Vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Vydáno: 15 minut čtení

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty umožňuje členským státům do své národní legislativy implementovat opatření umožňující snížení základu daně a výše daně v případě, že odběratel nezaplatí dodavateli za poskytnuté plnění. Novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), účinná k 1. 4. 2011 tohoto ustanovení směrnice využila a za účelem pomoci plátcům daně v období ekonomické krize do zákona o DPH zavedla (§ 44 ) pro plátce daně možnost v případě svých nedobytných pohledávek za odběrateli vzniklými z titulu dodání zboží nebo poskytnutí služeb požádat si o vrácení daně z přidané hodnoty, kterou plátce odvedl státu, ale od svého odběratele (plátce daně) nedostal zaplacenu.

Vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Ing.
Tomáš
Havel
daňový poradce, KPMG Česká republika
Přechodná ustanovení k novele ZDPH aplikaci nového ustanovení § 44 ZDPH neomezují v tom smyslu, že by se vztahovalo pouze na pohledávky vzniklé po účinnosti zákona. Od 1. 4. 2011 může tedy plátce upravit DPH u pohledávek vzniklých před 1. 4. 2011 (tři roky zpětně -podrobnosti viz níže).
 
Podmínky pro vrácení DPH
Okruh pohledávek, kterých se navrhovaná úprava týká, je relativně úzký, neboť se jedná pouze o pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení. Zákon o DPH stanoví poměrně přísné podmínky, které musí být splněny, aby si plátce daně mohl o vrácení daně požádat. Tyto podmínky lze rozdělit do třech následujících skupin (všechny musí být splněny současně):
*
věcné,
*
časové,
*
procesní.
 
Věcné podmínky
 
Zákazník je v insolvenčním řízení a soud již rozhodl o způsobu řešení úpadku.
Insolvenční řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení („insolvenční zákon“), který od 1. 1. 2008 nahradil zákon o konkurzu a vyrovnání. V souladu s § 2 písm. a) insolvenčního zákona se insolvenčním řízením rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Jak je uvedeno výše, zákon o DPH stanoví podmínku, že zákazník je v insolvenčn