Doručení fikcí u soukromých datových zpráv

Vydáno: 3 minuty čtení
Doručení fikcí u soukromých datových zpráv
JUDr.
Vlasta
Víghová
Právnická osoba poslala soukromou datovou zprávu jiné právnické osobě. Předtím veškerá snaha o doručení poštu selhala. Na zapsaném sídle firma nesídlí, dopisy se nám vracejí, p.o.box je zrušen. Jedná se o výpověď z nájmu a počítání výpovědní lhůty dle smlouvy. Je možné doručení fikcí i u těchto soukromých zpráv (10 dnů), nebo musíme čekat, až se firma do „datovky“ přihlásí? U dané zprávy je stále jen a pouze „dodejka“, ačkoli bylo odesláno již 29.9.2014. Není známo, zda firma datovou schránku využívá a jestli se do ní někdy přihlásí. Co podniknout v tomto případě? Jak vůbec doručit výpověď? Kdy je zaslaná datová zpráva opravdu doručena?
odpověď:
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), zná fikci doručení po 10 dnech pouze v souvislosti s doručováním zpráv ze strany orgánů veřejné správy. U doručování datových zpráv mezi soukromými osobami dle ustanovení § 18a odst. 2 tohoto zákona výslovně platí, že datová zpráva je doručena až okamžikem, kdy se adresát přihlásí do datové schránky. Pokud společnost skutečně záměrně datovou schránku nevybírá, s ohledem na nepříliš povedené znění zákona č. 300/2008 Sb. tedy patrně nebudou splněny podmínky doručení soukromé datové zprávy. Obecná ustanovení o doručování upravená nyní v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), se dle mého názoru na doručování soukromých datových zpráv nepoužijí, neboť zákon č. 300/2008 Sb. je vůči občanskému zákoníku předpisem speciálním a obsahuje vlastní úpravu doručení datových zpráv.
Nicméně klasický dopis vhozený do schránky adresáta, který si tento nevyzvedne, bude za doručený považován podle § 570 občanského zákoníku, a dále dle judikatury Nejvyššího soudu, podle které je dopis doručen adresátovi, když se dostane do sféry jeho dispozice, tj. např. už tím, že si dopis může ze schránky vyzvednout, bez ohledu na to, zda tak skutečně učiní. Ustanovení § 570 odst. 1 občanského zákoníku navíc výslovně stanoví, že pokud druhá strana vědomě zmaří dojití, platí, že bylo řádně doručeno.
Z ustanovení § 573 občanského zákoníku dále vyplývá domněnka doby dojití, podle níž se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání (v případě adresy v cizím státu pak patnáctý pracovní den po odeslání).
Právní předpisy ukládají právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, aby měly v rejstříku zapsáno své skutečné sídlo. Pokud tedy společnost na adrese zapsané v rejstříku nesídlí a nepřebírá poštu, jednoznačně tím dle mého názoru vědomě maří doručení poštovních zásilek ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku.