Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015, 2. část

Vydáno: 20 minut čtení
Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015
Ing.
Ivana
Pilařová
Daň z příjmů právnických osob
Vybrané případy osvobozených příjmů
Z ustanovení § 18 odst. 2 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byly vyňaty tři druhy majetkového prospěchu, které byly do konce roku 2014 postaveny mimo předmět daně. Počínaje 1.1.2015 jsou nově zařazeny do § 19b ZDP, tedy do množiny bezúplatných příjmů, které jsou za splnění určitých podmínek od daně osvobozeny [§ 19b odst. 1 písm. d) ZDP]. Jedná se o majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose. Podmínkou osvobození je limit 100 tis. Kč příjmů v úhrnu ze všech jmenovaných majetkových prospěchů od téže osoby. Limit je počítán za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Limit je třeba chápat jako porovnávací konstantu - tedy při jejím překročení dani podléhá celá hodnota příjmu.
Další novinkou je osvobození
příspěvků výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren
podle zákona č. 85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení [§ 19 odst. 1 písm. zc) ZDP]. Tuto změnu je možné použít již pro zdaňovací období roku 2014.
Výplata prostředků z nepovinného rezervního fondu
Rekodifikované právo nestanoví obchodním korporacím povinnost tvorby rezervního fondu s výjimkou situace, kdy tuto povinnost stanoví společenská smlouva. Pokud dojde k rozpuštění v minulosti vytvořeného rezervního fondu nebo obdobného fondu obchodní
korporace
, bude se s příjmem člena obchodní
korporace
nakládat jako se snížením základního kapitálu efektivním způsobem [§ 36 odst. 2 písm. i) ZDP]. Termín
„obdobný fond“
zahrnuje nedělitelný fond v družstvu, nebo jiné fondy, které mohou být ze zisku tvořeny podle vnitřního předpisu společnosti. Pokud byl rezervní či jiný fond tvořen ze zisku, bude s ním daňově