Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7, 2. část

Vydáno: 17 minut čtení

V čísle 5/2014 našeho časopisu jsme zahájili téma Výkaz o peněžních tocích podle IAS 7. Definovali jsme pojmy Peníze a Peněžní ekvivalenty, popsali jsme základní členění výkazu na provozní oblast, investování a financování a uvedli jsme, že v provozní oblasti má společnost podle IAS 7 možnost volby mezi přímou a nepřímou metodou (oblast investování a financování je nutno prezentovat přímou metodou). V minulé části jsme také zahájili příklady a případové studie na sestavování výkazu o peněžních tocích, zejména vysvětlením postupů, které je třeba uplatnit, pokud je nutno převést akruální bázi účetnictví na bázi peněžní, tj. zjistit, jaká částka byla v určité situaci skutečně zaplacena penězi nebo peněžními ekvivalenty. V tomto typu příkladů budeme pokračovat i ve druhé části seriálu. Následně se budeme věnovat příkladům na sestavení výkazu o peněžních tocích podle IAS 7 jak přímou, tak nepřímou metodou.

Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7 2. část
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, UK
 
Příklady - převod akruální báze na bázi peněžní
PŘÍKLAD
Z rozvahy byly převzaty údaje o dlouhodobém majetku uvedené v tabulce. Vypočtěte peníze zaplacené za nákup dlouhodobých aktiv, znáte-li další údaje o pohybech na účtu dlouhodobého majetku.
Pozemky, budovy a zařízení
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I                             I 
20x0
I
20x1
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Pozemky, budovy a zařízení
I
200
I
500
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Pro vykazování pozemků, budov a zařízení užívá společnost model přecenění podle IAS 16
Pozemky, budovy a zařízení.
V průběhu účetního období:
-
byl zaúčtován přírůstek z přecenění v částce 120,
-
bylo vyřazeno dlouhodobé aktivum v zůstatkové hodnotě 30,
-
společnost vstoupila do leasingu dlouhodobého aktiva v pořizovací ceně 60,
-
odpisy za období byly 40.
 I----------------------------------------------------------------------------I I            
Pozemky, budovy a zařízení
I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Počáteční zůstatek I 200 I Odpisy I 40 I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Přecenění I 120 I Vyřazení I 30 I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Aktivum v rámci leasingu I 60 I I I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I
Zaplacené peníze (hledaná
I
190
I Konečný zůstatek I 500 I I
částka)
I I (převod na Konečný účet I I I I I rozvažný) I I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Celkem I 570 I Celkem I 570 I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I
PŘÍKLAD
Z rozvahy byly převzaty údaje o krátkodobé půjčce (stav k datu rozvahy) uvedené v tabulce. Vypočtěte, kolik peněz společnost zaplatila jako splátku půjčky, znáte-li další údaje o pohybech na účtu krátkodobé půjčky.
Krátkodobá půjčka
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I                             I 
20x0
I
20x1
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Krátkodobá půjčka
I
500
I
400
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Půjčka byla v cizí měně. K datu rozvahy byla částka přepočtena a na půjčce vznikla kursová ztráta ve výši 20. Závazek na úrocích se účtuje na samostatném účtu.
 I----------------------------------------------------------------------------I I                 
Půjčka
I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I
Splátka (hledaná částka)
I
120
I Počáteční zůstatek I 500 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Konečný zůstatek (převod na I 400 I Kursová ztráta I 20 I I KÚR) I I I I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Celkem I 520 I Celkem I 520 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I
PŘÍKLAD
Z konsolidované rozvahy byly převzaty údaje týkající se podílu nezakládajícího ovládání (menšinového podílu) uvedené v tabulce. Vypočtěte, kolik peněz společnost zaplatila podílu nezakládajícímu ovládání na dividendách.
Podíl nezakládající ovládání (menšinový podíl)
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I                             I 
20x0
I
20x1
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Podíl nezakládající ovládání
I
500
I
900
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
V konsolidovaném výsledku je uveden výsledek připadající podílu nezakládajícímu ovládání v částce 600.
 I----------------------------------------------------------------------------I I            
Podíl nezakládající ovládání
I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I I
Placené dividendy (hledaná
I
200
I Počáteční zůstatek I 500 I I
částka)
I I I I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I I Konečný zůstatek (převod na I 900 I Zisk I 600 I I KÚR) I I I I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I I Celkem I 1 100 I Celkem I 1 100 I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I
PŘÍKLAD
Z konsolidované rozvahy byly převzaty údaje týkající se investice do přidružené společnosti účtované ekvivalenční metodou. Vypočtěte, kolik peněz společnost přijala od přidružené společnosti na dividendách.
Investice do přidružené společnosti
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I                             I 
20x0
I
20x1
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Investice do přidružené společnosti
I
500
I
1 700
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku obsahoval podíl na zisku přidružené společnosti v částce 900 a podíl na ostatním úplném výsledku přidružené společnosti v částce 400.
 I----------------------------------------------------------------------------I I         
Investice do přidružené společnosti
I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I I Počáteční zůstatek I 500 I
Přijaté dividendy (hledaná
I
100
I I I I
částka)
I I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I I Výkaz o úplném výsledku I 1 300 I Konečný zůstatek (převod na I 1 700 I I I I KÚR) I I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I I Celkem I 1 800 I Celkem I 1 800 I I------------------------------I-------I-----------------------------I-------I
 
Příklad - výkaz o peněžních tocích sestavený přímou a nepřímou metodou
PŘÍKLAD
 
Rozvaha společnosti Alfa k 31. prosinci 2013
I----------------------------------------------------------I--------I--------I I I
2012
I
2013
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Krátkodobá aktiva
I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Zásoby I 220 I 150 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Odběratelé I 100 I 350 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Bankovní účty I 50 I 40 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Hotovost I 30 I 10 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Celkem
I
400
I
550
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Krátkodobé závazky
I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Dodavatelé I 60 I 100 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Daň ze zisku - závazek I 20 I 30 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Krátkodobé závazky celkem
I
80
I
130
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Vlastní
kapitál
I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Akciový
kapitál
I 150 I 150 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Nerozdělené zisky I 170 I 270 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Závazky a vlastní
kapitál
celkem
I
400
I
550
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Výsledovka za rok 2013
I------------------------------------------------------------------I---------I I I
2013
I I------------------------------------------------------------------I---------I I Tržby I 300 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Náklady na prodané zboží I - 170 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Zisk před zdaněním I 130 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Daň ze zisku I - 30 I I------------------------------------------------------------------I---------I I
Zisk
I
100
I I------------------------------------------------------------------I---------I
Poznámka: Všechny nákupy a prodeje zboží byly na fakturu. Všechny činnosti společnosti Alfa se vztahovaly k hlavní, tj. provozní, činnosti.
Řešení:
 
Výkaz o peněžních tocích za rok 2013 - přímá metoda
I------------------------------------------------------------------I---------I I Peněžní příjmy od zákazníků I 50 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Platby dodavatelům I - 60 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Peníze užité v provozních činnostech I - 10 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Placená daň ze zisku I - 20 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Čistý peněžní tok z provozních činností I - 30 I I------------------------------------------------------------------I---------I I
Čisté snížení peněžních prostředků
I
- 30
I I------------------------------------------------------------------I---------I I
Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období
I
80
I I------------------------------------------------------------------I---------I I
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období
I
50
I I------------------------------------------------------------------I---------I
Vysvětlivky k výkazu o peněžních tocích sestavenému přímou metodou
1) Peněžní příjmy od zákazníků
Počáteční zůstatek účtu Odběratelé byl 100. Všechny prodeje zákazníkům byly na fakturu. K počátečnímu zůstatku účtu Odběratelé musíme proto přičíst Tržby 300 (z výsledovky). Konečný zůstatek účtu Odběratelé byl 350. Peněžní příjmy od zákazníků musely být tedy 50.
 I----------------------------------------------------------------------------I I               
Odběratelé
I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Počáteční zůstatek I 100 I
Peníze přijaté od zákazníků
I
50
I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Zvýšení pohledávek (proti I 300 I Konečný stav (převod na KÚR) I 350 I I výsledku) I I I I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Celkem I 400 I Celkem I 400 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I
2) Platby dodavatelům
Počáteční zůstatek účtu dodavatelé byl 60. Z výsledovky vyplývá, že od dodavatelů muselo být v daném období nakoupeno pouze zboží (zásoby), protože jiný typ nákladů ve výsledovce není. Pro odvození peněžního toku si musíme představit vazby mezi souvisejícími účty: Dodavatelé - Zásoby - Náklady na prodané zboží.
 I----------------------------I I---------------------------I I-----------------I I     
Dodavatelé
I I
Zásoby
I I
Náklady na
I I I I I I
prodané zboží
I I--------------I-------------I I-------------I-------------I I---------I-------I I
Placeno 60
I PZ 60 I I PZ 220 I (1) 170 I I (1) 170 I I I--------------I-------------I I-------------I-------------I I---------I-------I I KZ 100 I (2) 100 I I (2) 100 I KZ 150 I I I I I--------------I-------------I I-------------I-------------I I---------I-------I I Celkem 160 I Celkem 160 I I Celkem 320 I Celkem 320 I I I I I--------------I-------------I I-------------I-------------I I---------I-------I
1. Náklady na prodané zboží (úbytek zásob, zvýšení nákladů)
2. Nákup zásob na fakturu od dodavatelů
Chybějící částka na účtu dodavatelé (po převodu konečného zůstatku na KÚR) je 60. Tuto částku musela společnost v daném období zaplatit dodavatelům.
3) Daň ze zisku
Počáteční stav závazku na splatné dani byl 20. V průběhu období byla do výsledovky zúčtována daň 30. Konečný zůstatek závazku na dani byl 30. Na dani proto muselo být v průběhu období zaplaceno 20.
 I----------------------------------------------------------------------------I     I              
Daň ze zisku - závazek
I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I
Placená daň (chybějící
I
20
I Počáteční stav I 20 I I
položka)
I I I I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Konečný stav (převod na KÚR) I 30 I Daň ze zisku (do výsledovky) I 30 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Celkem I 50 I Celkem I 50 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I
Výkaz o peněžních tocích za rok 2013 - nepřímá metoda
I------------------------------------------------------------------I---------I I Zisk před zdaněním I 130 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Snížení zásob I 70 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Zvýšení pohledávek (odběratelé) I - 250 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Zvýšení závazků (dodavatelé) I 40 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Peníze užité v provozních činnostech I - 10 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Placená daň ze zisku I - 20 I I------------------------------------------------------------------I---------I I Čistý peněžní tok z provozních činností I - 30 I I------------------------------------------------------------------I---------I I
Čisté snížení peněžních prostředků
I
- 30
I I------------------------------------------------------------------I---------I I
Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období
I
80
I I------------------------------------------------------------------I---------I I
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období
I
50
I I------------------------------------------------------------------I---------I
Vysvětlivky k výkazu o peněžních tocích sestavenému nepřímou metodou
Pokud sestavujeme výkaz o peněžních tocích v provozní oblasti nepřímou metodou, postupujeme takto:
1.
Uvedeme zisk před zdaněním, který získáme z výkazu zisků a ztrát.
Poznámka:
Některé publikace (například standard IFRS pro SME) zahajují výkaz o peněžních tocích ziskem po zdanění. V tom případě musíme následně přičíst daň ze zisku, která byla v příslušném období zaúčtována do nákladů (jak splatnou, tak odloženou), k zisku po zdanění jako upravující položku.
2.
Přičteme úroky, které byly v daném období zaúčtovány do nákladů, a odečteme úroky, které byly v období zaúčtovány do výnosů (úroky se ve výkazu uvádějí přímou metodou).
3.
Provedeme úpravu o nepeněžní položky. Jedná se o položky, které byly zahrnuty v zisku za dané období, avšak nejsou peněžním tokem. Příkladem jsou:
-
odpisy a
amortizace
,
-
změna stavu rezerv (tvorba rezerv se přičítá, čerpání rezerv se odečítá),
-
výnosy zaúčtované v souvislosti s rozpouštěním přijatých státních dotací,
-
změna stavu nákladů příštích období (snížení se přičítá, zvýšení se odečítá),
-
změna stavu výnosů příštích období (snížení se odečítá, zvýšení se přičítá).
4.
Odečteme zisk z prodeje dlouhodobých aktiv (přičteme ztrátu). Důvodem je, že nákup a prodej dlouhodobých aktiv se uvádí přímou metodou v investiční činnosti.
5.
Provedeme úpravy o změny v pracovním kapitálu. Jedná se o změnu stavu zásob (zvýšení se odečítá, snížení se přičítá), změnu stavu krátkodobých pohledávek (zvýšení se odečítá, snížení se přičítá) a změnu stavu krátkodobých závazků (zvýšení se přičítá, snížení se odečítá).
6.
Uvedeme skutečně zaplacenou daň a zaplacený úrok. Daň ze zisku se uvádí v provozní oblasti, pokud se jednoznačně nevztahuje k investování nebo financování. Placené úroky mohou být zahrnuty mezi provozní činnosti, protože podobně jako přijaté úroky souvisejí s procesem tvorby čistého zisku nebo čisté ztráty. Alternativně je možné je vykazovat jako součást financování, protože vyjadřují náklady na získaný cizí
kapitál
. V praxi převažuje vykazování placených úroků v provozní oblasti.
Nepřímá metoda výkazu o peněžních tocích
 
Rozvahy společnosti k 31. prosinci 2012 a 2013
I----------------------------------------------------------I--------I--------I I I
2012
I
2013
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Aktiva
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Pozemky I 100 I 150 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Budovy a zařízení, netto I 250 I 210 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Zásoby I 20 I 10 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Odběratelé I 30 I 80 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Bankovní účty I 120 I 165 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Celkem
I
520
I
615
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Závazky
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Dlouhodobá půjčka I 70 I 170 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Krátkodobá půjčka (záporný zůstatek na bankovním účtu) I 80 I 0 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Dodavatelé I 60 I 65 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Závazek na dividendách I 30 I 0 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Závazek na úroku I 5 I 2 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Splatná daň - závazek I 10 I 5 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Závazky celkem
I
255
I
242
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Vlastní
kapitál
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Základní
kapitál
I 200 I 300 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Nerozdělené zisky I 65 I 73 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Závazky a vlastní
kapitál
celkem
I
520
I
615
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Poznámky k příkladu:
-
Náklad na splatnou daň ve výsledovce byl 5. V roce 2013 nebyl zaúčtován žádný závazek na dividendách.
-
V průběhu roku 2013 byl prodán stroj, který měl pořizovací cenu 60 a oprávky 40. Prodejní cena byla 25.
-
Konečné zůstatky na účtu Oprávky v jednotlivých letech byly:
 I--------------------------------------------------------I---------I---------I I                            I 
2012
I
2013
I I--------------------------------------------------------I---------I---------I I Budovy a zařízení I 50 I 30 I I--------------------------------------------------------I---------I---------I
-
Úrok zaúčtovaný do výsledovky v roce 2013 byl 7.
-
V roce 2013 společnost nevyřadila žádný pozemek.
 
Výkaz o peněžních tocích za rok 2013 - nepřímá metoda
I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Provozní činnosti
I
Vysvětlivka
I I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Zisk před zdaněním I (1) I 13 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Úpravy: I I I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I - zisk z prodeje stroje I (2) I - 5 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I - odpisy I (3) I 20 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I - úrok (náklad) I I 7 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Snížení zásob I I 10 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Zvýšení pohledávek (odběratelé) I I - 50 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Zvýšení závazků (dodavatelé) I I 5 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Peníze přijaté (placené) v provozní oblasti I I 0 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Placený úrok I (4) I - 10 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Placená daň I (5) I - 10 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Peněžní toky v provozní oblasti, netto
I I
- 20
I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Investiční činnosti (Investování)
I I I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Nákup pozemku I (6) I - 50 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Peníze získané z prodeje stroje I I 25 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Peněžní toky z investičních činností, netto
I I
- 25
I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Finanční činnosti (Financování)
I I I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Peníze získané z
emise
akcií I (7) I 100 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Peníze získané z dlouhodobých půjček I I 100 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Placené dividendy I (8) I - 30 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Peněžní toky z finančních činností, netto
I I
170
I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů
I I 125 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období
I (9) I 40 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období
I I 165 I I------------------------------------------------I-------------I-------------I
Vysvětlivky k příkladu:
(1) Zisk před zdaněním
K výpočtu je nutno užít poznámku uvedenou v zadání příkladu:
Náklad na splatnou daň ve výsledovce byl 5. V roce 2013 nebyl zaúčtován žádný závazek na dividendách.
Protože příklad neobsahuje výsledovku, je nutno vypočítat zisk před zdaněním z rozvahy, konkrétně z položky Nerozdělené zisky. Tato položka se mezi oběma lety změnila o částku 8. Tato částka znamená zisk po zdanění (protože společnost neúčtovala žádný závazek na dividendách). Protože do výkazu o peněžních tocích uvádíme zisk před zdaněním, je nutno přičíst náklad na splatnou daň (5) uvedenou v poznámce. Zisk před zdaněním je tedy 13.
(2) Zisk z prodeje stroje
Tato částka byla vypočtena jako rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou stroje (20) a jeho prodejní cenou (25).
(3) Odpisy
Protože nemáme výsledovku, je nutno si k výpočtu odpisů představit pohyby mezi účty Dlouhodobého majetku, Oprávek a Nákladů.
 I---------------------------I I-------------------------I I-------------------I I 
Budovy a zařízení, brutto
I I
Oprávky
I I
Náklady
I I------------I--------------I I------------I------------I I----------I--------I I PZ 300 I (b) 60 I I (b) 60 I PZ 50 I I (a) 20 I I I------------I--------------I I------------I------------I I----------I--------I I I I I I (a) 20 I I
(c) 20
I I I------------I--------------I I------------I------------I I----------I--------I I I KZ 240 I I KZ 30 I
(c) 20
I I I I I------------I--------------I I------------I------------I I----------I--------I I Celkem 300 I Celkem 300 I I Celkem 90 I Celkem 90 I I I I I------------I--------------I I------------I------------I I----------I--------I
(a)
Zúčtování zůstatkové ceny prodaného stroje do nákladů.
(b)
Účetní vyřazení prodaného stroje.
(c)
Odpisy (hledaná částka).
Poznámka:
V rozvaze jsou uvedeny Budovy a zařízení netto. Částka brutto je částka netto zvýšená o Oprávky.
(4) Placený úrok
K výpočtu musíme užít poznámku uvedenou v zadání příkladu:
Úrok zaúčtovaný do výsledovky v roce 2013 byl 7.
 I----------------------------------------------------------------------------I I              
Závazek na úroku
I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I
Platba úroku (chybějící
I
10
I Počáteční stav I 5 I I
položka)
I I I I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Konečný stav (převod na KÚR) I 2 I Finanční náklad (výsledovka) I 7 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Celkem I 12 I Celkem I 12 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I
(5) Placená daň
K výpočtu je nutno užít poznámku uvedenou v zadání příkladu:
Náklad na splatnou daň ve výsledovce byl 5.
 I----------------------------------------------------------------------------I I              
Splatná daň - závazek
I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I
Placená daň (chybějící
I
10
I Počáteční stav I 10 I I
položka)
I I I I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Konečný stav (převod na KÚR) I 5 I Daň ze zisku (do výsledovky) I 5 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I I Celkem I 15 I Celkem I 15 I I-------------------------------I-----I-------------------------------I------I
(6) Nákup pozemku
Protože v poznámkách v zadání příkladu není informace o tom, že by společnost v daném období prodávala pozemky, ani o případném přecenění na fair value, muselo být zvýšení účetní hodnoty pozemků způsobeno nákupem nového pozemku.
(7)
Emise
akcií
Protože se v daném období zvýšil Základní
kapitál
o částku 100, musela společnost emitovat nové akcie. Akcie musely být prodány v nominální hodnotě, protože společnost nemá v rozvaze Emisní ážio.
(8) Placené dividendy
K výpočtu musíme užít poznámku uvedenou v zadání příkladu:
V roce 2013 nebyl zaúčtován žádný závazek na dividendách.
Proto veškeré snížení na účtu Závazek na dividendách muselo být způsobeno výplatou dividend.
(9) Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období
Tato částka vznikla odečtením záporného zůstatku na bankovním účtu od Peněžních prostředků uvedených v aktivech. Podle dikce IAS 7 lze tzv. přečerpání (overdraft) chápat buď jako částku snižující peníze, nebo jako půjčku (a zahrnout tuto částku do peněžních toků z financování). V našem řešení byla užita první z možností.
 
ZÁVĚR
Tento příspěvek navazoval na příspěvek uvedený v čísle 5/2014 časopisu Účetnictví v praxi, který obsahoval první část popisu Výkazu o peněžních tocích podle požadavků IAS 7. Nyní jsme pokračovali dalšími příklady a vysvětlivkami, které se týkaly sestavení výkazu. Zaměřili jsme se také na převod akruální báze na bázi peněžní, protože mnohé z položek výkazu o peněžních tocích se povinně uvádějí přímou metodou. Pokud převádíme akruální bázi na bázi peněžní, musíme si uvědomit vazby mezi souvisejícími účty a dohledat částku, která byla v daném období placena penězi nebo peněžními ekvivalenty.
Naše příklady byly zaměřeny zejména na sestavení Výkazu o peněžních tocích individuální společnosti. V dalším příspěvku, který uzavře téma Výkazu o peněžních tocích, se zaměříme zejména na konsolidovaný výkaz o peněžních tocích.
Literatura:
-
[1] International Accounting Standards Board: International Financial Reporting Standards, IFRS 2013, Red Book, London, ISBN 1907877770
-
[2] International Accounting Standards Board: IFRS for SMEs Training Materials, Module 7, http://www.ifrs.org/ IFRS-for-SMEs/Pages/Training-material.aspx
-
[3] Krupová, L.: IFRS - Aplikace v podnikové praxi, VOX Praha, 2009, ISBN 9 788086 324760
-
[4] ACCA, Paper F7 Financial Reporting INT/UK, Complete text 2012, Kaplan Publishing, Berkshire, ISBN 978-0-85732-282-1

Související dokumenty