Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7, 2. část

Vydáno: 17 minut čtení

V čísle 5/2014 našeho časopisu jsme zahájili téma Výkaz o peněžních tocích podle IAS 7. Definovali jsme pojmy Peníze a Peněžní ekvivalenty, popsali jsme základní členění výkazu na provozní oblast, investování a financování a uvedli jsme, že v provozní oblasti má společnost podle IAS 7 možnost volby mezi přímou a nepřímou metodou (oblast investování a financování je nutno prezentovat přímou metodou). V minulé části jsme také zahájili příklady a případové studie na sestavování výkazu o peněžních tocích, zejména vysvětlením postupů, které je třeba uplatnit, pokud je nutno převést akruální bázi účetnictví na bázi peněžní, tj. zjistit, jaká částka byla v určité situaci skutečně zaplacena penězi nebo peněžními ekvivalenty. V tomto typu příkladů budeme pokračovat i ve druhé části seriálu. Následně se budeme věnovat příkladům na sestavení výkazu o peněžních tocích podle IAS 7 jak přímou, tak nepřímou metodou.

Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7 2. část
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, UK
 
Příklady - převod akruální báze na bázi peněžní
PŘÍKLAD
Z rozvahy byly převzaty údaje o dlouhodobém majetku uvedené v tabulce. Vypočtěte peníze zaplacené za nákup dlouhodobých aktiv, znáte-li další údaje o pohybech na účtu dlouhodobého majetku.
Pozemky, budovy a zařízení
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I                             I 
20x0
I
20x1
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Pozemky, budovy a zařízení
I
200
I
500
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Pro vykazování pozemků, budov a zařízení užívá společnost model přecenění podle IAS 16
Pozemky, budovy a zařízení.
V průběhu účetního období:
-
byl zaúčtován přírůstek z přecenění v částce 120,
-
bylo vyřazeno dlouhodobé aktivum v zůstatkové hodnotě 30,
-
společnost vstoupila do leasingu dlouhodobého aktiva v pořizovací ceně 60,
-
odpisy za období byly 40.
 I----------------------------------------------------------------------------I I            
Pozemky, budovy a zařízení
I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Počáteční zůstatek I 200 I Odpisy I 40 I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Přecenění I 120 I Vyřazení I 30 I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Aktivum v rámci leasingu I 60 I I I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I
Zaplacené peníze (hledaná
I
190
I Konečný zůstatek I 500 I I
částka)
I I (převod na Konečný účet I I I I I rozvažný) I I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I I Celkem I 570 I Celkem I 570 I I-------------------------------I-----I--------------------------------I-----I
PŘÍKLAD
Z rozvahy byly převzaty údaje o krátkodobé půjčce (stav k datu rozvahy) uvedené v tabulce. Vypočtěte, kolik peněz společnost zaplatila jako splátku půjčky, znáte-li další údaje o pohybech na účtu krátkodobé půjčky.
Krátkodobá půjčka
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I                             I 
20x0
I
20x1
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I
Krátkodobá půjčka
I
500
I