Daň z převodu nemovitostí

Vydáno: 3 minuty čtení

V kupní smlouvě je v rámci kupní ceny započtena také úhrada daně z převodu nemovitostí. Formulář o vypočtené dani i s razítkem finančního úřadu o podání daňového přiznání musíme donést k podpisu kupní smlouvy před podáním na katastr nemovitostí. Ústní dohoda s prodávajícím je, že daň hradí kupující. Co se stane, pokud převod na kupujícího z nějakého důvodu katastr neprovede? Lze toto daňové přiznání stornovat?

Daň z převodu nemovitostí
Ing.
Jan
Ployer
ID dotazu 12753
odpověď:
Smluvní strany si pro uzavření kupní smlouvy stanovili podmínku - předložení podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na finanční úřad (daň z převodu nemovitostí byla od 1.1.2014 nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí). Tato podmínka není šťastně zvolena, neboť daňové přiznání na daň z nabytí nemovitých věcí se podává nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad.
Na daňovém přiznání se uvádí údaje o změně vlastnictví, jako je datum provedení vkladu práva do katastru nemovitostí a číslo rozhodnutí katastrálního úřadu. Tyto údaje nemůže kupující před podpisem smlouvy na daňové přiznání uvést, protože ještě nejsou známy. Pokud bude daňové přiznání bez uvedených údajů podáno, půjde o neúplné podání a finanční úřad bude poplatníka vyzývat k doplnění chybějících údajů. V případě, že v budoucnu nedojde k zápisu vkladu do katastru nemovitosti, finanční úřad daň z nabytí nemovitých věcí nevyměří z důvodu neexistence předmětu daně.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce, tedy prodávající, a kupující je ručitelem. Smluvním stranám je umožňuje v kupní smlouvě sjednat, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Dle výkladu Ministerstva finanční je třeba, aby v kupní smlouvě byla tato věta uvedena přesně. Nestačí uvést, že daň zaplatí nabyvatel.
Pokud si strany sjednají, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí se stane kupující, na prodávajícího se již žádné ručitelské závazky nevztahují. Zákon institut ručení za daň předepisuje jen v případě, kdy poplatníkem daně je prodávající. Pokud bude v kupní smlouvě sjednáno, že poplatníkem daně je nabyvatel, nemá převodce (prodávající) žádné důvody požadovat podání daňového přiznání před podpisem kupní smlouvy. Závěrem lze doporučit buď sepsání nové smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (katastru je pak třeba předložit smlouvu i s dodatkem), kde by otázka nevhodné podmínky byla vyřešena, nejlépe výslovným ujednáním, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel (ten tedy podává daňové přiznání a platí daň, což je zřejmě efekt, jehož smluvní strany chtěly dosáhnout).

Související dokumenty