IFRS 16 Leasingy

Vydáno: 18 minut čtení

V lednu 2016 vydala IASB nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem změní účtování a vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Důvodem k vydání nového standardu byla skutečnost, že podle stávající úpravy leasingů (podle IAS 17 Leasingy) nejsou aktiva a závazky z operativních leasingů vykázány v rozvaze nájemce (informace o nich jsou uvedeny pouze v příloze v účetní závěrce), čímž je hrubě snížena vypovídací schopnost rozvahy, zejména pak ukazatele zadluženosti společností operujících v odvětvích s vysokým procentem operativních leasingů (letecké společnosti, maloobchody a podobně). Standard bude v účinnosti od 1. ledna 2019; společnostem s vysokým procentem operativních leasingů lze však doporučit, aby se na změnu, kterou IFRS 16 Leasingy přinese, začaly připravovat co nejdříve.

IFRS 16 Leasingy
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph. D., MBA
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Velká Británie
 
HISTORIE PROJEKTU
Práce na projektu byly zahájeny v roce 2006 jako společný projekt IASB (tvůrce IFRS) a FASB (tvůrce US GAAP). V průběhu projektu byly vydány dva návrhy nového standardu (srpen 2010 a květen 2013), kde byly patrné zejména názorové střety v otázce vykazování leasingů u pronajímatele, kde se původně také uvažovalo o zásadních změnách v účtování a vykazování. Výsledné řešení uvedené v IFRS 16 Leasingy však nakonec ponechává účtování u pronajímatele v podstatě shodné jako ve stávajícím IAS 17 Leasingy a k výrazným změnám dochází pouze u nájemce. Současně je třeba zmínit, že nedošlo k úplné shodě v otázce účtování leasingů mezi IASB a FASB a americké řešení není zcela totožné s řešením uvedeným v IFRS 16 Leasingy.
Nový standard od roku 2019 nahrazuje:
-
IAS 17
Leasingy,
-
Interpretaci IFRIC 4
Určení, zda smlouva obsahuje leasing,
-
Interpretaci SIC 15
Operativní leasingy - pobídky,
-
Interpretaci SIC 27
Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu.
 
ZMĚNY V ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE
Stávající model založený na IAS
17 Leasingy
člení leasingy u nájemce na finanční a operativní. Finanční leasingy se vykazují v rozvaze nájemce jako aktivum a související závazek, zatímco operativní leasingy se v rozvaze nájemce nevykazují; jsou uvedeny a popsány pouze v příloze v účetní závěrce. Tento model je již dlouhou dobu kritizován, jednak proto, že podmínky pro členění leasingů na finanční a operativní, které jsou uvedeny v IAS
17 Leasingy
, jsou poměrně vágní a mohou v určitých situacích dovolovat manipulaci se vstupními údaji pro posouzení leasingů (tzv. kreativní účetnictví); dále z důvodu, že stávající účtování a (ne)vykazování operativního leasingu hrubě zkresluje vypovídací schopnost účetních výkazů.
Hlavním požadavkem nového standardu je proto vykazování
všech leasingů v rozvaze nájemce
, s výjimkou krátkodobých leasingů (do 12 měsíců) a položek tzv. nízké hodnoty. Uvedená výjimka je dobrovolná; u krátkodobých leasingů a předmětů nízké hodnoty má tedy nájemce možnost volby, zda je bude nebo nebude vykazovat jako leasingy.
Původní členění leasingů na finanční a operativní bylo novým standardem na straně nájemce zcela zrušeno
. Veškeré leasingy se podle IFRS
16 Leasingy
zahrnou do rozvahy jako Právo na užívání aktiva (na straně aktiv) a Závazek z leasingu (na straně závazků). Ve Výsledovce bude nájemce vykazovat odpis Práva na užívání aktiva (v provozní oblasti) a úrok (ve finanční části).
 
POŽADAVKY IFRS 16 LEASINGY
 
Určení, zda je smlouva leasingem, případně zda smlouva obsahuje leasing
Na začátku smlouvy musí nájemce posoudit, zda je příslušná smlouva leasingem, případně zda obsahuje leasing. Prvním krokem při tomto rozhodování je zhodnocení, zda je předmět leasingu tzv. identifikovaným aktivem (Identified Asset). Typicky je aktivum identifikované, pokud je explicitně specifikováno ve smlouvě. Pokud však existuje možnost, že aktivum může být v průběhu smlouvy nahrazeno jiným aktivem, nejedná se o identifikované aktivum.
PŘÍKLAD
Identifikované aktivum
Nájemce si najal prodejní plochu v obchodním domě na dobu tří let.
Varianta 1
Smlouva obsahuje nájem stanoveného počtu čtverečních metrů prodejní plochy, avšak přesné umístění v obchodním domě bude určeno vlastníkem v závislosti na obsazenosti obchodního domu a skladovacích možnostech. Je možné, že se umístění prodejní plochy může v průběhu nájmu změnit.
Ve Variantě 1 se nejedná o identifikované aktivum, protože nájemce si nenajímá aktivum, ale prodejní plochu (kapacitu). O této smlouvě se proto podle IFRS 16 Leasingy nebude účtovat jako o leasingu.
Varianta 2
Ve smlouvě je jasně určeno, že nájemce má najaté celé první patro obchodního domu po dobu tří let. Ve Variantě 2 se jedná o identifikované aktivum a o smlouvě se bude účtovat jako o leasingu.
Smlouva je leasingem, případně obsahuje leasing, pokud převádí právo ovládat užití identifikovaného aktiva po určenou dobu výměnou za protihodnotu. Při tomto posouzení musí společnost zhodnotit, zda jsou splněny obě následující podmínky:
1) nájemce je oprávněn získat v podstatě veškeré ekonomické užitky plynoucí z užití identifikovaného aktiva, a
2) nájemce má právo rozhodovat o užití identifikovaného aktiva.
Pokud uvedené podmínky splněny nejsou, bude nájemce účtovat o transakci jako o službě.
PŘÍKLAD
Určení, zda je smlouva leasingem
(volný překlad Ilustrativního příkladu 1a, který je součástí Ilustrativních příkladů k IFRS 16 Leasingy)
Zákazník uzavřel smlouvu s přepravní společností (dodavatel) o užívání 10 speciálních nákladních vagonů po dobu pěti let. Smlouva jasně určuje, o jaké vagony se jedná; vagony jsou však právně ve vlastnictví dodavatele. Zákazník má právo rozhodovat o tom, kdy, kde a jaké zboží bude pomocí těchto vagonů převážet. Pokud se vagony nepoužívají, jsou fyzicky u zákazníka. Zákazník může vagony užívat i k jiným účelům (například jako skladovací prostor); nesmí v nich však přepravovat určité druhy nákladu (například výbušniny). Pokud se některý vagon porouchá, musí dodavatel nahradit příslušný vagon vagonem stejného typu. V daném období (pět let) nemůže dodavatel požadovat vrácení vagonů (kromě případu neplnění povinností ze strany zákazníka).
Podle smlouvy musí dodavatel poskytnout lokomotivu a strojvůdce, pokud o to zákazník požádá. Lokomotivy jsou fyzicky u dodavatele; dodavatel také předává strojvůdci veškeré
instrukce
týkající se požadavků zákazníka. Dodavatel může poskytnout zákazníkovi jakoukoli lokomotivu. Lokomotiva může být použita zároveň i k přepravě zboží jiných zákazníků (tj. pokud ostatní zákazníci požadují přepravu zboží na stejné místo ve stejné době, může dodavatel situace využít a připojit k lokomotivě nejen vagony pronajaté zákazníkovi, ale i další vagony, protože lokomotiva uveze až 100 vagonů).
Řešení
Smlouva obsahuje leasing nákladních vagonů. Zákazník má právo k užívání 10 nákladních vagonů po dobu pěti let, protože jsou splněny obě podmínky pro určení leasingu uvedené výše.
Zákazník však nemůže rozhodovat o lokomotivě a není oprávněn získat v podstatě veškeré ekonomické užitky plynoucí z jejího užití. Proto smlouva na lokomotivu není leasingem - je smlouvou o poskytnutí přepravní kapacity - tedy službou.
 
SROVNÁNÍ ÚČTOVÁNÍ LEASINGU PODLE IAS 17 LEASINGY A IFRS 16 LEASINGY
Rozdíl mezi oběma standardy vysvětlíme na příkladu pronájmu celého prvního patra obchodního domu, který byl uveden výše.
PŘÍKLAD
Smlouva byla uzavřena na dobu tří let. Nájemce bude platit podle následujícího splátkového kalendáře:
 I-------------------------------------I--------------------------------------I     I      Datum          I        Platba        I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 01. ledna roku 1          I         300         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 31. prosince roku 1         I         100         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 31. prosince roku 2         I         100         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 31. prosince roku 3         I         100         I I-------------------------------------I--------------------------------------I 
Implicitní úroková míra leasingu není k dispozici, přírůstková (inkrementální) úroková míra nájemce činí 5%.
Účtování podle IAS 17 Leasingy
Nájemce zhodnotí typ leasingu podle kritérií uvedených v IAS 17 Leasingy. Protože není splněno žádné kritérium pro finanční leasing, jedná se v tomto případě o operativní leasing.
Vzhledem k tomu, že náklady související s leasingem musejí být vykázány po dobu leasingu rovnoměrně, bude výsledkový dopad v jednotlivých letech 600 / 3 = 200.
Nájemce bude v jednotlivých letech účtovat takto:
Rok 1
(1) Platba 1. ledna roku 1
(2) Platba 31. prosince roku 1
(3) Náklady související s leasingem v roce 1
Rok 2
(4) Platba 31. prosince roku 2
(5) Náklady související s leasingem v roce 2
Rok 3
(6) Platba 31. prosince roku 3
(7) Náklady související s leasingem v roce 3
 I------------------------I-------------------------I-------------------------I I    Peníze      I Náklady příštích období I   Náklady - služby  I I----------I-------------I------------I------------I------------I------------I I Rok 1  I  (1) 300  I (1) 300  I (3) 200  I (3) 200  I      I I     I-------------I------------I------------I------------I------------I I     I  (2) 100  I (2) 100  I      I      I      I I----------I-------------I------------I------------I------------I------------I I Rok 2  I  (4) 100  I (4) 100  I (5) 200  I (5) 200  I      I I----------I-------------I------------I------------I------------I------------I I Rok 3  I  (6) 100  I (6) 100  I (7) 200  I (7) 200  I      I I------------------------I-------------------------I------------I------------I 
Podle IAS
17
Leasingy nájemce při operativním leasingu nevykazuje aktivum, které je předmětem leasingu, ani objektivně existující závazek z leasingu.
Účtování podle IFRS 16 Leasingy
Podle IFRS
16 Leasing
y nájemce na počátku smlouvy zhodnotí, zda je splněna definice leasingu. Protože v tomto případě definice splněna je, musí nájemce účtovat o smlouvě jako o leasingu, tj. vykázat Právo na užívání aktiva jako aktivum a zároveň Závazek z leasingu.
Závazek z leasingu se ocení v současné hodnotě splátek, které nejsou k datu vstupu do leasingu zaplaceny. Tyto splátky se diskontují implicitní úrokovou sazbou leasingu (pokud je nájemci známá), nebo přírůstkovou (inkrementální) úrokovou sazbou, tj. odhadnutou úrokovou sazbou, kterou by nájemce musel zaplatit, pokud by si půjčil peníze na aktivum, které je podobné hodnoty jako Právo na užívání aktiva ve srovnatelném ekonomickém prostředí a za podobných podmínek a rizik.
Na počátku leasingu (1. ledna rok 1) nájemce ocení závazek z leasingu a sestaví Umořovací tabulku:
 I---------------------I--------I---------I----------------I----------------I------I---------I I    Datum    I Platba I Úroková I  Současná  I  Závazek na  I Úrok I Snížení I I           I    I míra  I hodnota platby I počátku období I   I závazku I I---------------------I--------I---------I----------------I----------------I------I---------I I 31. prosince roku 1 I 100  I  5%  I    95    I   272    I 14 I  86  I I---------------------I--------I---------I----------------I----------------I------I---------I I 31. prosince roku 2 I 100  I  5%  I    91    I   186    I  9 I  91  I I---------------------I--------I---------I----------------I----------------I------I---------I I 31. prosince roku 3 I 100  I  5%  I    86    I    95    I  5 I  95  I I---------------------I--------I---------I----------------I----------------I------I---------I I Celkem       I 300  I  x  I   272    I    x    I 28 I 272  I I---------------------I--------I---------I----------------I----------------I------I---------I 
Ocenění práva na užívání aktiva v rozvaze nájemce
Na počátku leasingu ocení nájemce Právo na užívání aktiva v pořizovací ceně, která obsahuje:
(a)
počáteční ocenění Závazku z leasingu,
(b)
platby provedené na počátku leasingu nebo před tímto datem snížené o získané leasingové pobídky,
(c)
počáteční přímé náklady vzniklé nájemci,
(d)
odhadované náklady, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyřazením a odstraněním aktiva a uvedením místa jeho umístění nebo samotného aktiva do stavu uvedeného v leasingové smlouvě.
V našem příkladu bude Právo na užívání aktiva oceněno v rozvaze jako součet Počátečního ocenění Závazku z leasingu (272) a platby provedené na počátku leasingu (200); celkem tedy 472.
Účtování na počátku leasingu
(1) Počáteční ocenění závazku z leasingu
(2) Platba první splátky
 I------------------------I-------------------------I-------------------------I I  Právo na užívání  I  Závazek z leasingu  I     Peníze     I I    aktiva     I             I             I I-----------I------------I------------I------------I------------I------------I I (1) 272 I      I      I (1) 272  I   PZ   I (2) 200  I I-----------I------------I------------I------------I------------I------------I I (2) 200 I      I      I      I      I      I I-----------I------------I------------I------------I------------I------------I 
Následné účtování
Následně nájemce odpisuje Právo na užívání aktiva (v tomto případě) po dobu leasingové smlouvy. Předpokládejme, že nájemce zvolil lineární odpisovou metodu; roční odpis pak činí 472 / 3 = 157.
 Účtování v letech rok 1 až rok 3 I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I                          I  MD   I   D   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Rok 1                       I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Platba                       I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Finanční náklad - úrok               I  14   I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Závazek z leasingu                 I  86   I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Peníze                       I   -   I  100  I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Odpis Práva na užívání aktiva           I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Provozní náklad - odpis              I  157  I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Oprávky k Právu na užívání aktiva         I   -   I  157  I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Rok 2                       I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Platba                       I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Finanční náklad - úrok               I   9   I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Závazek z leasingu                 I  91   I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I     I Peníze                       I   -   I  100  I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Odpis Práva na užívání aktiva           I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Provozní náklad - odpis              I  157  I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Oprávky k Právu na užívání aktiva         I   -   I  157  I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Rok 3                       I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Platba                       I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Finanční náklad - úrok               I   5   I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Závazek z leasingu                 I  95   I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Peníze                       I   -   I  100  I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Odpis Práva na užívání aktiva           I      I      I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Provozní náklad - odpis              I  158  I   -   I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I I Oprávky k Právu na užívání aktiva         I   -   I  158  I I----------------------------------------------------I-----------I-----------I 
Podle IFRS
16 Leasingy
nájemce vykazuje v rozvaze Právo na užívání aktiva a zároveň Závazek z leasingu. Právo na užívání aktiva nájemce odpisuje; o Závazku se účtuje podle Umořovací tabulky (uvedené výše v tomto textu).
 
Srovnání dopadů do rozvahy a výsledovky podle IAS
17 Leasingy
a IFRS
16 Leasingy
na konci prvního roku leasingu
I------------------------------------------I-------------------------------------------I I IAS 17 Leasingy I IFRS 16 Leasingy I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I I Rozvaha I Výsledovka I I Rozvaha I Výsledovka I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I Aktiva I I I Aktiva I I I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I Náklady příštích I 200 I - I Právo na užívání I 315 I - I I období I I I aktiva I I I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I Závazky I 0 I - I Závazky I 186 I - I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I I I I I I I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I Náklady I I I Náklady I I I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I Služby I - I 200 I Úrok I - I 14 I I------------------I----------I------------I-------------------I---------I-------------I I I I I Odpis I - I 157 I I-----------------------------I------------I-----------------------------I-------------I
 
LEASING U PRONAJÍMATELE
IFRS
16 Leasingy
přinesl zásadní změny v účtování leasingů u nájemce; v případě pronajímatele však postupuje shodně, jako při stávající úpravě uvedené v IAS
17 Leasingy
. To znamená, že u pronajímatele se i nadále budou leasingy členit na Operativní a Finanční podle kritérií, která byla v podstatě beze změny přenesena z IAS
17 Leasingy
.
Vykazování leasingů u pronajímatele bylo vlastně hlavním důvodem, proč práce na novém standardu trvaly více než deset let. V průběhu této doby došlo k několika různým pokusům o změnu ve vykazování leasingů u pronajímatele, avšak všechny skončily nezdarem. Problém je ve skutečnosti, že pokud nájemce podle IFRS
16 Leasingy
vykazuje závazky i u leasingů, které byly dříve operativní, měl by pronajímatel ve stejné situaci vykazovat pohledávku za nájemcem. Tuto pohledávku u pronajímatele však prakticky není proti čemu v rozvaze vykázat. Jedinou teoretickou možností by totiž bylo vykázat tuto pohledávku proti snížení hodnoty aktiva, které je předmětem leasingu. Toto aktivum však může být v rozvaze pronajímatele například plně odepsáno, nebo mít zůstatkovou cenu nižší, než je hodnota příslušné pohledávky. Ve většině případů se totiž jedná o problém dvou různých oceňovacích základen - předmět leasingu je v rozvaze pronajímatele nejčastěji oceněn v historické ceně, zatímco pohledávku z leasingu je nutno ocenit ve fair value.
 
PŘECHOD NA NOVÝ STANDARD
Jak již bylo uvedeno, IFRS
16 Leasingy
bude v účinnosti od 1. ledna 2019. Dřívější aplikace je možná, avšak pouze pokud společnost v době přijetí IFRS
16 Leasingy
přijala také IFRS 15
Výnosy ze smluv se zákazníky
(tento standard by měl být v účinnosti od 1. ledna 2018, dosud je však předmětem úprav ze strany IASB).
Pro nájemce standard přináší zásadní změnu v tom, že aktiva a závazky z leasingů, které byly podle IAS
17 Leasingy
vykazovány jako Operativní, musejí být nově vykázány v rozvaze. Tuto změnu lze provést dvěma způsoby:
(1) plným retrospektivním přístupem nebo
(2) modifikovaným retrospektivním přístupem.
Plný retrospektivní přístup
znamená, že se v rámci srovnávacích výkazů upraví všechna období, která jsou zahrnuta do těchto srovnávacích výkazů. Tento přístup je v souladu s požadavky IAS 8
Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby.
Leasingy se vykáží tak, jako kdyby byly od počátku vykazovány podle IFRS 16 Leasingy.
Modifikovaný retrospektivní přístup
znamená, že se k datu první aplikace IFRS
16 Leasingy
zahrnou nová aktiva a závazky z leasingu do rozvahy nájemce a případný vzniklý rozdíl se vykáže proti Nerozděleným ziskům minulých let. Srovnávací období se neupravují. Závazky z leasingu se ocení současnou hodnotou nesplacených leasingových splátek diskontovaných přírůstkovou (inkrementální) úrokovou sazbou nájemce, která existuje k datu přechodu na IFRS
16 Leasingy
. V souvislosti s oceněním Práva na užívání aktiva má nájemce možnost volby mezi jeho oceněním:
(a)
v účetní hodnotě vypočtené tak, jako kdyby IFRS
16 Leasingy
byl aplikován od počátku leasingu; k diskontování se však použije přírůstková (inkrementální) úroková míra nájemce, která existuje k datu přechodu na IFRS
16 Leasingy
, nebo
(b)
v částce, která se rovná Závazku z leasingu, upravené o Náklady (případně výdaje) příštích období, které byly v souvislosti s tímto leasingem vykázány v rozvaze bezprostředně před přechodem na IFRS
16 Leasingy.
PŘÍKLAD
Modifikovaný retrospektivní přístup
Vyjdeme z příkladu, který byl použit pro vysvětlení požadavků IFRS
16 Leasingy
a pro jejich srovnání se stávající úpravou v IAS
17 Leasingy
. Splátkový kalendář byl v našem příkladu následující:
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I       Datum         I        Platba        I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 01. ledna roku 1          I         300         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 31. prosince roku 1         I         100         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 31. prosince roku 2         I         100         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 31. prosince roku 3         I         100         I I-------------------------------------I--------------------------------------I 
Dne 1. ledna roku 2 přechází nájemce na IFRS
16 Leasingy
. V souvislosti s tímto leasingem má dosud vykázánu částku 200 jako Náklady příštích období (viz příklad výše v tomto příspěvku). K datu přechodu na IFRS
16 Leasingy
je přírůstková úroková sazba nájemce 4%.
V modifikovaném retrospektivním přístupu nájemce ocení Závazek z leasingu současnou hodnotou nesplacených leasingových splátek diskontovaných úrokovou sazbou 4%, což je (po zaokrouhlení) 189.
Právo na užívání aktiva [Varianta (a)] ocení nájemce tak, jako kdyby byl IFRS 16 Leasingy aplikován od počátku leasingu; k diskontování se však použije úroková sazba 4%:
 I-----------------------I-----------I--------------I-------------------------I I    Datum     I Platba  I Úroková míra I Současná hodnota platby I I-----------------------I-----------I--------------I-------------------------I I 31. prosince roku 1  I  100  I   4%    I      96      I I-----------------------I-----------I--------------I-------------------------I I 31. prosince roku 2  I  100  I   4%    I      92      I I-----------------------I-----------I--------------I-------------------------I I 31. prosince roku 3  I  100  I   4%    I      89      I I-----------------------I-----------I--------------I-------------------------I I Celkem        I  300  I   x    I      277      I I-----------------------I-----------I--------------I-------------------------I 
V tomto případě je tedy pořizovací cena Práva na užívání aktiva k datu vstupu do leasingu 277 + 200 (platba provedená na počátku leasingu) = 477. Vzhledem k tomu, že společnost přechází na IFRS
16 Leasingy
na počátku roku 2, je nutno zohlednit odpis za rok 1. V případě lineárních odpisů (477 / 3 = 159) bude Právo na užívání aktiva k datu přechodu na IFRS
16 Leasingy
oceněno účetní hodnotou 477 - 159 = 318.
 
Účtování (úprava účetních výkazů) při přechodu na IFRS 16 Leasingy
Poznámka: Z důvodu zjednodušení je zde abstrahováno od odložené daně
z přechodu na nový standard.
I--------------------------------------I------------------I------------------I I I MD I D I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Právo na užívání aktiva I 318 I - I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Závazek z leasingu I - I 189 I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Náklady příštích období I - I 200 I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Nerozdělené zisky I 71 I - I I--------------------------------------I------------------I------------------I
Ve Variantě (b) se Právo na užívání aktiva rovná Závazku z leasingu, který se upraví o Náklady příštích období, tj. 189 + 200 = 389.
 
Účtování (úprava účetních výkazů) při přechodu na IFRS
16 Leasingy
I--------------------------------------I------------------I------------------I I I MD I D I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Právo na užívání aktiva I 189 I - I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Závazek z leasingu I - I 189 I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Právo na užívání aktiva I 200 I - I I--------------------------------------I------------------I------------------I I Náklady příštích období I - I 200 I I--------------------------------------I------------------I------------------I
 
ZÁVĚR
Cílem tohoto příspěvku bylo seznámit čtenáře se základními změnami, které přináší nový standard IFRS
16 Leasingy
. Standard pochopitelně zahrnuje i účtování a vykazování specifických situací, které mohou v praxi nastat, například jak rozdělit smlouvy, které obsahují jak leasing, tak službu (nájemce si najme budovu a součástí smlouvy jsou také úklidové služby a ostraha), jak postupovat v situacích, kdy smlouva obsahuje možnost prodloužení doby leasingu, nebo jak řešit situace, kdy jsou platby leasingu variabilní (například závisejí na splnění určitého ukazatele). Tyto specifické situace budou předmětem některého z dalších příspěvků na téma IFRS
16 Leasingy.
 
LITERATURA
-
IFRS 16 Leases: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2016/ifrs16.pdf
-
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16
-
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/leases-new-standard-balancesheettransparency-slideshare-first-impressionsifrs16130116.html
-
http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ ifrs-16-the-new-leasing-standard.html

Související dokumenty