel zboží fakturuje bez daně (nejedná se o osvobozené plnění, jedná se o plnění s místem plnění v jiném členském státě EU, tj. podléhající dani v tomto státě).
Pokud příjemce není osobou povinnou k dani (typicky nepodnikající fyzická osoba), vznikne dodavateli registrační povinnost k dani ve státě dodání, a to už prvním dodáním zboží s instalací nebo montáží.
ad 2)
Odpověď přímo vyplývá z předchozí části. Pokud český plátce dodá zboží s instalací nebo montáží např. do Dánska a příjemcem je osoba povinná k dani (podnikatel), bude český dodavatel zboží fakturovat bez české DPH, daň přizná dánský odběratel. Pokud je odběratelem nepodnikající osoba (osoba nepovinná k dani), vznikne českému dodavateli registrační povinnost k DPH v Dánsku. V obou případech souhrnné hlášení nebude podáno (souhrnné hlášení se podává při dodání zboží do jiného členského státu EU, avšak bez jeho instalace nebo montáže).
Pokud jde o subdodávku pro českého plátce, záleží na tom, jakého je tato subdodávka charakteru. Jestliže český výrobce prodá zboží českému plátci, který je dále dodá do Dánska, včetně jeho instalace nebo montáže, půjde o standardní zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, tj. s českou daní. Jestliže však samotné dodání zboží, včetně jeho instalace nebo montáže v Dánsku, zajišťuje český výrobce, který ale fakturuje českému plátci, pak se jedná o dodání zboží do EU pro osobu povinnou k dani, s místem plnění v Dánsku, daňovou povinnost (vůči dánskému správci daně) má dodavatel nebo odběratel, v závislosti na daňových předpisech Dánska.
ad 3)
Je nutné zjistit v příslušné zemi.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty