Předčasné ukončení finančního leasingu

Vydáno: 2 minuty čtení

Firma (nájemce) předčasně ukončila smlouvu o finančním leasingu. V dohodě o předčasném ukončení smlouvy je uvedeno, že předmět leasingu koupí od pronajímatele nějaká konkrétní osoba (ne nájemce) a je vyčíslena kupní cena s tím, že nájemce souhlasí s touto kupní cenou předmětu leasingu. Je v tomto případě, kdy se majetek neprodává nájemci, nutné pro určení daňově uznatelných výdajů porovnávat kupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku? Nebo bude bez dalších podmínek daňově uznatelná poměrná část nájemného připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu (nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší)?

Předčasné ukončení finančního leasingu
Ing.
Ivana
Pilařová
ID dotazu 12954
odpověď:
V daném případě se jedná o předčasné ukončení finančního leasingu bez odkupu předmětu leasingu (bráno z pozice nájemce). V dané situaci je nutné kromě zásady časové a věcné souvislosti respektovat ještě ustanovení § 24 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Do daňově účinných nákladů je možné zahrnout poměrnou část nájemného vztahujícího se k době do předčasného ukončení finančního leasingu. Pokud však byla zaplacena nižší částka, potom tato nižší částka.
Z hlediska kupujícího, který není nájemcem, nelze zjistit, zda předmět byl či nebyl v nájmu. Tento nový kupující není podmínkami ZDP vázán a rozhodující z jeho pohledu je skutečná kupní cena.
Pokud by se jednalo o spojené osoby [a to i o jinak spojené osoby podle § 23 odst. 7 písm. b) bod 5 ZDP], platí zásada obvyklých cen. A obecně bych připomněla zákaz zneužití a obejití práva. Pro případ, kdy by se o takový stav účelově jednalo. Pokud tomu tak není, platí první dva odstavce odpovědi.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů