Pronájem movité věci

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ vedoucí podvojné účetnictví, plátce DPH podniká mimo jiné také jako zemědělský podnikatel. Chce uzavřít smlouvu se spol. s r. o., kde působí jako zaměstnanec i jako jednatel, o pronájmu movitého majetku - stroje. Výše ročního nájmu činí 7 000 Kč a datum splatnosti je k 31. 12. příslušného roku. 1. Má tato OSVČ povinnost odvádět DPH z tohoto pronájmu? Pokud ano, je DUZP k 31. 12. daného roku? V případě dřívější úhrady, je DUZP k datu přijetí nájemného na účet? Stačil by v tomto případě pro s. r. o. vystavit platební (nebo splátkový) kalendář např. na 2 roky jako daňový doklad? 2. Tento stroj nemá OSVČ zařazený v obchodním majetku, bude se tedy jednat o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů , kde bude možné uplatnit paušální výdaje, byť v účetnictví u podnikání uplatňuje výdaje skutečné? 3. Je v rozporu s nějakým předpisem, pokud OSVČ s příjmy dle § 9 (např. i pronájem soukromých nemovitostí) obdrží platbu na stejný bankovní účet, který používá pro podnikání? Z důvodu včasného zachycení v přiznání k DPH účtujeme MD 221 / D 491, následně převod na soukromý účet MD 491 / D 221.

? Pronájem movité věci
Ing.
Jiří
Nigrin
odpověď:
Využití hmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně, je považován za ekonomickou činnost. Z toho vyplývá, že i když tento majetek plátce nemá z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v obchodním majetku, z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) obchodním majetkem je a tudíž tedy podléhá DPH na výstupu. V případě movité věci se nejedná o plnění osvobozené, proto se daň uplatní vždy.
Zdanitelné plnění nastává u dílčích plnění dnem uvedeným ve smlouvě. Může to být libovolně zvolený den s jakoukoli periodicitou. Je-li nájemné splatné dne 31. 12., lze doporučit sjednat jako DUZP tento den. Bude-li zaplaceno dříve, bude pronajímatel povinen přiznat daň k datu přijetí úplaty (§ 21 odst. 1 ZDPH). Lze vystavit splátkový kalendář dle § 31 ZDPH, jenž bude sloužit jako daňový doklad.
Pokud jde o uplatnění výdajů v případě daně z příjmů, platí, že v rámci jednoho základu daně může poplatník uplatnit pouze jeden způsob uplatňování výdajů. Jelikož se v daném případě jedná o dva různé dílčí základy daně, může poplatník u příjmů podle § 7 ZDP uplatnit skutečně dosažené výdaje a u příjmů dle § 9 ZDP výdaje paušálem ve výši 30%.
Z hlediska úhrady není zakázáno, aby příjmy podle § 7 i 9 ZDP chodily na jeden účet.