Převod zemědělské půdy z člena družstva na družstvo

Vydáno: 2 minuty čtení

Člen zemědělského družstva nakoupil půdu od státu (Pozemkový fond ČR) ve splátkovém režimu. Splátky za člena platí družstvo. Nyní na základě novely zákona je možné uskutečnit převod půdy na družstvo, kde je členem (na půdě družstvo hospodaří). Prosím o radu, jakou formou je možné pozemky převést.

Převod zemědělské půdy z člena družstva na družstvo
JUDr.
Vlasta
Víghová,
ID dotazu 12215
odpověď:
Zmiňovanou možnost převodu zemědělské půdy bez ztráty výhody splátek poskytuje novelizované ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPU“). Toto ustanovení hovoří obecně o „převodu“ půdy na třetí osobu a nestanoví konkrétní způsob, kterým se tak má stát. Může se tedy v zásadě jednat jak o převod úplatný ve formě kupní smlouvy, tak o převod bezúplatný ve formě smlouvy darovací. Poskytnutá výhoda splátek nezaniká pouze tehdy, převede-li zemědělský podnikatel podnik, včetně pozemků, příbuznému v řadě přímé, sourozenci nebo manželovi, nebo v případě, kdy nabyvatel převedl nebo převede pozemek na společnost nebo družstvo, jehož je společníkem anebo členem a které na příslušném pozemku hospodaří. Převod na takovouto osobu je nabyvatel povinen oznámit Státnímu pozemkovému úřadu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn katastrálním úřadem o vkladu vlastnického práva ve prospěch nového vlastníka a doložit Státnímu pozemkovému úřadu, že nový nabyvatel je jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo je společností nebo družstvem, jejichž je společníkem nebo členem a které na tomto pozemku hospodaří. V souladu s ustanovením § 15 odst. 7 zákona o SPU dále platí, že nabyvatel pozemku může pozemek převést na společnost nebo družstvo, jejichž je společníkem nebo členem a které na tomto pozemku hospodaří; přičemž na takový převod se neuplatní předkupní právo státu podle § 15 odst. 2 zákona o SPU. Do doby 5 let stanovené v § 15 odst. 2 zákona o SPU se novému nabyvateli započítává i doba, která uplynula ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch původního nabyvatele.