Technické zhodnocení v roce 2014

Vydáno: 20 minut čtení

Majetek tzv. dlouhodobé spotřeby - stavby, výrobní linky, automobily, počítačové sítě atd. - je předurčen k tomu, aby požadovanému účelu sloužil dlouho. Čas se ale neblaze projevuje nejen na lidech, postihuje rovněž hmotné věci, a to nejen formou opotřebování a poruch, které si vyžádají údržbu a opravy. Mnohdy se změní (zvýší) provozně technické požadavky a co stačilo dříve, dnes již nevyhovuje a je potřeba změnit. Např. přistavět další patro stavby, rozšířit možnosti výrobní linky, zabudovat klimatizaci do automobilu, nahradit procesor počítačové sítě výkonnějším a rozšířit její datové uložiště atd.

Technické zhodnocení v roce 2014
Ing.
Martin
Děrgel
Takovéto a podobné zásahy do majetku dlouhodobé spotřeby se pro účetní a daňové účely označují za
technické zhodnocení
(vylepšení), přičemž se posuzují obdobně jako původní investice - do nákladů se nepromítnou jednorázově, ale formou odpisů.
 
TZ v účetnictví
V účetním přístupu k technickému zhodnocení (dále také „TZ“) došlo od roku 2014 k zásadní změně spočívající v odtržení od pevně daných hodnotových limitů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Takže nyní
o zatřídění relevantních zásahů do majetku do účetní kategorie TZ bude rozhodovat sama účetní jednotka,
obdobně jako je tomu u většiny položek dlouhodobého nehmotného majetku (dále také „DNM“) a dlouhodobého hmotného majetku (dále také „DHM“). Tato libovůle ale má jistá obecně pojatá účetní omezení, protože by při stanovení příslušné individuální hodnotové hranice měl být respektován účetní princip významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
Účetní vymezení technického zhodnocení
se zejména ohledně stanovené limitní hodnoty odtrhlo od částky 40 000 Kč dle ZDP a je tak nyní - obdobně jako u samotného zhodnoceného majetku -
rozhodující individuální posouzení významnosti
v podmínkách dané účetní jednotky. Toto pravidlo selhává u staveb, které jsou DHM vždy bez ohledu na významnost jejich ocenění. Proto u technického zhodnocení staveb je určující, zda takto vynaložené náklady jsou významné ve vztahu k (reprodukční) pořizovací ceně této stavby.
Přesně vyjádřeno se podle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
technickým zhodnocením pro účetní potřeby rozumí:
-
zásahy do majetku uvedeného do užívání,
-
které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav,
-
pokud souhrn vynaložených nákladů na dokončené zásahy
do jednotlivého dlouhodobého majetku
za účetní období dosáhnou: