IFRS 16 Leasingy

Vydáno: 18 minut čtení

V lednu 2016 vydala IASB nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem změní účtování a vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Důvodem k vydání nového standardu byla skutečnost, že podle stávající úpravy leasingů (podle IAS 17 Leasingy) nejsou aktiva a závazky z operativních leasingů vykázány v rozvaze nájemce (informace o nich jsou uvedeny pouze v příloze v účetní závěrce), čímž je hrubě snížena vypovídací schopnost rozvahy, zejména pak ukazatele zadluženosti společností operujících v odvětvích s vysokým procentem operativních leasingů (letecké společnosti, maloobchody a podobně). Standard bude v účinnosti od 1. ledna 2019; společnostem s vysokým procentem operativních leasingů lze však doporučit, aby se na změnu, kterou IFRS 16 Leasingy přinese, začaly připravovat co nejdříve.

IFRS 16 Leasingy
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph. D., MBA
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Velká Británie
 
HISTORIE PROJEKTU
Práce na projektu byly zahájeny v roce 2006 jako společný projekt IASB (tvůrce IFRS) a FASB (tvůrce US GAAP). V průběhu projektu byly vydány dva návrhy nového standardu (srpen 2010 a květen 2013), kde byly patrné zejména názorové střety v otázce vykazování leasingů u pronajímatele, kde se původně také uvažovalo o zásadních změnách v účtování a vykazování. Výsledné řešení uvedené v IFRS 16 Leasingy však nakonec ponechává účtování u pronajímatele v podstatě shodné jako ve stávajícím IAS 17 Leasingy a k výrazným změnám dochází pouze u nájemce. Současně je třeba zmínit, že nedošlo k úplné shodě v otázce účtování leasingů mezi IASB a FASB a americké řešení není zcela totožné s řešením uvedeným v IFRS 16 Leasingy.
Nový standard od roku 2019 nahrazuje:
-
IAS 17
Leasingy,
-
Interpretaci IFRIC 4
Určení, zda smlouva obsahuje leasing,
-
Interpretaci SIC 15
Operativní leasingy - pobídky,
-
Interpretaci SIC 27
Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu.
 
ZMĚNY V ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE
Stávající model založený na IAS
17 Leasingy
člení leasingy u nájemce na finanční a operativní. Finanční leasingy se vykazují v rozvaze nájemce jako aktivum a související závazek, zatímco operativní leasingy se v rozvaze nájemce nevykazují; jsou uvedeny a popsány pouze v příloze v účetní závěrce. Tento model je již dlouhou dobu kritizován, jednak proto, že podmínky pro členění leasingů na finanční a operativní, které jsou uvedeny v IAS
17 Leasingy
, jsou poměrně vágní a mohou v určitých situacích dovolovat manipulaci se vstupními údaji pro posouzení leasingů (tzv. kreativní účetnictví); dále z důvodu, že stávající účtování a (ne)vykazování operativního leasingu hrubě zkresluje vypovídací schopnost účetních výkazů.
Hlavním požadavkem nového standardu je proto vykazování
všech leasingů v rozvaze nájemce
, s výjimkou krátkodobých leasingů (do 12 měsíců) a položek tzv. nízké hodnoty. Uvedená výjimka je dobrovolná; u krátkodobých leasingů a předmětů nízké hodnoty má tedy nájemce možnost volby, zda je bude nebo nebude vykazovat jako leasingy.
Původní členění leasingů na finanční a operativní bylo novým standardem na straně nájemce zcela zrušeno
. Veškeré leasingy se podle IFRS
16 Leasingy
zahrnou do rozvahy jako Právo na užívání aktiva (na straně aktiv) a Závazek z leasingu (na straně závazků). Ve Výsledovce bude náje