Legislativní novinky k 20. 4. 2015

Vydáno: 7 minut čtení
Legislativní novinky k 20. 4. 2015
Ing.
Lenka
Kohanová
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
V rámci dalšího přehledu legislativních novinek bychom čtenáře rádi seznámili s daňovými aktualitami, které v posledním měsíci zveřejnilo Generální finanční ředitelství, a plánovanou novelou zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, jejíž účinnost je navržena na 1.1.2016. Ač je studium právních předpisů nelehké a trvá nějaký čas, než si na nové zákony zvykneme, připravují nám naši zákonodárci v rámci legislativního procesu neustále materiál ke studiu. Jenom za poslední měsíc bylo senátem schváleno 11 nových zákonů, které čekají na schválení prezidentem. V tomto balíku zákonů je např. novela zákona o investičních pobídkách, novela školského zákona i novely zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
DAŇOVÉ AKTUALITY VE ZKRATCE
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo na svých stránkách informaci, která vymezuje nová plnění podléhající od 1. dubna 2015 režimu přenesení daňové povinnosti. Tento materiál poskytuje návod k řešení sporných případů v této oblasti a dále poskytuje informace k zálohovým platbám a opravám základu daně. Byla definována nová plnění, na která se bude používat režim přenesení daňové povinnosti, současně zůstávají v platnosti plnění definovaná v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dodání zlata, převod povolenek na
emise
skleníkových plynů, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona a poskytnutí stavebních a montážních prací), u kterých se režim přenesení daňové povinnosti již používá.
Nově se režim přenesení daňové povinnosti používá při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného zboží překračuje částku 100 000 Kč, a to s účinností od 1.4.2015. Týká se například dodávek obilovin, technických plodin, vybraných kovů, mobilních telefonů, integrovaných obvodů, notebooků, tabletů nebo videoherních konzolí. Výjimku představuje jen cukrová řepa (kód nomenklatury celního sazebníku 121291), kde účinnost nastane dnem 1.9.2015. Detailní seznam plnění včetně čísel nomenklatury, u kterých se tento režim používá, je součástí zveřejněné informace (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti).
Další informaci, kterou dne 16.4.2015 publikovalo GFŘ na svých webových stránkách, je přehled vybraných dotazů k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. V souvislosti se změnou pravidel pro podávání přiznání, kdy musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze elektronicky, pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, vyvstala spousta otázek. Především palčivou otázkou je, v jakém formátu a struktuře mají být povinné přílohy podávané spolu s daňovým přiznáním. Z informace vyplývá, že nově bude nutné vybrané účetní údaje vyplnit přímo v aplikaci EPO do předdefinovaných příloh (např. rozvaha, výkaz zisku a ztrát). Pokud společnost v aplikaci EPO přiloží pouze například opis účetní závěrky s podpisem statutárního orgánu ve formátu .pdf nebo pokud bude účetní závěrka zaslána v papírové podobě na finanční úřad, nebude postupováno v souladu se zákonem a společnost bude vyzvána k odstranění vad podání podle § 74 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě samotné přílohy k účetní závěrce bude možné v aplikaci EPO přiložit samostatný soubor typu .doc, .xls, .pdf, .jpg, .txt nebo .rtf.
V souvislosti s novou povinnou přílohou k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob týkající se transakcí se spojenými osobami vydalo GFŘ dne 7.4.2015 přehled nejčastějších otázek k této problematice. Povinnost podat tuto přílohu „Přehled transakcí se spojenými osobami“ (dostupnou na webových stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Prehled-transakci-25_5404-E-MFin-5404-E_v1.pdf) vzniká společnostem, které ve zdaňovacím roce 2014 splnily alespoň jedno z kritérií zakládající povinnost auditu a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou v zahraničí, nebo vykázaly ztrátu či využily investiční pobídky ve formě slevy na dani a zároveň uskutečnily transakci se spojenou osobou v zahraničí či tuzemsku. Zveřejněná informace poskytuje návod, jak správně vyplnit samostatnou přílohu k převodním cenám, jaké údaje vyplnit u jednotlivých typů transakcí, co představují jednotlivé položky formuláře a na koho se povinnost vztahuje ve specifických případech.
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, jehož účinnost je navrhována od 1.1.2016. Zásadní změnou, kterou zákon přinese, je sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele. Tím se odstraní stávající možnost volby poplatníka, stejně jako institut ručení. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně odstraní problémy, které při stávajícím znění zákona vznikají. Dále se navrhuje určité zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. S ohledem na nejasnou a nejednoznačnou právní úpravu inženýrských sítí v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dále navrhováno, aby v oblasti inženýrských sítí bylo předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě, která je částí inženýrské sítě. Další změna se bude týkat osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy nikoliv na rozestavěné. Důvodem je obtížná administrace tohoto osvobození při stávajícím znění zákona.
VZP ZAVÁDÍ NOVOU ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
Všeobecná zdravotní pojišťovna reagovala na požadavky svých klientů na úpravu elektronické komunikace a od června 2015 bude testovat nový způsob zabezpečené komunikace prostřednictvím B2B kanálu. Ten má zvýšit komfort při předávání dat pojišťovně a usnadnit tak komunikaci všem klientům. B2B kanál bude fungovat na principu elektronické výměny dat a bude umožňovat přímou komunikaci mezi softwarem klienta a systémy pojišťovny. Komunikaci ocení zejména poskytovatelé zdravotnických služeb a plátci pojistného. Nově budou mít například možnost hromadného odeslání podání, nebudou také muset v takové míře používat certifikát. Všechny nové služby budou před uvedením do provozu testovány externími softwarovými firmami tak, aby byl zajištěn bezproblémový přechod do plného provozu. Ten je naplánován na leden 2016. Od června do prosince 2015 se počítá se souběhem starých a nových verzí rozhraní.
Všeobecná zdravotní pojišťovna dále zveřejnila na svých webových stránkách informaci, že chce v průběhu letošního roku centralizovat všechny úhrady pojistného na účty vedené u Komerční banky. Účty, které má pojišťovna zřízené u jiných bank (např. ČSOB a GE Money Bank) zůstanou aktivní do konce roku 2015. Všeobecná zdravotní pojišťovna však doporučuje všem svým klientům, aby nenechávali změnu na poslední chvíli (jedná se zejména o OSVČ a zaměstnavatele).