Daňové souvislosti u pořízení koně

Vydáno: 4 minuty čtení

Do jaké odpisové skupiny patří kůň? Jaká by byla situace, kdyby kůň uhynul? Jak by se řešily odpisy? Jaké je DPH u koně?

Daňové souvislosti u pořízení koně
Ing.
Martin
Děrgel
ID dotazu: 14189
odpověď:
Podle § 26 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se pro účely tohoto zákona rozumí hmotným majetkem: dospělá zvířata a jejich skupiny 20), jejichž vstupní cena (§ 29 ZDP) je vyšší než 40 000 Kč. Připomeňme, že výdaje na pořízení hmotného majetku nelze zahrnout do daňových výdajů jednorázově [brání tomu § 25 odst. 1 písm. a) ZDP], ale postupně prostřednictvím odpisů, příp. skrze zůstatkovou cenu. Odkaz na poznámku pod čarou „20)“ směřuje do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde ale vysvětlení účetního pojmu „dospělá zvířata a jejich skupiny“ nenajdeme. Musíme proto zamířit dále do jeho prováděcí vyhlášky, konkrétně do vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zde se v § 7 odst. 5 konečně dočteme následující upřesnění: Do kategorie dlouhodobého (dříve investičního) hmotného majetku patří mimo jiné také účetní položka „B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny“, která obsahuje: dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných v položce „B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ - z důvodu jejich podlimitního ocenění - se účtuje jako o zásobách. A jako o zásobách se rovněž účtuje o zvířatech spadajících do položky „C.I.5. Zboží“, kam patří zvířata nabytá za účelem prodeje, pokud s nimi účetní jednotka obchoduje, a zvířata z vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji, vyjma jatečných.
Můžeme shrnout, že pokud nebyl kůň koupen za účelem jeho prodeje, ale pro vlastní využití, a to za více než 40 000 Kč, jedná se z daňového hlediska o odpisovaný hmotný majetek. Pro účely jeho daňového odpisování jej v souladu s § 30 odst. 1 ZDP dle Přílohy č. 1 k ZDP zatřídíme do odpisové skupiny 2, protože koně spadají do kódu statistické Klasifikace produkce CZ-CPA 01.43.10, kterému patří položka (2-1) zmíněné přílohy k ZDP. Což znamená, že minimální doba daňového odpisování bude činit 5 let, přičemž si poplatník zvolí metodu rovnoměrnou nebo zrychlenou, načež postupuje podle pravidel těchto odpisů stanovených v § 31, resp. 32 ZDP.
Pokud kůň - coby daňový hmotný majetek - uhyne, pak daňový postup záleží na tom, jestli šlo o:
-
Nezaviněný úhyn - v souladu s poslední větou § 25 odst. 2 ZDP by se nejednalo o škodu, takže zůstatková cena by byla plně daňově účinná bez ohledu na příp. náhradu od pojišťovny.
-
Zaviněný úhyn - jde o škodu a zůstatková cena je daňově uznatelná jen podmíněně, a to když jí způsobila živelní pohroma (např. povodeň), nebo podle potvrzení policie neznámý pachatel. Jinak je tato škoda daňově uznatelná jen do výše přijaté náhrady (od škůdce či pojišťovny).
Z hlediska DPH je to jednodušší. „Živá zvířata obvykle určená k přípravě potravin“ jsou uvedena v první položce Přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, u kódu 01-05, 07-23, 25 nomenklatury celního sazebníku. Čemuž zřejmě prodej koně nevyhovuje, proto jeho prodej (dodání) plátcem podléhá podle § 47 odst. 1 a 3 tohoto zákona základní sazbě DPH 21%.